You are here

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

Před 50 lety byla založena Observatoř Doksany. Jejím posláním se stalo provádění meteorologických měření a pozo­rování se zvláštním zřetelem na biometeorologická měření. Celou polovinu století plní observatoř toto své základní poslá­ní, a přestože několikrát změnila své organizační začlenění v rámci ČHMÚ, zůstává svému úkolu věrna.

Vznik observatoře se datuje rokem 1951, kdy byla dokon­čena budova observatoře ležící na spojnici cest mezi Doksany a Rohatcemi v okrese Litoměřice. Výběr lokality byl ovlivněn tehdejšími snahami o delimitaci zemědělského výzkumu mi­mo Prahu, přímo do produkčních oblastí. Byl vybrán okres Litoměřice, který je díky velmi pestré skladbě pěstovaných plodin právem nazýván „Zahradou Čech". Počátek observa­toře je spojován především s osobou prof. dr. Kosila, tehdej­šího zmocněnce pro zemědělské výzkumnictví, a s pracovní­ky Státního meteorologického ústavu ing. Lennerem a dr. M. Minářem.

Vlastní meteorologická měření byla zahájena s předsti­hem již koncem roku 1950. Zpočátku se prováděla jen základ­ní klimatická pozorování a měření. Později postupně přibyla i další specializovaná měření ve spolupráci s fytopatology. Především mikroklimatická měření v porostech obilovin, okopanin, chmele a ve speciálních plodinách. Prováděly se i kryptoklimatická měření v zemědělských a lesnických zaří­zeních. Ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústa­vem chmelařským byla provozována síť účelových meteoro­logických stanic. Velmi úzká spolupráce byla navázána se zemědělskými podniky.

Velkou míru kreativity observatoře podtrhuje bohatá pub­likační činnost, která vyniká i vzhledem k její velikosti. Doposud bylo vydáno 155 odborných prací, z nichž mnohé vyšly i v zahraničí v němčině, angličtině či francouzštině. Nelze zde nepřipomenout osobnost prvního vedoucího observatoře Karla Pejmla, čestného člena Čs. meteorologic­ké společnosti při ČSAV a nositele medaile Za zásluhy o meteorologii a hydrologii. Jeho odkaz se daří naplňovat i v současnosti, v posledních osmi letech bylo publikováno 39 prací.

Transformace po roce 1987 přinesla významné změny i pro observatoř Doksany. Organizačně je začleněna do oddělení biometeorologických aplikací. Je zavedena nepřetržitá synoptická služba. Pro zpracování dat je implementován systém DSSs (Decision Support Systems). Pro potřeby biometeorologického oddělení v Praze a oddělení agrometeorologie a fenologie v Brně je prováděna řada specializovaných měření často uni­kátních jak v rámci ČHMÚ, tak i ČR. Jedná se o měření vlh­kosti půdy, ovlhnutí listu, výparu a evapotranspirace. V rámci ČHMÚ slouží observatoř jako kalibrační místo pro snímače půdní vlhkosti. V roce 1997 proběhla rekonstrukce budovy ob­servatoře. Bližší informace o historii observatoře, prováděných měřeních a pozorováních se lze dozvědět prostřednictvím inter­netu na adrese: www.rl.cesnet.cz/agmet.

Martin Možný, MZ 1999/3, ročník 52, str. 91