You are here

Šimon Valovič

SNÍVAJ SVOJ VĚČNÝ SEN, PRIATEL MŮJ

(K úmrtiu dr. Šimona Valoviča)

Dňa 14. júna 1999 sa konala na Martinskom cintoríne v Bratislavě rozlučka s bý­valým pracovníkom SHMÚ JUDr. Šimonom Valovičom, ktorý zomrel po dlhšej cho­robě vo veku 86 rokov. Jeho životopisné údaje a zameranie odbornej činnosti sme uveřejnili v Meteorologic­kých zprávách pri příležitos­ti jeho životných jubileí (Meteorol. Zpr., 26, 1973, č. 3, s. 94; 36, 1983, č. 5, s. 158; 46,1993, č. 4, s. 116). Jeho cesta ku klimatologii bola zložitá a dlhá. Vyštudoval teológiu, no kňazom sa z viacerých dóvodov nestal. Vyštu­doval práva, no advokátsku prax v dósledku změny politické­ho systému nikdy nevykonával. Učil na základnej škole v rodnej obci, kvalifikáciu nadobudol štúdiom matematiky a fyzi­ky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislavě, no nový režim mu nedovolil byť učitelom. Jeho štvrtý pokus o volbu povolania viedol na SHMÚ, kde vytrval cez 30 rokov a stal sa popredným odborníkom v klimatologii na Slovensku a vydal (ako autor a spoluautor okolo 8 desiatok odborných prác a monografií. Popritom, v rámci Slovenskej meteorologickej spoločnosti, věnoval sa zbieraniu a sústredovaniu písemných i věcných meteorologických pamiatok, ktoré čiastočne osvět­luje vývoj meteorológie na území Slovenska.

„Keby všetci chlapi světa", boli tak pracovití, spravodliví a skromní, ako zosnulý Š. Valovič, nebolo by zloby, nenávis­ti a svet by žil v porozumění. Na SHMÚ nezastával vedúce postavenie, ale k zvýšeniu jeho odbornej úrovně přispěl tak významnou mierou, že jeho meno sa natrvalo zapísalo do dejín jeho rozvoja.

V článku „Optimista s ósmimi krížikami" sme jeho život­ná púť charakterizovali volné přeloženým veršom J. V. Slá­dka, zopakujeme ho:

„Z osudia života vybral som si svoje povolanie - svoj los, ako zrno, ktoré na brázdu priehrštím hodil kdos, vzklíčilo, rástlo, dalo nové zrno a dosť. Ako ono v zemi, ja na světe (SHMÚ) bol som iba hosť."

Ferdinand Šamaj, MZ 1999/4, ročník 52, str. 128


 

JUDr. ŠIMON VALOVIČ, PROM. PED., SA DOŽIL 70 ROKOV

(19. VI. 1913 v Jaslovskýeh Bohuniciach)

