You are here

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost

Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování

konaná na Lysé hoře v Beskydech, Bezručově chatě, 14. – 15. června 2017 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou meteorologickou společností.

Úvod a záměr konference

V září 2016 na semináři České meteorologické společnosti v Ostrožské Nové Vsi jsme začali přemýšlet o uspořádání této konference. Hned od počátku bylo jasné, že nechceme jen vzpomínat na uplynulých 120 let Lysé hory, ale chtěli jsme toto výročí a místo využít k širší diskusi problematiky meteorologie, klimatologie a čistoty ovzduší středních a vyšších poloh Česka. Měření ve středních a vyšších polohách je daleko náročnější jak na techniku, tak na pozorovatele a má řadu problémů a úskalí. Svá specifika má rovněž předpověď počasí pro hory a tvorba klimatologických charakteristik. I když na našem území nemáme velehory, tak jsou kvalitní předpovědi důležité nejen pro turisty, ale i pro řadu činností, které jsou závislé na počasí. I tato témata byla prezentována na konferenci.

Oslovili jsme řadu odborníků a meteorologických nadšenců z ČHMÚ, kolegů z Jizerských hor či Šumavy, kteří se profesně zabývají meteorologií a klimatologií, nebo je to jejich velký koníček a mohou k tématu říci mnoho zajímavého. Diskutovala se řada problémů měření na horách, přístrojové techniky, nová meteorologická čidla. Velká pozornost byla věnována řešení problémů s měřením srážek, sněhu, teploty vzduchu, větru, nebezpečným jevů a dalším zajímavým tématům.

Protože Česko není příliš velké a horských stanic nemáme tolik, rozhodli jsme se oslovit i kolegy z nedalekých slovenských a polských horských meteorologických stanic, jakož i meteorology a klimatology z těchto zemí. Ne vše se nám podařilo, mnozí nemohli přijet, ale i tak jsme mohli na konferenci a ve sborníku přinést čtenářům a posluchačům řadu zajímavých informací z tohoto specifického prostředí, zajímavých míst a této problematiky. Jsme velmi rádi, že řada pozorovatelů, meteorologů a klimatologů přijala naše pozvání.

Dne 15. července 2017 jsme si připomněli 120. výročí začátku meteorologických měření a pozorování na Lysé hoře v Beskydech. Tomuto výročí byla věnována úvodní sekce konference. Lysá hora a zejména její vrchol je velkým fenoménem. Proto jsme se rozhodli jednu sekci konference věnovat turistice, chatařům, Horské službě, ochráncům přírody a tzv. lysařům. Příslib účasti jsme získali také od několika známých fotografů, kterým Beskydy a Lysá hora učarovala a podělili se s námi o své nejlepší záběry.

Při prvních diskusích o uspořádání této konference nás v Ostrožské Nové Vsi zastihla zpráva o náhlém úmrtí Vladimíra Ondrucha, který byl dlouholetým pozorovatelem na Lysé hoře a necelé tři roky jejím vedoucím. Mnohé z nás tato tragédie velmi silně zasáhla, provázela nás dlouhou dobu a stále je živá. Právě Vláďa Ondruch byl neúnavným organizátorem různých aktivit jak na Lysé hoře, v meteorologii, turistice, na Horní Bečvě a měl být také jedním z hlavních organizátorů této konference.

Tuto konferenci upořádal Český hydrometeorologický ústav (MS Lysá hora a pobočka ČHMÚ Ostrava) ve spolupráci s Českou meteorologickou společností (pobočka Ostrava). Konference byla rozdělena do osmi sekcí, do kterých bylo připraveno a přihlášeno celkem 50 příspěvků, z toho 48 příspěvků bylo prezentováno na konferenci. Na konferenci bylo v době uzávěrky přihlášeno 105 účastníků a jen dva nakonec chyběli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konference

Program této meteorologické konference byl dvoudenní a přednášky

byly rozděleny do šesti tematických sekcí.

Bloky/sekce konference:

I.           Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.          120 let meteorologických pozorování na Lysé hoře, historie a současnost. Vladimír Ondruch

III.          Lysá hora, okolí Lysé hory a Beskydy včera, dnes a zítra

IV.          Horské meteorologické stanice a měření v Česku, na Slovensku a v Polsku

V.           Meteorologické přístroje a technika na horách, automatické a manuální měření, nebezpečné jevy

VI.          Meteorologie, klimatologie a čistota ovzduší na horách

VII.         Lysá hora na fotografiích a ve filmu

VIII.        Zakončení konference, společné foto účastníků, exkurze

Před zahájením konference se ve středu 14. června 2017 v 12.30 hodin uskutečnila pro účastníky konference exkurze na meteorologické stanici Lysá hora.

