You are here

Daniela Řezáčová

JUBILUJÍCÍ DANA ŘEZÁČOVÁ OČIMA PROSTÉHO INŽENÝRA

RNDr. Daniela Řezáčové, CSc., *31. 7. 1943, v roce 1965 ukončila Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor meteorologie a klimatologie. V letech 1969-1970 pracovala v Ústavu meteorologie Univerzity v Karlsruhe (Německo). Dizertační práci na téma Spektra dešťových kapek obhájila na UK v roce 1973.

V současné době pracuje jako vedoucí Oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA AV ČR), kde také zastupuje ředitele. Na UK externě přednáší (Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta), je členkou redakční rady časopisu Meteorologické zprávy, vede diplomové a dizertační práce. Odborně se věnuje hlavně mezosynoptické meteorologii, fyzice oblaků a srážek, využití mezosynoptického modelování v meteorologických předpovědích. Vedla řadu grantových projektů a bibliografie jejích publikací a výzkumných zpráv obsahuje 101 položek. Další informace o jejích aktuálních odborných aktivitách lze nalézt na web stránce www.ufa.cas.cz.

Nasměrován kolegy z mého tehdejšího pracoviště, Výzkumného ústavu spojů Praha, nyní TESTCOM, jsem na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jako výzkumný inženýr jezdil konzultovat meteorologické otázky k Dr. D. Podhorskému, CSc. a Dr. M. Wolekovi na pracoviště Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislavě na Malém Javorníku. Zajímal (a zajímá) mě vliv atmosféry na šíření rádiových vln. Po několika konzultacích se mě Dr. Podhorský zeptal, proč, když jsem z Prahy, nechodím vlastně na konzultace do ÚFA AV ČR, kde je odbornice na slovo vzatá - RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. Vzal jsem tedy telefonní seznam a objednal se ke zmíněné „odborné dámě“.

Překvapil mě hned napoprvé její neformální přístup, zaujatost a erudice v odborné problematice a ... lebka na stole místo popelníku. Je to přes dvacet let, a teprve nyní začínám chápat, jak muselo pro Danu být těžké „snížit“ se na úroveň inženýra, který potřeboval vysvětlit základní meteorologické děje na úrovni „mateřské školy“ a umět použít meteorologickou vědu ve velmi zjednodušené, avšak v technické praxi dostatečně přesné formě. A oceňuji, jak to Dana pochopila.

Naše spolupráce začala velmi cennými konzultacemi k mé dizertační práci, kde jsem musel řešit složitou diferenciální rovnici výparu dešťové kapky během pádu na zemi. Nesmírně jsem ocenil, jak úžasně mně Dana pomohla. V odborných knížkách, ať už od Masona či Pruppachera a Kletta, je sice zmíněná rovnice uvedena, ale třeba nebyl uveden vztah pro některé parametry, např. pro ventilační faktor. Naštěstí jsem konzultoval právě u Dany - zapátrala v paměti a sáhla po nějaké brožurce z Leningradského institutu, kde našla vše potřebné. V mém počítači se tak díky Daně mohly kapky deště s chutí vypařovat....a dizertaci jsem obhájil.

Spolupracovali jsme pak na několika grantech a Dana mě překvapila podruhé. Ač meteoroložka, aktivně se zapojila do problematiky řešené v projektu COST 255 o šíření vln v atmosféře. Nechala si se zájmem vysvětlit, jak se rádiové vlny šíří v reálné atmosféře, která se k nim nechová příliš mateřsky. Dokázala se perfektně vcítit do potřeb rádiových inženýrů, tedy osob, pro které je meteorologie jenom servisem.

Teď už jako přímý podřízený Dany Řezáčové obdivuji spolu s kolegy její další vlastnost. Jakoby na Daně nepracoval zub času. Nikdo z nás mladších se nenaučí tak rychle a perfektně nový software. Často Danu „otravujeme“ s otázkami, jak např. v grafu změnit tloušťku čáry, když standardními metodami to nejde. Dana nám vždy nezištně pomůže, a to i když neví, kam dřív pro nával vlastní práce skočit. Však si také bere práci domů i na chalupu, nic neošidí, pilná včelička by se mohla u Dany učit.

Všichni obdivujeme její pracovní nasazení. Dokáže se „stopro“ soustředit a během několika hodin zplodit hodnotné a vysoce erudované odborné příspěvky či zprávy.

Všichni jsme Daně vděčni za cenné odborné rady, za praktickou pomoc; připomínkuje nám publikace, kontroluje angličtinu, půjčuje kafe, vozí nás občas svým autem domů. Jsme-li v časové tísni, pomůže nám i grafy vytisknout. Na cestách autem se s námi střídá v řízení i za hranicemi všedních dnů, jako třeba v Bruselu, Nice..., kde se výborně domluví anglicky, německy, rusky, a dokonce ovládá i řeč posunkovou... A kromě toho všeho se k nám Dana chová velmi přátelsky (pokud teda nezlobíme, že jo.) a zpříjemňuje nám akademický život svým optimizmem a smyslem pro humor.

K desátému výročí oslav padesátých narozenin přejeme Daně hodně úspěchů a radosti z práce, zasloužené uznání vědeckou komunitou i občanskou společností, pevné zdraví, zachování smyslu pro humor a spokojenosti v osobním životě.

Ondřej Fišer, MZ 2003/3, ročník 56, str. 95