You are here

Světový meteorologický den 2005

POČASÍ, PODNEBÍ, VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Oslavami Světového meteorologického dne si připomínáme vstup v platnost Úmluvy, jíž byla dne 23. března 1950 zřízena Světová meteorologická organizace (SMO). Na oslavy tohoto dne v roce 2005 bylo zvoleno téma „Počasí, podnebí, voda a udržitelný rozvoj“ jako uznání životně důležité úlohy a vynikajícího příspěvku meteorologie, hydrologie a příbuzných geofyzikálních oborů k pokroku lidstva, udržitelnému společensko-hospodářskému rozvoji, ochraně životního prostředí a zmírňování chudoby.

Založení SMO zvěstovalo nástup nové éry a v těchto oborech, jakož i v souvisejících technických oborech a v mezinárodní spolupráci umožnilo rychlý pokrok. Tento vývoj se velmi rychle promítl do zřizování celosvětových operačních systémů určených na ochranu života a majetku a zmírňování přírodních katastrof a do aplikací v širokém spektru společenských a hospodářských aktivit zaměřených na podporu udržitelného rozvoje, který byl definován jako „uspokojování potřeb současné generace bez ohrožení možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“

V současné době probíhají změny mnohem rychleji než kdy dříve. Díky skvělým výsledkům dosaženým zejména v posledních desetiletích v meteorologii a hydrologii se od těchto oborů nyní očekává mnohem více. Tato očekávání také vyplývají z poznání, že světová ekonomika je stále citlivější na počasí a klima. Povětrnostní a klimatické podmínky a voda ovlivňují prakticky každou lidskou činnost, stále větší počet aktivit se realizuje s mnohem nižším ziskem tak, aby bylo možno do nich zakomponovat rizika.

Tato situace vyžaduje nové a propracovanější typy meteorologických a hydrologických služeb skoro ve všech odvětvích a oborech národního hospodářství, jako např. ve zdravotnictví, dopravě, územním plánování, zásobování potravinami, hospodaření s vodou, energiemi a dalšími zdroji, v cestovním ruchu i při využívání volného času. Od SMO a národních hydrometeorologických služeb (NMHS) budou vyžadovány lepší služby, které pomohou předjímat, odvracet a minimalizovat účinky a následky extrémních jevů, rozšiřování pouští a dalších hrozeb bezpečnosti lidstva a celosvětového životního prostředí, včetně klimatické změny, ubývání ozonové vrstvy a rostoucího znečištění.

V roce 2000 zpřesnila a přeorientovala OSN své úsilí na podporu společenského a hospodářského rozvoje bez poškozování životního prostředí – vyzvala všechny členské státy OSN, aby dosáhly Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG). Na některých těchto cílech, jichž má být dosaženo do roku 2015, má SMO zvláštní zájem:

  • Na polovinu zredukovat podíl lidí žijících za méně než jeden dolar denně nebo trpících hladem;
  • Na polovinu zredukovat podíl lidí, kteří nemají přístup k nezávadné pitné vodě nebo si ji nemohou dovolit;
  • Řešit zranitelnost, posuzování rizik a zvládání katastrof včetně otázek prevence, zmírňování, připravenosti, reakce a obnovy jako zásadní prvek bezpečnějšího světa;
  • Řešit otázky související s klimatickou změnou, včetně monitoringu, zpracovávání výhledů a realizace příslušných strategií na státní, regionální i mezinárodní úrovni;
  • Zajistit ekologickou udržitelnost;
  • Vytvářet celosvětová partnerství zaměřená na rozvoj.

Tyto cíle byly dále rozšířeny Realizačním plánem z Johannesburgu v rámci Světového summitu pro udržitelný rozvoj v roce 2002 (World Summit for Sustainable Development, WSSD). V současné době nemá naléhavost těchto úkolů obdoby. SMO jako autoritativní hlas systému OSN v otázkách počasí, podnebí a vody nese odpovědnost za koordinaci a realizaci souvisejících programů, které přispívají k celosvětovému úsilí zaměřenému na naplňování cílů MDG a dalších závazků v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Patří mezi ně Agenda 21 a mezinárodní úmluvy, např. o ochraně ozonové vrstvy, klimatické změně, dezertifikaci a biodiverzitě, jakož i úmluvy související s akčními plány realizace cílů MDG, s udržitelným rozvojem rozvojových států na malých ostrovech, zásobováním potravinami, výrobou a spotřebou energií, biotopy a městským prostředím, zdravím a s ochranou atmosféry.

SMO k těmto iniciativám přispívá nejrůznějšími způsoby. Primárně se zaměřuje na zkvalitňování pozorování a předpovídání stavu zemské atmosféry a hydrosféry a na jejich interakci vzájemnou i s dalšími systémy Země a také na včasné varování. 

