You are here

Antonín Dřevikovský

Zemřel Antonín Dřevikovský (18. 3. 1911 – 3. 7. 2002)

Po úmrtí Štefana Petroviče (29. 1. 2000 ve věku 93 let) zemřel v Praze i nejstarší český meteorolog, profesor Antonín Dřevikovský, jenž s Českým hydrometeorologickým ústavem spojil téměř celou svoji odbornou kariéru.

Po ukončení střední školy v Novém Městě na Moravě absolvoval na Karlově univerzitě v Praze obory matematika a fyzika. Po získání aprobace profesora v roce 1938 působil jako učitel na několika školách, až od 1. listopadu 1940 se stal vědeckým úředníkem v tehdejším Ústředním meteorologickém ústavu, nyní Českém hydrometeorologickém ústavu.

Mimořádné schopnosti, odborné i jazykové znalosti, předurčily úspěšnou kariéru, spočívající především v zastávání řady funkcí na úseku synoptické a letecké meteorologie. Zástupcem vedoucího Synoptické a letecké meteorologie byl jmenován již v roce 1945, později i vedoucím oblastní předpovědní služby pro Čechy a Moravu. Jako odborník v oblasti synoptické a letecké meteorologie, zejména meteorologických kódů, pracoval v letech 1963–1966 jako mezinárodní úředník v aparátu Světové meteorologické organizace v Ženevě. I po skončení úspěšné mise byl několikrát pozván generálním sekretářem SMO k řešení aktuálních odborných problémů. Jako delegát se zúčastnil mnoha mezinárodních zasedání a porad organizovaných na nejrůznější úrovni.

Po návratu ze Ženevy zastával až do svého odchodu do důchodu (30. 4. 1976) funkci vedoucího odboru zahraničních vztahů a ještě později na tomto pracovišti krátkodobě vypomáhal v letech 1981–1983.

Svých znalostí dokázal Antonín Dřevikovský využít i v publikační činnosti. Byl spoluautorem publikace Počasí na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích (1961), podílel se na překladu Kunicovy Synoptické meteorologie, publikoval řadu odborných a informativních článků (např. Podmínky pro létání v horní vrstvě tropopauzy a spodní vrstvě stratosféry, Mezinárodní význam čs. Letecké povětrnostní služby). Byl i prvním ředitelem Podnikové technické školy, na které zároveň přednášel matematiku.

Antonín Dřevikovský přispěl svojí mnohostrannou odbornou činností k prestiži a rozvoji čs. meteorologické služby.

Čest jeho památce!

Zdeněk Horký (převzato z Meteorologických Zpráv), Věstník ČMeS 2002/2, prosinec 2002


 

Prof. A. Dřevikovský pětaosmdesátníkem …

Nestor české meteorologie Antonín Dřevikovský se narodil 18. března 1911 ve Velkém Meziříčí na Moravě. V Praze studoval na Karlově univerzitě obory matematika a fyzika. Profesorskou aprobaci získal v roce 1938. Dva roky působil na různých školách jako učitel, resp. profesor matematiky a fyziky. 1. listopadu 1940 nastoupil do Ústředního meteorologického ústavu v Praze a zůstal mu věrný až do odchodu do důchodu.

Po válce zůstalo v ústavu jen málo meteorologů -  řada z nich odešla před nástupem nacistů do zahraničí (G. Swoboda), někteří se zúčastnili zahraničního odboje (F. Ondrůj), jiní byli popraveni za protifašistický odboj (V. Miklenda, L. Syrovátka, J. Bína a K. Kohout). V důsledku uzavření vysokých škol nacistickou zvůlí nebyli navíc po válce žádní noví absolventi.

Protože nebyly prakticky žádné informace o rozvoji meteorologie během války, stanovil si prof. Dřevikovský za cíl obnovení služby na předválečných základech. Podpis Deklarace Světové meteorologické organizace prof. A. Gregorem 21. března 1950 povzbudil prof. Dřevikovského k nové aktivitě a povznesení čs. Meteorologie na mezinárodní úroveň. Školil spolupracovníky a dbal na jejich jazykovou výuku. Svým aktivitám se věnoval při běžné provozní službě, což na druhé straně usnadňovalo zavádění do praxe všech doporučení jednotlivých orgánů jak Světové meteorologické organizace, tak, a to zvláště, Mezinárodní organizace pro civilní letectví (meteorologická služba sídlila až do roku 1959 na letišti Praha Ruzyně).

 Své organizační a jazykové schopnosti uplatnil prof. Dřevikovský v sekretariátu Světové meteorologické služby, kde jako první čs. Meteorolog působil v letech 1963 až 1966. Po ukončení své mise v Ženevě pracoval v sekretariátu ředitele HMÚ jako vedoucí útvaru zahraničních vztahů HMÚ. Po ukončení své mise v Ženevě byl ještě několikrát pozván generálním sekretářem SMO k řešení řady naléhavých úkolů. HMÚ zastupoval jednak v pracovní komisi pro meteorologické kódy v rámci tehdejší komise pro synoptickou meteorologii a v rámci RA VI Evropa působil ve funkci předsedy komise pro otázky Světové služby počasí. Byl ředitelem a učitelem matematiky na Podnikové technické škole HMÚ.

