You are here

Praha 26. a 27. 4. 1965

Seminář Dlouhodobá před­pověď počasí a kolísání klimatu

Seminář pražské pobočky Československé meteorologické společnosti v roce 1965

Ve dnech 26. a 27. dubna 1965 uspořádala pražská pobočka Československé meteorologické společnosti z popudu vědeckého kolegia AGGM pracovní seminář na téma „Dlouhodobá před­pověď počasí a kolísání klimatu".

Otázka dlouhodobé prognózy počasí a jejího nesporného národohospodářského významu vystupuje v poslední době v celosvětovém měřítku stále více do popředí zájmu ať už přímo samotných meteorologů či meteorologických služeb a organi­zací, tak ostatních složek národního hospodářství. Rozhodující je zde nejen výše úspor, ale i problém plánování, obrany státu atd. Ne nadarmo věnovala SMO v poslední době celou technic­kou nótu právě otázkám dlouhodobé předpovědi.

Hlavním cílem akce, konané v zasedací síni SALS HMÚ v Komořanech u Prahy bylo především seznámit všechny pra­covníky naší meteorologie v tomto oboru s výsledky, kterých bylo v Československu v poslední době dosaženo a s pracovními metodami, které jsou u nás používány. Můžeme říci, že v pod­statě bylo tohoto cíle dosaženo, i když se zasedání nezúčastnili všichni pozvaní a z plánovaného programu odpadly některé přednášky.

Bylo by mylné se domnívat, že samotný seminář přinesl roz­hodující obrat v celé složité problematice. Spíše naopak bylo několikrát v diskuzích, které po každé přednášce následovaly, zdůrazněno nepřeberné množství závislostí, z nichž mnohé nejsou dosud plně objasněny a o dalších existují pouze mlhavé představy; dále pak malá pravděpodobnost plnění dosud často jen pokusně vydávaných předpovědí a konečně nutnost dalšího rozsáhlého výzkumu a zpracování napozorovaných údajů.

Zasedání se v podstatě neslo třemi směry. Jedním z nich byly klimatologické práce, zabývající se především dlouhodobými změnami klimatu a vycházející ať už z pozorování dlouhodobých (sekulárních) řad z území naší republiky či ze zpracování kronikářských záznamů. Druhým směrem se braly úvahy, zabývající se otázkami a problémy přímo spojenými s dlouhodobou před­povědí počasí; většina z nich vycházela z poznatků a zkušeností, které získaly zahraniční provozní meteorologické služby při vydávání svých dlouhodobých prognóz. Konečně třetí směr se zabýval kolísáním klimatu ve vztahu k mimoterrestrickým, pře­devším pak slunečním vlivům. Z tohoto rozdělení jsme vycházeli i při pořádání tohoto čísla Meteorologických zpráv.

Zde se ukázalo, že rozdílnost přístupu k věci je často na pře­kážku vzájemné návaznosti výsledků, jejich používání a aplikaci. Stejný stav byl i při seznámení s pracovními metodami.

Značná část diskuze byla věnována především otázce formu­lování předpovědí pro veřejnost, výzkumu mimozemských vlivů na počasí a klima a konečně možnosti vydávání sezónních před­povědí v našich poměrech. Všeobecně bylo konstatováno, že pravidelné vydávání předpovědí našimi vědeckými meteorologic­kými pracovišti v nynější době by předstihlo současný stav základního a aplikovaného výzkumu a vzhledem k předpoklá­dané malé pravděpodobnosti plnění předpovědí, nelišící se příliš od náhodné předpovědi, by nepřineslo žádoucí efekt. Proto účastníci semináře doporučili, aby naše meteorologická praco­viště věnovala dlouhodobé předpovědi počasí a s ní těsně souvi­sejícímu problému kolísání klimatu žádoucí pozornost. Dále doporučila užší spolupráci odborníků, zabývajících se touto problematikou a konečně po jisté době uspořádání další schůzky kolektivu zainteresovaných pracovníků k prohloubení spolupráce a vytyčení programu do dalšího období.

Výbor pražské pobočky Československé meteorologické spo­lečnosti došel při zpracování výsledků semináře k názoru, že by bylo vhodné, aby přednesené materiály byly vydány tiskem. Spolu s redakcí Meteorologických zpráv připravil toto číslo, které obsahuje převážnou většinu referátů, jež byly v Komořa­nech předneseny. Z technických důvodů, které jsou dány pře­devším rozsahem časopisu zde není zahrnuta přednáška dr. V. Hlaváče „Jak se jeví kolísání klimatu za posledních 200 roků v pražské teplotní řadě", která bude publikována v druhém čísle příštího ročníku MZ. Rovněž není uveřejněn referát dr. B. Valníčka, CSc, „Dvacetisedmidenní rekurence sluneční aktivity a meteorologické prvky", protože již byla publikována na jiném místě (Bulletin of the astronomical institutes of Czechoslovakia, Volume 16, No 4, /1965/, str. 260-262; anglicky). Věříme, že takto podaný materiál se stane nejen dobrou pomůckou všem meteorologům, kteří se o dlouhodobou předpověď zajímají, ale zároveň se stane vhodným východiskem pro podobné akce, ve kterých hodlá pražská pobočka ČSMS pokračovat.

Závěrem nám zbývá milá povinnost poděkovat redakční radě Meteorologických zpráv za nemalou pomoc při přípravě tohoto „sborníku", obětavým funkcionářům pražské pobočky ČSMS, kteří se podíleli na přípravě semináře, a konečně všem předná­šejícím a hostům, kteří se přičinili o jeho zdárný průběh.

Lubomír Coufal, MZ 1965/6, ročník 18, str. 157