V Meteorologických zprávách č. 3/1973 na s. 94 sme ukázali na mnohostranná činnost jubilanta. Velké skúsenosti a od­borné znalosti, ktoré do tej doby získal, zužitkoval najma v práci za uplynulých 10 rokov. HMÚ v Bratislavě v ostatných 10 rokoch vydal 3 obsiahlo zborníky, v ktorých sa hodnotili zrážkovó poměry na Slovensku (Zborník č. 5: Intenzity krát­kodobých daždov na Slovensku, r. 1973; Zborník č. 14 Úhrny zrážok na Slovensku a ieh štatistické hodnoty za obdobie 1901-70, r. 1978; Zborník č. 14/11: Zrážkové poměry na Slovensku, r. 1981, 42 máp s příslušným doprovodným textom. Pri všetkýcii publikáciách bol spoluautorom doc. RNDr. F. Šamaj, DrSc. (F. Š.) a ieh spracovatelom bol právě náš jubilant. Ako spoluautor publikoval za ostatně 10-ročie viac ako 30 štúdií, viaceré z nich boli uveřejněné v meteorologic­kých odborných časopisoch v Polsku, NDR, Madarsku. Zhod­notil údaje o zrážkach za ostatných 100 rokov, za obdobie 1881 — 1980. Na tomto podklade připravil (spolu s F. Š.) rad štúdií o režime zrážok na Slovensku, napr.: Priestorové úhrny zrážok na Slovensku (MZ, r. 35, č. 4). Dlhodobé trendy zrážok na Slovensku (MZ r. 33, č. 5). Do monografie o klíme a bioklíme Bratislavy přispěl kapitolou o zrážkových pomeroch. V ostatných rokoch aj s pracovníkmi GÚ ČSAV v Brne zhod­notili maximálně denné úhrny zrážok v ČSSR (MZ r. 35, č.5 s Gulčíkovou), premenlivosť zrážok v strednej Európe (spolu s R. Brázdilom) a v oblasti západnýcb Karpát i vo vztahu k slnečnej činnosti (Long-Term Temperature and Preeipitation Change in Relation to Solar Activity, Idojárás, Vol. 85, 1981, č. 1). V mnohých štúdiách (spolu s F. Š.) spracoval sněhové poměry na Slovensku, napr. Ročný chod priemernej výšky snehovej pokrývky na Slovensku (MZ r. 31, č. 4), Periodicita najdlhších období trvalej snehovej pokrývky na Slovensku (MZ r. 32, č. 4), Priemerné trvanie róznych výšok snehovej pokrývky na Slovensku (Vodohosp. čas., r. 1981, s. 569 — 580). Připravil tým podklady na čs. normu zaťaženia sněhovou pokrývkou. Spolupracoval aj na celkovej klimatickej charakteristike oblasti, napr. pre monografiu o prírodných pomeroch Liptova napísal (spolu s F. Š.) klimatické poměry. Zhodnocoval aj extrémny priebeh počasia a jeho triedenie, ukážkou je štúdia „Klasifikation des Sommer und Winter in der Kleinen Donau Tiefebene" (AF' RNUC, Meteorologia 1976). Bol riešitelom viacerých štátnych výskumných úloh. Pre hodnotenie údajov v štúdiách vždy použil moderně me­tody, podklady sú strojnopočetne spracované a výsledky sú doložené příslušnými štatistiokými charakteristikami.

Pre jeho odbornost si ho mnohé výskumné ústavy žiadajú ako posudzovatera a oponenta odborných štúdií o zrážkach.

V Slovenskej meteorologickéj spoločnosti je členom odbornej komisie pre históriu meterológie a spravuje zbierku meteorologických pamiatok (historické přístroje a písomnosti). O historických meteorologických pozorovaniach na­písal niekolko správ aj do MZ.

Náš jubilant v tomto roku dovršil 30 rokov činnosti na SHMÚ. Svojou usilovnou prácou, najma v hodnotení zrážok vo všetkých ich charakteristikách vykonal dielo, ktoré mu trvale zabezpečuje miesto v rade zaslúžilých pracovníkov tohoto vědného odboru. Za svoju prácu bol aj primerane hod-notený a r. 1969 obdržal rezortně vyznamenanie „Budovatel vodného hospodárstva SSR".

V spoločenských organizáciách bol stále aktívny, tak v ROH, ako aj vo Zväze čs.-sov. priatelstva; zastával v nich rózne funkcie (předseda, tajomník).

Jubilant je pri svojich 70-tich rokoch neobyčajne svieži, stále si zachovává úprimný vztah k spolupracovníkom. Je dobrým radcom aj priatelom a je uznávaný ako významný člen kolektivu aplikovanej meteorologie a klimatologie. Ochotné a rýchle poskytne vonkajším záujemcom žiadané informácie, zvlášť projektovým organizáciám, napr. o inten­zitě daždov a zatažení sněhovou pokrývkou.

