You are here

Ján Tomlain

Významné životné jubileum Prof. RNDr. Jána Tomlaina, DrSc.

Dňa 2. 4. 2012 sa dožil  80 rokov emeritný prolesor Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) Prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., ktorý ešte stále takmer každodenne zavita ďo svojej póvodnej pracovne na FMFI UK a podiel'a sa na činnosti Oddelenia meteorológie a klimatológie KAFZM.

Prof. Tomlain sa narodil v Muránskej Hute, Gymnázium absolvoval v Revúcej a Košiciach, kde aj maturoval. Fyziku a neskór špecializáciu meteorológia a klimatológia študoval v rokoch 1951–1956 na Prírodovedeckej fakulte (PrírF) UK. Po 2-ročnom učitelskom pósobení pracuje od roku 1958 stále na pracovisku meteorológie a klimatológie Univerzity Komenského (najprv na PrírF, neskór na Matematicko-fyzikálnej (MFF) fakulte a nakoniec na FMFI UK). Bol aj riaditelom Ústavu meteorológie a klimatológie PrírF UK a MFF UK v rokoch 1970–1981, vedúcim Katedry meteorológie a klimatológie MFF UK v rokoch 1989–1990, prodekanom PrírF UK a vedúcim sekcie fyziky na PrírF UK v rokoch 1970–1973. Medzitým absolvoval študijný pobyt v Petrohrade v rokoch 1961–1963 a v Kanade v rokoch 1967–1968. Docentom je od roku 1966, profesorom od roku 1973 a doktorom matematicko-fyzikálnych vied od roku 1980. V roku 2004 ukončil plný pracovný pomer na FMFI UK a odvtedy je emeritným profesorom.

Prof. Tomlain má v evidencii EVIPUB UK 116 publikovaných prác od roku 1964, medzi nimi viacero zahraničných publikácií, monografií a učebníc. Doteraz získal viacero významných ocenení, napr. zlatú a striebornú medailu PrírF UK, zlatú a striebornú medailu FMFI UK, památné medaily k 60. a 80. výročiu založenia UK, striebornú medailu PrírF MU v Brne, striebornú medaiIu Mendelovej ZaL Uníverzity v Brne, striebornú medailu FZKI Polnohospodárskej univerzity v Nitre a cenu rektora Polnohospodárskej univerzity v Nitre, striebornú medailu SHMÚ, striebornú medailu ČHMÚ Praha, památnú medailu k 50. výročiu založenia Hydrometeorologickej služby Ruska a rad d'alších. Prof. Tomlain bol tiež členom viacerých vedeckých a redakčných rád, medzi nimi aj redakčnej rady svetovo uznávaného časopisu Boundary Layer Meteorology, Dordrecht, Holandsko a Studia Geophysica et Geodaetica, Praha. Bol tiež čIenom viacerých vedeckých spoločností a riešitelom mnohých výskumných projektov, medzi nimi aj East Slopes Watershed Research Program, Kanada (1967–1968) a US Country Studies Program, USA-Slovaki a (1994–1997).

Do ďalších rokov Želáme Prof. Tomlainovi predovšetkým dobré zdravje a tiež vela osobných úspechov, medzi ktoré treba zaradiť aj jeho záujem o spoluprácu na riešení vedeckých projektov a na publikovaní hodnotných vedeckých prác.

Milan Lapin, MZ 2012/3, ročník 65, str. 95


 

PROF. RNDr. JÁN TOMLAIN, DrSc, ŠESŤDESIATNIKOM

Dňa 2. apríla 1992 sa dožívá v plnej pracovnej aktivitě významného životného jubilea prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc. Narodil sa v Muráňskej Hute, okres Rožňava. Stře­doškolské štúdium absolvoval v r. 1951 na Pedagogickom gymnáziu v Košiciach. Hlboký záujem o matematiku a fy­ziku ho viedol k štúdiu na Prírodovedeckej fakultě Uni­verzity Komenského v Bratislavě, kde po ukončení prvých dvoch ročníkov pokračoval v štúdiu meteorológie u prof. Končeka a doc. Otrubu. Po ukončení vysokoškolských štúdií v r. 1956 pósobil dva roky ako středoškolský profesor ma­tematiky a fyziky v Trebišove a Košiciach. K 1. januáru 1958 začal pracovat na Meteorologickom a klimatologic-kom ústave Prírodovedeckej fakulty, neskór Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislavě. Kandidátsku dizertačnú prácu zameranú na energetickú bilanciu povrchu územia Česko-Slovenska vypracoval pod vedením akademika M. I. Budyka a obhájil v r. 1963 v Hlavnom geofyzikálnom observatóriu v Sankt Peterburgu. Docentom pre odbor mete­orológie a klimatológie bol menovaný na PF UK v r. 1966 a vysokoškolským profesorom pre rovnaký odbor v r. 1973. Vedeckú hodnosf doktora fyzikálno-matematických vied ob­hájil v r. 1980.

