You are here

Ján Otruba

Doc. RNDr. Ján Otruba, CSc. se dožívá 70 rokov

Dňa 22. júla 1991 oslavil svoje sedemdesiete narodeniny doc. RNDr. Ján Otruba, CSc. Jubilant sa narodil v Zázrivej na Oravě. Gymnaziálně stádia absolvoval v Dolnom Kubíne, kde v roku 1944 maturoval. Po maturitě sa zapísal na Přírodovědecká fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, na obor matematika fyzika, ešte pred ukončením vysokoškolského štúdia začal v roku1948 pracovať ako asistent v byvalom Ústave pre meteorológiu a klimatologiu PFUK, ktorého riaditelom bol prof. Mikuláš Konček.

V tomto ústave a neskór na Katedře astronomie, geofyziky a meteorologie PFUK pracoval az do r. 1963, kedy prechádza na Slovenská akadémiu vied. Tu v bývalom Ústave meteorologie a klimatologie SAV v r. 1984 sa stal vedúcim oddelenia horskéj meteorologie.

V roku 1961 získal hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied, v roku 1963, na základe habilitácie, bol menovaný docentofom pre odbor meteorologie a klimatologie na Přírodovědeckej fakultě UK v Bratislavě, kde i po přechode na SAV posobil ako externý učitel pre odborné stádium meteorologie a klimatolo­gie. Podielal sa tiež na výchove vědeckých pracovnikov ako školi­tel ašpirantov a vo funkcii předsedu Komisie pre obhajoby kandi­dátských dizertačných prác v odbore meteorologie a klimatologia V SAV.

Na riešení vedeckovýskumných úloh začal pracovat počas svojho posobenia na Přírodovědeckéj fakultě UK a vedeckovýskumné čin­nost sa stale jeho pracovnou náplňou po přechode na SAV, najma v ústave meteorologie a klimatologie SAV a po jeho včlenění do Geofyzikálneho ústavu SAV od začiatku roku 1975 v odbore fyziky atmosféry tohto ústavu.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa doc. Otruba zameral hlavně na výskum cirkulačných pornerov přízemnéj vrstvy atmo­sféry v oblasti Západných Karpat. Přitom osobibnú pozornosť venoval stádiu časových a priestorových charakteristik orografických deformácii prúdenia vzduchu, ako aj rázných zvláštností lokálných cirkulačných systémov vo vybraných horských oblastiach Slovenska. Dosiahnuté výsledky publikoval asi v 50 vědeckých prácach u nás i v zahraničí. Medzi nimi je najrozsiahlejsia mo­nografie "Veterné poměry na Slovensku", ktorá vyšla v r. 1964 vo vydavatelstvo SAV a ktorá v r. 1969 vydalo v angličtině juhoslovanské vydavatelstvo NOLIT v Bělehrade pre U.S. Department of Commerce Environmental Science Services Administration  a pre National Science Foundation v USA.

Počas svojej dlhoročnej práce v odbore meteorologie a klimatologie sa doc. Otruba v širokej miere podielal na spoločenskej aplikácii vědeckých výsledkov vypracováním mnohých individuálnych i kolektívnych odborných expertíz a posudkov pre rozne celo­státne i národné organizácie. Věnoval sa tiež populárnovedeckej činnosti a dlhé roky aktivně pracoval vo výbore Slovenskej meteorológickej spoločnosti pri SAV.

V súčasnej dobe je jubilant na dochodku. Svoje životné ju­bileum slávi plný pracovného elánu a životného optimizmu. Do ďalších rokov jeho života mu přejeme vela zdravia a spokojnosti v osobnom živote.

