You are here

Gustaw Swoboda

GUSTAV SWOBODA A NORSKÁ METEOROLOGICKÁ ŠKOLA

V září 1983 jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny československého meteorologa prof. dr. Gustava Swobody (1893 — 1956), prvního generálního sekretáře Světové meteoro­logické organizace (WMO). Protože základní informace o jeho životě a díle byly již na stránkách Meteorologických zpráv uveřejněny [1], všimněme si při této příležitosti jen několika nových podrobností z jeho života ve 20. letech, zajímavých z hlediska historie synoptické meteorologie.

G. Swoboda se narodil 7. září 1893 v Praze. Zde také získal v roce 1920 na německé univerzitě doktorát na základě rigorózní práce o větrných poměrech Bovecké pánve. Podle sdělení dr. E. Veselého se zabýval meteorologickým hodno­cením této oblasti horního povodí řeky Soča v Julských Alpách na území dnešní Jugoslávie proto, že za 1. světové války byl na rakousko-italské frontě jako meteorolog pověřen konzultacemi v souvislosti s možným použitím bojových plynů. V letech 1920— 1938 pak dr. Swoboda působil v česko­slovenské meteorologické službě v Praze. V r. 1938 přechází do sekretariátu Mezinárodní meteorologické organizace v De Bilt (Nizozemí). Tím začíná jeho téměř dvacetileté působení na poli mezinárodní meteorologické spolupráce.

Pro Swobodúv odborný růst se ukázala rozhodující stáž v Bergenu u profesora Vilhelma Bjerknese (1862—1951), zakladatele známé meteorologické školy, v r. 1923. Odtud byl totiž jen krůček ke známé práci „Vlny a víry na kvazistacionární frontální ploše nad Evropou; rozbor povětrnostní situace ve dnech 9.—14. října 1923, kterou publikoval německy spolu s Torem Bergeronem (1891—1977), jedním ze čtyř kla­siků norské (přesněji bergenské) školy [2]. Okolnostmi jejího vzniku a vědeckého přínosu si nově všímají dvě práce v Bergeronově sborníku [3, 4].

Je zajímavé, že monografie, která se stala bezesporu klasic­kým přínosem norské meteorologické školy, vznikala v Lipsku. Proč? Protože do Lipska pozval v létě 1923 prof. L. Weiskmann T. Bergerona k delšímu studijnímu pobytu pro získání doktorátu. Bergeron cestoval do Lipska oklikou přes Anglii a s tím souvisí výběr analyzované povětrnostní situace. Během ní, konkrétně 10. října 1923, letěl totiž T. Bergeron malým letadlem z Londýna do Rotterdamu. Zvážíme-li, že to byl pro autora pojmu „nepřímá aerologie" vůbec první let v životě, nelze se divit, že hned po příjezdu do Lipska požádal dopisem Jaeka Bjerknesa o kopie povětrnostních map, analyzovaných v Bergenu pro tyto dny se zajímavým průběhem počasí. V odpovědi se však dozvídá, že již před ním se o stejnou situaci zajímal český meteorolog G. Swoboda, který byl v Ber­genu na stáži, a chtěl by ji detailně studovat.

A tak se objevuje jednoho dne v Lipsku i Swoboda s velkou rolí povětrnostních map pod paží a spolu s Bergeronem se pouštějí do práce. Původně mělo jít o krátký článek, ale během postupného shromaždování podkladů z různých zemí Evropy a diskusí vznikla rozsáhlá studie. Jedním z výsledků této spolupráce jsou např. i dnešní symboly front na povětr­nostních mapách. Překvapující je, že návrh těchto symbolů byl podán na korespondenčním lístku, který zaslal 8. 1. 1924 T. Bergeron z Lipska J. Bjernesovi do Bergenu [5]. Bergeron v něm — podle mé transkripce a překladu — mj. píše: „Swo­boda zde právě byl na 3denním pobytu. Dohodli jsme se na tom, že pro náš článek použijeme mnou už dříve vypracované formy znázornění s izobarami, frontami a dalšími různými „oblastmi". Zčásti také proudnice, ale žádné šipky, vyzna­čující směr větru. Navíc jsme stanovili — po poradě s W. (= Weickmannem) — toto označení pro fronty v černotisku . . .". Následují dnes zdomácnělé grafické symboly pro 3 hlavní druhy front, tj. zoubky (trojúhelníčky) pro fronty studené, polokroužky („bochánky") pro fronty teplé a jejich kombinace pro fronty okluzní, popř. jejich odlišení u přízem­ních a výškových front. Podle místa vzniku je Bergeron nazval „lipské symboly" (Signaturae Lipsienses).

