You are here

SMD 1992

METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

(Světový meteorologický den 1992)

Dvacet let po konferenci o životním prostředí člověka (Stockholm) uspořádá OSN letos v červnu konferenci o ži­votním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED). Podle rezoluce Valného shromáždění OSN č. 44/228 má. UNCED vypra­covat strategie a postupy k zastavení a odvrácení vlivů degradace životního prostředí a v kontextu s rostoucím ná­rodním a mezinárodním úsilím podpořit trvale udržitelný a ekologicky zdravý rozvoj všech zemí.

Zajištění vědecky podloženého trvale udržitelného roz­voje není možné bez využití meteorologických a klimato­logických služeb, naopak, zde musí uvedené služby hrát životní úlohu. Proto se poslání UNCED odrazilo i ve výběru hesla pro letošní Světový meteorologický den 23. 3. 1992: Meteorologické a klimatologické služby pro trvale udrži­telný rozvoj.

 

PROBLÉMY PŘELOMŮ STOLETÍ

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj výrazem trvale udržitelný rozvoj rozumí „rozvoj, který se vyrovnává s potřebami současnosti, aniž by narušoval možnosti příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby". Dosažení tako­vého vývoje je úkol nejen nemalý, ale i neodkladný. Při otálení by příští generace již takové možnosti neměla.

O závažnosti tohoto prioritního problému existence lidstva byly napsány stovky článků v odborných a popu­lárních časopisech. Popularizace bylo možná tolik, že pod­statu varování vnímáme jen jako kulisu a za hlavní poklá­dáme obyčejné ekonomické starosti všedního dne. To by nebylo dobré.

Výčet hlavních problémů pro oblast Evropské hospo­dářské komise („bohatý sever") uvádí Ministerská deklarace z Bergenu (16. 5. 1990, odst. I. 5.):

Dnešní destrukce biosféry a jejich ekosystémů, degra­dace životního prostředí, populační tlaky, vyčerpávám zdrojů a úbytek druhů ohrožují kvalitu života lidí stejně jako jejich zdraví a mnohé biologické systémy. Trvale neudržitelné způsoby výroby a spotřeby zejména v průmyslových ze­mích jsou u kořene četných problémů životního prostředí a významně omezují možnosti pro příští generace vyčerpá­ním základny zdrojů.

V posledních letech vlády většiny zemí pochopily, že nelze čekat a že je nutná společná akce všech států. Jsme také svědky dílčích pozitivních výsledků. Emise SO2 v roz­vinutých zemích klesají, konvence o oxidech dusíku, ochra­ně ozónové vrstvy a o ochraně oceánů a vodních zdrojů přinášejí první ovoce. Jde však jen o první krůčky, rozho­dující nás teprve čeká.

Podívejme se očima jednadvacátého století jen na jeden, naší profesi' blízký případ - hospodaření s energií. Dnešní problémy odsíření, redukce oxidů dusíku atp. nás již netíží, známe technologie aplikovatelné za ceny často nižší než jaké jsou přímé škody. Hlavní však zůstává. Podle me­zivládního panelu pro změny klimatu je neprodlenné snížení emisí oxidu uhličitého o 60 % podmínkou stabilizace koncentrací CO2 v ovzduší. Znamená to dramatické snížení spotřeby fosilních paliv, které dnes tvoří asi 80 % zásobo­vání energií ve světě. Přitom technologie potlačení emisí CO2 nejsou zatím v dohledu, jde o podstatu hoření.

Při postupu „business as usually" by požadavky na energii do roku 2020 vzrostly o tři čtvrtiny a odchod od fosilních paliv není záležitostí několika let. Cestou přísně úsporného hospodaření s energií snad bude možno dosáhnout, aby kolem roku 2020 byla světová spotřeba energie jen na dnešní úrovni. V rozvojových zemích však nutně vzroste, v prů­myslových zemích proto musí klesnout Možné to je, dnešní růst národního důchodu v nejvyspělejších zemích se ode­hrává při stagnaci spotřeby. Stejně ale ani při přísně úspor­ném hospodaření nedosáhneme potřebného snížení emisí CO2.

Nutný je přechod ke strategii plného využití obnovi­telných zdrojů energie, ani to však nestačí. Zákonitě tedy časem přejdeme od dnešní ekonomicky motivované mini­malizace spotřeby na konečný výrobek - což konkrétně u nás znamená nemalé rezervy - k ekologicky motivované mini­malizaci spotřeby energie na jeden lidský život". Změna to v době, kdy u nás mnozí lidé touží po bohaté konzumní společnosti, jistě nepříliš vítaná.

 

KDE MŮŽE POMOCI METEOROLOGIE A KLIMATO­LOGIE

Jsou to dva druhy otázek; můžeme pomoci při ochraně přírodního prostředí a přispět k trvale udržitelnému rozvoji ekonomiky. V prvém případě jde o vědecká měření a po­zorování, o informace o ovzduší a o studium a pochopení atmosférických dějů. Podíl meteorologů v monitoringu kva­lity ovzduší a monitoringu atmosférických dějů a klimatu v národním i mezinárodním měřítku je čtenářům dobře znám ze stránek MZ. Neměli bychom zapomínat na účast v komplexněji chápaných systémech monitoringu, kde ovzduší představuje vstupy nebo významné a často limitu­jící podmínky jevů a dějů v jiných složkách prostředí (mo­nitoring vody, lesů, biomonitoring atp.).