Konferenci za její organizační výbor zahájil Pavel Lipina ve středu 14. června 2017 v 13.30 hodin. Dalšími řečníky v úvodu byl Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, Mgr. Libor Černikovský, náměstek ředitele ČHMÚ pro úsek meteorologie a klimatologie, předseda České meteorologické společnosti doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. a Otakar Šlofar, vedoucí profesionální meteorologické stanice na Lysé hoře.

Ve druhé sekci konferenci, kterou moderoval Ing. Václav Dvořák, Ph.D. bylo prezentováno 6 příspěvků. Třetí nemeteorologickou sekci vedl Mgr. Libor Černikovský a také uvedl 6 příspěvků.

Ve čtvrté, nejrozsáhlejší, sekci, kterou moderoval RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., zaznělo celkem 15 příspěvků a sekce byla ukončena ve 21.15 hodin, půl hodiny před plánovaným koncem, díky disciplíně všech přednášejících, za což patří všem velké poděkování, jakož i moderátorům všech sekcí, kteří dokázali dodržet plánovaný čas a trvání přednášek.

Čtvrteční program konference 15. června začal exkurzí na vysílač Českých Radiokomunikací, kde návštěvníci ve dvou skupinách po 25 lidech se od 7.45 a 8.30 hodin seznámili s objektem a jeho historií, vybavením, náplni práce obsluhy a navštívili ochoz vysílače s možností pěkných rozhledů po okolí.

Z důvodu exkurzí na vysílač začal ranní program páté sekce s malým zpožděním. Sekci o meteorologických přístrojích a technice na horách moderovala RNDr. Taťána Míková a začala přednáškou o experimentálním měření na Milešovce a skončila přednáškou Ing. Miroslava Duška z firmy Meteoservis Vodňany a vývoji různých typů automatických srážkoměrů.

Šestá sekce moderovaná RNDr. Pavlou Skřivánkovou se zabývala meteorologií, klimatologií a čistotou ovzduší na horách. Sedmá, závěrečná sekce plynule navázala na sekci předešlou se stejnou moderátorkou a přiblížila Lysou horu, výhledy z Lysé hory a Beskydy na fotografiích a ve filmu.

Zakončení konference proběhlo před půl čtvrtou, na které navázal instruktážní výklad pana Fujcika o profesionálním fotografování z dronů s praktickou ukázkou. Pan Fujcik rovněž obdaroval účastníky svým nástěnným kalendářem s panoramatickými fotkami Beskyd. Je rovněž autorem fotografie z pozvánky, posteru, roll-upu a obalu sborníku, kterou nám laskavě poskytnul pro potřeby konference.

Někteří účastníci, kteří zůstali na Lysé hoře, až do pátku využili volného času a příjemného počasí k vycházce do okolí. Večer jsme pak společně poseděli na zahrádce meteorologické stanice, opekli klobásky a špekáčky. Před setměním jsme pak společně navštívili symbolický kříž obětem Lysé hory v Hellerově zatáčce, kde jsme u nedávno umístěné pamětní desky uctili památku a zavzpomínali na našeho kamaráda a kolegu Vláďu Ondrucha, jemuž byla konference také věnována.

Informace z konference

Již od prvních informací ke konferenci jsme všechny přednášející vyzvali k přípravě prezentací v takovém rozsahu, aby dodrželi časový limit 10–12 minut, protože jsme tušili, že by mohl být o konferenci zájem a stejné to bude s počtem přednášejících. Počet přihlášených naprosto překonal všechna naše očekávání. I přes nedostupnost vrcholu pro dojezde autem, tj. nutností vystoupat na vrchol pěšky či na kole se přihlásilo 105 účastníků. Někteří využili naší nabídky na vyvezení svých zavazadel a výjimečně také účastníků samotných.

Kapacita restaurace Bezručovy chaty, kde se konference konala, je pouze 65 míst. Abychom zajistili, že se do sálu všichni vejdeme, museli jsme uklidit většinu stolů. Prostory byly stísněné, ale doufali jsme, že to účastníci dva dny vydrží. Restaurace a venkovní terasa zůstala otevřená veřejnosti, proto jsme na přednášky neměli úplný klid. Hlasité návštěvníky restaurace, kterých bylo z důvodu pěkného počasí hodně, jsme částečně eliminovali ozvučením sálu. Bohužel se nám nepodařilo zajistit ozvučení na celou dobu konference a tak poslední dvě sekce kladly zvýšené hlasové nároky na přednášející. Horší slyšitelnost byla částečně kompenzována úbytkem posluchačů, kteří postupně odcházeli, nebo odjížděli domů.

