You are here

Johann Kepler a česká meteorologie

JOHANN KEPLER (1571–1630) A ČESKÁ METEOROLOGIE V JEHO DOBĚ

Johann Kepler se narodil dne 27. prosince 1571 (Jul. kal.) ve virtemberském Weil der Stadt nebo v jeho blízkosti okolí (vesnice Magstatt) (4). Oslavujeme tedy čtyřsté výročí narozenin tohoto vynikajícího astronoma, který si však získal i velké zásluhy o fy­ziku, matematiku a také o meteorologii. Třebaže jediná Keplerova meteorologická práce je jen episodou na okraji jeho fundamentál­ního astronomického díla, spíše jen rozptýlením učence ve volných chvílích, přece musíme zdůraznit, že Kepler i jako meteorolog, vysoce vynikl nad tehdejší dobrý vědecký průměr. Kepler se zajímal o meteorologii hlavně proto, poněvadž praco­val v astrometeorologii (dlouhodobé předpovědi počasí z polohy a vzájemného postavení hvězd). Např. se soudilo, že konjukce Marta a Slunce působí horké léto nebo oteplení v zimě. Úřední Keplerovou povinností bylo, aby každoročně vydával kalendáře („Prognosticum") s předpovědí počasí na příští rok včetně vy­hodnocení astrometeorologických vlivů na zemědělskou výrobu, nemoci a na „Kriegswesen und zuestand vnderschiedlicher Lansschaíften." Tak jako dnes úředně vydává Astronomický ústav ČSAV Hvězdářskou ročenku na rok 1971" (příklad), tak Kepler třebas v roce 1605 vydával: Prognosticum na rok po milostipl-ném narození našeho Pána a Vykupitele Ježíše Krista (obyčejného pořádku) 1605". Vydávání takových prognostik byla jistě namá­havá a náročná práce kterou si Kepler nijak neusnadňoval po­něvadž to byl svědomitý a pečlivý pracovník. Tý časy již minuly kdy si mohl např. takový Stoffler vr. 1524 dovolit předpovědět novou potopu světa — a lidé mu uvěřili. Předpověď samozřejmě nevyšla a vyvolala jen rozvrat a hospodářskou paniku. Kepler mí­val s dlouhodobou předpovědí velké starosti (nezdařila se mu např. předpověď na rok 1604, což vyvolalo nespokojenost v řadách uživatelů kalendáře), poněvadž jako odborník si byl dobře vědom nedostatků v astrometeorologické metodice.

Aby mohl předpovědi kontrolovat ale hlavně aby zpětnou analýzou, získal spolehlivější relace, Kepler si denně zapisoval průběh počasí. Zápisy vypadaly asi takto (psal si je obyčejně na okraji astronomických efemerid):

Anno 1617. Aprili. Pragae. 1. ventosum rorabat; 1. —4. soles; 4. pluit; 5. nebulae; 6. venti validi; 5. —7. pluviolea; 7. nimbi; 8. imber tepidus; 9. rorabat; 9. —13. venti gelidi, soles; 13. apri-cum; 14. pluit; 15. —16. rorabat, soles; 16. nimbi; 17. pluit tota die; 18. sol irris; 19. humidum; 20. gelidum; 21. nimbi; 22. nix, pluvia; 22. — 24. gelevit; 24. — 25. pluit copiose; 26. tur-bidum; 27. — 29. nimbi crebri, venti, soles; 30. clarum.

Takové tedy bylo počasí v Praze v dubnu 1617. Ještě 22. 4. padal sníh s deštěm. Ze zápisu je patrné, že byl uváděn pouze převládající typ počasí; termínová pozorování nebyla ještě prová­děna. Změny počasí snad odpoledne, ale spíše v noci, byla uvá­děny dvojitým datem (1. — 4. slunečno, 4. prší). Je patrné rozli­šování charakteristiky srážek dle jejich intenzity. Kepler rozezná­val dešť (pluvia) a přeháňky (imber) s dalším možným zpřesněním intenzity (např. imber tepidus=prudký liják pluit copiose= hoj­ně pršelo, pluit tota die= asi trvalý dešť atd.). Pluviolae jsou patr­ně slabé přeháňky opakující se po několika dní. Přibližné množství srážek bylo tedy vyjádřeno příslušným latinským termínem. Vý­razová bohatost latiny dovolovala takovou jemnou klasifikaci. Instrumentální měření srážek bylo zahájeno v Itálii, v Perugii, až v létě 1639 (Benedetto Castelli).

