You are here

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

POSELSTVÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO METEOROLOGICKÉHO DNE 2016

PETTERI TAALAS, generální tajemník Světová meteorologická organizace

Klimatická změna působí na naše přírodní i lidské prostředí. Lidmi vyprodukované emise skleníkových plynů nadále rostou a teplota nižších vrstev atmosféry a oceánu se zvyšuje.

Planeta Země je dnes již o 1 °C teplejší než na počátku 20. století. Potřebu odvážných opatření jednomyslně uznává mezinárodní společenství.

Vlády loni přijaly Pařížskou dohodu, aby „nárůst celosvětové průměrné teploty udržely hodně pod 2 °C nad úrovněmi před průmyslovou érou, a vynakládají úsilí k omezení nárůstu teploty na 1,5 °C."

Tento závazek je ambiciózní a jednotlivé dosud přijaté plány na vnitrostátní úrovni nemusejí být dostatečné na to, aby zabránily teplotnímu nárůstu o 3 °C. Přesto k tomu, abychom se budoucnosti postavili čelem, potřebnými znalostmi i nástroji disponujeme.

SMO a národní meteorologické a hydrologické služby sehrávají v budování klimatu odolných společností zásadní roli. Kvůli minulým i současným emisím se musíme připravit na budoucnost poznamenanou větším počtem horkých dní, teplých nocí a vln veder. To ovlivní zdravotní stav populace a naše společnosti zatíží. Zdravotní rizika související s vedrem můžeme snížit prostřednictvím systémů včasného varování proti několika nebezpečím, které poskytují včasná varování rozhodujícím činitelům, zdravotním službám a veřejnosti.

Aktivněji také musíme řešit fenomén sucha, a to s pomocí integrovaného řízení boje proti suchu. Rozhodujícím činitelům musíme poskytnout vodítko k efektivní politice a strategii územní ochrany. Dále musíme zlepšit přístup k vědeckým poznatkům a sdílet nejlepší praktické postupy řešení sucha.

Klimatická změna také zvyšuje nebezpečí silných srážek a záplav. Život a majetek jsme schopni před těmito nebezpečími chránit s pomocí předpovědí vycházejících z dopadů. Tento přístup k nebezpečí katastrof představuje nejlepší způsob jak krizové manažery vybavit informacemi, na jejichž základě mohou konat.

Iniciativa OSN pod názvem Agenda 2030 a její cíle udržitelného rozvoje zavádějí velmi silný celosvětový závazek skoncovat s chudobou. Jde mj. o zlepšování potravinové bezpečnosti a zajištění vody a hygienických zařízení pro všechny, čistou energetiku a odolná města. Prosazuje také udržitelné řízení přírodních ekosystémů.

Budování klimatu a počasí odolných komunit představuje životně důležitou část této celosvětové strategie pro dosažení udržitelného rozvoje.

Společenství SMO bude jednotlivé státy při jejich naplňování snah o udržitelný rozvoj a řešení klimatické změny nadále podporovat a bude tak činit poskytováním co nejlepších vědeckých a provozních služeb v oblasti počasí, klimatu, hydrologie, oceánů a životního prostředí.

Děkuji vám.

WMO, MZ 2016/3, ročník 69, str. 73