Za pěkného počasí, jaké panovalo v době konference (vlastně trochu netypické, protože se zde průměrně vyskytuje za rok 270 dnů s mlhou), chodí na Lysou horu velké množství návštěvníků. Většina z nich navštíví i Bezručovu chatu, která se stala i díky personálu a nájemci pokračovatelem slavného bufetu Šantán. Podle sčítání a údajů CHKO Beskydy, které monitoruje počet návštěvníků na vrcholu Lysé hory od roku 2007, ročně navštíví vrchol asi 300 000 lidí. Za konferenční dva dny mohlo podle odhadů navštívit vrchol minimálně 1 000 návštěvníků, kteří nás na konferenci „rušili“, ale jistě jim to není možné zazlívat.

Po celou dobu konference bylo krásné počasí s celkem pěknými rozhledy po okolí, které mnozí využili pro focení a relax. Oblíbeným místem účastníků konference se pochopitelně stala vyhlídková terasa Bezručovy chaty, kdy u šálku kávy, či sklenice piva mohli účastníci debatovat o řešených problémech, poznávat se a seznamovat, navazovat nové pracovní či osobní kontakty, opalovat se, či poznávat okolí Lysé hory s výhledy na Slovensko, či po velké části Beskyd. Lepší výhledy po celém okolí kopce nabídla už jen exkurze na vysílač Českých Radiokomunikací, či ochoz meteorologické stanice, kde byl dostupný celý obzor a 360° výhled do okolí.

Věříme, že celkový dojem z konference nepokazily problémy s ubytováním a stravou na chatách Maraton a Desítka, kde byla ubytována polovina účastníků konference. Neprofesionální přístup personálu a nedodržení dlouhodobě nasmlouvaných počtu pokojů a snídaní pro účastníky nás velmi zklamaly, ale i přes maximální snahu o sjednání nápravy jsme neuspěli. Vedení chat zřejmě dělá vše pro to, aby nikdo z ubytovaných již znova nepřijel a nenavštívil jejich ubytovny a restauraci…

Na Bezručově chatě bylo ubytovaných 12 účastníků (také zde jsme téměř úplně využili kapacitu chaty) a zbytek účastníků nocoval na meteorologické stanici a na zahrádce stanice ve stanech. Asi čtvrtina z celkového počtu na vrcholu nespala, nebo se účastnila konference jen jeden den (hlavně nemeteorologičtí přednášející).

Závěry a přínos konference

Na dvoudenní konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků, ke kterým se pak zejména večer v kuloárech vedly mnohdy vášnivé diskuse, což bylo jedním z hlavních důvodů uspořádání této konference. Tato spíše provozní než vědecká konference přinesla mnoho zajímavých poznatků a informací, které budeme dále intenzívně rozvíjet. Mezi hlavní přínosy vidím inicializaci rozsáhlejších diskusí k problematice konstrukčních úprav srážkoměrů, různých typů větroměrných přístrojů a jejich vyhřívání pro boj s námrazou, radiačních krytů a to ve všech výškových pásmech, ochraně proti indikovanému přepětí. Tradiční pozornost byla věnována problematice měření na Sněžce a to jak na české, tak i na polské straně hranice, výměna dat, jejich verifikace a kontrola. Velké diskuse byly věnovány měření srážek a sněhu v horských oblastech od používané přístrojové techniky až po metodiku měření. Na základě přednášky Martina Možného a následných diskusí se budeme více a častěji věnovat problematice konstrukčního řešení radiačních krytů a rozdílům v datech, pokud jsou umístěny teploměry či snímače umístěny v meteorologických budkách či radiačních krytech různé konstrukce a stáří.

Byl nastíněn záměr tvorby Atlasu klimatu horských oblastí, který by bylo potřebné vytvořit za předpokladu delších a kvalitních řad měření v horských oblastech. Zajímavé byly také novinky v HW a SW webových kamer, které umožňují jejich další využití pro meteorologickou a hydrologickou praxi. Velké pozornosti auditoria se těšily prezentace o Milešovce od kolegů z ÚFA AV ČR. Data z této stanice jsou určitě nejvíce a nejlépe zpracována v Česku, pro dlouhou řadu kvalitních měření bez přerušení a stěhování na této výškově zajímavé lokalitě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie, současnosti a budoucnosti stanice, která před dvěma lety oslavila 110. výročí založení. Výročí bylo oslaveno seminářem za účasti pozvaných osob z mnoha institucí. Omezený počet účastníků byl způsoben velmi omezenou kapacitou "sálu" na Milešovce.