Celá práce, která přinesla řadu nových pohledů na cyklo-genezi, tvoření vln na frontách, byla ukončena v srpnu 1924. Bergeron byl pověřen prováděním korektur pro tisk. G. H. Liljequist uvádí, že i když Bergeron byl svou pečlivostí později „postrachem" sazečů a editorů, Swoboda ho ještě předčil. Když totiž provedl Bergeron poslední — osmou — korekturu, obdržel z Prahy od Swobody telegram, aby nechal zastavit tisk. Domníval se, že se stalo něco strašného. Našel v první větě jejich společné monografie celkem 8 feminin, ale jen 1 maskulinum. Je zbytečné dodávat, že takto to již zůstalo dodnes [3].

Jako celek nebyla diskutovaná práce nikdy přeložena do jiného jazyka. Avšak podstatné pasáže z ní, včetně map, uvádí např. ve své ruské učebnici synoptické meteorologie S. P. Chromov (1. vydání 1934, 2. vydání 1936, český překlad M. Končka je z r. 1937) nebo nověji anglicky psaná monografie „Dynamie meteorology and weather forecasting" (C. L. Godske et al., 1957).

Z přehledu Swobodových publikací [6] připomeňme závěrem ještě jeho „Leteckou meteorologii a povětrnostní službu le­teckou" z r 1937 a konečně německý překlad učebnice S. P. Chromova „Úvod do synoptické analýzy počasí", který vyšel krátce po sobě ve dvou vydáních, v roce 1940 a 1942. V ní využil Swoboda svých odborných a jazykových znalostí a ve spolupráci s M. Končekem, T. Bergeronem, H. v. Fickerem, F. Steinhauserem a G. Schinzom vznikla tvůrčím způ­sobem doplněná příručka synoptické meteorologie, která se stala stěžejním přínosem pro zavádění metod norské školy v celé střední Evropě

 

Literatura :

[1] Gregor A., 1956: Za Dr. Gustavem Swobodou. Meteorologické zprávy, IX, č. 4, s. 85

[2] Bergeron T. - Swoboda G., 1924: Wellen und Wirbel an einer quasistationären Grenzflache uber Europa. Analyse der Wetterepoche 9.—14. Oktober 1923. In: Veröffentliohungen des Geophysikalischen Instituts der Universitat Leipzig, Jg. 3, s. 62-172.

[3] Liljequist G. H., 1980/81: Tor Bergeron; A Biography. Pure and Appl. Geophysics, Vol. 119, No. 3, 409-442.

[4] Schwerdtfeger W., 1980/81: Comments on Tor Bergeron's Contributions to Synoptic Meteorology. Pure and Appl. Geoph., Vol. 119, No. 3, 501-504.

[5] Jewell G., 1980/81: Tor Bergeron's First Year in the Bergen School. Pure and Appl. Geoph., Vol. 119, No. 3, 474-490.

[6] Munzar J., 1983: Gustav Swoboda — průkopník moder­ních metod meteorologických prognóz v československu. Seminář „Meteorologické prognózy", Roztoky u Křivo­klátu 31. 5.-2. 6. 1983, sborník referátů, díl druhý, s. 98-104. ČSVTS při ČHMÚ Praha.

Jan Munzar, MZ 1983/5, ročník 36, str. 158-159


 

ZA DR GUSTAVEM SWOBODOU

S hlubokým pohnutím četli vědečtí pracovníci Hydrometeoro­logického ústavu smuteční oznámeni, které přineslo neblahou zvěst, že 4. září 1956 zemřel v Ženevě bývalý generální sekretář Světové meteorologické organisace Dr Gustav Swoboda.

Hluboká lítost nad úmrtím zahraničního meteorologa je pocho­pitelná, neboť plných 18 let odborné práce poutalo Dr Swobodu úzce s pražským meteorologickým ústavem, v první fázi růstu československé meteorologické služby po jejím založení v roce 1919.

