You are here

Ján Popálený

PROFESOR JÁN POPÁLENÝ ZOMREL

(19. XI. 1918 Senohrad – 1. I. 1980 Bratislava)

Stalo sa to na úsvite roka 1980; náš dobrý priatol a kolega podlahnúo neúprosnému zákonu života a smrti nás navždy opustil.

Narodil sa dňa 19. novembra 1918 v Senohrade okres Zvolen ako tretie dieta v rolnickej rodino. V rodnej obci vychodil základnú školu. Štúdium na gymnáziu začal v r. 1929 v Trnavo, pokračoval v Kláštore pod Znicvom, kde s vyznamenáním v roku 1938 maturoval. V tom istom roku sa zapísal ako riadny poslucháč na štúdium matematiky a fyziky na Prírodovedeckú fakultu Karlovoj univerzity v Praho. Po noblahom politiekom vývoji koncom tridsiatych rokov pokračoval od roku 1939 v štúdiu na Prírodovedeckej fakultě Slovenskej univerzity v Bratislavě, kde si okrem uvedených přírodovědných disciplín zapísal aj přednášky z meteorológie.

Ako dvadsaťtriročný nastúpil v polovici roka 1942 na vtedajší Štátny hydrologický a meteorologický ústav. Koncom roka 1947 získal vysokoškolskú kvalifikáciu středoškolského pro­fesora matematiky a fyziky.

Profesor Ján Popálený pracoval na róznych úsekoch ústavu a po oslobodení sa významnou mierou angažoval na obnovení meteorologické] predpovednej služby, kde súčasne pracoval ako jeden z prvých meteorológov — synoptikov na území Slovenska a od roku 1948 sa stal vedúcim tohto pracoviska.

Namalé zásluhy má profesor Popálený aj na budovaní leteckej meteorologickej služby. Od roku 1958, kedy sa v rámci Hydro­meteorologického ústavu vytvořila Oblastná predpovedná služba pre Slovensko viedol spočiatku odbor synoptickej a neskór až do odchodu na dóchodok útvar leteckej meteoro­logie.

Popři starostlivom zabezpečovaní prevádzky leteckej meteo­rologickej služby na Slovensku, popři výchove nových odbor­níkov ústavu sa profesor Popálený angažoval aj na poli výskumnej činnosti; bol vedúcim, resp. člonom riešitelského kolektivu výskumných úloh „Dohladnosti na slovenských letiskách" a „Nízká oblačnost na slovenských letiskách". Okrom toho sa aktivně zúčastňoval odborných podujatí hlavno z oblast i leteckej meteorológie.

Profesor Popálený bol členom komisie pre leteckú metoorológiu pri Světověj meteorologickej organizácii, členom odbor­nej komisie Federálneho ministerstva dopravy pre vyšetrovanie leteckých nehod a skúšobným komisárom pri Štátnej leteckej inšpekeii pre předmět letecká meteorológia.

Záslužná bola práca profesora Popáloného i na úseku masovopolitickej činnosti; hlavně v ROH a ZČSSP, kde zastával funkcie a plnil úlohy so svedomitosťou jemu vlastnou.

Výsledky jeho svedomitej práce boli oceněné aj rezortným vyznamenáním „Budovater vodného hospodárstva", ako aj titulmi v rámci socialistické súťaže HMÚ.

Po odchode na dóchodok sa profesor Popálený pustil do práce vo výskume synoptickej a leteckej meteorológie, kde sa. angažoval hlavně na riešenio úlohy „Klimatografia medzi­národných letisk Bratislava a Tatry," aby tak zúročil dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti. Neoblomný chronometer spočítal však jeho čas, neumožnil mu ukončit dielo v zmysle jeho predstáv a nám prichodí stotožniť sa s básníkům: „Ked dochádza člověk, priatel, odehádza s ním i kus z nás. . . To my smo chudobnější o nečakaný odchod nášho blízkého. . ."

Milan Nedelka, MZ 1980/2, ročník 33, str. 61


 

PROF. JÁN POPÁLENÝ ŠESŤDESIATNIKOM

Významného životného jubilea — 60 rokov — sa dožil 19. novembra 1978 v plnom zdraví a sviežosti dlhoročný pra­covník Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě prof. Ján Popálený, vedúci útvaru leteckej meteorológie.