Zřejmě největšího ohlasu a diskusí vyvolaly dvě prezentace přednášejících ze Šumavy kolem portálu Šumava.eu a aktivit pana Vojvodíka. Byla prezentována a bohatě diskutována problematika měření v mrazových kotlinách Šumavy a jinde v ČR, meteorologická měření na hlavním hraničním hřebenu Šumavy, spolupráce s ČHMÚ a další rozvojové aktivity této skupiny. Byly oceněny jejich aktivity při měření sněhové pokrývky na Šumavě, vyzdvižen jejich přínos pro poznání těchto měření a podkladů pro vyhodnocení zásob sněhu a vodní hodnoty a bylo konstatováno, že by bylo velmi přínosné mít v každých horách takovou aktivní skupinu.

Hlavní přednesená témata ve vztahu ke kvalitě měření budeme v rámci odboru klimatologie diskutovat na nejbližších poradách, ale jako velmi důležité bych viděl uspořádat v nedaleké budoucnosti další podobnou provozní konferenci, zřejmě v dostupnějším prostředí než je vrchol Lysé hory, k diskusi nad požadavky vývoje přístrojové techniky a metodiky měření v souladu s našim dlouhodobým cílem vedoucím ke zvyšování kvality naměřených dat.

V neposlední řadě byla tato konference výbornou příležitostí k setkání meteorologických, popř. hydrologických odborníků, ke vzájemným odborným diskusím a vzhledem k nízkému vložnému na konferenci také setkání s „amatérskými“ meteorology a dobrovolnými pozorovateli, kteří jeví o tuto problematiku velký zájem, aktivně se meteorologii věnují a mají v ní vysoké znalosti. Tím dochází k naplňování hlavního poslání činnosti České meteorologické společnosti, meteorologická spolupráce napříč institucemi a lidmi v Česku a nejbližším okolí, jako spolupořadateli této konference.

 

Sborník konference

Účastníků konference jsme za téměř symbolické vložné (500,- Kč) poskytli drobné občerstvení, tašku, blok a tužku s potiskem konference a hlavně sborník příspěvků z konference s přiloženým DVD, který připravil a vydal Český hydrometeorologický ústav, zejména pak pracovnice SIS a OMTZ, za což jim patří velké poděkování.

Všem přednášejícím, moderátorům jednotlivých sekcí, organizátorům, pozorovatelům meteorologické stanice Lysá hora, vzácným hostům, zahraničním účastníkům a všem, kteří nám výrazně pomohli s přípravou a organizací konference jsme na památku věnovali hrnek s gravírováním Lysé hory a konference. To na vysvětlenou, proč se stalo, že někteří účastníci ve svých taškách hrnky nenašli.

Troufám si říci, že zřejmě největším počinem této konference byla příprava a vydání sborníku příspěvků z konference, který byl zpracován před jeho konáním a byl k dispozici účastníkům v době jeho konání. Vím, že jsem řadu autorů obtěžoval s termínem, obsahem či kvalitou obrázků, ale naše společná snaha se vyplatila. Naprostá většina autorů dodala obsah své prezentace v textové formě a přílohách tak, aby mohly být zpracovány do tohoto obsahově i graficky vyvedeného sborníku.

Ve sborníku jsou rovněž uvedeny i některé příspěvky, které se nevešly do programu konference, ale považovali jsme za přínosné je zde také zařadit (dalších 5 příspěvků). Je zde rovněž uveden přehled literatury o Lysé hoře, nebo literatury, kde byla data z Lysé hoře ve větší míře použita. Pro mnohé účastníky a řadu dalších čtenářů bude jistě přínosný přehled kontaktů na účastníky konference, na aktivity a instituce na Lysé hoře a rovněž kontakty na horské stanice Česka, Slovenska a Polska. Věřím, že 188 stran sborníku přineslo řadu zajímavých informací o historii, současnosti a snad i budoucnosti Lysé hory, její meteorologické stanice a prezentované problematice meteorologie, klimatologie a čistoty ovzduší ve středních a vyšších nadmořských výškách Česka a střední Evropy.