Prof. Tomlain počas dlhoročného pósobenia na Prírodo­vedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakultě UK v Bratislavě vychoval celý rad odbomíkov v meteorológii-klimatológii ako aj klimatológii-hydrológii. Prednáša problematiku fy­ziky hraničnej vrstvy atmosféry, dynamickej meteorológie, fyziky oblakov a zrážok a energetickej bilancie atmosféry. Pre potřeby výuky přeložil učebnicu S. P. Chromová: Me­teorológia a klimatológia a bol spoluautorom překladu mo­nografie A. S. Zvereva: Synoptická meteorológia. Velkú zá­sluhu má na modemizácii výuky zaraďovaním najnovších poznatkov súčasnej meteorológie a fyzikálnej klimatológie. Má rozhodujúci podiel na vytvoření Katedry meteorológie a klimatológie MFF UK v Bratislavě v r. 1989, ktorej bol prvým vedúcim. Je členom komisie pre štátne závěrečné skúšky a členom komisie pre obhajoby kandidátských dizertačných prác. Bol členom a neskór predsedom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác. Je školitelům vědeckých ašpirantov. Pod jeho vedením desat vědeckých ašpirantov obhájilo kandidátské dizertačné práce v odbore meteorológie a klimatológie.

Vědecká a publikačná činnost'jubilanta je velmi obsiahla a spoločensky významná. Zameriava sa najma na problémy energetickej bilancie zemského povrchu, štruktúru pofa teploty a větra v hraničnej vrstvě atmosféry, klimatickú rajonizáciu, tvorbu a ochranu životného prostredia. Publiko­val vyše 130 póvodných vědeckých a odborných prác, vrátane 7 prác monografického charakteru, ktoré sa střetli s velkým ohlasom doma i v zahraničí. Vypracoval 27 výskumných správ, ktoré přešli úspěšnou oponentúrou a vyše 150 expertíz a odborných posudkov. S výsledkami svojej vedeckej práce vystúpil na vyše 60 domácich i medzinárodných konferenciách. O jeho vysokej odbomej úrovni svědčí tiež členstvo v redakčných radách našich a zahraničných časopisoch a početné pozvania na přednáškové pobyty a konferencie v zahraničí (Polsko, Ně­mecko, Švajčiarsko, Anglicko, Taliansko atď.) V rokoch 1967 až 1968 absolvoval jednoročný Studijný pobyt v Ka­nadě, kde spolupracoval na riešení programu „East Slopes Watershed Research Program".

Velkú pozomost věnoval a věnuje nadváznosti ním riešených úloh na spoločenskú prax. Výsledky jeho práce boli vyžiadané celým radom inštitúcií, napr. Stavoprojektom v Bratislavě, Výskumným a vývojovým ústavom sklářským v Trenčíne, Slovenským energetickým podnikom v Bra­tislavě, SVŠT v Bratislavě, Geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislavě, Geotestom v Bme, Vysokou školou poolnohospodárskou v Nitře, V\sokou školou zemědělskou v Brne, Výskumným ústavom vodohospodářským v Bra­tislavě a dalšími.

Významná je jubilantova spolupráca s viacerými vě­deckými a riadiacimi inštitúciami doma i v zahraničí. Bol členom ich vědeckých rád, odborných a atestačných komisií. Dlhé obdobie zastával funkciu podpredsedu Slovenskej me­teorologickej spoločnosti a člena výboru Slovenskej biokli­matologickej spoločnosti pri SAV, člena Mestskej rady Slo­venskej vedeckotechnickej spoločnosti a pod.

Pracovný elán a vzfah k študentom sú trvalou črtou a výrazom mnohostrannej vedeckej, pedagogickej a organizačnej činnosti prof. Tomlaina. Jeho dlhoročná a mnohostranná činnosť získala velký počet veřejných ocenění a uznaní. Do dalších rokov prajeme prof. RNDr. J. Tomlainovi, DrSc. dobré zdravie, vela tvořivých úspechov vo vedeckej práci a dobrú pohodu v osobnom živote.

Eva Hrouzková, MZ 1992/1, ročník 45, str. 20