You are here

Stará Lesná 26. – 30. srpna 1991

Medzinárodna konferencia venovaná jubileám pracovísk meteorológie a klimatológie v Tatrách

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1991

V dňoch 26. až 30. 8. 1991 sa konala v Starej Lesnej, na juhovýchodnom úpatí Vysokých Tatier, medzinárodná konferencia pro príležitosti 50. výročia začiatku pozorovaní na meteorologickom observatóriu na Lomnickom štítě (2635 m n. m.) a 40. výročia začiatku aerologických meraní v Poprade. Konferencia bola súčasně společným podujatím Slovenskej meteorologickej spoločnosti (SMS), Českej meteorologickej spoločnosti (ČSMS)  a Maďarskej meteorologickej spoločnosti (MMS).

Hlavnými organizátormi konferencie boli Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a SMS. Spoluorganizátormi alebo patrónmi konferencie bolo ďalších sedem domácích a dve zahraníčne inštitúcie. Organizačný výbor konferencie vedený dr. I. Panenkom, predsedom SMS, pripravil pre takmer 130 účastnikov konferencie (z toho 2 zo SNR, 3 z Poľska, 2 z Rakúska a 37 z Maďarska) bohatý odborný i spoločný program. Vo vedeckej časti konferencie odznelo 50 príspevkov rozdelených do osmich tematických sekcií (16 príspevkov bolo zo zahraničia). Rokovacími jazykmi boli angličtina a ruština a v těchto jazykoch vyšiel aj 328 stranový zborník z konferencie a bol zaslaný aj celému radu domácích a zahraničních vedeckých inštitúcií. Počas štvrtéha dňa konferenci esa uskutečnili exkurzie na Lomnický štít a na stredisko aerologie a horskej meteorológie v Gánovciach při Poprade. Delegáti konferencie využili na odborné diskusie a na nadviadzanie nových odborných kontaktov aj společenské podujatie (recepsiju a posedenie při vatre na Medvedej lúke) a přestávky prednáškovej časti konferencie.

Odborné zameranie príspevkov v prednáškovej časti konferencie bolo velmi pestré a preto ich organizačný výbor rozdelil do 8 samostatných sekcií.

Prvá sekcia mala názov História aerologie, klimatológie a meteorológie a odznelo tu pat prednášok zameraných na obsevatórium Lomnický štít, aerologické meranie v Poprade, observatorium na Milešovke, horské meteorologické meranie v Maďarsku, aerológiu a meteorológiu pre služby letectva ČSFR.

V druhej sekcii odznelo na tému Kolísanie a zmeny klímy sedem prednášok so zameraním na analýzu zrážkovych radov a grafiózu duba v severnom Maďarsku, na trendy zrážkových radov s využitím meraní pomocou totalizátorov v Rakúsku, na trendy bilancie ĺadovcov v Rakúsku, na trendy teplotních radov  10 staníc od 100 do 3000 m n. m. v strednej Evrópe, na rady porovnávacích meraní na Milešovke a na trendy teplotních radov v Poĺsku a v poĺských Tatrách.

Tretia sekcia bola věnovaná Horskej klimatlógii atmosférických zrážok a teploty vzduchu. Predmetom 6 prednášok v tejto časti boli štrukturálna analýza zrážkovýh polí na Slovensku, zvláštnosti hodnotenia zrážok v horských oblastiach Slovenska, kvantitatívna prognóza zrážok v Maďarsku, denné úhrn yzrážok za vybraných poveternostných sutácií v západných Čechách, extrémne ročné úhrny zrážok v západných Čechách a teplotný režim na hrebeňoch Tatier a v Popradskej kotline.

V štvrtej sekcii odznelo na tému Veterné pomery a komplexné klimatické spracovania 8 prednášok. Zamerané boli na analýzu maximálních denných nárazov vetra na Lomnickom štíte, na vplyv orografie na teplotné extrémy v Tatrách, na zimné charakteristiky horskej klímy v novom normálním období, na zhodnotenie turistických mozností v horách Slovenska z klimatologického hladiska, na pozorovanie klimaticko-hygienických podmienok v bavorských Alpách, na biometeorologické schladzovanie vo vysokohorskom prostředí, na vybrané charakteristiky ekvivalentnej teploty v horách a na typy počasia v poĺských Tatrách vzhĺadom na rekreačné využitie.

Témou piatej sekcie boli Horská aerológia, iverzia a föhn. Do tejto časti bolo zaradených šest prednášok zameraných na rozdiely teploty vzduchu vo volnej atmosfére a vo výške 2 m nad terénom v horách, na analýzu smerov vetra v hraničnej vrste atmosféry v Poprade a v Gánovciach, na teplotné inverzie vo volnej atmosfére nad Popradom, na föhnové efekty  vo vysokých Tatrách, na analýzu smerov vetra vo volnej atmosfére a na hrebeňoch poĺských Tatier.

Šiesta sekcia mala tému Modelovanie a horská meteorológia a bolo do nej zaradených 6 prednášok zameraných na 12-hodinovú predpoved parametrov konvekcie, na orografické vplyvy na atmosférické procesy při použití Limited Area Model (LAM), na vplyv orografie při efekte blokovania v atmosfére, na vplyv reliéfu na intenzitu konvekcie, na začlenenie turbulencie do modelov planetárnej hranicnej vrstvy a na objektívnu analýzu niektorych prvkov v správe SYNOP v teréne Českej republiky.

V siemej sekcii odznelo na tému Znečistenie  a meteorológia hraničnej vrstvy atmosféry v horských oblastiach 6 prednášok a boli venované chemizmu horizontálních atmosférických zrážok v lesoch, termodynamickej stabilite spodnej vrstvy atmosféry v Tatrách, zvláštnostiam hraničnej vrstvy atmosféry v Tatrách, znečisteniu ovzdušia vo Vysokých Tatrách a štruktúre vzdušného aerosólu podĺa meraní slnečného žiarenia na Lomnickom štíte.

V poslednej sekcii bolo zaradených 6 prednášok s tematickým zameraním na porovnávacie merania v dvoch meteorologických budkách na Lomnickom štíte, na analýzu optimálního sklonu slnecných kolektorov, na určenie zrážkovej vody v atmosfére, na potenciál solárnej energie vo Vysokých Tatrách, na sezonné zmeny potenciálnej evapotranspirácie vo Vysokých Tatrách, na labedo a odrazené žiarenie vo vertikalnom profile poĺských Karpát.

Podrobnosti o jednotlivých príspevkoch si možu zaujemci prečítať v zborníku z konferencie, ktorí je k dispozícii v knižniciach SHMÚ, ČHMÚ i niektorych ďalších inštitúcií.

Milan Lapin, MZ 1991/6, ročník 44, str. 191–192