You are here

Roztoky u Křivoklátu 31.5.-2.6.1983

Seminář Meteorologické prognózy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1983

Tradiční třídenní seminář Československé meteorologické společnosti mel tohoto roku téma "Meteorologické prognózy" a konal se ve dnech 31.5. až 2.6.1983 za krásného počasí v pohostinném prostředí rekreačního zařízení "Ludmila" koncernového podniku Doly Nástup - Tušimice v Roztokách u Křivoklátu. Na tomto semináři bylo předneseno celkem 24 odborných referátu vztahujících se k problematice prediktability v meteorologii, krátkodobých i dlouhodobých meteorologických prognóz, jejich ekonomického významu a řada referujících věnovala pozornost speciálním předpovědím pro účely ochrany čistoty ovzduší, zemědělské meteorologie, letecké meteorologie a pod Velkým kladem byly především obsáhlé, živé a otevřené diskuze, které poukázaly na skutečnost, že přes nesporné úspěchy, jichž meteorologické prognózy dosáhly v posledním období, zůstává dosud otevřena řada problémů, a to jak teoretického, tak aplikačního charakteru. Jednání dále příznivě ovlivnilo to, že všichni zúčastnění měli k dispozicí sborník vydaný prostřednictvím pobočky VTS při Českém hydrometeorologickém ústavu, který obsahoval převážnou většinu přednesených referátů. V rámci semináře byla rovněž uspořádána improvizovaná výstavka publikací, jež Český hydrometeorologický ústav poskytl Československé meteorologické společnosti. Semináře se celkově zúčastnilo přes 80 pracovníků z oblasti meteorologie a příbuzných vědních odvětví.

Z pověření Hlavního výboru Československé meteorologické společnosti při ČSAV přednesl na semináři Ing. Gregar návrh pozdravného dopisu Světovému shromáždění za mír a život proti jaderné válce, který byl účastníky jednomyslně schválen. Předsednictvo československé meteorologické společnosti děkuje všem, kteří se na úspěšném průběhu semináře jakkoli podíleli, především Členům Pražské pobočky ČSMS, dále spolupořádajícím organizacím t.j. Českému hydrometeorologickému ústavu, Ústavu fyziky atmosféry ČSAV a Matematicko-fyzikální fakultě UK.

J. Bednář, Věstník ČSMS 1983/1, červenec 1983


 

SEMINÁŘ „METEOROLOGICKÉ PROGNÓZY"

Ve dnech 31. května až 2. června 1983 se v Roztokách u Křivoklátu uskutečnil další z řady odborných seminářů již tradičně pořádaných Pražskou pobočkou Československé me­teorologické společnosti při ČSAV ve spolupráci s českým hydrometeorologickým ústavem a pobočkou ČSVTS při ČHMÚ, Matematicko-fyzikální fakultou UK a Ústavem fyziky atmosféry ČSAV. Název letošního semináře byl „Meteoro­logické prognózy". Referáty byly zaměřeny zejména na dva tematické okruhy:

  1. Metody krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé předpovědi počasí a jednotlivých meteorologických prvků.
  2. Předpovědi používané při ochraně životního prostředí.

Po oficiálním zahájení semináře předsedou Pražské pobočky ČSMS doc. RNDr. J. Kopáčkem, CSc. následovaly vstupní přednášky poukazující na jedné straně na význam meteoro­logických předpovědí pro efektivní řízení národního hospo­dářství (Slabý: Meteorologické předpovědi a potřeby národ­ního hospodářství), na druhé straně na teoretická omezení možností našeho poznání (Kalvová, Zikmunda: Prediktabilita v meteorologii). Komplex dalších přednášek se vztahoval k nu­merickým předpovědním metodám (Baťka, Pospíšil, Ilko, Škoda).

Dopoledne druhého dne bylo věnováno jednak problémům spojeným s dlouhodobými, zejména měsíčními předpověďmi (Buchá, Brůžek, Seifert, Pechala), jednak předpovědím vzta­hujícím se k ochraně životního prostředí (Bubník, Keder, Hesek).

Při odpoledním zasedání se probíraly otázky velmi krátko­dobé předpovědi a identifikace příslušných jevů (Podhorský, Strachota), mezostruktury front (Štekl) a předpovědi bouřek (za kolektiv letecké meteorologické služby přednesl Rychet­ský). V. Kakos seznámil posluchače s hodnocením předpovědí srážek vydávaných meteorologickou službou NSR a Otruba se způsoby hodnocení úspěšnosti krátkodobých předpovědí počasí ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu.

Poslední den semináře byl věnován speciálním předpově­dím a typizac9m podle požadavků, které kladou na meteoro­logii letectví, hydrologie a biometeorologie (Lexman, Panenka, Urbanová, Pavlík).

Všechny komplexy otázek vyvolaly bohatou diskusi, která v mnoha případech pokračovala i mimo oficiální rámec semi­náře. Kladem bylo i to, že účastníci obdrželi již před zahájením semináře sborník referátů.

Pěkné slunné počasí a příjemné prostředí rekreačního stře­diska Dolů Nástup, Tušimice přispělo k tomu, že seminář byl úspěšný nejen po odborné stránce, ale i sportovně a spole­čensky.

Mnozí z nás vzpomněli při této příležitosti zesnulého RNDr. Františka Reina, CSc., který stál u zrodu tradice těchto meteorologických seminářů a byl jejich neúnavným organizá­torem doslova do posledních hodin svého života.

Helena Vondráčková, MZ 1983/5, ročník 36, str. 159