You are here

Světový meteorologický den

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března od roku 1961. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

V roce 1947 byla od 4. srpna do 12. září svolána mezinárodní meteorologická konference deseti technických komisí do Toronta v Kanadě a v návaznosti potom až do 12. října 1947 do Washingtonu v USA, konference ředitelů meteorologických služeb. Z Československa byla vyslána delegace Státního meteorologického ústavu ve složení (vědecké tituly podle tehdejšího stavu): doc. Dr. Alois Gregor, vedoucí delegace, prof. Dr. Mikuláš Konček a Dr. Antonín Vesecký, členové delegace. Startovali 17. srpna čtyřmotorovým Constellationem z pražského letiště přes Shanon a Gander nejdříve do Toronta a po skončení tamní konference se přesunuli na konferenci do Washingtonu, která začala 22. září 1947. Ředitelé meteorologických služeb podepsali ve Washingtonu konvenci o ustavení SMO, ke které se ještě v právní lhůtě 120 dní připojily další země, v celkovém počtu 42. Československo svým podpisem na této konferenci bylo mezi prvními signatáři. Tím však ještě SMO nebyla ustavena. Podle legislativních pravidel bylo nutné, aby smlouva nabyla právní moci ratifikací vládami příslušných států a teprve po schválení 30. státem a po 30denní lhůtě, mohla být slavnostně vyhlášena SMO. Než se dostala tato otázka na pořad jednání jednotlivých vlád, uplynula poměrně značná doba. První ratifikoval konvenci Island, a to 16. ledna 1948. Československo bylo v pořadí dvacáté dnem 26. června 1949. Klíčový 30. stát, který konvenci ratifikoval, byl Irák dne 21. února 1950. Od tohoto data běžela lhůta 30 dní, takže SMO vznikla de jure i de facto dne 23. března 1950. Proto 23. březen byl vyhlášen jako Světový meteorologický den. Prvním generálním sekretářem SMO se stal původně pražský meteorolog Dr. G. Swoboda. Potom probíhaly další ratifikace a byly přijaty též nově vzniklé státy, příp. teritoria. V současné době je to 156 států a pět teritorií. Poslední, nedávno vzniklý stát, který byl přijat do SMO, je Antigua a Barbuda, dnem 16. listopadu 1988.

Otto Šebek, MZ 1990/2, ročník 43, str. 47 a 64