You are here

SEMINÁŘ Z KLIMATOLOGIE (1977)

SEMINÁŘ Z KLIMATOLOGIE

V kouzelném prostředí podzimních Beskyd sešel se ve dnech 2. a 3. listopadu 1977 ve Frenštátu pod Radhoštěm 1, seminář z klimatologie uspořá­daný Hydrometeorologickým ústavem. Cílem semi­náře bylo oslavit 60. výročí VŘSR, vzpomenout desetiletí činnosti klimatologické služby na praco­višti v Ostravě a především seznámit pracovníky všech zainteresovaných oborů se současným stavem a perspektivami klimatologie u nás. Iniciativa k uspořádání semináře vyšla z ostravského odboru HMU, který také na sebe vzal starost o jeho orga­nizační zajištění. Vedle pracovníků Hydrometeoro­logických ústavů CSR a SSR byli přítomni také zástupci Ústavu fyziky atmosféry ČSAV, Vyso­kých škol zemědělských v Praze i v Brně, Univer­zity J. P. Purkyně v Brně, Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních, Výzkum­ného ústavu humánnej bioklimatológie v Bratisla­vě, Výzkumného a šlechtitelského ústavu obilnářského v Kroměříži, Ústředního kontrolního a zku­šebního ústavu zemědělského v Brně a Chráněné krajinné oblasti Vihorlat.

Seminář byl zaměřen na ukázku možností prak­tického využití klimatologických poznatků v různých odvětvích národního hospodářství. Tématické dě­lení referátů zahrnovalo aplikaci klimatologie v ze­mědělství, v bioklimatologii člověka a v oblasti ochrany životního prostředí. Jednání semináře za­hájil vedoucí odboru Ostrava doc. dr. V. Kříž, CSc., a po jeho vystoupení následovaly referáty zaměřené na užití klimatologie v krátkodobé před­povědi výskytu škodlivých činitelů rostlin (ing. A. Muška — UKZUZ Brno) a na využití klimatologic­kých údajů při programování výnosu obilovin spojeném s vytvořením databanky klimatických hodnot (ing. M. Hlaváč, ing. E. Hubík - VÚO Kro­měříž). Pracovníci HMU Praha informovali pří­tomné o současných tendencích vývoje agroklimatologie (ing. J. Hrbek) a problematice výskytu kru­pobití v Jihomoravském kraji (dr. J. Konicar) a o výsledcích získaných měřením teploty půdy ve větších hloubkách (ing. V. Lednický). Bohatá a živá diskuse ukázala, že na tomto úseku výrobní činnosti člověka je široké pole otevřených mož­ností, které zaslouží další a podrobné zkoumání.

Odborné referáty z oblasti bioklimatologie člo­věka a vlivu člověka na utváření počasí ukázaly řadu významných aspektů ekologického charakte­ru souvisejících s vlivem průmyslové činnosti na podnebí. Byly to především referáty dr. J. Forchtgotta (HMU Praha) o vztahu průmyslu k biokli­matologii, referát dr. J. Munzara, CSc. (Geogra­fický ústav ČSAV) o tepelném ostrově Ostravy a jeho vztahu k zásobování teplem a práce doc. J. Jeníka, CSc. (Botanický ústav ČSAV) o potřebě klimatologických dat v ochraně přírody. Proble­matikou biometeorologie se zabýval přehledně dr. O. Šebek (HMU Praha), který přítomné seznámil s některými doporučeními celosvětového charakte­ru v této oblasti a dr. I. Pavlík, CSc. (Výskumný ústav humánnej bioklimatológie Bratislava), jenž ve svém vystoupení ukázal na vazbu mezi barometrickým tlakem a fyziologií člověka.

Využitím poznatků z klimatologie ve vodním hos­podářství se zabýval referát doc. F. Šamaje, DrSc., a dr. S. Valoviče o periodicitě intenzit dlou­hodobých dešťů a možnosti navazování dat z krátko­dobých účelových měření na data standardní kli­matické staniční sítě probral ve svém příspěvku dr. P. Prosek (UJEP Brno). Otázkou měření zá­ření se zabýval ing. J. Klabzuba, CSc. (VŠZ Praha) a dr. J. Reichrt (HMU Bratislava) a všeobecnou problematiku o získávání meteorologických pod­kladů pro zabezpečení specializovaných požadavků národního hospodářství rozebíral referát dr. N. Slabé (HMU Praha). Regionální problematika se objevila v práci dr. J. Hrdé, CSc. (HMU Praha) a dr. J. Reina (Ustav fyziky atmosféry ČSAV) na příkladu výskytu teplotní inverze v Praze, v refe­rátu dr. J. Soltíse a dr. S. Petroviče (HMU Brati­slava) o větrné růžici na letišti v Bratislavě-Ivance a v rozsáhlé studii dr. Z. Korejse (HMU Praha), která se zabývala poznatky z oblasti dynamické klimatologie zpracované pro některá místa v Se­veromoravském kraji. Úvahu o možnostech rene­sance Rožnova pod Radhoštěm jako klimatických lázní přinesl referát dr. J. Matouška (UK Plzeň) a dr. V. Květoně a Z. Sebesty (VUB Mariánské Lázně). Referáty byly doplněny diskusí, která pro­kázala zájem zúčastněných na sdělených poznat­cích.

Seminář ukázal vzrůst praktického zaměření vy­užití klimatických údajů v různých oblastech ná­rodního hospodářství. Názorně byla prokázána po­třeba prohloubení spolupráce mezi meteorologic­kou službou a jednotlivými obory aplikace, kde vedle tradičních partnerů se objevují i noví uži­vatelé. Jednání naznačilo i významný ekonomický přínos při použití meteorologických údajů v země­dělské výrobě. Zároveň se objevila jako závažná problematika bioklimatologie člověka a v širším pojetí i účast hydrometeorologických služeb na ře­šení celého komplexu ekologických otázek životní­ho prostředí.

Z jednání vyplynula i potřeba zabývat se otáz­kou vypracování dlouhodobého programu odbor­ných seminářů, na kterých by se měli ve stále větší míře podílet i mimoústavní pracovníci zainte­resovaných oborů. Z jednání semináře vyplynula i nutnost řešit široký okruh naznačených problémů v úzké koordinaci a dělbě práce mezi Hydrome­teorologickým ústavem v Praze a v Bratislavě.

Uvedené poznatky a závěry shrnul v závěreč­ném vystoupení ředitel HMU Praha ing. V. Richter. Zhodnotil přínos semináře jako skutečně pracovní oslavy 60. výročí VŘSR a zvláště vyzvedl jeho praktické zaměření na potřeby ekonomiky a eko­logie. Ing. Richter zdůraznil, že v naznačené cestě je potřeba pokračovat a vytvořit tradici klimato­logických seminářů s pracovním charakterem, které by se staly přínosem pro řešení národohospodář­ských problémů.

Václav Lednický, MZ 1978/3, ročník 31, str. 90