Druhým meteorologickým prvkem, kterému Kepler věnoval pozornost, byla oblačnost. Výrazy nimby patrně znamenají oblačno, nimbi crebri zataženo, clarum jasno. Clarum asi odpoví­dá < 1/10 — 3/10. Není to tedy náš „jasný den" (< 2/10). Ovšem ani nadřazený výraz ke „clara dies" totiž „dies serena" nesouhlasí s dnešní klasifikací, poněvadž značil úplně bezoblačný den, do­slovně „zářící". Nimbi crebri značí asi 10/10, nikoliv 8/10—10/10 současné klasifikace. Záznamy většinou stručně zachycují denní charakteristiku počasí (rorabat = tálo, gelidum = chladno atd.). Velká pečlivost je v Keplerových záznamech věnována meteoro­logické optice (v naší ukázce je uvedena duha, tj. iris) a polárním zářím (chasma). Termín apricum se zřejmě vztahuje na difus-ní sluneční záření; obloha byla patrně pokryta vysokými oblaky. Větry (venti) jsou odhadovány pouze dle síly (ventus validus), méně již dle tepelných pocitů, které vyvolávaly (venti gelidy). Údaje o směru větru jsou pouze sporadické (všeobecně), což je typické pro vnitrozemské pozorovatele. Z these 134 v „Tertius interveniens" (1610) vyplývá, že Kepler zahájil svá pozorování v r. 1592 a že v nich plynule pokračoval.

Systematická meteorologická pozorování prováděl i Tycho Brahe. Konal je na své hvězdárně Uranienborgu na ostrově Hvéen (v Sundu). Pozorování (s výjimkou května až srpna 1584) sahají od června 1582 až do dubna 1597. Je takřka jisté, že Tycho Brahe v meteorologických pozorováních pokračoval i v Kurzové domě, v Praze na Pohořelci i později na nové hvězdárně, na zámku v českých Benátkách. Bohužel, tato pozorování se nám nedocho­vala.

Je ovšem pravda, že z poslední třetiny 16. stol. máme též velmi přesné záznamy o počasí např. z Litoměřic nebo Loun a podob. Autoři těchto pozorování již dospěli k rozlišování dvou základních typů jarních a podzimních mrazíků (radiační a advekční) a byli si vědomi závislosti škod mrazem na nadmořské výšce. Záznamy však nebyly vedeny pravidelně, což do jisté míry snižu­je jejich hodnotu. Je však zásluhou Tychonovou a Keplerovou, že pozorování počasí byla prováděna a zaznamenávána každo­denně; stala se nedílnou součástí jejich pracovní metodiky. A v tom se, dle mého názoru, liší od několika mála jiných povětrnostních deníků, které se nám dochovaly. Myslím tím např. tzv. žerotínské zápisky o počasí (bude je publikovat J. Munzar) a první Borboniův deník (29. 3. 1596 - 1. 5. 1597 Jul. kal.). B. Hrudička (1) s Hellmannem přičítali jejich vznik působení witemberské univer­sity respkt. samotného Melanchtona. To jsou však problémy, kterými se budeme zabývat jindy.

Cenné denní záznamy počasí z r. 1602—1612, které uvedl A. Strnad ve svém známém „Verzeichnis der Naturbegebenheiten im Konigreiche Böhmen etc." [(jsou psány na okraji Origanových efemerid („Ephemerides Brandenburgicae Davide Origano etc")l jistě nejsou Keplerovy — a pokud mohu posoudit ze srovnávacího pozorování, které jsem dosud provedl — nejsou ani z Prahy Záležitost je poněkud nejasná. Efemeridy pocházejí z pozůstalosti Strnadtovy, která je téměř celá v Knihovně pa­mátníku písemnictví. Zmíněná Origanova ročenky je tam vedena pod sign. AG XII 34. Je sestavena na r. 1609, ale ojedinělé a drob­né poznámky o počasí pokračují až do května 1624. Přesná lo­kalizace tohoto deníku bude nepochybně cenným přínosem ke studiu kolísání klimatu.

Kepler doporučoval „pilné zapisování počasí" jakožto jediné kriterium pro vyhodnocování výsledků astrometeorologických předpovědí („. .sonderlich wan andre Practicanten neben mir dieselbige an die hand nemen und ohne falsch oder beschonung jres vorher gegangenen Prognostici ein jeder an seinem ort das wetter vleissig auffschreiben, und also, wie er es gefunden, publi-cirn werden,..."). Kepler tedy vítal publikaci astronometrorologických výsledků, zejména za další období, ale pouze s připoje­nými záznamy o počasí. Cykly pozorování by měly zahrnovat 30,19 nebo 12 let.

