You are here

Světový meteorologický den 1962

Světový meteorologický den

Právě před rokem, dne 23. března 1961, jsme poprvé vzpomí­nali ve skrovném rozsahu výročí platnosti Konvence Světové meteorologické organizace, sdružující dnes 113 členů z 97 států a 16 teritorií (viz MZ 1961, č. 1-2).

Letošní Světový meteorologický den zaměřili meteorologové celého světa podle usnesení SMO na vysoce aktuální otázku „Zajistit všemu lidstvu dostatek potravin". To navazovalo na heslo Organizace spojených národů „Pryč s hladem", vyhlášené již v roce 1960. Českoslovenští meteorologové se k této kampani, odstranění hladu ve světě, plně připojili a dne 23. března 1962 uspořádali významná shromáždění.

Pořádání oslav Světového meteorologického dne se ujala Čes­koslovenská meteorologická společnost při ČSAV, společně s La­boratoří meteorologie při ČSAV, Hydrometeorologickým ústa­vem, Meteorologickým ústavem matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university a Vysokou školou zemědělskou, vesměs v Praze. V Brně organizovala SMD pobočka Společnosti, na Slo­vensku Slovenská meteorologická společnost v Bratislavě, spo­lečně s pobočkou Hydrometeorologického ústavu, Laboratoří meteorologie, Slovenské akademie věd a Komenského university.

Přípravný výbor, který byl ustaven na půdě HMÚ v Praze, kde byly zastoupeny výše jmenované instituce, vypracoval pro­gram pražských oslav a postaral se o bohatou propagandu SMD a meteorologie vůbec, zčásti i v celostátním měřítku.

Dne 23. března 1962 se v Domě kultury pracujících ve strojí­renství v Praze 5 konalo slavnostní shromáždění, které řídil před­seda Společnosti, univ. prof. dr. Alois Gregor, DrSc. Schůze se zúčastnili: náměstek ministra zemědělství, lesního a vodního hos­podářství s. inž. Málek a zástupci MZLVH, vysokých škol, čle­nové Společnosti a v hojném počtu zaměstnanci z meteorologic­kých pracovišť.

Prof. Gregor v úvodních slovech zdůraznil význam meteoro­logie v životě lidstva, zejména, jak nás všechny spojuje jedna myšlenka rozvoje meteorologie a solidarita v mezinárodni me­teorologické spolupráci. Nato pozdravil slavnostní shromáždění náměstek ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství s. inž. Málek, který osvětlil současné problémy v mezinárodním politickém dění i události vnitropolitické a poukázal rovněž na veliké úkoly meteorologie ve všech oborech lidské činnosti a na její význam při hospodaření s vodou. Ředitel HÚM s. Zítek pro­mluvil o významu Světového meteorologického dne a jeho le­tošním zaměření k odstranění hladu ve světě, jakož i o přínosu meteorologie k úspěšnému plnění úkolů v zemědělské výrobě.

Hlavní referát na téma „Význam zemědělské meteorologie ve vztahu k zemědělské výrobě a výživě lidu" přednesl akademik Václav Novák z Brna. Zdůraznil, že rozvoj lidské civilizace staví do popředí význam zemědělství jako hlavní základny pro výrobu potravin. Zajistit dostatek potravin závisí na účelně řízené země­dělské výrobě a také na udržení plodnosti půdy. V tom smyslu má agrometeorologie před sebou obrovské úkoly, jak řešit problémy vlivu klimatu na vývoj zemědělských plodin a na celou zemědělskou výrobu, na účelné rozdělení kultur, na agrotechniku, na živočišnou výrobu, jak hledat prostředky k využití meteorologických podmínek v zemědělství a jak dosahovat vyšších výnosů plodin, vyšší efektivnosti a hospodárnosti zemědělské výroby atd. Podstata zemědělské meteorologie spočívá na záko­nitostech fyzikální meteorologie. Také fyzikální meteorologie má pro zemědělství kardinální význam v oboru prognózy počasí. Cenná jsou zejména hlášení nebezpečí pozdních a časných mrazů, a dále dlouhodobé předpovědi, které budou mít nedozírný význam v možnosti plánování celé organizace zemědělské výroby a její ochrany proti nepříznivým vlivům povětrnosti. Je nutno také přikročit k vydávání zemědělských prognóz pro větší, oblasti, včetně fytopatologických a jiných prognóz, které by se ovšem vztahovaly na všechna roční období. Význam agrometeorologické služby pro zemědělství je jasný a nesporný. Další vývoj zemědělské výroby a zvyšování výnosů zemědělských plodin je tedy možný jen na vědeckém základě, jehož nezbytnou složkou je a zůstane agrometeorologiká služba, neboť často je podnebí a povětrnost důležitějším činitelem než půda, o níž se říká, že je živitelkou lidí, ovšem i rostlin a zvířat. I když víme, že milióny lidí na světě hladovějí, je nutno říci, že ve zužitkování půd na Zemi jsou ještě obrovské možnosti. Z 10 miliard ha půdy, která je schopná nebo může být určitými zú/odňovacími opatřeními učiněna schopnou produkce, je využito jen asi 10 "0, tedy asi 1 miliarda ha. A výnosy plodin mohou být ve světovém měřítku snadno zvýšeny o 50 % i více. Z těchto skutečnosti jsou patrny obrovské možnosti lidstva zlepšit svůj osud, a také, že i agrometeorologie má před sebou nesmírně důležité a závažné vědecké úkoly, které přispějí k zlepšení situace ve výživě lidstva. Není tedy nutné mít obavy o budoucnost lidstva.

Slavnost, která byla vhodně proložena dvěma kulturními vložkami zakončil předseda Spo­lečnosti prof. Gregor.

Rovněž Slovenská meteorologická společnost při SAV v Bra­tislavě uspořádala v budově pobočky HMÚ oslavu SMD, za účasti Meteorologické laboratoře Komenského university a SAV a zaměstnanců ústavu. Dostavili se dále zástupci ÚV KSS, uni­versity, pobočky ČSAPV, ČSA a rozhlasu. Schůzi zahájil ředitel PHMÚ s. Dobrota, který vyzdvihl význam světové spolupráce na poli meteorologie a poukázal na reálné možnosti meteorolo­gie při řešení problémů v zemědělské výrobě. Univ. prof. dr. M. Konček, člen-koresp. SAV, ve své přednášce zhodnotil význam a historii Světového meteorologického dne a poukázal dále na vykonanou práci a úspěchy meteorologických pracovišť. Vedoucí oblastní povětrnostní služby s. F. Molnár poukázal na kon­krétní pomoc našemu zemědělství, kterou poskytuje meteorolo­gická služba v podobě předpovědí. Za ÚV KSS pozdravil slav­nostní schůzi zástupce zemědělského oddělení, blahopřál všem meteorologům k jejich svátku a ocenil pomoc meteorologické služby vydáním Atlasu podnebí Československa a Tabulek podnebí ČSSR. Meteorologická pracoviště by se měla zabývat úkolem vydávat krajové prognózy a rovněž vhodným způsobem upozorňovat na možné výchylky v průběhu počasí, působící velké škody na ovocnářských a zemědělských kulturách. Dále shromáždění pozdravili zástupci ČSAPV a ČSA. V závěru slavnosti tlumočil náměstek ředitele HMÚ s. dr. Vesecký pozdravy pražských meteorologů. Poděkoval za ocenění a kladné zhodnocení meteorologické služby, kterého se nám všem dostalo od zástupců strany a ostatních složek veřejného života, se kte­rými je HMÚ v úzkém pracovním styku.

I pobočka Čsl. meteorologické společnosti v Brně oslavila SMD. Dne 21. března 1962 uspořádala hojně navštívenou členskou schůzi, na které promluvil doc. dr. M. Nosek, CSc. o významu SMD. Akademik Václav Novák referoval o „Význa­mu agrometeorologie pro rozvoj zemědělské výroby a pro boj za odstranění nedostatku a hladu ve světě". Přednáška vyvolala bohatou diskuzi k problematice pomoci zemědělství u nás.

Světový meteorologický den měl velký ohlas v denním tisku (Rudé právo, Práce, Mladá fronta, Obrana lidu, Zemědělské noviny, Svobodné slovo, Večerní Praha, Rovnost, Práca, Pravda, Směna, Večerník, Příroda, Život aj.), kde byly jednak uveřej­něny zvláštní články pracovníků meteorologické služby ČSSR, jednak oficiální zprávy ČTK. Také Čsl. rozhlas se zapojil v den­ním zpravodajství relacemi o SMD. Československá televize dne 22. 3. 1962 v Televizních novinách rovněž připomněla výročí SMD, a po večerním zpravodajství promítla film s me­teorologickou tematikou, komentovaný ředitelem HMÚ s. Zít­kem. Nato při „Besedě nad dopisy televizních diváků" se s. dr. Koubkem a televizním redaktorem promluvil s. Zítek

O významu SMD a jeho letošním zaměření. Dále meteorologická pracoviště zpracovala vhodným způsobem panely a nástěnky, které seznamovaly veřejnost s meteorologickou prací vůbec, s mezinárodní spoluprací v meteorologii a s úkoly, které Svě­tová meteorologická organizace ukládá všem členským státům, se zvláštním zřetelem k základnímu heslu letošního SMD a k výzkumným úkolům meteorologie v rámci pomoci země­dělství.

K oslavám SMD se připojily i ZV ROH. Tak např. na mimo­řádné schůzi členů ROH v Praze-Smíchově promluvil velmi přesvědčivě o úkolech agrometeorologie s. inž. Hrbek. Ukázal rovněž na širokou spolupráci meteorologické služby se zeměděl­skými výzkumníky, na řadu poskytovaných informací a pod­kladů, jakož i na prognózy, které vydává naše služba jako účin­nou pomoc zemědělství. Zařazujeme se tak mezi mnoho me­teorologických služeb v nejrůznějších zemích, které rovněž pomáhají zemědělství zajišťovat výživu pro obyvatelstvo, a tedy i mezi ty, kteří bojují za odstranění hladu a nedostatku ve světě.

Zdařilé a široce založené akce oslav Světového meteorologic­kého dne v ČSSR byly zakončeny neméně zdařilými společen­skými večírky s tancem a zábavným programem v Bratislavě a v Praze, hojně navštívené, družné a veselé.

P. Hrubeš, MZ 1962/3-4, ročník 15, str. 110-111