You are here

Milan Koldovský

Zemřel RNDr. Milan Koldovský (1929–2006)

Dne 16. srpna 2006, v den svých 77. narozenin, zemřel RNDr. Milan Koldovský. Narodil se v Liberci, kde také prožíval své rané dětství. Podmínky předcházející 2. světové válce donutily celou rodinu Koldovských k vystěhování z pohraničí a zakotvení na Jičínsku. K obci Jinolice byla potom vázána podstatná část života dr. Koldovského.

V roce 1945, při studiu na jičínském Raisově reálném gymnáziu, se v místním aeroklubu věnoval plachtařskému sportu, ve kterém dosáhl výkonnostního stupně, „stříbrné C“. Od plachtění byl jen nepatrný krůček k hlubokému zájmu o meteorologii. Výbornou jazykovou erudici, tak potřebnou při studiu meteorologie, získal mimo jiné koncem 2. světové války, kdy po dobu několika měsíců ukrývali Koldovští ve svém domě dva, z německého zajetí uprchlé, australské vojáky.

V roce 1948 začal studovat na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze a po delší době ukončil studium meteorologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Titul doktora přírodovědy získal v roce 1966. Do doby konce 40. a dále 50. let spadá i jeho vědecká činnost v oboru synoptické a letecké meteorologie, kdy publikoval řadu v té době významných článků o konvekci, byl autorem a spoluautorem několika knih a monografií o meteorologii pro sportovní piloty, především pak pro plachtaře.

Spektrum činnosti dr. Koldovského v oboru meteorologie bylo velmi široké. V roce 1951 a potom v letech 1967–1968 pracoval v oddělení letecké meteorologie tehdejšího Hydrometeorologického ústavu v Praze-Ruzyni. Vletech 1953–1958 pracoval v Laboratoři meteorologie Geofyzikálního ústavu ČSAV na pracovišti v Hradci Králové a v letech 1959–1961 na observatoři na Milešovce. V r. 1968 přešel na nově vznikající útvar čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V letech 1978–1990 působil ve Výzkumném ústavu energetickém v oddělení ochrany ovzduší, kde vedl meteorologickou skupinu. V letech 1990–1992 byl ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu. V této funkci se zasloužil o významnou modernizaci výpočetní techniky a systémů používaných v aerologii, družicové a radarové meteorologii, a o aktivní spolupráci mezi ČHMÚ a Météo France na poli numerických předpovědních metod. Za možnost využití výsledků předpovědního modelu konstruovaného v Météo France při aktivní spolupráci pracovníků ČHMU i Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) UK vděčí dr. Koldovskému i pracovníci a studenti této katedry.

V roce 1993 odešel dr. Koldovský do důchodu. Šíře jeho odborného záběru byla úctyhodná. Koncem čtyřicátých a na počátku padesátých let to byly především práce týkající se stability atmosféry a předpovědi konvekce, které mimo jiné vznikly v rámci působení dr. Koldovského ve výzkumném oddílu Aeroklubu Československé republiky v letech 1948–1951, bezprostředně spojené s jeho aktivní leteckou činností. Tyto práce jsou dodnes citovány. V první řadě to byty práce na zmapování konvekce nad územím ČSR při různých povětrnostních situacích. Tuto práci se bohužel nepodařilo dokončit, neboť kádrové problémy, vlastní té době, tuto činnost jemu i jeho spolupracovníkům ukončily. Zachovalo se torzo této práce nazvané Termická mapa okolí jičínského letiště.

Začátkem 50. let, po vykonání vojenské prezenční služby, byl dr. Koldovský pověřen prof. Brandejsem vypracováním rešerše o umělém dešti, o problému v té době atraktivním a ostře sledovaném.

Dr. Koldovský publikoval na sto vědeckých a odborných článků, monografií, výzkumných zpráv i prací populárně vědeckých v oboru synoptické a letecké meteorologie, šíření znečisťujících příměsí v atmosféře a využití fotografických metod při sledování vývoje oblaků. Na pozvání prof. R. Scorera byl v r. 1968 několik měsíců na studijním pobytu v Anglii. Byl hostem Royal Meteorological Society, kde se účastnil odborných diskusí a přednášel i na Imperial College. Byl také členem American Meteorological Society. Ve funkci ředitele ČHMÚ byl jako člen vládní delegace v USA i zemích východní Evropy. Externě vedl a oponoval diplomové a dizertační práce posluchačů na Katedře meteorologie a ochrany prostředí MFF UK.

Dr. Koldovský byl členem České meteorologické společnosti (ČeMS) od jejího vzniku. V letech 1967–1975 působil jako vědecký tajemník společnosti, v letech 1990–1992 byl členem výboru ČeMS. Zastával také různé funkce ve výboru pražské pobočky. U příležitosti 50. výročí založeni ČHMÚ v r. 2004 mu byla předána pamětní stříbrná medaile A. Strnada.

Odbornou celoživotní láskou dr. Koldovského však vždy zůstala fotografie oblaků. Na toto téma vyšla v r. 1960 v Německu v nakladatelství Fotokinoverlag Halle knižní publikace „Fotografie in der Meteorologie“. Tato monografie patřila ve své době k významným příspěvkům v oboru černobílé fotografie oblaků. Dr. Koldovský se účastnil mnoha mezinárodních soutěží o nejzajímavější fotografii oblaků i jiných atmosférických jevů, a některé z nich vyhrál. V jeho fotografiích se projevoval i nezanedbatelný umělecký cit pro fotografický záběr.

Dr. Milan Koldovský patřil a i nadále bude bezesporu patřit k jedněm z významných českých meteorologů. Vzácný příteli, vzpomenu-li na citát prof. Hanzlíka, že „půl krásy světa je v oblacích“, je mi ctí připustit, že Ty jsi se nezanedbatelnou mírou zasloužil o její okamžitý a trvalý obraz. Jsem přesvědčen, že Tvá památka, ač skryta v té kráse oblaků, nevymizí z našeho vědomí i mnohých srdcí a kdykoli se my zahledíme do oblak, Vzpomeneme na Tvou tvář, duši i meteorologický odkaz, který jsi nám zanechal, a ucítíme, jak nám zde na zemi chybíš.

Jaroslav Kopáček, MZ 2006/5, ročník 59, str. 163–164