You are here

Dušan Závodský

Opustil nás doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc., významná osobnosť v oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku, dlhoročný pracovník SHMÚ a dlhoročný člen Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, nás opustil 24. októbra 2015 vo veku 74 rokov.

Narodil sa 8. júna 1941 v Bratislave. Vysokoškolské štúdia absolvoval na PFUK v Bratislave, kde bol v roku 1963 promovaný v odbore fyzika, špecializácia meteorológia a klimatológia. Jeho prvým pracoviskom bola VŠP v Nitre a od roku 1964 sa jeho pracoviskom stal SHMÚ. Kandidátsku dizertačnů prácu obhájil na GFÚ SAV v roku 1971 a získal vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. od roku 1980 pósobil ako samostatný vedecký pracovník a od roku 1997 ako vedúci vedecký pracovník v odbore meteorológia a klimatológia. Po nástupe na SHMÚ sa stal vedúcím pracoviska pre rádioaktivitu ovzdušia. Postupne zastával rózne funkcie, počnúc vedúcim odboru znečistenia ovzdušia, zástupcom riaditela, a na začiatku 90. rokov bol krátko poverený aj vykonávaním funkcie riaditela ústavu. Bohaté odborné vedomosti a skúsenosti odevzdával študentom. Bol vedúcim dvoch doktorandských a dvadsiatich diplomových prác. Ako externý vysokoškolský učitel' pracoval na Katedre meteorológie a klimatológie MFF UK už od roku 1972, kde bol aj v príslušnom odbore v roku 1993 vymenovaný za docenta po habilitačnom konaní. Bol členom štátnicových komisií pre meteoroiógiu a klimatológiu a pre fyziku životného prostredia, člen společných odborových komisií pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch 11-55-9 Meteorológia a klimatológia a 28-95-9 Chémia a technológia životného prostredia. Jeho publikačná činnosť bola mimoriadna po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke. Uverejnil viac ako dvesto odborných publikácií v oblasti ochrany kvality ovzdušia a meteorológie, príspevkov v zborníkoch, bol spoluautorom desiatich monografií a vysokoškolských skrípt a vyše páťdesiatich výzkumných správ a štúdií, vrátane atlasu Životného prostredia ČSR, Atlasu krajiny SR a 11 STN. Bol editorom 1. a 2. národnej správy o implementácii FCCC. Bol najviac citovaným domácim autorom v danom odbore.

Popri svojich vedeckých, odborných a pedagogických aktivitách docent Závodský pósobil v róznych spoločnostiach, radách a komisiách. V rokoch 1991 a 1992 bol členom poradného zboru ministra - predsedu FVŽP ČSFR. Zastával funkciu predsedu Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV (1993–95), predsedu vedeckej rady SHMU (1997–2000), predsedu redakčnej rady Meteorologického časopisu (1998–2007). Bol členom vedeckej rady MFF UK, poradného zboru TANAP, podpredsedom vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a Vesmíre a Technicko-normalizačnej komisie SÚTN č. 28. Bol redaktorom SMS Bulletinu pri SAV, členom redakčných rád Acta Meteorologica UK, časopisu ochrana ovzduší a mad'arského časopisu Idöjárás.

Bol zodpovedným riešitefom aj koordinátorom mnohých výskumných úloh v rámci programov P-16 a A-12 životné prostredie (1970–1989), dlhodobého projektu „Zabezpečenie medzinárodných závázkov ČSFR, resp. SR - hodnotenie znečistenia ovzdušia a jeho globálnych rizík“ (1990-1999), Národného klimatického programu SR, vedúcim viaceých grantov GAV resp. VEGA, zahraničních programov a projektov (US Country Strudy, ETEX, Kritické úrovne záťaže, PTL/AE, PTL/AQ a Leonardo). Významne sa angažoval v úlohách, ktoré súviseli s budovaním laboratórií a monitorovacích sietí kvality ovzdušia, atmosférickou rádioaktivitou, chemizmom atmosféry a ozónom, matematickým modelovaním rozptylu znečisťujúcich látok v atmosfére, resp. dial'kovým prenosom. Spolupracoval pri tvorbe legislatívy a noriem v oblasti ochrany ovzdušia. Ako oplávnený posudzovatel MŽP SR svojou posudkovou a expeltíznou činnosťou významne prispel k riešeniu problémov ochrany ovzdušia na Slovensku.

Uspešne reprezentoval našu krajinu v oblasti ochrany ovzdušia v ránci zahraničnej spolupráce. V rámci bývalého RVHP bol zástupcom v RGMAZA, vedúcim NRC SR pre mapovanie kritických úrovní a záťaži v rámci EHK OSN (1995–2007), expertom pre EMEP/CLRTAP, a zástupcom SR v Komisii pre atmosférické vedy WMO (1992–2006).

Stal sa jedným z kl'účových zakladatel'ských a budovatel'ských osobností SHMÚ v druhej polovici 20. storočia. S jeho osobou je spojený vznik a rozvoj environmentálních aktivít na SHMÚ, čím prispel zásadným spósobom k formovaniu nášho ústavu ako rešpektovaného subjektu v oblasti životného prostredia v Slovenskej republike. Za jeho celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu je právom považovaný za gestora ochrany kvality ovzdušia na Slovensku.