Denní zápisy počasí z preinstrumentálního období meteorolo­gie mají velký význam pro studium kolísání klimatu, poněvadž již umožňují poměrně přesné zpracování výsledků. Tak např. Ekholm z Tychonových pozorování (jejich porovnání s novější­mi pozorováními (1881 —1898) na stejném místě) odvodil význam­né důkazy o změnách klimatu na Baltu. Např. ke konci 16. stol. byl tam únor asi o 1,4°, březen o 1 °C chladnější než ke konci 19. stol., byly zjištěny podstatné změny ve směru převládajícího větru atd. Z moderních zpracování starých denních záznamů o počasí uveďme alespoň rekonstrukci klimatu v 16. stol. v Zürichu kterou provedl H. Flohn (1949). Keplerova pražská pozorování ještě čekají na takové zpracování.

Řekli jsme si že, Keplerovy povětrnostní deníky souvisejí s jeho astrometeorologickou praxi a s astrologií vůbec. Kepler byl astrologem s přesvědčení. To však mu nikterak neubíralo na jeho vědecké proslulosti. Ostatně i keplerovská astrologie — sám ji říkal astrologia nova—se diametrálně lišila od tehdejších názorů („Astra inclinant, non necessitant"). Nebudu se zde zabývat touto otázkou, která by překročila vymezený rozsah tohoto člán­ku. Uvedu jen, že Kepler v astrologii a astrometeorologii zastával teorii aspektů. V roce 1622 psal lipskému matematiku prof. Mullerovi: Primární aspekty převzal jsem dle pozorování starých. K jejích zdůvodnění nechal jsem se věsti Ptolemaiem a Cardanem. Prapřičiny, které jsme pečlivě prozkoumal, přivedly mě potom na myšlenku, že jsou ještě další účinné aspekty. Tyto další aspekty jsem vyzkoušel na (předpovědi) počasí. Tak jsem pokusně objevil ještě 1/12 a 5/12 aspekt.."

Aspekty jsou pro Keplera především filosifickým problémem. Nesmíme zapomenout, že byl-li Tycho Brahe původně jurista, Galileo Galilei lékařem, byť i nedostudovaným, Kepler byl theolo­gem! Teorie aspektů uvedla do astrologie toledská škola. Jsou to vztahy mezi planetami vyjádřené úhly. Kepler a tu je třeba studovati „Harmonices mindi libri V." — dal aspektům ještě ji­ný smysl. Tyto vztahy se totiž vyvíjejí v harmonii. Harmonie však nejsou nic jiného než „uspořádanosti", řády, které vedou vůbec k nej větší dokonalosti. Keplerova filosofie vychází z toho, že zákonitost a matematický řád vedou a doslovně vše oduševňují. Svět ovládá harmonie a proto kosmos je uzavřená jednotka, a ne něco roztříštěného, bez řádu a smyslu (3). A pokud se týče aspektů, ty jsou ekvivalentní proporcím na monochordu. ,, . .aspekty jsou akordy, které hrají planety.." napsal Kepler v jednom ze svých dopisů. A v jiném ještě řečené zdůraznil:,,.. Sublunární svět, to znamená duše Země a duše těch, kteří žijí na jejím povrchu, chá­pou a skrytým instinktem oceňují harmonickou konfiguraci pa­prsků vycházejících ze dvou planet, přičemž tyto konfigurace jsou nutným důsledkem pohybu v určitých časových intervalech." Kepler — a to aplikoval v astrometeorologii — v harmoniích viděl i účinek (actio), který budí síly, uvolňuje je, tlumí, a nebo umlčuje. Široká skála aspektů odpovídala i neméně pestré stupnice počasí. Technické řešení předpovědi vypadalo asit akto:„..Vom 31. Augusti will es anfahen unstet und nass wetter werden, dem Wein nit bequem, dan deu 31. Augusti ist A Jovis et Veneris 9, den 1. Sept. □ Saturnicet Veneris V, mit regen oder zum wenigisten kulér lufft, bald den 3. 4. findet sich Mercurius auch in diesen aspecten mit vnzweiffelichem Nebel und regen.." (z předpovědi počasí na září 1605). Z textu je patrno, že Kepler připisoval trigonu Jupitera a Venuše nestálé a vlhké počasí. Téměř totéž vyvolávala kvadratura Saturna a Ve­nuší. Objevil-li se v tomto aspektu ještě Merkur, potom sebou přinášel mlhu. Kepler věnoval experimentálními zkoumání těch­to a podobných vztahů celý život. Působení zodiálkních znamení oproti současným názorům rozhodně popíral.

