You are here

Konference a semináře

Na tomto místě uvádíme informace o některých konferencích a seminářích s meteorologickou nebo příbuznou tematikou.

Semináře pořádané nebo spolupořádané Československou a Českou meteorologickou společností jsou uvedeny v sekci O ČMeS


 

I. celostátní konference československých geofysiků

Ve dnech 5. až 7. března 1952 svolal Ústřední ústav fysikální z podnětu svého geofysikálního sektoru (bývalý Státní ústav geofysikální) do Domu vědeckých pracovníků J. E. Purkyně v Liblicích u Mělníka první konferenci československých geo­fysiků.

Zúčastnilo se jí 40 vědeckých pracovníků geofysiků, dále zástupci vysokých škol a ústředních úřadů. Úkolem konference bylo připravit organisaci československé geofysiky tak, aby bylo možno co nejlépe plnit všechny úkoly, přispívající k úspěš­nému budování socialismu. Kromě toho se konference zabý­vala otázkou výchovy vědeckých kádrů a jejich správným a účelným rozmístěním.

Konferenci zahájil 5. března ředitel Ústředního ústavu fysikálního Dr J. M. Bačkovský. Uvítal všechny přítomné a při­pomněl velký význam I. ideologické konference vědeckých pracovníků v Brně. Dále promluvil Dr V. Procházka ze Stát­ního úřadu plánovacího o organisaci vědy v Sovětském svazu, jehož zkušenosti nám velmi pomohou při budování naší Aka­demie věd republiky československé.

Po volbě výboru konference a předsedů tří komisí (Ing. Dr V. B. Staňka — komise linie, Dr Jana Pichy — komise orga­nisace a doc. Dr A. Gregora — komise kádrů) se ujal řízení konference prof. Slovenské university Dr M. Konček z Brati­slavy.

Prvý referát o linii československé geofysiky měl vedoucí geofysikálního sektoru ÚÚF Dr Jan Bouška. Objasnil vývoj geofysiky na území našeho státu od jejích prvních počátků až do dnešní doby a ukázal cestu, kterou se musí naše geofysika ubírat, má-li řádně plnit své budovatelské úkoly. V dalším referátu promluvil vedoucí oddělení praktické geofysiky v ÚÚG doc. Dr Rudolf Běhounek o perspektivě užité geofysiky v ČSR. Konstatoval současný stav a potřebu praktických geofysiků pro plánované úkoly a rozvedl jednotlivé průzkum-nické práce pro nejbližší dobu.

Odpoledne byl na pořadu referát Dr Jana Pichy o dřívější organisaci geofysiky v ČSR spolu s návrhem na nej vhodnější budoucí organisaci. Dr Pícha zdůraznil potřebu zřídit geo­fysikální ústav, jak o tom hovořil předseda vlády A. Zápotocký v důvodové zprávě 5LP již v roce 1948. Dr J. Kaldrovitš se zabýval ve svém referátě významem a důležitostí přístrojo­vého vybavení geofysikálních pracovišť.

Prof. Dr A. Zátopek se zabýval v referátu „Otázka geofysi­kálních kádrů" školením vysoce kvalifikovaných i středních a nižších geofysikálních kádrů, specialisovaných v některém z dílčích oborů geofysiky. Konstatoval dnešní stav geofysikál­ních výzkumných a průzkumnických kádrů a objasnil způsob školení na jednotlivých vysokých školách, hlavně pak na universitě Karlově.

Otázkou vyučovacího procesu v geofysice se zabýval ve svém referátu prof. Dr J. Procházka z VTA v Brně. Uvedl důležité momenty, zlepšující vyučovací proces v SSSR, které se u nás ještě zdaleka neuplatňují, a zdůraznil nezbytnost postupného odstraňování nedostatků. Jeho referát byl opřen o poznatky, získané z přímého styku se sovětskými vědci.

Druhý den konference proběhly diskuse v komisích o hlav­ních thematech. Hlavní pozornost byla věnována úkolům a organisaci čs. geofysiky. Podrobně bylo pojednáno o geofysi­kálních kádrech.

Třetí den byly prodiskutovány návrhy jednotlivých komisí a za předsednictví prof. Dr J. Procházky byla vypracována konečná resoluce. V ní konference vítá rozhodnutí vlády vybu­dovat Akademii věd republiky československé jako vrcholný orgán československé vědy. Konference dále doporučuje ustaviti do konce roku 1952 při Akademii věd RČS geofysikální ústav, který by byl pojmenován po vynikajícím českém geofysikovi prof. Dr V. Láskovi, zakladateli bývalého SÚG. Další body resoluce se týkají velkých budovatelských úkolů čs. geo­fysiky, cílevědomé ideové a odborné výchovy geofysikálních kádrů, organisace geofysikálních pracovišť a kádrového vyba­vení geofysikálních pracovišť Hlavních správ při ministerstvu energetiky a ministerstvu hutí a rudných dolů, dále spolupráce s příbuznými ústavy na styčných problémech a popularisace geofysiky.

Závěrem konference bylo vyhlášeno několik pracovních závazků.                                   

Ing. Václav Bucha, MZ 1952/6, ročník 5, str. 163-164


 

Informace o dalších konferencích: