You are here

Technickoekonomická konference

III. TECHNICKOEKONOMICKÁ KONFERENCE ČHMÚ

Pod heslem „Plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ v ČHMÚ" se 12 listopadu 1981 uskutečnila v Praze již třetí technickoekonomická konference českého hydrometeorologického ústavu. Kromě předních funkcionářů ústavu a vybraným delegátů, zastupujících všechna pracoviště ústavu, se konference zúčastnila celá řada významných hostů, mimo jiné zástupce 10. odděleni ÚV KSČ s. ing. Hynek Trnka, nám. ministra lesního a vodního hospodářství s. ing. Josef Vančura, nám. ředitele HMÚ Bratislava s. dr. Juraj Rak, CSc. a dále zástupci MNO, ministerstva zemědělství, zdravotnictví, stranických a odborových orgánů, vysokých škol a dalších spolupracu­jících organizací.

Na konferenci, která si vytkla za cíl seznámit účastníky s výsledky plnění úkolů zejména v návaznosti na přijaté roz­pracování závěrů XVI. sjezdu a Souboru opatření ke zdoko­nalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, odeznělo celkem 17 referátů. Jak v úvodním vystoupení zdů­raznil ředitel ČHMÚ s. ing. V. Richter, přes některé objektivní těžkosti (promítnutí úsporných ekonomických opatření do provozní sféry ústavu), dosáhl ČHMÚ celou řadu pozitivních výsledků a nezanedbatelných úspěchů. Ústav se mnohokrát prezentoval ve sdělovacích prostředcích a do povědomí široké veřejnosti se zafixovalo, že ČHMÚ nejen předpovídá počasí, ale vykonává i množství jiných, ekonomicky efektivních prací pro národní hospodářství.

V současné době např. ústav koordinuje čtyři státní výzkum­né úkoly, připravuje k vydání rozsáhlé komplexně pojaté dílo „Změny podnebí a vodního režimu v ČSSR", které odbornou veřejnost seznámí s výsledky dosaženými v poznání atmo­sféry, hydrosféry a životního prostředí. ČSSR i s progno­stickým odhadem vývoje na příštích 20 až 30 let. Nárůst zaznamenaly a podle koncepčních záměrů dále zaznamenají činnosti bezprostředně související s pomocí národnímu hospo­dářství. Jde zejména o činnosti vztahující se k:

  • vodnímu hospodářští (zabezpečení rozvoje povrchových a podzemních zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva, zemědělství a průmyslu, protipovodňové informace na exponovaných tocích, participace na zabezpečení splavnosti Labské vodní cesty apod.),
  • energetice (meteorologické expertízy a zabezpečení jaderně-energetických zařízení, pomoc při projektování od­siřovacích zařízení tepelných elektráren, využívání netra­dičních energetických zdrojů),
  • zemědělství (zlepšení zemědělsko-meteorologického zpra­vodajství, poskytování operativních meteorologických pod­kladů pro špičkové zemědělské práce apod.),
  • stavebnictví (meteorologické podklady pro projektování sídelních a průmyslových celků),
  • doprava (podklady sloužící k zvyšování bezpečnosti jed­notlivých druhů dopravy),
  • ochrana životního prostředí (prognózní a signální systém čistoty ovzduší v Severočeském Kraji).

Vedle nesporných pozitivních výsledku bylo na konferenci konstatováno, že některé záměry nejsou plněny podle před­pokladů; např. část hydrometeorologických dat není opera­tivně přístupná pro odbornou veřejnost, není dořešen způsob publikace režimových dat, reálná limitace na úseku strojně--výpočetní techniky omezuje rozvoj některých oblastí a způ­sobuje provozní potíže.

Účastníci konference byli v speciálních referátech přehledně seznámeni s odbornou problematikou jednotlivých činností, hlavními úkoly i nezbytnými předpoklady plnění. Organickou součástí konference byly příspěvky, ve kterých odezněla informace o účasti stranické organizace na plnění základních úkolů a o soustavné spolupráci odborové organizace, zejména při rozvíjení pracovní aktivity.

V programu konference vystoupili i tři hosté. O plnění hlavních úkolů HMÚ Bratislava po XVI. sjezdu, koncepčních záměrech a konkrétních formách spolupráce s ČHMÚ, infor­moval náměstek ředitele dr. Rak, CSc. Náměstek ministra LVH ing. Vančura ve svém vystoupení ocenil kvalitu i šíři služeb, poskytovaných ČHMÚ pro národní hospodářství, i aktuálních informací pro resort lesního a vodního hospo­dářství. Zástupce 10. oddělení ÚV KSČ ing. Trnka zdůraznil aktuálnost obsahového zaměření i projednávané problematiky v souvislosti s přijatými závěry 4. plenárního zasedání ÚV KSČ věnovaného otázkám zemědělství.

Na závěr konference konstatoval ředitel ČHMÚ ing. Richter, že i v složitých ekonomických podmínkách existuje dostatečný prostor pro splnění stanovených úkolů a zároveň i plnou sebe­realizaci pracovníků, zejména při plném pochopení pro práci ústavu u stranických, státních a odborových orgánů.

