You are here

Ján Danč

Za profesorom Jánom Dančom

V noci na 12. mája 1974 zomrel v Bratislavě profesor Ján Danč (nar. 17. júla 1903 v Korneuburgu pri Viedni), významný slo­venský meteorológ.

Nedávno sme jeho životné dielo hodnotili pri dovršení 70-tich rokov života (MZ r. 26, č. 3, str. 92), preto tu pri jeho odchode do nenávratna si připomeňme hlavně rysy jeho osobnosti.

Od leta minulého roku, ked sa dožil vyvrcholenia svojich túžob v osobnom živote, ked mu synovia dokončili štúdiá, akoby v ňom pohasol nepřekonatelný elán, akoby sa postupné strácal.

Po celý svoj život bol priamočiary, náročný na seba, nekompromisný a nepřipustil nedbalů prácu. Bol vedúcim v róznych funkciách (oddelcnia, odboru, riaditel ústavu, pobočky), ako sa mu za vyše 20 rokov práce na ústave pri róznych reorganizáciách prisúdilo. Od mladosti bol lavoorientovaný, už za vysokoškol­ských štúdii v Prahe mal dobré osobné styky so skupinou okolo časopisu DAV, bol osobným priatelom významného zosnulého slovenského maliara Mikuláša Galandu a v USA pósobiaceho grafika Kolomana Sokola.

Po oslobodení svoju orientáciu prejavil vstupom do KSČ a po celý čas pósobenia na ústave vždy svědomité plnil program strany a vo svojich funkciách v tomto duchu usměrňoval prácu a vytváral priaznivé pracovně ovzdušie na ústave. Osobné zame­raný na vedeckú prácu často musel ju přerušovat', lebo pre svoju stranícku příslušnost preberal vyššie radiace funkcie, v ktorých potom vždy svědomité pracoval.

Po odchode do dóchodku (r. 1963) ostalo mu viac času na vlastnú prácu, přispěl tak podstatnou mierou do krajových klima­tických monografií. Vždy tiež ochotné připravil překlad, připadne resumé v nemeckom jazyku pre rózne publikácie, bol velmi dobrým znalcom tohoto jazyka.

Profesor Danč reprezentoval jednu etapu vo vývine meteoro­logie a klimatologie na Slovensku, je to etapa budovania a najma rozvíjania prieskumu v týchto odboroch. Svoju nemalú úlohu v tomto smere splnil čestné a stal sa pre mladších pracovníkov príkladom dókladnosti až profesorskej pedantnosti, ktorá je v tomto odbore velmi potřebná. Bol príkladom nezištného člo­věka a zástancom i propagátorom ídeí socializmu, ktoré sa snažil realizovat vo svojom osobnom živote a při svojej práci.

S profesorom Jánom Dančom odiešel z našich radov jeden z popredných pracovníkov meteorológie a klimatológie na Slovenssku. Jeho dielo ostane trvalou pripomienkou jeho osobnosti. Zoznam prác Jána Danča sme nedávno v citovanom čísle MZ publikovali, záujemcov odkazujeme na tento príspevok.

Doc. RNDr. F. Šamaj, CSc, riaditel HMU Bratislava, MZ 1974/4, ročník 27, str. 125-126


 

Prof. Ján Danč 70-ročný

17. júla 1973 dovrší pri dobrom zdraví, neutuchajúcom pracovnom eláne, obdivuhodnom optimizme a nevyčerpatelnom humore 70 rokov náš učitel', spolupracovník a priatel Ján Danč.

Póvodom z chudobnej rodiny v Korneuburgu pri Viedni, vlastnou usilovnosťou a nadáním bez finančnej podpory rodičov, prechádza gymnaziálnym štúdiom v Štrokrave a Přírodovědec­kou fakultou v Prahe. Počas štúdia matematiky a fyziky na Karlovej univerzitě zoznamuje sa a spolupracuje s pokrokovými študentami zoskupenými okolo časopisu DAV, tu dospieva k ma­terialistickému světovému názoru. Po ukončení štúdia pósobí ako výpomocný učitel', neskór profesor matematiky a fyziky na viacerých gymnáziach v Bratislavě.

Nastolenie klerikálno-fašistického režimu po rozpade Česko­slovenskej republiky mu ako