Rok po vzniku Státního ústavu meteorologického v Praze vstou­pil Dr Gustav Swoboda, pražský Němec a žák profesora Spitalera, do služeb ústavu a účastnil se spolu se 3 dalšími vědeckými pracovníky všech úseků práce na ústavu. Ústav byl ještě malý, vši­chni 3 vědečtí pracovníci měli radostný úkol organisovat me­teorologické a klimatologické práce na našem území po všech stránkách. Byla to těžká a složitá práce a Dr Swoboda ve své houževnatosti vedl. Měl zprvu práci obtížnější, rychle se ještě doučoval češtině, ale překvapoval již organizačními nápady.

Jeho doba nastala po zřízení oddělení ústavu, kdy mu ředi­tel svěřil organizování synoptické meteorologické služby. Záhy pak se uskutečnilo přání Dr Swobody víceměsíčního studijního pobytu v Norsku u prof. V. Bjerknesa a v meteorologic­ké službě bergenské, odkud si přinesl moderní zkušenosti od­borné i praktické. Tento studijní pobyt v roce 1923 mu byl po­skytnut v odměnu za velmi obsažné zpracování barometrických výškových měřeni, která přinesl z Arábie cestovatel prof. Alois Musil. Musil chtěl za to vzít s sebou Svobodu na novou cestu do Arábie, Swoboda si však přál Norsko. Dr Swoboda jednak získal v prostředí tzv. meteorologické školy Bjerknesovy u pramene teoretické poznatky, dále norskou praxi v ana­lyse povětrnostních map a přenesl tuto metodu na naše pra­coviště. Bohužel v té době byla téměř všude analysa povětr­nostních map norskou metodou považována spíš za umění nežli vědu a byla přijímána se značnou nedůvěrou, ačkoliv každý nezaujatý musil přiznat, že řezy atmosférou prováděné touto metodou dávají mnohem lépe proniknout do struktury barických útvarů nežli globální pohled na polohu a pohyb tlako­vých útvarů. Dr Swoboda se nevzdal a pracoval touto meto­dou trvale a usilovně ji propagoval. Dnes už není myslitelné v kterékoliv povětrnostní službě, aby se mapy neanalyzovaly norskou metodou. Druhý zisk ze studijního pobytu Dr Swobody v Norsku bylo v semináři prof. Bjerknesa pojednání napsané společně s T. Bergeronem a vydané pod názvem Wellen und Wirbel an der quasistationaren Grenzflache uber Europa. Toto pojednání o tvoření vln na frontách je označeno za klasické v synoptické meteorologii a je citováno ve všech učebnicích meteorologie, nebof přináší celou řadu nových aspektů na cir­kulaci ovzduší.

Vzápětí byl Dr Swobodovi svěřen další významný úkol, orga­nisovat československou leteckou službu povětrnostní v důsled­ku prudkého růstu civilní letecké dopravy. Zde Dr Swoboda mohl právě s výhodou ukázat prospěšnost norské metody v prak­tickém užití při zabezpečování letecké dopravy, neboť analysa synoptické mapy napomáhá velmi podstatně k řádnému po­skytování zpráv a výstrah letcům. Takto československá letecká povětrnostní služba byla jedna z prvních, která dávala bezpečné pokyny na základě moderních principů.

Dr Swobodovi se dostalo pak záhy mezinárodního ocenění za jeho organizační práci na tomto poli členstvím v komisi synop­tické a komisi aeronautické při Mezinárodní meteorologické organizaci, jejichž zasedání se pak v různých státech účastnil.

Dr Swoboda působil ve Státním ústavu meteorologickém až do r. 1938. Za tuto dobu vykonal vskutku mnoho. Mimo zmíněný vědecký provoz přednášel na technice, popularizoval meteoro­logii ve veřejnosti, pracoval v aeroklubech. I takový detail je příznačný pro pečlivost práce Dr Swobody, že si sám kreslil ná­zorné obrazce nádherně graficky provedené právě tak, jak jeho analyzovaná mapa, která vždy přitahovala svým estetickým vzhledem ve vypracování a rozeznala se na první pohled od ji­ných. Jeho kniha »Letecká meteorologie-*, jedna z prvních svého druhu vůbec, je toho jasným dokladem.

Tak tedy se Dr Swoboda vskutku zasloužil o vytvoření solid­ního základu československé synoptické a meteorologické služby.

