You are here

Roztoky u Křivoklátu 31.5.-2.6.1983

Seminář Meteorologické prognózy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1983

Tradiční třídenní seminář Československé meteorologické společnosti mel tohoto roku téma "Meteorologické prognózy" a konal se ve dnech 31.5. až 2.6.1983 za krásného počasí v pohostinném prostředí rekreačního zařízení "Ludmila" koncernového podniku Doly Nástup - Tušimice v Roztokách u Křivoklátu. Na tomto semináři bylo předneseno celkem 24 odborných referátu vztahujících se k problematice prediktability v meteorologii, krátkodobých i dlouhodobých meteorologických prognóz, jejich ekonomického významu a řada referujících věnovala pozornost speciálním předpovědím pro účely ochrany čistoty ovzduší, zemědělské meteorologie, letecké meteorologie a pod Velkým kladem byly především obsáhlé, živé a otevřené diskuze, které poukázaly na skutečnost, že přes nesporné úspěchy, jichž meteorologické prognózy dosáhly v posledním období, zůstává dosud otevřena řada problémů, a to jak teoretického, tak aplikačního charakteru. Jednání dále příznivě ovlivnilo to, že všichni zúčastnění měli k dispozicí sborník vydaný prostřednictvím pobočky VTS při Českém hydrometeorologickém ústavu, který obsahoval převážnou většinu přednesených referátů. V rámci semináře byla rovněž uspořádána improvizovaná výstavka publikací, jež Český hydrometeorologický ústav poskytl Československé meteorologické společnosti. Semináře se celkově zúčastnilo přes 80 pracovníků z oblasti meteorologie a příbuzných vědních odvětví.

Z pověření Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV přednesl na semináři Ing. Gregar návrh pozdravného dopisu Světovému shromáždění za mír a život proti jaderné válce, který byl účastníky jednomyslně schválen. Předsednictvo československé meteorologické společnosti děkuje všem, kteří se na úspěšném průběhu semináře jakkoli podíleli, především Členům Pražské pobočky ČSMS, dále spolupořádajícím organizacím t.j. Českému hydrometeorologickému ústavu, Ústavu fyziky atmosféry ČSAV a Matematicko-fyzikální fakultě UK.

J. Bednář, Věstník ČSMS 1983/1, červenec 1983