You are here

Křtiny 9. – 11. 9. 2009

Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2009

Ve dnech 9. – 11. 9. 2009 se v Kongresovém středis­ku Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy země­dělské a lesnické univerzity konal výroční seminář České meteorologické společnosti (dále ČMeS). Jeho název zněl „Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí“ a měl podtitul „Historie, současnost a perspekti­vy“. Uvedený seminář byl též ve znamení oslav 50. výročí založení společnosti, což předznamenalo jeho poněkud ofi­ciálnější ráz. Vzhledem k záměrně obecnějšímu tématu bylo spektrum přednášek široké, sahající od historických ohléd­nutí, zpracovaných především Karlem Krškou, přes přehledy činností různých oborů a pracovišť (aerologie, solární obser­vatoř) až k výsledkům probíhajících vědeckých projektů či výzkumu změn podnebí.

U příležitosti oslav padesátin společnosti byl též dne 10. 9. uspořádán slavnostní večer, při němž byla vybraným zasloužilým členům společnosti (nebo jejich zástupcům) předána Čestná uznání spolu s věcným darem. Oceněnými kolegy a kolegyněmi jsou:

 • Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., za dlouholeté služby ČMeS ve funkci vědeckého tajemníka a předsedy;
 • RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Ostrava;
 • Evžen Černý, za dlouholetou aktivní činnost v pobočce Praha;
 • Ing. Jaroslav Jež, za dlouholeté služby ČMeS ve funkci revizora;
 • RNDr. Vilibald Kakos, za dlouholetou aktivní činnost a vede­ní pobočky Praha;
 • RNDr. Miroslav Kolář, CSc., za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Brno;
 • RNDr. Karel Krška, CSc., za dlouholeté aktivní působení v historické komisi a ve vedení pobočky Brno;
 • Ing. Zdeněk Mrkvica, za dlouholetou aktivní činnost a vede­ní pobočky Hradec Králové;
 • RNDr. Jan Munzar, CSc., za dlouholeté aktivní působení v historické komisi;
 • prom. geogr. Natálie Slabá, za dlouholetou aktivní činnost a dokumentaci aktivit ČMeS;
 • Mgr. Eva Žižková, CSc., za dlouholeté služby ČMeS ve funkci vědeckého tajemníka.

Poněkud netradiční událostí bylo i hlasování o nejlepších příspěvcích, na základě něhož byli malým diplomem a věcným darem odměněni Mgr. Robert Skeřil, RNDr. Jan Sulan a RNDr. Pavla Skřivánková.

Na závěr odborné části semináře bylo uspořádáno nevolební Valné shromáždění České meteorologické společnosti, na kterém byly mj. předneseny informace o Evropské meteorologické společnosti a o postupu prací na novém vydání revidovaného meteorologického slovníku.

Atraktivní součástí semináře byla též páteční exkurze do jeskyní Moravského krasu s odborným výkladem, který vynikajícím způsobem přednesl RNDr. Leoš Štefka, vedoucí správy CHKO Moravský kras. Zároveň byli účastníci exkurze prostřednictvím ing. Hany Pokladníkové seznámeni s podrobnostmi výzkumu mikroklimatu jeskyní a jejich blízkého okolí. Účastníci semináře též uvítali a hojně využili možnost středeční podvečerní návštěvy dominanty zdejšího kraje, slavného Chrámu Panny Marie Křtinské architekta Giovanni Santiniho, kde si mohli vyslechnout velmi zasvěcený výklad pana děkana Tomáše Prnky, který též rozezvučel zdejší známou zvonkohru.

Účastníci semináře dostali též sborník s vytištěnými abstrakty a plnými texty na přiloženém kompaktním disku (CD-ROM). Na setkání zaznělo 19 příspěvků:

 • Krška Karel: 50. výročí založení společ­nosti českých a slovenských meteorologů.
 • Mrkvica Zdeněk: Historie a současnost meteorologických měření a pozorování v Krkonoších.
 • Dobrovolný Petr: Vybrané analýzy srážek v městě Brně a okolí.
 • Rožnovský Jaroslav: Mikroklima Macochy a Punkevních jeskyní.
 • Kučerová Jitka: Hodnocení úspěšnos­ti bodové předpovědi teploty vzduchu pro město Brno.
 • Sulan Jan: Daří se nám zmenšit náskok západní Evropy v silniční meteorologii?
 • Skeřil Robert: Vliv počasí a meteorolo­gických charakteristik na úroveň znečiště­ní ovzduší.
 • Krška Karel: Meteorologie v technické praxi a ochraně život­ního prostředí – historický přehled.
 • Tolasz Radim: Meteorologická služba, tržní ekonomika a politika.
 • Šlezinger Josef: Stručná historie měření na meteorologických stanicích.
 • Skřivánková Pavla: Aerologie ve službách společnosti a ochra­ny životního prostředí.
 • Lipina Pavel: Digitalizace historických klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku.
 • Jůza Pavel: Porovnání sodarových měření v Ústí nad Labem s pozemními meteorologickými stanicemi.
 • Mužíková Bronislava: Analýza meteorologických podmínek při výskytu extrémních případů větrné eroze na Moravě.
 • Šálek Milan: Odhady srážek z radarů a srážkoměrných měření metodou krigování s externím driftem.
 • Vaníček Karel: Klimatologické podklady poskytované v ČHMÚ pro potřeby solárních energetických zařízení.
 • Hostýnek Jiří: Možnosti modelování proudění v přízemní vrstvě nad antropogenním reliéfem.
 • Střeštík Jaroslav: Analýza růstu globální teploty.
 • Halenka Tomáš: Regionální klimatické modelování jako nástroj pro odhady dopadů klimatické změny.

Je milou povinností autora poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří s organizací semináře významně pomohli, zejména RNDr. Ing. Jaroslavu Rožnovskému, CSc., řediteli pobočky ČHMÚ Brno, paní Ivetě Balabánové a Kateřině Habrdové, jakož i mnoha dalším kolegům z Českého hydrometeorologického ústavu, který měl nad uvedenou akcí organizační patronát.

 

 

 

 

 

Obr. 1 Záběr do sálu Kongresového střediska v Křtinách. Foto O. Šuvarinová.

Milan Šálek, MZ 2009/5, ročník 62, str. 162–164