Pochádza zo Senohradu pri Krupine vo Zvolenskom okrese, kde strávil svoje dětské roky. Študovat začal na gymnáziu v Trnavě, neskoršie prešiel na gymnázium v Kláštore pod Znievom, kde v roku 1938 úspěšné zmaturoval.

Túžba po vyššom vzdělaní ho priviedla na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde po skončeni středo­školského štúdia začal študovat odbor matematika-fyzika. V dósledku neblahých vojnových událostí štúdium na univer­zitě v Prahe v roku 1939 musel přerušit a pokračoval v ňom na Prírodovedeckej fakultě univerzity Komenského v Bratislavě. Po získaní absolutoria nastúpil 1. júna 1942 do služieb vtedajšieho Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislavě, ktorému zostal věrný až doteraz. Štúdium na vysokej škole ukončil popři zaměstnaní v roku 1947 druhou štátnou skúškou z matematiky a fyziky.

Od nastúpenia do služieb na Meteorologický ústav prešiel viaeerými pracoviskami, čím získal ucelený přehled o činnosti a poslaní ústavu. Spočiatku mal na starosti bibliotéku s dokumentáciou, pričom sa podielal aj na spracovaní pozorovacieho materiálu pře informačně a publikačně účely.

Po oslobodení našej republiky bol preradený na predpovednú službu, ktorá sa začala obnovovat, lebo počas vojny prak­ticky nejestvovala. Aj na tomto úseku svojej odbornej činnosti sa pustil s mladickým elánom do práce. Pomáhal zorganizovat pracovisko predpovednej služby, ktoré po krátkom čase začalo vydávat pravidelné predpovede počasia pře veřejnost a rózne státně orgány a organizácie. Na predpovednej službě pracoval ako jeden z prvých meteorológov-synoptikov na Slovensku.

Po presťahovaní predpovednej služby z Trnavskej cesty na letisko Bratislava-Vajnory v marci 1948 sa stal vedúcim to­hoto pracoviska. Jeho zásluhou bola predpovedná služba roz­šířená o leteckú zložku pre potřeby zabezpeéovania obnovenej civilnej leteckej dopravy, ktorej požiadavky rýchlo narastali, a to najma po vybudovaní nového letiska Bratislava-Ivanka, kde sa synoptická a letecká služba v auguste 1951 presťahovala. Takto sa podařilo prof. Popálenému za vynaloženia velkého úsilia v relativné krátkom čase vytvořit a zorganizovat života­schopné pracovisko predpovednej služby na dobrej odbornej úrovni, na základoch ktorého sa rozvíjalo a budovalo i za zložitých podmienok terajšie pracovisko synoptickej a leteckej meteorológie (SaLM).

Po reorganizačných změnách v roku 1958, ked sa vytvořila Oblastná predpovedná služba pre Slovensko, sa stal prof. Po­pálený vedúcim odboru synoptickej meteorológie a od roku 1969 je vedúcim odboru, teraz útvaru leteckej meteorológie. Vedla uvedených funkcií sa staral aj o výchovu mladých od­borníkov v synoptickej a leteckej meteorologii a zapájal sa aj do riešenia výskumných úloh. Pod jeho vedením boli spracované výskumné úlohy „Dohladnosť a oblačnost na slovenských letiskách" a „Klimatografia letísk Bratislava a Tatry". Za dlhoročnú záslužnú a obetavú prácu na úseku synoptickej a leteckej meteorológie bolo mu v roku 1970 udělené rezortně vyznamenáme s odznakom „Budovatel vodného hospodář stva".

Okrem svojich pracovných povinností aktivně sa zapájal aj do masovopolitickej práce. Dlhé roky zastával funkciu před­sedu odbočky ZČSP, ktorú vykonával svědomité a zodpo­vědné.

Nášmu milému jubilantovi celý kolektiv SaLM praje do dalších rokov pevné zdravie, dalšie pracovně úspěchy, spokojnosť a pohodu v práci i v osobnom živote.

Peter Forgáč, MZ 1979/3, ročník 32, str. 92