Už v době konference byl o sborník veliký zájem a řada účastníků se snažila získat více výtisků. Zejména jsme se snažili uspokojit další spoluautory příspěvků, kteří se konference nezúčastnili. Podle e-mailových žádostí bezprostředně po skončení konference můžeme konstatovat, že při nákladu 150 kusů je sborník v tištěné podobě zcela rozebrán.

Součástí sborníku je také přiložené DVD, kde jsme zařadili mimo této publikace k 120 letům pozorování Lysé hory i čtyři kompletní, převážně již rozebrané publikace věnované Lysé hoře a vydané v posledních dvaceti letech:

Sborník referátů ze semináře 100 let meteorologických pozorování na Lysé hoře konaného na Lysé hoře 28. – 29. května 1997. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. 69 s.

50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vydání, 70 stran. Praha 2004. ISBN 80-86690-20-2 (náklad 300 výtisků).

60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora. 1. vydání, 40 stran. Praha 2014. ISBN 978-80-87577-36-3 (náklad byl 300 výtisků a v roce 2016 byl proveden dotisk, 100 ks).

V roce 2007 se Malenovicích konal seminář České meteorologické společnosti věnovaný 10letému výročí extrémních povodní na Moravě a součástí semináře byla také exkurze na meteorologické stanici Lysá hora. I tento sborník abstraktů jsme na DVD zařadili.

Na publikaci Sborník referátů ze semináře 100 let meteorologických pozorování na Lysé hoře konaného na Lysé hoře 28. – 29. května 1997, který jsme pro tuto příležitost naskenovali a upravili, v porovnání s dalšími publikacemi je krásně vidět jak se změnilo zpracování, obsah a grafická úprava publikací za posledních 20 let.

DVD obsahuje také filmový dokument pana Bohuslava Cihly, velkého fandy Lysé hory a pamětníka, o stanici na Lysé hoře a rodině meteorologických pozorovatelů Ondruchových a průřezové fotografie z Lysé hory od roku 1984 do roku 2017.

Účastníci konference

Konference se zúčastnilo 40 pracovníků úseku meteorologie a klimatologie ČHMÚ, dalších 17 pracovníků z ostatních úseků ústavu a 8 bývalých pracovníků ústavu. Početné zastoupení měl Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (6 účastníků) a 6 účastníků z SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav). Tři účastníci byli ze Šumavy (portál Šumava.eu). Dva účastníci byli z IMGW Wroclaw (Polský meteorologický ústav), Podniku Povodí Odry, a také dva účastníci ze Slovenské akademie věd. Dále se konference účastnili zástupci České televize, Meteoservisu Vodňany, matematicko-fyzikální fakulty UK, CHKO Beskydy, Horské služby Beskydy, Okrašlovacího spolku Rozhledna Čeladná, MěÚ Český Těšín, Českých Radiokomunikací, Klubu českých turistů, VGHMÚř Dobruška a asi 10 amatérských meteorologů, či dobrovolných pozorovatelů.

 

 

 

 

 

Závěr

Na stránce České meteorologické společnosti, která byla spolupořadatelem konference, spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem http://www.cmes.cz/cs/node/354 jsme uváděli účastníkům konference všechny potřebné informace. Byla tam pozvánka, 1. cirkulář, přihláška na konferenci, organizační pokyny, pokyny pro autory příspěvků, přehled přístupových tras na vrchol Lysé hory a program konference. Po skončení konference byly na stránku umístěny jednotlivé prezentace ve formátu pdf a obsah sborníku.

Na stejné stránce je uveden program konference, jednotlivé prezentace ve formátu pdf a sborník příspěvků z konference.

Pro uspořádání konference jsme využili prostor, pohostinnosti a osobních kontaktů na Bezručově chatě Klubu Českých turistů na Lysé hoře a jeho současného nájemce pana Ivoše Sklenáře. Kolektiv zaměstnanců chaty nám vytvořil příjemné podmínky pro naše setkání.

Věřím, že konference byla důstojným připomenutím dlouhé historie pozorování a přinesla účastníkům mnoho nových podnětů a zajímavých informací k problematice horské meteorologie. Své místo si jistě najde i tento sborník a informace v něm obsažené budou ku prospěchu mnoha čtenářů.

