You are here

Praha-Klementinum 14. – 16. září 1976

OSLAVA A SEMINÁŘ K DVOUSETLETÉMU NEPŘETR­ŽITÉMU METEOROLOGICKÉMU POZOROVÁNÍ V PRA­ZE-KLEMENTINU

Seminář Československé meteorologické společnosti v roce 1975

Ve dnech 14. až 16. září 1976 konal se při příležitosti dvousetletého nepřetržitého meteorologického pozorování na stanici v Pra­ze-Klementinu seminář, jehož pořadatelem byl Hydrometeoro­logický ústav (HMÚ) v Praze ve spolupráci s Čs. meteorolo­gickou společnosti při ČSAV.

Dne 14. září měl ve své první fázi slavnostní ráz. Slavnost se konala v zaplněné Zrcadlové síni pražského Klementina za účasti oficiálních hostí ti pracovníků z oboru meteorologie a klima­tologie z ČSAV, Astronomického ústavu, univerzit a vysokých škol, z Hydrometeorologického ústavu Bratislava i z HMÚ Praha a jeho poboček. Z oficiálních čestných hostí byl přítomen ná­městek ministra lesního a vodního hospodářství ČSR (MLVH) ing. Josef Vančura, náměstek primátora hlavního města Prahy akademický malíř Josef Kilián, vedoucí ateliéru perspektivního rozvoje Ústavu hlavního architekta Prahy ing. arch. Petr

Grebeň, předseda kolegia AGGM ČSAV dr. Václav Bumba, DrSc., člen korespondent ČSAV, ředitel Geofysikálního ústavu ing. Václav Bucha, DrSc, člen korespondent ČSAV, vedoucí Meteorologického ústavu Karlovy univerzity (KU) doc. dr. Otakar Zikmunda, CSc. Dále byli přítomni zástupci ČTK, Čs. rozhlasu a televize. Televize natočila krátký záběr, který byl vysílán týž večer v druhých televizních novinách. Rovněž CTK, rozhlas a denní tisk informovaly o této události.

Oficiální slavnost byla zahájena v 9 hodin kvintetem, které zahrálo několik skladeb klasické dobové hudby z 18. století. Dobová hudba a historické prostředí navodily vhodnou atmo­sféru k oslavě. Úvodním projevem pokračoval náměstek ředi­tele HMÚ dr. Jaroslav Červený, poté se ujal slova náměstek ministra MLVH ing. Vančura a po něm promluvil zástupce KU doc. dr. Zikmunda, CSc. Všichni zdůraznili unikátní historickou i nynější cenu dlouhodobých meteorologických řad, kterou právě klementinská řada; je svou homogenitou a kontinuitou se řadí na čestné místo několika podobných řad na světě a její exploatace má i současný význam pro naše národní hospodářství. Oslava byla opět zakončena vystoupením kvinteta. Všichni účastníci slavnosti dostali pamětní informační brožurku a odznak ústavu. Zároveň byla vystavena pamětní bronzová medaile k dvousetletému meteorologickému pozorování v Praze-Klementinu.

Po skončení oslavy se ve dnech 14. —15. září konal na Kladně seminář na téma kolísání klimatu. Zahájil jej náměstek ředitele HMÚ dr. Červený; první den předsedal dr. F. Rein, CSc. z Geofysikálního ústavu ČSAV, druhý půlden dr. O. Šebek z HMÚ Praha a poslední části předsedal dr. Š. Petrovič z HMÚ Bratislava, který celý seminář zhodnotil. Závěrečné slovo měl opět dr. Červený. Na semináři odzněla řada zajímavých před­nášek meteorologických, astronomických i statistických, které vyjdou tiskem a budou potom podrobněji zhodnoceny.

Večer, po ukončení semináře, byla pro jeho účastníky uspořá­dána Hydrometeorologickým ústavem Praha slavnostní večeře, při níž předal první výroční medaili ředitele dr. Červený bý­valému zaměstnanci HMÚ (nyní důchodci) s. dr. V. Hlaváčovi, CSc, který zpracování klementinské řady zasvětil celý svůj dosa­vadní život.

Ve čtvrtek 16. 9. na pozvání Astronomického ústavu ČSAV za kolegiálního doprovodu dr. Křivského, CSc. a dr. Ambrože, CSc. po přivítání ředitelem Astronomického ústavu ČSAV dr. V. Bumbou, DrSC, se uskutečnila exkurze do Ondřejova, kde byla účastníkům předvedena přístrojová astronomická tech­nika, sděleny některé poznatky z výzkumné činnosti našich astronomů i astronomie vůbec (nové snimky povrchu planety Mars, program Interkosmos, dvoumetrový dalekohled aj.). Tím byl semi­nář úspěšně zakončen. I příroda si k oslavě přidala svůj malý příspěvek, takže účastníci zažili nejen slunečné a teplejší, ale i chladné a oblačné počasí, zažili i mlhy a dokonce 15. 9. i země­třesení 3. a 4. stupně.

Závěrem je nutno ještě upozornit, že k dvousetletému výročí pozorování v Praze-Klementinu vyšla již publikace v HMÚ od K. Pejmla, která obsahuje historické zhodnocení a bylo o ní již na stránkách Meteorologických zpráv referováno, dále v nejbližší době se objeví publikovaná data klementinské řady, zpracovaná samočinným počítačem. Přednášky ze semináře vyjdou rovněž po určité době tiskem.

Otto Šebek, MZ 1976/6, ročník 29, str. 187-188