You are here

Světový meteorologický den 2011

Klima pro Vás

Poselství generálního tajemníka SMO Michela Jarrauda při příležitosti Světového meteorologického dne v roce 2011

Světovým meteorologickým dnem si připomínáme den 23. března 1950, kdy vstoupila v platnost Konvence Světové meteorologické organizace (SMO). Toto výročí slaví SMO každý rok společně se svými 189 členskými státy a meteorologickým společenstvím po celém světě a vždy se zaměřuje na jedno vybrané téma. Pro rok 2011 bylo zvoleno heslo Klima pro vás (Climate for you).

Podle Tita Livia (59 př. n. l. – 17 n. l.) a jeho Dějin Říma, bylo lustrum ve starověkém Římě pětileté období mezi dvěma po sobě následujícími sčítáními lidu. První z nich bylo stanoveno v 6. století př. n. l. šestým králem starověkého Říma Serviem Tulliem. Tato periodičnost byla zachována po celou dobu rané Římské republiky jako přirozený cyklus a v současné době je tento termín volně používán v několika jazycích k označení pětiletého období.

Pro SMO bude období posledních několika let zajisté připomínáno jako nezbytné přípravné období pro systematické zaváděni klimatických služeb. V listopadu 2005 se v Pekingu konala Technická konference SMO o klimatu jako faktoru, který významně ovlivňuje život člověka. Konference podpořila názor, že národy mobilizují svůj potenciál a napomáhají rostoucí společenské poptávce po těchto službách. Upozornila zároveň, že s klimatem jsou spojeny nejenom fyzikální aspekty, které ovlivňují dostupnost přírodních zdrojů (např. obnovitelné zdroje), tak i informačními aspekty, které mohou být využity, třeba jenom rámcově, také k podpoře sociálněekonomického rozhodování. Kromě toho klima jako takové může mít značný vliv na výkonnost zemědělství a zabezpečení potravinových zdrojů, na vodní hospodářství, zdraví a na řadu dalších aspektů, souvisejících s rozvojem společnosti. Z těchto důvodů jsou otázky spojené s klimatem velmi přitažlivými výzvami pro mezinárodní hydrometeorologické společenství.

Konference SMO, která se zabývala možnostmi Života společnosti v podmínkách měnícího se klimatu a s ním spojenými riziky (Espoo, Finsko, červenec 2006), zdůraznila, že ačkoli je klima vskutku kritickým zdrojem rizik, jsme obzvláště zranitelní jeho proměnlivostí a z ní plynoucími změnami. Abychom byli schopni s tím spojená rizika omezovat, je třeba na tyto změny reagovat co nejrychleji. K tomu může významně pomoci, budou-li mít různé sociálně-ekonomické sektory možnost využívat dostupné klimatické informace a služby, které pomohou zvýšit účinnost a efektivitu našich reakcí a tak přispějí ke zvládnutí všech rizik, jež jsou se změnou klimatu spojena.

V březnu 2007 SMO uspořádala v Madridu mezinárodní konferencí o bezpečném a trvale udržitelném životě z pohledu sociálních a ekonomických přínosů služeb zabývajících se počasím, klimatem a vodou. Konference poskytla vynikající příležitost pro širokou výměnu názorů, očekávání a znalostí napříč společenskými sektory a přispěla tak k optimalizaci procesu rozhodování. Navíc rok 2007 byl rokem, kdy SMO podpořila Mezivládní panel o klimatické změně (IPCC) při vydání jeho čtvrté Hodnotící zprávy, za který panel obdržel prestižní Nobelovu cenu míru. Byl rovněž rokem, kdy se 15. světový meteorologický kongres rozhodl uspořádat Třetí konferenci o globálním klimatu (WCC-3, Ženeva, 2009), jež navázala na předchozí dvě podobné konference, které SMO organizovala v letech 1979 a 1990. Před jejím zahájením rozhodla Výkonná rada SMO na svém 61. zasedání v červnu 2009, aby heslem Světového meteorologického dne pro rok 2011 bylo „Klima pro vás“.

Nicméně toto heslo, byť určené pouze pro rok 2011 se okamžitě stalo neoficiálním tématem i pro celé období, završené rokem 2010, kdy Třetí konference o globálním klimatu předložila SMO svoji zprávu, jejímž obsahem byl i návrh Globálního rámce klimatických služeb.

Jak SMO nedávno informovala, rok 2010 byl z historického hlediska dosud nejteplejším rokem, srovnatelným s roky 1998 a 2005 (rozdíly mezi těmito třemi roky byly ze statistického hlediska nevýznamné), což jenom potvrzuje pozorovaný dlouhodobý trend oteplování, na který upozornila zpráva IPCC. Oproti průměru z období 1961–1990 se v posledním desetiletí globální teplota zvýšila o téměř půl stupně, což je zatím nejvyšší nárůst, jaký byl během desetiletého období od počátku přístrojového pozorování klimatu zaznamenán.

V květnu letošního roku bude 16. světový meteorologický kongres posuzovat zprávu Třetí konference o globálním klimatu, včetně návrhu Globálního rámce klimatických služeb. Lze předpokládat, že tento kongres předznamená novou éru v mezinárodní spolupráci při poskytování klimatických informací a služeb Za účelem správného a včasného rozhodování o reakcích na rizika, spojená se změnou klimatu a jeho proměnlivostí.

Aktivity SMO v oblasti klimatu jsou dnes obecně vnímány jako klíčový přínos pro bezpečnost a blaho lidstva a pro ekonomický prospěch celé společnosti. To nás přivádí ještě blíže k myšlence zakládajícího mandátu Konvence SMO, která nabyla účinnosti před jedenašedesáti roky, stejně tak jako k dědictví bývalé Mezinárodní meteorologické organizace založené Prvním mezinárodním meteorologickým kongresem (Vídeň, září 1873).

Tyto akce také budou podporovat dosažení dalšího zásadního cíle SMO, kterým je snaha, aby se do roku 2019 snížil desetiletý průměr (úmrtí (1994–2003) způsobených katastrofami meteorologického a hydrologického původu. Dále pak budou podporovat záměry 4. konference OSN nejméně rozvinutých států (LDC-IV), která se záhy bude konat v Istanbulu, a také cíle OSN pro rozvoj společnosti v tomto tisíciletí, zaměřené zejména na vymýcení extrémní chudoby a hladu do roku2015 a zajištění trvale udržitelného života.

Proto bych, při příležitosti Světového meteorologického dne pro rok 2011 a jménem SMO, rád vyjádřil naše uznání těm kolegům ze všech 189 členských zemí SMO, kteří během minulých let aktivně přispěli k těmto klíčovým cílům, neboť jen jejich zásluhou lze realizovat heslo „Klima pro vás“.

MZ 2011/2, roční 64, str. 60