Za organizační výbor konference

Pavel Lipina

 

Foto: Hana Stehlíková, Pavel Lipina, Vladimíra Volná, archiv ČHMÚ (historické foto)

Literatura:

LIPINA, P. (ed.), 2017. 120 let meteorologických měření a pozorování na Lysé hoře. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem a Českou meteorologickou společností konané na Lysá hoře ve dnech 14. – 15. června 2017. Praha: ČHMÚ. 1. vydání, 188 s. ISBN 978-80-87577-68-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konference a přehled přednášek

Středa 14. června 2017

10.30 – 13.30     Registrace účastníků konference (Bezručova chata)

12:30     exkurze Meteorologická stanice Lysá hora

Středa 14. června 2017

13:30     Zahájení konference

I.    Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.   120 let meteorologických pozorování na Lysé hoře – historie, současnost a budoucnost. Vladimír Ondruch

Miroslav Řepka (ČHMÚ pobočka Ostrava): Historie a současnost meteorologických stanic, pozorovatelů a přístrojů za 120 let na Lysé hoře

Otakar Šlofar (ČHMÚ, MS Lysá hora): Jak šel život na profesionální meteorologické stanici od 1954 po současnost aneb radosti a strasti meteorologů na Lysé hoře

Milan Čermák (ČHMÚ, MS Lysá hora): Drsný svět Lysé hory

Miroslav Řepka (ČHMÚ pobočka Ostrava): Místopis Lysé hory

Natálie Slabá (Praha, dříve ČHMÚ, OPSS): „Vzpomínky“ (představy, pocity, prožitky)

Jaroslav Chalupa, Milan Čermák, Pavel Lipina, Iveta Ondruchová (ČHMÚ, MS Lysá hora, pobočka Ostrava, Horní Bečva): Vladimír Ondruch

 

III.    Lysá hora, okolí Lysé hory a Beskydy – (včera, dnes a zítra)

Petr Andrle (Okrašlovací spolek Rozhledna Čeladná): Čtyři epizodky z počátků turistiky v Beskydech

Radim Pavlica (Horská služba Beskydy): Horská služba Beskydy

Jiří Lehký (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy): Rozmarná královna - nejvyšší hora Beskyd očima ochránců přírody

Daniel Křenek (MěÚ Český Těšín): Zajímavé druhy ptáků na Lysé hoře               

Jiří Homolka (místopředseda KČT): Znovuobnovení Bezručovy turistické chaty KČT na Lysé hoře

 

IV.    Problematika měření na horách - horské stanice u nás, na Slovensku a v Polsku. Profesionální staniční síť.  Měření na Šumavě, v Jizerských horách popř. jinde v Česku

Pavel Lipina (ČHMÚ pobočka Ostrava): Horské meteorologické stanice v Česku a členění staniční sítě

Ivan Kain (ČHMÚ Praha, OPSS): Profesionální staniční sít ČHMÚ

Stanislava Kliegrová (ČHMÚ pobočka Hradec Králové): Historie a současnost meteorologických měření na Sněžce

Vladimír Vozobule (ČHMÚ, OPSS): Některé aspekty měření větru, teploty a vlhkosti na Sněžce-Poštovně

Jiří Bednařík (ČHMÚ, MS Churáňov, OPSS): MS Churáňov - historie a současnost

Petr Zacharov (ÚFA AV ČR, v.v.i): Historie měření na observatoři Milešovka

Jaroslav Pokorný (AČR, VGHMÚř, MS Polom): Vojenská seismická a meteorologická stanice Polom

Ján Mikušiak (SHMÚ, Odbor meteorologické siete): Meteorologická staničná sieť SHMÚ

Rastislav Mačura (SHMÚ, MS Lomnický štít): Meteorologická stanica SHMÚ Lomnický štít: stručný prehľad histórie, súčasnosti a budúcnosti vysokohorskej stanice

Jaroslav Puchrík (SHMÚ, MS Chopok): Meteorologická stanica Chopok

Pavol Nejedlík (ÚVZ SAV, Bratislava): Klimatické pozorovania na Skalnatom Plese

Andrzej Dancewicz, Franciszek Szumiejko, Piotr Krzaczkowski (IMGW-PIB P/Wroclaw), Paweł Chrustek, Robert Pyrc, Łukasz Chmura (IMGW-PIB O/Kraków): Pomiary meteorologiczne w IMGW-PIB na obszarach górskich

Pavel Lipina (ČHMÚ pobočka Ostrava): Profesionální (synoptické) meteorologické stanice a měření v Jeseníkách

Eva Plášilová, Miloslava Starostová (ČHMÚ pobočka České Budějovice): Historie měření na Šumavě

Ivo Rolčík, Jan Procházka, Antonín Vojvodík (Šumava.eu): Síť amatérských a profesionálních meteorologických stanic na zajímavých místech Šumavy   

 

Čtvrtek 15. června 2017

07:45 – 09:00     exkurze na vysílači Český Radiokomunikací

09:15     zahájení sekce

 