Velmi iniciativní činnost v zájmu obou zmíněných mezinárod­ních komisí neušla pozornosti zahraničních odborníků. Proto, když bylo uprázdněno místo sekretáře mezinárodní meteorolo­gické organisace po Dr Cannegleterovi, ucházel se o ně Dr Swo­boda a místo dostal. Velkou předností byly také u Dr Swobody jeho rozsáhlé jazykové znalosti. Opustil své pražské místo, pře­šel na krátko do sídla sekretariátu v De Biltu v Holandsku, později po obsazení Holandska do Lausanne ve Švýcarsku.

Nyní začala pro Dr Swobodu druhá fáze činnosti, ve které byl plně ve svém živlu. K němu se sbíhaly nitky všech meteo­rologických služeb na světě a mohutná meteorologická organi­sace, existující od roku 1873, vyžadovala již reorganisace úměr­né jejímu mezinárodnímu praktickému významu rychle vzrůs­tajícímu, hlavně zásluhou letectví.

Bohužel vypukla druhá světová válka a mezinárodní svazky byly velice narušeny. Sekretariát organisace, díky Dr Swobo­dovi, udržoval s největší námahou v neutrálním území mezi­národní pojítka po celou uvedenou dobu. Práci Dr Swobody z této těžké doby po zásluze vysoko ocenil pak na prvním po­válečném zasedání organisace v Londýně 1946 její tehdejší pre­sident Dr Hesselberg z Oslo.

Do válečné doby spadá také vydání německého překladu Chromovova Úvodu do povětrnostní analýzy v roce 1940 spolu s profesorem Končkem. Dr Swoboda upravil některé kapitoly, aby tuto, na tu dobu jedinečnou učebnici analysy povětrnost­ních map norskou metodou, přizpůsobil nej novějším fysikálním poznatkům a evropským poměrům.

Po válce nastala pro Dr Swobodu vrcholná éra organizačního vypětí, příprava a provedení nového statutu meteorologické organisace světové jako technické složky pří OSN. Na těchto pracích měl spolu s předsednictvem organisace Dr Swoboda lví podíl. Projevilo se to při prvním kongresu Světové meteorolo­gické organisace v Paříži 1951, kde byl Dr Swoboda manifestačně zvolen prvním generálním sekretářem organisace pro své zásluhy o její reorganizaci. Ostatně, kdo měl příležitost sledo­vat několikatýdenní zasedání tohoto orgánu, přesvědčil se sám, s jakým neumdlévajícím úsilím bez ohledu na osobní pohodlí a zdraví řídil Dr Swoboda složitou agendu kongresu.

Vzácného uznání za životní dílo se dostalo Dr Swobodovi u příležitosti oslavy 100 let trvání holandského meteorologického ústavu v r. 1954. Holandská akademie věd při této příležitosti udělila Dr Swobodovi vysoké vyznamenání, zlatou medaili Buys-Ballotovu, která se propůjčuje jednou za 10 let těm meteorolo­gům, kteří v uplynulém l0letí nejvíce přispěli k vývoji světové meteorologie. Při slavnostním aktu zdůraznil profesor H. P. Berlage, že Dr Swobodovi se propůjčuje tato medaile za to, že pracoval v duchu přání Buys-Ballota, nebof úspěšně připravil nové podmínky mezinárodní meteorologické spolupráce, a pak tím, že německým vydáním a úpravou Chromovovy učebnice dal světové meteorologii možnost dobře poznat norskou meto­du analysy povětrnostních map.

V roce 1955 opustil Dr Swoboda své postavení jako generální sekretář organisace ve smyslu její konvence, protože dosáhl věkové hranice a přijal místo profesora na universitě v Cařihradě. Bohužel se již připozdilo a smrt zastihla velkého meteo­rologa v jeho 63 letech.

Dr Swoboda získal si nehynoucí zásluhy o českou meteorologii svým 181etým působením v Praze, světového jména pak jako sekretář mezinárodní organisace, jíž stál v čele 17 let.

V Československu zanechal přátele a příznivce, kteří na něj nikdy nezapomenou pro jeho povahu ryzí a čistou jako křišťál. Nebylo mu už dopřáno, aby ještě uviděl svou starou vlast a milovanou rodnou Prahu, po které ustavičně toužil.

Prof. Dr A. Gregor, MZ 1956/4, ročník 9, str. 85