Ačkoliv tedy císařský mathematicus věnoval meteorologickým jevům značnou pozornost, a jeho meteorologická pozorování, poznámky a názory se útržkovitě, ve zlomcích, objevují ve všech jeho spisech, napsal z tohoto oboru jen jedinou soubornou práci: Střena seu de nive sexangula. Byla to vlastně novoročenky na r. 1611, kterou věnoval svému příznivci a příteli Mytyášovi Wackherovi z Wackenfelsu. Pozorování, která byla popudem k napsání spisku, byla patrně prováděna v předjaři r. 1610 v Praze. Střena nepochybně patří k prvnímu svému druhu na světě. Kepler již rozeznával dva druhy sněhu: rozvětvené hvězdice, které byly celkem vzácné a sněhové krupky. Zákon konstatnosti úhlu hexagonální kristalografické soustavy ledu, který zde odvodil, stal se — ovšem mnohem později — jedním ze základních zákonů kristalografie. Poznal také, že zákonitosti, které panují při jejich vzniku, jsou platné i při vzniku jinovatky („..nach den Grundsatzen, die ..entwickelt wurden bei der Betrachtung des Reifs..") (5).

Nelze ovšem přehlédnout, že podobná problematika zajímala již dříve i naše odborníky. V r. 1593 zvolil si rektor svatovojtěšské školy Čahoty k disputaci definici. „Rosa jest pára jemná a vlhká, pošlá z nejnižší oblasti vzduchu" a k tomu kvestii:,, Nad rosu je-li jinovatka studenější?" Čahota, jak je patrno, měl již velmi slušné představy o některých jevech v přízemní vzdušné vrstvě. Musíme jen litovat, že o tomto našem učeném meteorologovi z 16. stol. víme posud jen zcela málo.

Kepler v „Střena" též napsal: „Skutečně mrtvý je život bez pravého vědění." A o pravé vědění se snažil Kepler všude. Zde je výňatek z jeho pozorování na rozbitém skle v parní lázni: „..co se děje v parní lázni, jestliže zimní chlad pronikne rozbitým oknem. Na těchto oknech (okenní kolečka) se utkávají studený vzduch a vodní pára. Neboť jak často se vzájemně srazí, snaží se teplo proniknout nahoru, chladno dolů. V teple se totiž látky roz­tahují, v chladu stávají hustými a těžkými a chladno vyhání teplo vzhůru. Jestliže tedy pára hledí proniknout do volna, vzniká strach před prázdnotou a proto obráceně studený vzduch se rychle dere na její místo, přičemž okraje otevřeného okna nebo střepiny jsou proto nejchladnější. Všechno, co z vodní páry dospěje k těmto okrajům, ustavičně přimrzá a tak vzniká na oné látce chlad, který je dostatečně velký, aby to, co ještě z páry proudí k této jinovatce, rovněž tak nechal ztuhnouti. A tak se ustavičně připojuje nová a mezi tím si vytvoří studený vzduch přímou cestou pro vstup dovnitř. Takto se střídající proudění ven a dovnitř podmiňují vznik „.. .špičatých paprsků na oné jinovatce, která se srazila z páry".

Na člověka 16. stol., pracujícího bez přístrojů nejsou to špatné myšlenky. Johann Kepler se zajisté zasloužil o meteorologii.

Obr. Johann Kepler  * 28. 12. 1571 v Magstadtu  † 15. 11. 1630 v Řezně

Literatura:

[1] Hrudička Bok.: Meteorologie u nás v 16. stol. Příroda XXIII (1930), č. 9, p. 342-5.

[2] Johanis Kepleri astronomi opera omnia. Ed. Ch. Frisch, item M. Caspar (ed. nova).

[3] Peukert Will-Erich: Geschichte d. geheimen Wissenschaften: Bd. I, Astrologie. Stuttgart 1960.

[4] Poggendorff: Biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte d. exakten Wissenschaften. Bd. I., Leipzig 1863

[5] Rossman Fr.-Caspar AI.-F. Neuhart ed. Strena Seu de Niue Sexangula (1610, 1943).

Karel Pejml, MZ 1971/6, ročník 24, str. 133-134