You are here

Pobočka Hradec Králové

Pobočka ČHMÚ Hradec Králové v nově rekonstruovaném objektu

Dne 20. 5. 2008 byl za účasti vedení ČHMÚ, představitelů a zástupců samosprávy a státní správy Královéhradeckého a Pardubického kraje, vedení krizového řízení Hasičského záchranného sboru těchto krajů a zástupců vedení nejbližších spolupracujících institucí a organizací, působících ve východočeském regionu, slavnostně otevřen nově rekonstruovaný objekt pobočky ČHMÚ v Hradci Králové, Svobodných Dvorech.

V polovině roku 2001 předložilo vedení královéhradecké pobočky ČHMÚ managementu ČHMÚ detailně zpracovaný ucelený investiční záměr, jehož cílem bylo zajistit do budoucna pro pracoviště odpovídající prostorové zázemí, především pro Regionální předpovědní pracoviště (RPP), správu IT a oblastní středisko Automatického imisního monitoringu (AIM) ochrany čistoty ovzduší, v návaznosti na nově zaváděné technologie a základní požadavky, kladené na provozování těchto technologických zařízeni. Důraz byl kladen rovněž na nezbytné zajištění potřebné kancelářské a skladové plochy pro jednotlivá oddělení pobočky ve vztahu ke koncepčním záměrům jednotlivých oborových útvarů ČHMU.

Počátkem roku 2002 bylo vedením CHMU schváleno zahájení přípravných prací a již v polovině téhož roku byla odsouhlasena návrhová studie „Rekonstrukce a dostavba objektu pobočky ČHMÚ Hradec Králové“, zpracovaná lng. arch. J. Krejčíkem.

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v záři 2004 a stavební povolení pak v lednu roku 2005. Projektová dokumentace pro realizaci stavby byla zpracována a odsouhlasena v polovině roku 2005. Po závěrečném vyhodnocení veřejné obchodní soutěže a následném uzavření smlouvy o dílo byly vlastní stavební práce zahájeny v prosinci roku 2006. Po dobu realizace kompletní rekonstrukce objektu bylo pracoviště přemístěno do náhradních prostor v areálu Technických služeb Hradec Králové.

Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bylo pracoviště královéhradecké pobočky ČHMÚ přemístěno počátkem prosince 2007 zpět do rekonstruovaného objektu. V konečném efektu znamenalo provedení rekonstrukce objektu narůst celkové podlahové plochy o ca 400 m2. Z toho kancelářská plocha se navýšila o více než 130 m2, plocha technologických prostor o více než 50 m2, stejně jako plocha skladovacích prostor. Společné provozní prostory (zasedací místnost, spisovna, atd.) se zvětšily o 40 m2. Zásadní význam mělo vybudování nového klimatizovaného předpovědního sálu RPP, místnosti pro servery a kontrolní laboratoře AlM, potřebného kancelářského zázemí pro RPP a správu lT a rozšíření skladových prostor pro všechna oddělení pobočky.

Výrazně zlepšené pracovní prostředí a podmínky pro 35 pracovníků, vybudované zázemí a moderní technická vybavenost objektu vytváří jeden ze základních předpokladů dalšího úspěšného rozvoje pracoviště pobočky ČHMÚ Hradec Králové.

Zdeněk Šiftař, MZ 2008/3, ročník 61, str. 78