V.    Meteorologické přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

Petr Pešice (ÚFA AV ČR, v.v.i): Experimentální měření na Milešovce

Vladimír Zdráhal (Povodí Odry, s. p.): Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik

Lukáš Ronge (HDcam s.r.o. Trutnov): Historie, současnost a budoucnost webových kamer ČHMÚ a jinde

Jan Jirák (ČHMÚ, OEX Jablonec): Automatické a manuální měření sněhových charakteristik v ČHMÚ

Šimon Bercha (ČHMÚ, OHV Praha): Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce

Jan Sulan (ČHMÚ pobočka Plzeň): Přínos silničních meteorologických stanic pro sledování počasí ve vyšších polohách

Jan Procházka, Ivo Rolčík, Antonín Vojvodík (Šumava.eu): Monitoring sněhové pokrývky na Šumavě – historie a současnost

Martin Možný (ČHMÚ, observatoř Doksany): Teplotní rozdíly mezi horskou a nížinnou stanicí (Milešovka vs. Doksany)

Jiří Bednařík (ČHMÚ, MS Churáňov, OPSS): Požadavky na software pro synoptické stanice

Miroslav Dušek (Meteoservis Vodňany): Dlouhodobé porovnávání měření srážek různými typy srážkoměrů, ve firmě Meteoservis

 

VI.    Meteorologie, klimatologie a čistota ovzduší na horách

Radim Tolasz (ČHMÚ pobočka Ostrava): Klima horských oblastí v Česku

Zuzana Chládová, Vojtěch Bližňák (ÚFA AV ČR, v.v.i): Zajímavosti ze 110 leté řady pozorování na meteorologické observatoři Milešovka

Pavel Faško, Peter Kajaba, Ladislav Markovič, Jozef Pecho, Pavel Šťastný (SHMÚ): Charakteristika snehovej pokrývky na horských staniciach Slovenska s významnou polohou a historickou hodnotou

Anna Buchholcerová , Svetlana Bičárová (ÚVZ SAV, Bratislava): Merania prízemného ozónu na vybraných staniciach v prostredí Vysokých Tatier

Tomáš Halenka (KFA MFF UK Praha): Jak to bude se změnou klimatu ve vyšších nadmořských výškách?

Vojtěch Bližňák (ÚFA AV ČR, v.v.i): Radarová klimatologie letních srážek s ohledem na orografii České republiky

Roman Volný (ČHMÚ pobočka Ostrava): Předpovědi počasí pro horské oblasti

Vladimíra Volná (ČHMÚ pobočka Ostrava): Znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Jaroslav Chalupa (Havířov, dříve ČHMÚ, MS Lysá hora): Sníh na Lysé hoře z pohledu pamětníka

 

VII.   Lysá hora na fotografiích a ve filmu

Daniel Šták (VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.): Panoramatické fotografie z Lysé hory

Zdeněk Blažek (Nový Malín, dříve ČHMÚ pobočka Ostrava): Lysá hora na fotografiích

Marcel Fujcik (MARF, s.r.o. Ostrava): Fotografování Beskyd z dronu s praktickou ukázkou

 

 VIII.  Zakončení konference, společné foto účastníků, exkurze

instruktážní točení z dronu (Marcel Fujcik)

exkurze Meteorologická stanice Lysá hora

setkání účastníků u kříže („oběti Lysé hory“)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konference, prezentované příspevky na konferenci ve formátu pdf a Sborník příspěvků z konference:

