You are here

Bratislava 22. 3. 1972

Seminář o perspektivách rozvoja synoptickej a leteckej meteorológie na Slovensku

Seminář Slovenské meteorologické společnosti 1972

Hydrometeorologický ústav v Bratislavě a Slovenská meteoro­logická spoločnosť při SAV usporiadali 22. marca 1972 pri příle­žitosti tradičných osláv Světového dňa meteorológie Seminář o perspektivách rozvoja a k aktuálnym problémom synoptickej a leteckej meteorológie na Slovensku.

V rámci celodenného zasadania, ktoré zahájil úvodným slovom riaditel HMÚ Bratislava Doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, CSc, odzneli v prvej časti následujúce odborne koncepčné referáty:

F. Molnár: Súčasný stav a perspektivy rozvoja synoptickej a leteckej meteorologie na Slovensku

M. Nedělka: Úlohy výskumu v synoptickej a leteckej meteorologii na Slovensku

J. Uko: Perspektiva využitia numerických predpovedných metód a samočinných počítačov v synoptickej a leteckej meteorologii

A. Podhorský: Problémy rádiolokačnej meteorológie v súčasnosti a v budúcnosti

M. Wolek: Význam meteorologických družíc pre prognózu po­časia a rozvoj družicovej meteorológie na Slovensku. Druhá časť zasadania, za předsednictva Prof. RNDr. Mikuláša Končeka, DrSc,bola věnovaná niektorým aktuálnym problé­mom synoptickej a leteckej meteorológie. V nej boli přednesené následuj úce referáty:

J. Pribiš: Charakteristika tropopauzy nad územím ČSSR

A. Fekeč - P. Forgáč: Možnosti využitia analógov v předpovědi počasia pri Nc situácii

A. Otruba: Niektoré zvláštnosti přechodu teplých frontov cez územie Slovenska

I. Panenka: Turbulencia za hrebeňom Malých Karpát na zostupovej osi letiska Bratislava

G. Otruba: Synoptické a cirkulačně podmienky vichřice v Tatrách 21.-23. októbra 1971.

V diskusii vystúpili s hodnotnými pripomienkami k jednotlivým otázkám viacerí účastníci seminára.

K úspěšnému priebehu seminára, na ktorom bolo přítomných okolo 120 odborníkov z celej republiky, okrem moderného riešenia interiéru nového bratislavského letiska, kde sa podujatie uskutečnilo, přispěla aj dobrá orgánizácia seminára, ktorú za­bezpečoval Odbor Synoptickej a leteckej meteorológie, vrátane pružného vydania Zborníka referátov, ktorý ako účelový náklad vydal HMÚ v 150 exemplároch a ktorý obdržal každý účastník. Nemožno tiež nespomenúť dostatok příležitosti k vzájomnej priatelskej výmene názorov na odborné a iné témy medzi účastníkmi z pracovísk rozdielneho charakteru i odborného zamerania v čase prestávok na občerstvenie či pri spoločnom oběde a večernom posedění.

V      snahe prispieť k popularizácii činnosti meteorologickej služ­by, bola v priestore odletovej haly inštalovaná malá výstavka s pútavými exponátmi, která sa střetla u letecky cestujúcej veřej­nosti s primeraným záujmom a splnila velmi dobré svoje poslanie.

Záverom možno povedať, že príležitosť, ktorú dostal Odbor SaLM HMÚ pri organizácii všetkých podujatí a najma odbornej náplně v rámci osláv Světového dňa meteorológie 1972 nepremárnil, ale dobré využil.

Ivan Panenka, MZ 1973/4, roční 26, str. 125