You are here

Nový Smokovec 30. - 31. 10. 1984

II. Konferencia Meteorologické zabezpečenie letectva

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1984

V dnoch 30. a 31. októbra 1984 su uskutocnila vo Vysokých fatrách v Novom Smokovci II. celoštátna konferoncia Meteorologické zabezpečenie letectva. Podujatie bolo zorganizovaná za spolupráce s Československou meteorologickou spoločnosťou při ČSAV a so Slovenskou meteorologickou spolocnostóu pri SAV. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 pracovníkov Federálneho ministerstva dopravy a jeho organizacií, a to Riadenia letovej prevádzky ČSSR, Československých aerolinií, Slovairu, Štátnej leteckej inšpekcie a Výstavby letísk, ako aj zástupcovia Československej ludovoj armády, dálej zástupcovia Karlovéj univerzity Praha, Univerzity Komenského Bratislava, Vysokej školy dopravy a spojov Žilina, ČSAV - Ústavu fyziky atmosféry Praha, SAV - Geofyzikálneho ústavu Bratislava a oboch hydrometeorologických ústavov.

Konferencie mala tento program:

1.   Otvorenie konferencie

2.   Príhovor předsedu ČSMS pri ČSAV RNDr. Bořivoja Sobiška, CSc.

3.   Doc. RNDr. F. Šamaj, DrSc.

Súčasné a budúce úlohy Československej meteorologie pri zabezpečovaní civilného letectva

4.   RNDr. S. Černava

Stav a výhlady rozvoja leteckej meteorologie z pohladu WMO a ICAO

5.   RNDr. J. Munzar, CSc.

Zo zaciatkov leteckej meteorologie na území Československa

6.   RNDr. Ing. F. Hedelka, CSc. - Ing. G. Selnekovič

Níiektoré meteorologické aspekty leteckých mimoriadnych událostí pri leteckých poínohospodárskych prácach

7.   Ing. Kalinčiak - RNDr.Ing. V. Nedelka, CSc.

K problematike efektivnosti leteckých polnohospodárskych prác so zretelom na meteorologické podmienky

8.   Ing. J. Machytka

Koncepcia vybavenia letísk a letových ciest zabezpečovacou leteckou meteorologickou technikou

9.   Ing. Š Rácz - Ing. U. Růžička

Charakteristiká meteorologických systémov IVR MET /MARCONl/ a KRAUS

10. Ing. P. Černý - RNDr. K. Mařík

Automatický meteorologický systém IVR MET /MARCONl/ na letisku Praha Ruzyně

11. RNDr. S. Černava - Ing. 0. Šetka

Automatická meteorologická stanica KRAMS M na letisku Ostrava Mošno

12. RNDr. D. Podhorský, CSc. – RNDr. D. Badíková - RNDr. O. Olšina

Úloha METE0 TREND v  automatizovanom systéme riadenia letovoj prevádzky

13. RNDr. D. Podhorský, CSc. - RNDr. D. Badíková - RNDr. M. Wolek

Komplexný automatizovaný meteorologický systém krajin RVHP

14. Ing. Z. Mrkvica - P. Váchal, prom. fyzik

Systém výstražnej poveternostnej služby v ČSLA

15. RNDr. Ing, Z. Vítek a kolektiv

Automatizovaný rádiolokačný systém meteorologický

16. Ing. J. Bujalka - RNDr. M. Ondráš

Automatizacia předpovědi výškového větra a teploty vzduchu pre potřeby civilného letectva

17. RNDr. J. Štekl, CSc.

Typizácia a súcasné predpovedná metody

18. RNDr. Z. Novák, CSc.

Predpovečí přízemného větra na základo větra geostrofického

19. RNDr. K. Prokop

Výskumné meteorologická lety. Projekt ALPEX

20. RNDr. M. Ondráš – RNDr. I. Zahumenský

Vízuálne určovánie dohladnosti na leteckých meteorologických staniciach

21. RNDr. V. Jorík a kolektiv

Určovánie nebezpečných javov na základo údajov automatizovaného rádiolokačného meteorologického systému

22. RNDr. J. Strachota

Diagnóza a velmi krátkodobá predpoveď nebezpečných konvektívnych javov pomocou RL a družicových meraní         

23. Ing. P. Ursíny

Příjem a základné zpracovanie meteorologických družicových údajov

24. RNDr. I. Vlčák - RNDr. M. Wolek

Automatická klasifikácia typov oblačnosti

25. Ing. H. Oščádal

Problematika meteorologických údajov v automatizovanom systéme riadenia letovej provádzky ČSSR

26. Závěr konferencie.

Referáty a diskusia k predmetnej problematiko vecno a kriticky zhodnotila plnenie úloh Československej leteckej meteorologie a vytýčila hlavně ciele a cesty ích plnenia v najbližšom období.

RNDr. Ing. M. Nedelka, CSc., Věstním ČSMS 1985/1, leden 1985