You are here

SMD 2014

Počasí a klima pro mládež

Poselství Michela Jarrauda, generálního tajemníka SMO

Světová meteorologická organizace (SMO) si uvědomuje, co vše mladé lidi v budoucnu čeká, a proto si jako téma letošního Světového meteorologického dne zvolila „Počasí a klima pro mládež“.

V současné době jsou osoby ve věku 15 až 24 let šestinou celosvětové populace. Asi 85 procent z této miliardy mladých mužů a žen žije v rozvojových zemích. V porovnání se svými vrstevníky před pouhými 50 lety, jsou dnešní mladí lidé v průměru zdravější, vzdělanější a kvalifikovanější. Jejich životem prostupují technologie, které jim umožňují lepší kontakt se světem kolem nich. Přesto však mnoho mladých lidí stále trpí chudobou a diskriminací, nerovností a vykořisťováním. Mnoho z nich stále nemá přístup ke vzdělání, ke zdravotnickým a jiným základním službám.

Tyto problémy znásobuje nebezpečí klimatické změny a povětrnostních extrémů, které již dnes ovlivňují životy nás všech, a v nadcházejících desetiletích můžeme očekávat ještě větší dopady. Teplota atmosféry a oceánů nadále stoupá, ledové příkrovy a ledovce po celém světě se neustále zmenšují, mořská hladina se zvedá a extrémní povětrnostní a klimatické jevy jsou stále četnější a popř. i intenzivnější.

Lidský vliv na klimatický systém je jednoznačný. Globální koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře neomezeně vzrůstají a dosahují úrovní dosud v lidských dějinách nevídaných. Zachování naší aktuální závislosti na fosilních palivech nás přivede k výrazně teplejší planetě: do konce tohoto století by teplota mohla být až o 4 °C vyšší než v předprůmyslové době. Stále ještě lze dosáhnou omezení oteplení na méně než 2 °C, bude to však vyžadovat rychlé a výrazné snížení emisí skleníkových plynů.

Naplnění tohoto cíle vyžaduje naléhavá, rozhodná a odvážná opatření. Mládež světa může mít v tomto ohledu velký vliv. V klimatických opatřeních nejde jen o emise CO2, jde také o lidi, o naše sdílené hodnoty a o to, co je každý z nás připraven udělat k jejich prosazování. Mladí lidé jsou zdrojem inovací a čerstvého pohledu na problémy a jejich možná řešení. Volají po řešeních spravedlivých.

S tím, jak se další generace připravuje na měnící se počasí a podnebí, mohou mladí lidé sehrát aktivní roli při monitorování, poznávání a reagování na současné a budoucí počasí a podnebí. Mají schopnost prosazovat povědomí o klimatické změně i její zmírňování a přizpůsobování se jí, avšak k uvolnění plného potenciálu mládeže k řešení klimatické změny musíme být schopni je zapojit do přípravy a realizace politiky, která je ovlivňuje dnes a bude se jich týkat zítra.

Stále se zlepšuje vědecké chápání interakce atmosféry a oceánů, souše a vod, interakce, která vytváří počasí a podnebí, a je tedy stále snazší vypracovávat provázané předpovědi počasí a podnebí. Národním meteorologickým a hydrologickým službám a SMO se daří vyvíjet výkonné nástroje pro předpovídání počasí a chápání podnebí. Během nadcházejících desetiletí dojde k dalšímu posílení schopností těchto nástrojů a jejich širšímu sdílení a využívání. Informační produkty a služby založené na klimatických predikcích posílí naši schopnost klimatickou změnu zmírňovat a přizpůsobovat se jí, jakož i pokračovat na cestě udržitelného rozvoje. Budeme lépe připraveni na nadcházející bouřky, záplavy a vlny vedra; zemědělcům pomohou při lepší organizaci setí a sklizně; zvýší úroveň námořní a letecké bezpečnosti. Mladí lidé, kteří se rozhodnou profesně věnovat meteorologii, hydrologii nebo klimatologii, budou hrát stále významnější roli, a přispějí tak k bezpečnosti a prosperitě společnosti.

Pro budoucnost přináší klimatická změna různé nejistoty. Navzdory těmto nejistotám je však jedna věc jasná: naše společnost má odpovědnost nejen sama k sobě, ale také k budoucím generacím. Dnešní mládež se dožije druhé poloviny tohoto století a nebudeme-li nyní jednat se vší naléhavostí, bude svědkem závažných dopadů klimatické změny popsaných v nejnovější zprávě Mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Dnes přijímáme rozhodnutí způsobující, že budou mladí lidé při utváření budoucnosti Země hrát významnou roli. Výzvy stojící před dalšími generacemi jsou velké, ale možnosti jejich řešení nebyly nikdy větší.

MZ 2014/2, ročník 67, str. 59