M.Ostrožlík, Věstní ČSMS 1991/2, září 1991


 

ŽIVOTNÉ JUBILEUM DOC. RNDr. JÁNA OTRUBU, CSc

Dňa 29. júla 1981 ukončil 60. rok svojho života doc. RNDr. Ján Otruba, CSc, vedúci vědecký pracovník a vedúci oddelenia horskej meteorológie Geofyzikálneho ústavu SAV v Bra­tislavě. Jubilant sa narodil v Zázrivej na Oravě. Gymnaziálně štúdia absolvoval v Dolnom Kubíne, kde v r. 1944 maturoval. Po maturitě sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, na odbor matematika-fyzika. Ešte pred ukončením vysokoškolského štúdia začal v r. 1948 pra­covat ako asistent v bývalom Ústave pře meteorológiu a klimatológiu PFUK, ktorého riaditelom bol prof. dr. Mikuláš Konček. V tomto ústave a neskór na katedře atronómie, geo­fyziky a meteorológie PFUK pracoval až do r. 1963, kedy prechádza na Slovenskú akadémiu vied. Tu v bývalom Ústave meteorológie a klimatologie SAV v r. 1964 sa stal vedúcim oddelenia horskej meteorológie, ktoré vedie doteraz.

V roku 1961 získal hodnost kandidáta fyzikálno-matematických vied a v r. 1965 na základe habilitácie bol menovaný docentom pre odbor meteorológie a klmatológie na Prírodo­vedeckej fakultě UK v Bratislavě, kde i po přechode na SAV pósobí ako externý učitel pre odborné štúdium meteorológie a klimatologie. Podiela sa tiež na výchove vědeckých pracov­níkov ako školitel ašpirantov a vo funkcii předsedu komisie pře obhajoby kandidátských dizertačných prác v odbore meteorológia a klimatológia v SAV.

Na riešení vedecko-výskumných úloh začal pracovat počas-svojho pósobenia na Prírodovedeckej fakultě UK a vědecko-výskumná činnost sa stala jeho hlavnou pracovnou náplňou po přechode na SAV.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa doc. Otruba zameral hlavně na riešenie cirkulačnýoh pomerov prízemnej atmosféry v oblasti Západných Karpat na základe analýzy anemografických meraní. Přitom osobitnú pozornost věnoval štúdiu časových a priestorových charakteristik orografických deformácií všeobecného prúdenia vzduchu ako aj různých zvlášt­ností lokálnych cirkulačnýoh systémov vo vybraných horských oblastiach SSR. Dosiahnuté výsledky publikoval asi v 40 vě­deckých prácach u nás i v zahraničí. Medzi nimi je najroz-siahlejšia monografia „Veterné poměry na Slovensku", ktorá vyšla v r. 1964 vo vydavatelstvo SAV VEDA a ktorú v r. 1969 vydalo v angličtině juhoslovanské vydavatelstvo NOLIT v Bělehrade pre U.S. Department of Commeree Environmental Science Services Administration a pre National Science Foundation v USA.

Počas svojej dlhoročnej práce v odbore meteorológie a kli­matologie sa doc. Otruba v širokej miere podiela na spoločenskej aplikácii vědeckých výsledkov vypracováním mno­hých individuálnych i kolektívnych odborných expertíz a posudkov pre rózne celostátně i národné organizácie. Věnoval sa tiež populárnovedeckej činnosti a dlhé roky aktivně pracuje v Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV.

Okrem vedeckovýskumnej činnosti angažoval sa jubilant v spoločenských organizáciách, najma v ROH, kde bol členom závodného výboru. V súčasnom období je členom Komisie pre racionalizačnú činnost a socialistickú súťaž pri GFÚ SAV. Je členom kolektivu, ktorý je nositelom bronzového odznaku BSP.

Jubilant sa doživa svojich šesťdesiatin v dobrom zdraví a v plnej pracovnej aktivitě. K jeho životnému jubileu a do dalšieho životného obdobia mu želáme dobré zdravie, daláie tvorčie úspěchy v meteorologii a spokojnosť v osobnom živote.

Ján Lukáč, MZ 1981/6, ročník 34, str. 190