Za svoje aktivity získal viaceré ocenenia ako Medaila primátora Bratislavy za ochranu Životného prostredia v roku 1983, Čestné uznanie ČMS pri ČSAV Praha v roku 1991, Strieborná medaila MFF UK v roku 2001 a Památná medaila ministra ŽP SR v roku 2005. V roku 2001 bol vedením SHMÚ ocenený za celoživotný prínos udelením Zlatej medaily SHMÚ zazásluhy o rozvoj hydrológie a meteorológie.

Česť jeho pamiatke!

Gabriel Szabó, Marta Mitošinková, SHMÚ, Bratislava, METEOROLOGICKÝ ČASOPIS SHMÚ, 2015/2, ročník 18, str.79–80


 

OPUSTIL NÁS DUŠAN ZÁVODSKÝ

Dne 24. října 2015 zemřel v Bratislavě po zrádné těžké nemoci ve věku 74 let doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc., významný vědecký pracovník působící ve slovenské a československé meteorologické službě v oblasti ochrany kvality ovzduší a životního prostředí.

Narodil se 8. června 1941 v Bratislavě. Po maturitě na bratislavském gymnáziu v roce 1958 pokračoval ve studiu meteorologie a klimatologie na Komenského univerzitě v Bratislavě. Po ukončení studia v roce 1963 krátce pracoval na Vysoké škole zemědělské v Nitře. V roce 1964 přešel do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde působil jako vedoucí laboratoře pro radioaktivitu ovzduší, vedoucí odboru znečištění ovzduší, zástupce ředitele ústavu a pověřený ředitel ústavu (1. 1. až 30. 6. 1992). I když byl žádán, aby pokračoval jako ředitel ústavu, rozhodl se v roce 1993 dále věnovat vědecké a pedagogické činnosti, a až do odchodu do důchodu pracoval ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu jako vedoucí vědecký pracovník.

V roce 1970 získal hodnost kandidáta věd v Geofyzikálním ústavu SAV v Bratislavě a od roku 1972 pracoval jako externí učitel předmětů meteorologie, chemismus atmosféry a ekologické problémy ochrany ovzduší a životního prostředí na katedře astronomie, fyziky Země a meteorologie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v roce 1993 byl na základě habilitace jmenován docentem pro obor meteorologie a klimatologie. Jako významný vědecký pracovník se podílel na výchově vědeckých pracovníků ve funkci školitele diplomantů a doktorandů a byl členem komisí pro státnice a doktorandské studium v meteorologii, klimatologii a fyzice životního prostředí.

Docent Závodský je díky svým odborným kvalitám i výsledkům své práce právem považován za zakladatele i hlavního představitele oboru ochrana ovzduší a životního prostředí na Slovensku. V průběhu své činnosti ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu se věnoval problémům atmosférické radioaktivity, monitorování znečištění ovzduší, ozonu a srážek, modelování rozptylu, chemizmu atmosféry a dálkového přenosu znečištění ovzduší a mapování kritických úrovní a zátěží. Významně se podílel na přípravě legislativy a tvorbě norem v oblasti ochrany atmosféry. Byl řešitelem a koordinátorem řady národních a mezinárodních výzkumných programů v oblasti ochrany životního prostředí a členem odborných komisí v rámci Světové meteorologické organizace a Evropské hospodářské komise OSN.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se doc. Závodský věnoval matematickému modelování rozptylu a dálkového přenosu znečišťujících látek v atmosféře, monitorování a modelování přízemního ozonu a mapování kritických úrovní a zátěže na území Slovenska. Získané poznatky prezentoval asi ve 30 zahraničních a v 80 domácích (včetně českých) vědeckých publikacích. Je spoluautorem a editorem 8 monografií a vysokoškolských učebnic. Je rovněž spoluautorem Atlasu životního prostředí ČSR, Atlasu krajiny SR a Národní zprávy o implementaci Rámcové dohody OSN o změně klimatu (FCCC) na Slovensku. Byl členem mezinárodních konsorcií projektů Phare Topič Link on Air Emissions and Air Quality a vedoucí Národního referenčního centra SR pro mapování kritických úrovní a zátěží v Evropě v rámci Evropské hospodářské komise OSN. Na přelomu století pracoval jako předseda Slovenské meteorologické společnosti, předseda vědecké rady Slovenského hydrometeorologického ústavu, člen vědecké rady MFF UK a místopředseda vědeckého kolegia SAV pro vědy o Zemi a Vesmíru. Významně se podílel na vydávání slovenského Meteorologického časopisu jako předseda redakční rady.

Slovenská a československá meteorologická a hlavně „čistotářská" společnost ztrácí v docentu Závodském významné-ho odborníka, vědce, kolegu a kamaráda, který svými encyklopedickými znalostmi i lidským přístupem byl vždy připraven pomoci jak v odborných, tak i lidských problémech. Jsme mu vděčni za celoživotní práci, kterou vykonal ve prospěch české a slovenské i světové meteorologie a ochrany životního prostředí.

Čest jeho památce!

Jaroslav Šantroch, MZ 2016/1, ročník 69, str. 9