S podrobným obsahem všech příspěvků bude veřejnost seznámena vydáním sborníku v prvním čtvrtletí 1982.

Zdeněk Horký, MZ 1982/1, ročník 35, str. 29


 

II. TECHNICKOEKONOMICKÁ KONFERENCE HMÚ PRAHA

26. listopadu 1979 se uskutečnila v Praze již druhá technicko-ekonomická konference Hydrometeorologické­ho ústavu, věnovaná v převážné míře problematice nové koncepce ústavu do r. 1990 a její postupné reali­zaci.

V základním referátu vytyčil ředitel ústavu ing. Václav Richter tři základní směry činnosti v následu­jícím období:

  1. Pomoc intenzivnímu rozvoji zemědělství (zkvalit­nění, prohloubení a zpohotovení služeb).
  2. Spolupůsobení při zabezpečení efektivního hospo­daření s vodou.
  3. Činnost v oblasti tvorby a ochrany životního pro­středí.

Připravené organizační změny by ve svém důsledku měly vést k racionálnějšímu využití pracovních kapa­cit, logičtějšímu seskupení pracovních náplní, k od­stranění neodůvodněných duplicit, k zlepšení přístupu pracovišť k odpovídající technice a v neposlední řadě k posílení mezioborových vazeb v ústavu. Vytvoření vhodných vnitřních předpokladů, zakotvené v nové struktuře, by se mělo stát příznivým základem pro naplnění základních směrů činnosti i pro aktivizaci na úseku mezinárodním.

S konkrétními údaji připravovaných změn seznámili shromáždění další referenti. Jedním z důležitých opa­tření na úseku organizačním bude vytvoření praco­višť s kompatibilní pracovní náplní. Na straně jedné půjde o pracoviště tzv. technologické linky, zajišťují­cí komplexní a kontinuální zpracování toku informací nezbytných pro činnost ústavu pomocí vyspělých tech­nických zařízení. Informační služby budou saturovat dvě základní pracoviště syntetického charakteru. Na pracovišti operativních informací budou sou­středěny všechny druhy předpovědí (letecké meteoro­logické, všeobecně meteorologické, hydrologické, spe­ciální — pro jednotlivá odvětví národního hospodář­ství) a informace o současném stavu i o průběhu 'po­časí v několika minulých dnech u nás i v Evropě. Z pracoviště režimových informací budou uži­vatelům poskytovány písemné úřední expertízy (např. pro orgány státní správy, pojišťovny apod.) a všechny závažnější informace z oblastí, kde neexistuje meteo­rologická stanice. U operativních informací se před­pokládá nárůst předpovědí určených zemědělské praxi (uvažuje se např. o zavedení speciálních relací v roz­hlasu a televizi, kde by vedle zhodnocení minulého období byl i výhled na nej bližší období).

Vedle útvarů s centrální náplní budou fungovat po­bočky jako pracoviště odpovědná za komplexní zajišťo­vání úkolů v příslušném regionu. Pobočky budou pra­covat v Praze (vznikne delimitací činnosti), Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni (rozvojem dosa­vadních detašovaných pracovišť), v Brně, Ostravě a Ústí nad Labem (rozšířením komplexnosti činnosti ny­nějších poboček).

Jednoznačně byly vymezeny pracovní náplně i pro experimentální pracoviště ústavu:

Hradec Králové — bude plnit funkci národního ra­diačního centra (zejména globální záření a možné ener­getické využití);

Košetice (okr. Pelhřimov) — regionální stanice globál­ního systému monitorování životního prostředí;

Jizerské hory — experimentální povodí, které bude zřízeno s cílem získat podklady pro posouzení vlivu lesů, poškozených imisemi, na vodní režim v horské oblasti;

Praha/Libuš — pro výzkum a sledování volné atmo­sféry (aerologie, využívání radarů, využívání snímků z družic);

Praha — centrální laboratoře ústavu (příprava metod pro sledování kvality ovzduší a vody);

Doksany — meteorologické pracoviště zaměřené na po­moc zemědělské praxi;

Tušimice — pilotovací stanice pro výzkum mezní vrstvy ovzduší a jeho kvality.

O vývoji a připravovaných koncepčních záměrech Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě (koncepce se připravuje) podal na konferenci informaci ředitel ústavu doc. Šamaj, DrSc.

Není účelem tohoto článku podat zevrubnou infor­maci o všech organizačních změnách podle záměrů koncepce. Konstituování nových pracovišť i související problémy kádrové, materiální a technické, budou klást na všechny pracovníky ústavu zvýšené nároky. Cílem je, aby změnou dosavadní struktury se strnulými a na­mnoze anachronickými vazbami, se změnila celková efektivita činnosti a bylo dosaženo komplexně propo­jených a kvalitativně lepších informací. Informací vy­užitelných v národním hospodářství (alespoň v rozsa­hu a na úrovni pozitivního hodnocení z okresu Ústí nad Orlicí, tak jak na konferenci zaznělo z úst místo­předsedy Okresní zemědělské správy) i v oblasti vě­deckovýzkumné.

Referáty z konference vydá Hydrometeorologický ústav v Praze tiskem jako samostatnou publikaci.

Zdeněk Horký, MZ 1979/6, ročník 32, str. 190