Spolupracovníci na SHMÚ želajú jubilantovi, aby si za­choval dobrú pohodu, radost z úspěšné vykonanej práce a pev­né zdravie, ktoré si svojou disciplinovanosťou udržuje napriek občasným neduhom. Želáme mu, aby bol ešte dlbo platným členom kolektivu klimatológov na SHMÚ, aby ešte dalej zužitkoval rozsiahly podkladový materiál o zrážkach, ktorý za svojho pósobenia odborné připravil.

Štefan Petrovič - Juraj Rak, MZ 1983/5, ročník 36, str. 158


 

Dr. Šimon Valovič sa dožívá 60 rokov

Záujemci o podkladový materiál a posudky z klimatického odboru dobré poznajú Dr. Šimona Valoviča, odborného pracov­níka Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě, vždy sa na neho s dóverou obracajú. JUDr. Šimon Valovič pochádza z Jaslovských Bohunic (nar. 19. VI. 1913), maturoval na št. reálnom gymnáziu v Trnavě r. 1932. Pre nedostatok finančných prostriedkov nemohol ďalej študovať, stal sa učitelům, neskór riaditelom na národnej škole. Popři osvetovej práci na dedine študoval práva a r. 1951 bol promovaný na doktora práv. Popri zaměstnání študoval aj na Pedagogickej fakultě UK a r. 1956 dokončil odbor matematiky a fyziky ako promovaný pedagog.

R. 1953 nastúpil ako odborný pracovník na pobočke Hydro­meteorologického ústavu, zadelený bol do odboru aplikovanej klimatológie, tu vybavoval posudky, neskór spracoval dlhodobé rady viacerých klimatických prvkov s použitím Statistických metód. Zúčastnil sa mnohých terýnnych meraní, spolupracoval aj na komplexněj štúdii Meteorologické zabezpečenie prevádzky A1 v Jaslovských Bohuniciach, postavenej pri jeho rodisku.

Publikoval rad štúdii, spracoval veterné poměry Lomnického Štítu, zhodnotil dusno viacerých miest na Slovensku, zúčastňoval sa na mikroklimatických meraniach v Dobšinskej l'adovej jaskyni a výsledky meraní priebežne spracovával. Statisticky zhodnotil periódy sucha viacerých miest. Spracoval a do tlače připravil (spolu s Doc. Dr. F. Šamajom) zhodnotenie krátkodobých daždův na Slovensku. Do krajových monografií Slovenska spracoval sněhové poměry, pre Stredoslovenský kraj aj zrážkové poměry kraja.

Svojou prácou zastává funkciu pracovníka v druhom slede, ako sa to v športovej terminologii vyjadřuje. Připravuje a spracováva rad posudkov, podkladov, dáva ich příslušným záujemcom a vedla tejto práce vyžadovanej na ústave pri svojej vytrvalosti stačí ešte rad príspevkov publikovat.

Osobné pre svoju otvorenú povahu su skoro získal dóveru spolupracovníkov, takže zastával istý čas funkciu předsedu, resp. tajomníka ZV ROH. V Zvaze ČSSP taktiež zastával funkciu předsedu i tajomníka, pracuje aj v oživenej ústavnej organizácii ZČSSP a po roku 1969 zastává v nej funkciu tajomníka.

Jubilant se svojej šesťdesiatky dožívá v plnom pracovnom eláne, húževnatosťou a disciplínou překonává občasné zdravotně ťažkosti. Za 20 rokov na ústave vyrástol na popredného odborníka v klimatologii a dobrého znalca klímy Slovenska. Pri jeho húževnatosti sa dá čakať, že v dalších rokoch práce zužitkuje nadobudnuté skúsenosti a bude ešte dlho úspěšné zastávat' jemu přidělené úlohy. K úspešnej práci v dalších rokoch mu jeho spolupracovníci prajú, aby ho neopustilo dobré zdravie a zmysel pre humor.

Za aplikovanú klímu HMÚ Bratislava

Štefan Petrovič, MZ 1973/3, ročník 26, str. 94