You are here

Harrachov 27. – 29. září 1989

Seminář o numerických modelech v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1989

Tradiční třídenní seminář ČSMS se konal ve dnech 27. – 29. 9. 1989 v Harrachově a byl věnován problematice numerických modelů v meteorologii. Bylo předneseno 30 referátů z několika tematických okruhů, z nichž k nejvíce zastoupeným patřilo:

  • Modelování procesů v atmosféře pro účely předpovědí termobarických polí a srážek
  • Hodnocení výsledků těchto modelů
  • Metody numerické matematiky používané při řešení modelových rovnic
  • Modely pro hodnocení přenosu znečišťujících příměsí v ovzduší
  • Uplatnění statistických metod

Odborný program semináře se skládal ze čtyř půldenních zasedání ve dnech 27. – 29. 9. přičemž dopoledne dne 29. 9. měli účastníci možnost uplatnit své odborné názory a poznatky v panelových diskusích. Organizačně se na úspěšném uspořádání semináře podílel kolektiv pracovníků Ústavu fyziky atmosféry ČSAV v čele s předsedou přípravného výboru RNDr. Janem Pretelem, CSc. a všem jeho členům patří upřímný dík a uznání za vykonanou práci.

Po společenské stránce je velmi významné, že seminář byl dedikován životnímu jubileu 60. narozenin člena korespondenta Vojtěcha Vítka, čelného představitele československé meteorologie a vynikajícího odborníka v dynamické meteorologii. Na společenském večeru vyslovili jubilantovi svá blahopřání a ocenili jeho dílo zástupci všech meteorologických institucí v ČSSR, jmenovitě Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Ústavu fyziky atmosféry ČSAV, Geofyzikálního ústavu SAV, Povětrnostní služby ČSLA, matematicko-fyzikálních fakult v Praze a v Bratislavě a přírodovědecké fakulty UJEP v Brně.

Lze s potěšením konstatovat, že seminář byl po odborné, organizační i společenské stránce plně úspěšný a probíhal v příjemném prostředí, o které se obětavě staral kolektiv zaměstnanců rekreačního a školícího střediska. Můžeme proto vyslovit přání, aby seminář v příštím roce, jenž bude věnován problematice měřících metod v meteorologii, byl stejně zdařilý.

Jan Bednář, MZ 1990/1, ročník 43, str. 30