You are here

SMD 2018

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2018

Poselství generálního tajemníka SMO Petteriho Taalase

„Weather-ready, climate-smart“volně a obrazně přeloženo: „Na počasí připraveni, na klima (znalostmi) vybaveni“, je téma vybrané pro Světový meteorologický den 2018. Pokud přidáme heslo „water-wise“, v překladu „na vodu (vědomostmi) posíleni“, uzavřeme okruh základních prvků, které podmiňují udržitelný rozvoj.

Počasí, klima a voda jsou zásadní pro veřejné blaho, zdraví a bezpečnost potravin. Avšak mohou být i destruktivní. Jevy se závažnými účinky, jako jsou tropické cyklony, mimořádné srážky, horké vlny, sucha, zimní bouřky a mrazivé teploty, pohlcují životy a živobytí po věky. Ovšem nyní vede změna klimatu k zintenzivění a častějšímu výskytu některých těchto jevů.

Začátek roku 2018 pokračoval tam, kde rok 2017 skončil - extrémním počasím, které si vyžádalo životy a ničilo živobytí. Období hurikánů v roce 2017 bylo pro Spojené státy nejškodlivější v historii a zničilo dekády pokroku v rozvoji malých ostrovů Karibiku, jako je Dominika. Povodně vykořenily miliony lidí na Asijském kontinentu, zatímco sucho znásobilo chudobu a zvýšilo migrační tlaky v oblasti Afrického rohu.

Není překvapením, že po druhý následující rok bylo životní prostředí vůbec nejvýraznějším předmětem zájmu vyzdvihovaným světovými lídry ve Zprávě o globálních rizicích Světového hospodářského fóra. Témata zmiňovala extrémní počasí, ztrátu biodiverzity a kolaps ekosystému, stěžejní přírodní katastrofy, člověkem způsobené ekologické katastrofy a selhání ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně. Jevy extrémního počasí byly pokládány za jedno z nejvýraznějších rizik.

Rok 2017 byl jeden ze tří nejteplejších zaznamenaných roků a byl nejteplejším rokem bez jevu El Niño. Dlouhodobá klimatická změna jako důsledek emisí skleníkových plynů přivádí naši planetu k teplejší budoucnosti s extrémnějším počasím a krajními vodními situacemi.

Mým přáním je, aby všechny členské státy WMO byly nakonec „na počasí připraveny“ („weather-ready”) a „na klima vybaveny“ („climate-smart”) - stejně jako „na vodu posíleny“ („water-wise”). Je to nezbytné k podpoře mezinárodní agendy udržitelného rozvoje, snižování rizika katastrof a přizpůsobení se změně klimatu.

Zejména je potřeba připravit se na extrémy počasí, klimatu a vody prostřednictvím lepších systémů včasného varování před vícenásobnými riziky (multi-hazard early warning systems) a lépe koordinovanou odezvou. K usnadnění tohoto úkolu uveřejňuje WMO kontrolní seznam pro systémy včasného varování před vícenásobnými riziky jako důležitý praktický nástroj k posílení odolnosti.

Národní meteorologické a hydrologické služby by měly být schopny poskytnout přesné a včasné služby pro všechny události počínajíc nowcastingem, přes dílčí sezonní a plně sezonní předpovědi počasí a dlouhodobějšího vývoje klimatu všem zájemcům, od jednotlivců po společnost, rozličným podnikatelským sektorům a politikům, v co nejjednodušším a srozumitelném jazyce.

Prvním krokem k budování odolnosti vůči extrémním jevům počasí a klimatu je založení robustní sítě pozorování. Rozsáhlá pozorovací síť - zahrnující pevninu, atmosféru a moře, stejně jako družicová pozorování - je podmínkou pro poskytování dat k podpoře předpovědí a včasných varování pro extrémní jevy počasí a klimatu. WMO je jako sdružení zapojeno do poskytování podpory svým členům, kteří potřebují obnovit svou měřicí infrastrukturu a rozvoj klimatických služeb nabízí dobrou příležitost ji poskytnout.

Návazně, odolnost společnosti vůči extrémům počasí a klimatu by měla být rozvíjena na základě pokroku ve vědě a technologiích pro předpovědi. Dramatické snížení počtu ztracených životů v důsledku nepříznivých povětrnostních jevů během posledních třiceti let se z valné části přisuzuje významnému zpřesnění předpovědi počasí a varování a zlepšení koordinace s orgány krizového řízení. Díky rozvoji numerických předpovědí počasí je dnešní předpověď na pět dnů stejně dobrá, jako předpověď na dva dny před dvaceti lety. A tento vývoj pokračuje ve prospěch včasných varování.

Skutečně, včasné varování je hlavním prvkem při snižování rizika katastrof. Může předejít ztrátě životů a omezit hospodářské a materiální dopady nebezpečných událostí včetně katastrof.

K zajištění efektivity je nutné, aby do systémů včasného varování byli aktivně zapojeni občané a komunity vystavené riziku řady nebezpečných událostí, byla usnadněna osvěta veřejnosti ohledně uvědomění rizik, efektivně rozšiřovány zprávy a varování a zajištěn trvalý stav připravenosti.

Z tohoto důvodu WMO iniciovala vytvoření globálního a standardizovaného varovného systému pro různorodá rizika ve spolupráci s národními meteorologickými a hydrologickými službami po celém světě.

Aktivně také spolupracuje s partnery v rámci iniciativy Klimatická rizika a systémy včasného varování (Climate Risk and Early Warning Systems), obdobně jako v Globálním rámci pro klimatické služby (Global Framework for Climate Services) ku pomoci nejzranitelnějším.

Hydrologické služby jsou také významnou částí rovnice odolnosti. Z tohoto důvodu se WMO stala jedním ze sponzorů významné světové květnové vodní konference: Prosperity Through Hydrological Services (Prosperita prostřednictvím hydrologických služeb).

Záměrem WMO je vyplnění mezer v pozorovacích sítích a překonání překážek v poskytování přesných a včasných prognóz a varovných služeb založených na dopadech vícenásobných rizik ve všech členských státech a územích s cílem přispět k budování společnosti odolné vůči počasí, klimatu a vodě. Tímto způsobem přispěje organizace k plné implementaci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a Rámce Sendai pro snižování rizika katastrof: Budujme svět, který si přejeme.

Přeji dobrý Světový den vody (22. března) a Světový meteorologický den (23. března) všem členům a jednotlivcům zapojeným do činnosti WMO s nadějí, že všechny národy budou brzy na počasí připraveny, na klima vybaveny a na vodu posíleny.

MZ 2018/2, roč. 71, str. 59