You are here

SMD 1978

k světovému dňu meteorologie

Světová meteorologická organizácia připravuje je­den z najváčších a najdokonalejších vědeckých experimentov v svojej historii „Globálny meteorologický experiment". Tisícky odborníkov zo všetkých krajin světa, pomocou najdokonalejších technických zariadení, podrobia atmosféru najintenzívnejšiemu výskumu a sledovaniu, aké sa kedy vóbec konalo. Experiment, počnúc dňom 1. decembra 1978, bude trvať celý rok s dvorní dvojmesačnými obdobiami (od 5. januára do 5. marca a od 1. mája do 30. júna 1979) zameranými na speciálně pozorovania v trópoch a južnej hemisfére. Cielom tohto vysoko koordinovaného medzinárodného úsilia je rozšíriť možnosti zlepšenia predpovedania počasia a preskúmanie mechanizmu kli­matických zmien. Tento obsiahly výskumný program čiastočne vysvětluje prečo ústredným heslom SMO k Světovému dňu meteorológie v r. 1978 je „Meteorológia a výskům pre budúcnosť". Uvedenú tému stavia do středu pozornosti to najslubnejšie vědecké úsilie, ktoré kedy spájalo vedeckú spoluprácu. Je príkladom toho, čo sa móže dosiahnúť medzinárodnou spoluprácou, aplikáciou dobrej vole a zdravého rozumu pri riešení globálnych atmosférických problémov.

Československá a Slovenská meteorologická spoločnosť připravili k Světovému dňu meteorológie viacero zaujímavých a odborné hodnotných podujatí. Jedným z nich bola i konferencia s celoštátnou účasťou našich odborníkov, uskutočnená 31. marca 1978 na Hydrometeorologickom ústave v Bratislavě. Ústřed­nou témou rokovania bola „Meteorológia a jej úlohy v budúcnosti".

Podnetom pre usporiadanie konfereneie s prognos­tickým zameraním, okrem hesla SMO, je potřeba spracovania dlhodobého výhradu rozvoja Hydromt meteorologickej služby CSSR vyplývajúca z uznesenia vlády CSSR č. 102/76 Zb. Cierom konfereneie bolo ujasnenie zámerov vědeckotechnického rozvoja zá­kladných činností a ich odrazu na potřebu zmien organizačnej štruktúry a pracovných metod. Výcho­diskovou základňou pre přípravu referátov boli zá­měry na úseku modernizácie a automatizácie základ­ných činností meteorológie rozpracované v r. 1974 v nadváznosti na závěry májových plén ÚV KSC a ÚV KSS, uznesenie vlády SSR č. 182 o posilnění vědeckotechnického rozvoja pri zvyšovaní efektivnosti československého národného hospodárstva a Návrh koncepcie Hydrometeorologického ústavu Praha do r. 1990.

Na konferencii bolo přednesených 14 referátov. Prvý tematický okruh tvořili referáty zamerané na úlohy a perspektivy rozvoja synoptickej, leteckej a kozmickej meteorológie; novým možnostiam využívania numerických metód předpovědí a aplikácie meteorológie v polnohospodárstve, využívaní niektorých prírodných energetických zdrojov apod. Druhý okruh tvořili práce zamerané na potřeby rozvoja automatizácie merania, přenosu a spracovania údajov v reálnom čase (technologická linka) ako i archivácie a foriem režimových informách; zvláštna pozor­nost bola věnovaná rozvojů dialkovej detekcii atmo­sférických javov. Třetí tematický okruh prednášok bol motivovaný potřebami ochrany ovzdušia z aspektov meteorológie a posúdenia klimatických zmien vy­volaných rastúcim znečisťováním.

Přednášky boli publikované v „Prácach a štúdiach HMÚ č. 18", ktoré vydal Hydrometeorologický ústav v Bratislavě ku dňu konfereneie. Celkový priebeh konfereneie, ako i na ňu nadvázujúci spoločenský program, boli dóstojným podujatím tohoročného pro­gramu osláv Světového dňa meteorológie.

Ferdinand Šamaj, MZ 1978/4, ročník 31, str. 127