PřílohaVelikost
PDF icon Program konference Lysá hora–120 let meteorologických měření a pozorování.pdf542.54 KB
PDF icon II_01_Řepka_Historie a současnost stanice Lysá hora za 120 let.pdf3.95 MB
PDF icon II_02_Šlofar_Jak šel život na profesionální stanici Lysá hora od roku 1954.pdf1.38 MB
PDF icon II_03_Čermák_Drsný svět Lysé hory.pdf1.86 MB
PDF icon II_04_Řepka_Místopis Lysé hory.pdf3.14 MB
PDF icon II_05_Slabá_Vzpomínky.pdf1.87 MB
PDF icon II_06_Chalupa_Vladimír Ondruch.pdf1.45 MB
PDF icon III_01_Andrle_Čtyři epizodky z počátků turistiky v Beskydech.pdf560.16 KB
PDF icon III_02_Pavlica_Horská služba Beskydy.pdf1.86 MB
PDF icon III_03_Lehký_CHKO Beskydy.pdf1.87 MB
PDF icon III_04_Křenek_Ptáci na Lysé hoře.pdf3.86 MB
PDF icon III_05_Homolka_Klub českých turistů.pdf4.54 MB
PDF icon IV_01_Lipina_Horské meteorologické stanice v Česku.pdf1.26 MB
PDF icon IV_02_Kain_Profesionální staniční síť ČHMÚ.pdf2.26 MB
PDF icon IV_03_Historie a současnost meteorologických měření na Sněžce.pdf2.43 MB
PDF icon IV_04_Vozobule_Některé aspekty měření větru, teploty a vhkosti na Sněžce-Poštovně.pdf2.52 MB
PDF icon IV_05_Bednařík_MS Churáňov – historie a současnost.pdf3.46 MB
PDF icon IV_06_Zacharov_Historie měření na observatoři MIlešovka.pdf5.07 MB
PDF icon IV_07_Pokorný_Vojenská seismická a meteorologická stanice Polom.pdf3.86 MB
PDF icon IV_08_Mikušiak_Meteorologická staniční síť SHMÚ.pdf514.56 KB
PDF icon IV_09_Mačura_Meteorologická stanice Lomnický štít.pdf883.14 KB
PDF icon IV_10_Puchrík_Meteorologická stanice Chopok.pdf3.14 MB
PDF icon IV_11_Nejedlík_Klimatologické pozorování na Skalnatém plese.pdf2.98 MB
PDF icon IV_12_Dancewicz_Meteorologické podmínky na horských lokalitách v IMGW.pdf3.35 MB
PDF icon IV_13_Lipina_Profesionální stanice a měření v Jeseníkách.pdf2.71 MB
PDF icon IV_14_Plášilová_Historie měření na Šumavě.pdf1.54 MB
PDF icon IV_15_Rolčík_Síť amatérských a profesionálních stanic na zajímavých místech Šumavy.pdf7.62 MB
PDF icon V_01_Pešice_Experimentální měření na Milešovce.pdf3.13 MB
PDF icon V_02_Zdráhal_Vodohospodářský dispečink Povodí Odry.pdf6.8 MB
PDF icon V_03_Ronge_Historie, současnost a budoucnost webových kamer ČHMÚ a jinde.pdf1.58 MB
PDF icon V_04_Jirák_Automatické a manuální měření sněhových charakteristik v ČHMÚ.pdf2.05 MB
PDF icon V_05_Bercha_Využití profilových měření sněhu pro výpočet zásoby vody ve sněhové pokrývce.pdf2.97 MB
PDF icon V_06_Sulan_Přínos silničních meteorologických stanic pro sledování počasí ve vyšších polohách.pdf2.64 MB
PDF icon V_07_Procházka_Monitorig sněhové pokrývky na Šumavě – historie a současnost.pdf6.43 MB
PDF icon V_08_Možný_Teplotní rozdíly mezi horskou a nížinnou stanicí (Milešovka vs. Doksany).pdf1.15 MB
PDF icon V_09_Bednařík_Požadavky na software pro synoptické stanice.pdf874.25 KB
PDF icon V_10_Dušek_Dlouhodobé porovnávání měření srážek různými typy srážkoměrů ve firma Meteoservis.pdf2.99 MB
PDF icon VI_01_Tolasz_Klima horských oblastí v Česku.pdf1.12 MB
PDF icon VI_02_Chládová_Zajímavosti ze 110 leté řady pozorování na observatoři Milešovka.pdf3.48 MB
PDF icon VI_03_Pecho_Charakteristika sněhové pokrývky na horských stanicích Slovenska.pdf3.66 MB
PDF icon VI_04_Buchholcerová_Měření přízemního ozónu ve Vysokých Tatrách.pdf1.6 MB
PDF icon VI_05_Halenka_Jak to bude se změnou klimatu ve vyšších nadmořských výškách.pdf2.4 MB
PDF icon VI_06_Bližňák_Radarová klimatologie letních srážek s ohledem na orografii ČR.pdf2.11 MB
PDF icon VI_07_Volný_Předpovědi počasí pro horské obkasti.pdf1.03 MB
PDF icon VI_08_Volná_Znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech.pdf4.42 MB
PDF icon VI_09_Chalupa_Sníh na Lysé hoře z pohledu pamětníka.pdf1.58 MB
PDF icon VII_01_Blažek_Lysá hora na fotografiích.pdf2.55 MB
PDF icon Sborník příspěvků z konference Lysá hora – 120 let meteorologických měření a pozorování.pdf5.53 MB