Pokrok dosažený v oblasti dálkového průzkumu, např. pozorování pomocí radarů, družic a dalších monitorovacích zařízení, i v oblasti zpracování dat a v telekomunikacích vede k významnému zlepšení ve vědeckém chápání dynamických a fyzikálních procesů probíhajících v atmosféře a oceánech a jejich interakcí s dalšími složkami systémů Země. Díky tomu bylo dosaženo dosud nevídaného zkvalitnění a zpřesnění předpovědí počasí a varování. Dnes je již možné zpracovávat deterministické předpovědi počasí na sedm až deset dní v netropických regionech a na tři až čtyři dny v tropech. Dalším vynikajících úspěchem je sezonní předpověď jevů jako El Niño a La Niña.  Díky hlubším znalostem a síti zařízení, které máme v současné době k dispozici, je možné produkovat užitečné předpovědi těchto jevů v předstihu od několika měsíců až po jeden rok.

SMO je významnou hnací silou úspěchů dosažených z hlediska poznání a uvědomění si fyzického prostředí. Svou sílu odvozuje SMO ze skutečnosti, že počasí a klima neuznávají politické ani ekonomické hranice, a také z neochvějného odhodlání a angažovanosti svých členů. Jsou to právě členové SMO, kdo formuluje programy SMO, kdo je provozuje a řídí tak, aby dosáhli svých cílů udržitelného rozvoje. Díky tomuto jedinečnému uspořádání si SMO vysloužila pověst vzoru mezinárodní spolupráce a vůdce v oblasti prevence a zmírňování katastrof a významného přispěvatele k udržitelnému společensko-hospodářskému rozvoji.

Tento vývoj výrazně přispěl k prosperitě lidstva. Vyvstaly však další, nové výzvy, jako je např. zvýšená koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, klimatická změna, úbytek stratosférické ozonové vrstvy, dočerpávání zdrojů sladké vody a stále silnější znečištění ovzduší a vod. 

Další významnou hrozbou udržitelnému rozvoji je stále silnější dopad extrémních povětrnostních a klimatických podmínek a událostí. Patří mezi ně například tropické cyklony, povodně, sucho i vlny veder v některých částech světa.

Odhaduje se, že za deset let v období 1992–2001 mělo na 90 procent všech přírodních katastrof hydrometeorologický původ. O život přišlo 622 tisíc lidí, negativní dopady pocítily na dvě miliardy lidí, zmizela orná půda, rozšířily se choroby. Za stejné období se celkový objem hospodářských ztrát odhaduje ve výši 450 miliard amerických dolarů, což představuje asi 65 procent škod způsobených všemi přírodními katastrofami dohromady. Negativních účinků přírodních katastrof nemůže zůstat ušetřen ani jeden stát; nejslabší však trpí nejvíce. Jedna jediná bouře je může postihnout natolik, že léta bojují s následky. Omezené prostředky, které by jinak mohly být investovány do rozvoje, jsou tak často uplatněny na pomoc po katastrofě. Existují také predikce, že klimatická změna pravděpodobně způsobí zvýšený výskyt několika druhů přírodních katastrof. Jedním z významných cílů SMO a NMHS je proto vyvinout snahu směrem k výraznému snížení míry úmrtnosti související s přírodními pohromami meteorologického, hydrologického a klimatického původu. SMO je odhodlaná pomáhat národním službám při řešení úkolů i v dalších oblastech, které podléhají vlivu počasí a klimatu.

V oblasti lidského zdraví, tedy základního předpokladu udržitelného rozvoje, reaguje SMO jak na přímé a nepřímé účinky přírodních pohrom, tak na atmosférické změny. SMO bude nadále umožňovat výzkum vztahů mezi počasím, podnebím a lidským zdravím včetně vztahů souvisejících s destrukcí ochranné ozonové vrstvy, podmínkami příznivými pro vznik a šíření některých chorob, potenciálním dopadem klimatické změny na zdraví a se stresem z extrémního horka nebo chladu.

K zajištění udržitelného rozvoje je naprosto nezbytné vyhodnocovat vlivy změn počasí a podnebí na produkci potravin. K zásobování potravinami přispívá aplikace agrometeorologických metod při zlepšování využití půdy, volbě plodin a ochraně proti kobylkám a v manažerské praxi.

Prioritou zůstává posílení aktivit na úseku ochrany vod při podpoře udržitelného rozvoje. Nezbytná je podpora národním hydrologickým službám po celém světě při řešení otázek dostupnosti a jakosti vody a při zprostředkování mezinárodní spolupráce, zvláště v povodích sdílených několika státy. Budou posílena partnerství v rámci organizací působících v systému OSN a s nevládními organizacemi.

