You are here

SMD 2017

Poselství u příležitosti Světového meteorologického dne 2017

Poselství generálního tajemníka

Skutečnost, že oblaky hrají v regulaci energetické bilance Země, klimatu a počasí zásadní roli, dnes vědci chápou. Oblaky přispívají k pohonu cirkulace vody a působí na celý klimatický systém. Z hlediska předpovídání povětrnostních podmínek, modelování vlivů budoucí klimatické změny a predikce disponibility vodních zdrojů je pochopení problematiky oblaků zcela zásadní. V průběhu staletí jen málo přírodních jevů vyvolalo tolik vědeckých úvah a umělecké reflexe jako oblaky.

Před více než dvěma tisíciletími oblaky studoval Aristoteles, který o nich sepsal pojednání zabývající se jejich úlohou v hydrologickém cyklu. Byl to však Luke Howard, amatérský meteorolog žijící v Anglii na začátku 19. století, kdo vypracoval první klasifikaci oblaků.

Luke Howard čerpal ze svých komplexních údajů o počasí v londýnské oblasti, které si zaznamenával v letech 1801 až 1841, a určil tři hlavní druhy či kategorie oblaků: kumulus, stratus a cirus. Určování, popis a pojmenování oblaků zůstávají při studiu počasí a klimatu zásadní.

Hudba, umění a poezie

Evokativní symbolika oblaků inspirovala celou řadu umělců po celém světě - básníky, hudebníky, fotografy a další nadšence. Uveďme jediný příklad: první orchestrální Nokturno Clauda Debussyho, pojmenované Nuages (Oblaka), představuje jedno z mistrovských děl hudebního impresionismu.
Fascinováni oblaky jsou zejména fotografové, a to včetně těch, kteří nadšeně přispěli do kalendáře SMO na rok 2017 ilustrujícího téma letošního Světového meteorologického dne, Pochopení oblaků.

Oblaky jsou také zakomponované do kulturních symbolů a zažitého myšlení. V Číně představovaly „příznivé oblaky“ nebesa a zdar. V některých jazycích se říkává „má hlavu v oblacích“, tj. popis někoho, kdo je ponořen do fantaskních snů či myšlenek. V moderním světě v současné době výraz „oblak“ znamená onen amorfní prostor, který nedrží déšť, ale internetové zdroje a digitalizovaná data.

Digitalizujeme se: Atlas pro internetový věk

Publikace International Cloud Atlas (Mezinárodní atlas oblaků) je nejautoritativnější a nejkomplexnější odborný zdroj pro určování oblaků. Mezi nadšenci na oblaky je jeho pověst legendární. Současný Atlas byl poprvé publikován ke konci 19. století. Obsahuje podrobnou příručku norem a četná fotografická vyobrazení oblaků a některých dalších povětrnostních jevů.

Po poslední revizi provedené před 30 lety bude nyní u příležitosti Světového meteorologického dne 23. března 2017 pokřtěno jeho zcela aktualizované a revidované vydání.

Vydání z roku 2017 bude poprvé především digitální produkt umístěný na internetu. Nabízí poklad v podobě stovek vyobrazení oblaků včetně několika klasifikací oblaků, jako je volutus (svinutý oblak), contrail - kondenzační stopa (umělý oblak vyprodukovaný letouny) a asperitas (zvlněný oblak). Atlas navíc obsahuje významné informace o dalších meteorologických jevech jako duha, halové jevy, sněhový rarášek (sněhový sloupec zvířený větrem od povrchu) a kroupy.

Pokroky dosažené ve vědě a technice i v oblasti fotografie motivovaly SMO, aby se ujala ambiciózního a komplexního úkolu Atlas zrevidovat a aktualizovat. Vyobrazeními do něj přispěli meteorologové, pozorovatelé oblaků a fotografové.

Atlas také slouží jako základní školicí nástroj pro odborníky působící v meteorologických službách a organizacích a také v odvětvích jako letectví a doprava.

Pochopení povětrnostních a klimatických jevů za účelem ochrany života a majetku a pomoci komunitám při zvyšování jejich odolnosti představuje základní poslání SMO. Nadále budeme pomáhat státním orgánům při poskytování nejlepších možných povětrnostních, klimatických, hydrologických, oceánských a ekologických služeb k ochraně života a majetku a na podporu rozhodování.