You are here

Hradec Králové 22. – 24. září 1981

SEMINÁŘ „VZTAHY MEZI SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM A ATMOSFÉRICKÝMI DĚJI"

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti 1981

U příležitosti 30. výročí založení meteorologické observatoře v Hradci Králové uspořádal Český hydrometeorologický ústav společně s pražskou pobočkou Československé meteorologic­ké společnosti při ČSAV, Ústavem fyziky atmosféry ČSAV a Československou astronomickou společností při ČSAV ve dnech 22. – 24. září 1981 v Hradci Králové seminář o vztazích mezi slunečním zářením a atmosférickými ději.

Semináře se zúčastnilo 65 odborníků a zástupců politického a veřejného života. Byli mezi nimi tajemník zemědělského oddělení KV KSČ v Hradci Králové s. Brokeš, předseda MěV KSČ S. Matys, předseda MěNV V. Zahálka, ředitel GÚ ČSAV akademik V. Buchá, ředitel ÚFA ČSAV RNDr. V. Vítek, DrSc., ředitel podniku Povodí Labe ing. J. Koucký, ředitel ČHMÚ ing. V. Richter, předseda Československé meteoro­logické společnosti RNDr. B. Sobíšek, CSc, předseda Česko­slovenské astronomické společnosti RNDr. V. Letfus, CSc. a další.

V úvodním projevu ředitel ČHMÚ ing. V. Richter vysoko ocenil třicetiletou činnost pracovníků observatoře, zejména vedoucího RNDr. J. Píchy. Nastínil perspektivy dalšího roz­voje observatoře jako národního radiačního centra. Poděkoval též místním orgánům za pomoc při rozvíjení hydrometeoro­logických pracovišť ve Východočeském kraji.

RNDr. V. Vítek, DrSc. podtrhl přínos observatoře pro roz­voj československé meteorologie zejména v oblasti výzkumu a měření slunečního záření. Zdůraznil celosvětový růst vý­znamu této problematiky v současné době, kdy se již v širší míře reálně uvažuje o praktickém využívání sluneční energie a kdy roste význam radiace jako důležité složky životního prostředí. Rovněž pro modely nejrůznějších procesů v atmo­sféře údaje o radiaci patři k základním informacím.

RNDr. B. Sobíšek, CSc. rovněž zdůraznil aktuálnost téma­tiky semináře a potřebu spojit k řešení této problematiky úsilí příbuzných oborů (meteorologie, astronomie, geofyzika apod.). V činnosti observatoře vyzvedl preciznost a nevšední zájem o práci celého kolektivu, který vždy stál v popředí pokroku a rozvoje meteorologie. Mimořádné jsou též úspěchy praco­viště při popularizaci meteorologie v široké veřejnosti.

RNDr. V. Letfus, CSc. uvítal sblížení a spolupráci atronomů a meteorologů při řešení otázek slunečního záření. Uvedl, že v osobě vedoucího observatoře RNDr. J. Pichy se toto propo­jení projevuje i prakticky, neboť je znám jeho dávný zájem o astronomii. Dlouho vedl pobočku astronomické společnosti v Hradci Králové.

Předseda Městského národního výboru v Hradci Králové s. V. Zapletal hovořil o mezinárodním významu observatoře. Podtrhl rostoucí zájem naší společnosti o hydrometeorologické informace, které potřebují nejrůznější orgány jako podklady pro svoji řídící činnost. S potěšením se připojil k vysokému hodnocení dosavadní práce observatoře a popřál ji další úspěšný rozvoj.

Po těchto úvodních projevech následovaly odborné referáty. Ke cti organizátorů i účastníků semináře nutno poznamenat, že bylo předneseno všech 25 ohlášených referátů a většinou ve stanovených časových limitech, takže harmonogram semináře byl přesně dodržen včetně dostatečného času na diskusi. Jelikož je reálný předpoklad, že všechny příspěvky budou vydány ve zvláštním sborníku, nebudou zde referáty komen­továny jednotlivě, ale pouze velmi stručně uvedeme oblasti přednášené problematiky.

Historií observatoře, současným stavem i perspektivami praxe a výzkumu u nás i světě, problematikou získávání dat o slunečním zářeni a jejich dalším zpracováním se zabývalo úvodních pět referátů. Otázkám vztahů mezi slunečním zá­řením a cirkulací atmosféry, popř. počasím, bylo věnováno rovněž 5 referátů. Další 4 referáty pojednávaly o slunečním záření jako složce životního prostředí. Na bezprostřední využití sluneční energie v praxi byly zaměřeny 2 referáty. Největší počet (celkem 8) příspěvků byl věnován otázkám spektrálního složení a intenzity slunečního záření, jejího kolísání, stanovení sluneční konstanty apod. Jeden příspěvek pojednával o určení horní hranice oblačnosti z meteorologických družic.

Diskuse, které bylo věnováno celkem osm 15 — 30 minuto­vých intervalů, velice živě reagovala na přednášenou tema­tiku. Živelná odborná diskuse však pokračovala i mimo vy­mezený čas. Jednoznačně se ukázala prospěšnost společného semináře odborníků příbuzných oborů a byl vysloven názor, aby se podobná setkání stala tradicí.

V průběhu semináře byla pro účastníky zorganizována velice zajímavá exkurze na všechna tři odborná pracoviště v budově: hvězdárnu a planetárium, Ústav fyziky atmosféry ČSAV — laboratoř fyziky oblaků a experimentální praco­viště — observatoř ČHMÚ.

Na závěr semináře předseda ČSMS RNDr. B. Sobíšek, CSc. poděkoval všem účastníkům za aktivní přístup a organizáto­rům setkání za vzornou přípravu a průběh jednání.

Silvestr Slabý, MZ 1981/6, ročník 34, str. 192