Počasí samozřejmě nikdo řídit nemůže. Přesto lze říci, že přesná pozorování, přesnější předpovědi a dlouhodobější předpovědi mohou radikálně zlepšit šance lidí na pohodlnější život v relativním bezpečí a na účinnější ochranu cenných přírodních zdrojů. K naplnění těchto cílů u zranitelných zemí je nezbytné budovat jejich vlastní kapacity a podporovat globální partnerství. SMO a NMHS mají jedinečné postavení na to, aby přispěly k úsilí vyvíjenému na státní i celosvětové úrovni. V souvislosti s tímto svým mandátem bude SMO nadále posilovat své vědeckotechnické programy, strategické aliance a partnerství a obnoví úsilí zaměřené na budování kapacit a mobilizaci zdrojů.

Zkvalitnění prostředků a možností k tvorbě předpovědí s důrazem na povětrnostní podmínky se závažnými účinky je také prioritou. Mělo by umožnit tvorbu přesnějších, včasných a spolehlivých varování před intenzivními jevy tak, aby bylo možno zajistit připravenost a celkovou informovanost o jejich výskytu a zmírnit zranitelnost. Větší důraz bude kladen na převedení výsledků výzkumu do podoby provozních aplikací, které přispějí k ochraně životů a majetku, zmírnění přírodních katastrof, posílení udržitelného společenského a hospodářského rozvoje a k ochraně životního prostředí. 

V dlouhodobém horizontu je dalším předpokladem udržitelného rozvoje lepší pochopení klimatického systému, s možností tvorby výhledů budoucích klimatických změn a jejich případných dopadů na variabilitu klimatu, společenské a hospodářské aktivity a životní prostředí. Plánování příprav na vyrovnání se s hrozbou klimatické změny vyžaduje podrobnější scénáře na regionální úrovni včetně řešení otázek proměnné struktury bouří a srážek, účinků zvyšování hladiny moří a hrozeb městským oblastem. SMO bude nadále vynakládat úsilí na zkvalitnění monitoringu a vývoj lepších klimatických modelů, s cílem zredukovat míru nejistoty v klimatologických projekcích, a tak napomohla úspěšné adaptaci a umožnila na státní i mezinárodní úrovni realizaci zdravých politických a ekonomických zásad. 

SMO bude nadále vyvíjet úsilí při rozšiřování sortimentu, zlepšování kvality a posilování disponibility produktů národních služeb pro uživatele. Bude čerpat ze svých jedinečných silných stránek a posilovat povědomí o své úloze a postavení klíčového hráče v mezinárodní spolupráci a jako přispěvatele k udržitelnému rozvoji. To zase pomůže jak SMO, tak národním službám, aby si znovu upevnily své postavení jako autorit v meteorologii, hydrologii a příbuzných geofyzikálních oborech. 

Posilování možností národních meteorologických a hydrologických služeb účinně přispívat k udržitelnému rozvoji znamená také nutnost zkvalitnit stávající monitoring a aplikace určené k pozorování počasí, podnebí a vod a vyvinout nové. V tomto ohledu zahájila SMO tři nové průřezové programy:

  • Program prevence a zmírňování přírodních katastrof (Natural Disaster Prevention and Mitigation Programme),
  • Vesmírný program (Space Programme), 
  • Program pro nejméně rozvinuté země (Programme for the Least Developed Countries). 

Větší důraz je kladen na podporu rozvojových zemí, se zaměřením na budování kapacit v nejméně rozvinutých zemích. Tohoto cíle se dosahuje podporou úsilí jednotlivých států zaměřeného na modernizaci služeb NMHS, rozvoj lidských zdrojů a tvorbu vhodných produktů a také povzbuzováním nových partnerství a strategických aliancí, jak vzájemně mezi službami NMHS, tak mezi NMHS a dalšími partnery na státní, subregionální, regionální a mezinárodní úrovni. Další podpory se členům také dostává v jejich snahách o zavádění nových způsobů uplatňování finančních, lidských, materiálních a dalších zdrojů.

Při oslavách letošního Světového meteorologického dne si přeji, aby rok 2005 znamenal začátek většího uznání a využití produktů a služeb NMHS v širším rozsahu činností změřených na udržitelný rozvoj. Těšíme se na další posílení spolupráce mezi SMO a rozhodujícími činiteli a dalšími státními orgány, vědeckou obcí, partnerskými organizacemi, nevládními organizacemi, soukromým sektorem, sdělovacími prostředky a veřejností, s cílem zlepšit komunikaci a účinně řešit náročné ekologické a rozvojové úkoly v oblasti počasí, podnebí a vody, před nimiž lidstvo stojí v 21. století.