Ve druhém případě - přispět k udržitelnému ekono­mickému rozvoji, se poznatky meteorologů významně uplat­ní v hospodaření s vodními zdroji, v zemědělství, lesnictví, výrobě a spotřebě energie i v omezování přírodních ka­tastrof. Možnosti jsou nemalé, jen operativní informace me­teorologů pro zemědělství vedle růstu produkce mohou nejméně o 20 % snížit ztráty vlivem nepřímě počasí či cho­robami rostlin. Také výhledové možnosti netradičních zdrojů energie jsou slibné, i když jejich podíl je dnes relativně malý: ve Švédsku např. pro vytápění moderního rodinného domku spotřebují na 1 m plochy asi osmkrát méně energie, než je běžný průměr v sídlišti. Motivace je tedy nesporná.

 

NÁVRHY SMO PRO CHARTU ZEMĚ A AGENDU 21

Na konferenci UNCED v Brazílii by měly být posouzeny dva významné dokumenty, Charta Země (jistý kodex práva na životní prostředí) a Agenda 21 (co by mělo platit v XXI. století). SMO předložila k oběma dokumentům návrhy, které jsou významné z hlediska meteorologických služeb a které svým způsobem orientují i žádoucí aktivity členů SMO. Je­jich výčet uvádím heslovitě, vlastně jen názvem a nezbytný­mi vysvětlivkami.

 

ZÁSADY PRO CHARTU ZEMĚ

 1. Zajištění kvality globálního společného vlastnictví atmosféry a oceánů. (Všichni lidé musí mít právo na zaručenou kvalitu „globálních společných složek" ži­votního prostředí včetně atmosféry a oceánů a mít právo přístupu k ověřeným informacím o stavu těchto zdrojů a jejich změnách prostřednictvím adekvátního monito­ringu a návazných studií.)
 2. Zajištění života a majetku před přírodními pohromami. (Všichni lidé musí mít právo na přiměřenou úroveň ochra­ny života a majetku před přírodními pohromami a jiným ohrožením jejich bezpečnosti a proto musí mít právo na včasné varování před pohromami a na využití pří­slušných informačních systémů.)
 3. Zajištění přístupu k potřebným zdrojům vody. (Všichni lidé musí mít právo přístupu k potřebným zdrojům sladké vody, v dostatečném množství i kvalitě, zajištěného trva­le udržitelným řízením těchto zdrojů, založeným na vě­rohodných informacích získávaných ze soustavného po­zorování a hodnocení jak na národní, tak i na meziná­rodní úrovni.)
 4. Zajištění potravy. (Všichni lidé musí mít právo na za­jištění přiměřené potravy cestou trvale udržitelného řízení zemědělství, lesnictví, rybolovu, využití půdy a s nimi spojených odvětví. Trvale udržitelné řízení bude spočívat v účinných varovných a informačních systémech, vhodných službách a v uchování biologické diversity.)

 

NÁVRHY PRO AGENDU 21:

 • Svobodná a neomezená výměna dat a informací o život­ním prostředí.
 • Posílení národních institucí. (Státy by měly podporovat národní atmosférické, hydrologické, oceánografické a geo­fyzikální instituce tak, aby byly schopny realizovat pří­slušná pozorování v národním měřítku i přispívat k mě­ření v měřítku globálním.)
 • Rozvoj systémů včasného varování, týkajících se změn životního prostředí.
 • Poznání přírodního prostředí v celé jeho šíři. (Státy a pří­slušné instituce by měly cestou systematického pozorování a výzkumných programů poznávat komplexní vztahy mezi složkami životního prostředí včetně cyklů vody, energie a různých látek.)
 • Prioritní oblasti výzkumu. (Prioritu by měl mít výzkum chování a reakcí složek přírodního prostředí vlivem lidské činnosti.)
 • Posílení mezinárodních aktivit v pozorování a výzkumu.
 • Partnerství institucí životního prostředí a rozvoje. (V pod­statě jde o rovnocenné partnerství na rozdíl od dnešní nad­řazenosti institucí čistě ekonomického rozvoje.)

Návrhy jsou zajímavé z mnoha hledisek, třeba i z hle­diska pokračující komercionalizace a obav některých za­svěcených odborníků z jejího negativního vlivu třeba i na funkci Světové meteorologické organizace.

Snad jen dva závěry bychom si v meteorologické obci měli znovu uvědomit:

 1. Měli bychom se aktivně podílet na úkolech, které mete­orologii přísluší při zajišťování trvale udržitelného rozvoje
 2. Měli bychom být připraveni - protože profesně musíme vědět, oč jde - na výzvu nejmladší generace a odepřít si leccos z vymožeností civilizace, i když na to budeme mít. S takovou naléhavou výzvou se na nás brzo obrátí - změna v přístupu je pro ni vskutku životně důležitá.

Bedřich Böhm, MZ 1992/2, ročník 45, str. 33-34