Široká meteorologická obec přeje panu prof. A. Dřevikovskému do dalších let pevné zdraví a neutuchající zájem o rozvoj meteorologie.

Miroslav Škoda, Věstník ČMeS 1996/1, duben 1996


 

80 let prof. Antonína Dřevikovského - čestného člena ČSMS při ČSAV

Prof. Antonín Dřevikovský se narodil 11. března 1911 ve Velkém Meziříčí na Moravě. Profesorskou aprobaci získal v ro­ce 1938 studiem matematiky a fyziky na Karlově universitě v Praze a od roku 1940 pracoval v tehdejším Ústředním meteo­rologickém ústavu. Zabýval se především synoptickou a leteckou meteorologií, v níž dosáhl špičkové mezinárodní úrovně. Pro československou meteorologii měla velký význam jeho činnost v aparátu Světové meteorologické organizace v Ženevě, kde pra­coval v letech 1963-66 jako odborník pro synoptickou meteoro­logii. V následujících letech se jako pracovník Hydrometeorologického ústavu věnoval mezinárodním vztahům.

Do dalších let přejeme jubilantovi především pevné zdra­ví, pohodu a spokojenost.

HV ČSMS Věstník ČSMS1991/1, únor 1991


 

60 let prof. Antonína Dřevikovského

Antonín Dřevikovský se narodil dne 18. března 1911 ve Vel­kém Meziříčí na Moravě. Po absolvování střední školy v Novém Městě na Moravě studoval v Praze na Karlově universitě obory matematiku a fyziku s úmyslem stát se profesorem na střední škole. Profesorskou aprobaci získal v r. 1938 v době předválečné krize, v době, kdy bylo těžké najít zaměstnání odpovídající zís­kané kvalifikaci. Á Dřevikovský proto v r. 1938 nastupuje místo výpomocného učitele na tehdejších měšťanských, školách, a to nejprve v Komořanech u Mostu, pak ve Kbelích a ve Vinoři u Prahy, až konečně od 1. listopadu 1940 se stal vědeckým úřed­níkem v tehdejším Ústředním meteorologickém ústavu, nyní Hydrometeorologickém ústavu.

V ústavu pracoval hlavně v oboru synoptické a letecké mete­orologie, i když po krátké době byl služebně přidělen také do přístrojového oddělení a do Geofyzikálního ústavu. Obor synop­tické a letecké meteorologie však zůstal hlavní doménou jeho činnosti, v níž se vypracoval na špičkového pracovníka meziná­rodní úrovně.

Mimořádné schopnosti a hluboké odborné znalosti s. A. Dře­vikovského zdůvodňovaly funkce, jimiž byl pověřován:

Po osvobození ČSSR Sovětskou armádou v r. 1945 byl jmeno­ván zástupcem vedoucího Synoptické a letecké služby a později vedoucím Oblastní předpovědní služby pro Čechy a Moravu. Zvláště však je nutné zdůraznit, že A. Dřevikovský byl prvním čs. meteorologem, který byl přijat jako mezinárodní úředník do aparátu Světové meteorologické organizace v Ženevě. Pracoval tam v r. 1963 — 1966 jako odborník pro synoptickou meteorolo­gii, zejména pro otázky meteorologických kódů, ale i po skon­čení své činnosti v Ženevě byl několikrát ganerálním sekretářem SMO pozván k řešení některých naléhavých problémů.

V současné době zastává prof. Dřevikovský vzhledem ke své odborné a jazykové kvalifikaci a mezinárodním zkušenostem v HMÚ funkci vedoucího odboru zahraničních vztahů.

Za ČSSR je s. Dřevikovský stálým členem pracovní skupiny pro meteorologické kódy při komisi pro synoptickou meteorologii SMO. Zúčastnil se jako delegát mnoha mezinárodních po­rad a konferencí, a to jak v rámci spolupráce hydrometeorolo­gických služeb socialistických států, tak v rámci Světové me­teorologické organizace. Při posledním zasedání Oblastního sdru­žení pro Evropu SMO byl zvolen za předsedu komise pro otáz­ky Světové služby počasí.

S. Dřevikovský je činný také publikačně. Je spoluautorem publikace Počasí na území Čech a Moravy za typických synoptických situací, účastnil se na překladu Kunicovy Synoptické meteorologie. Velmi záslužná je činnost jubilanta v oboru popu­larizace meteorologie. Publikoval řadu informativních článků o různých mezinárodních jednáních a o některých otázkách me­teorologie, jako Povětrnostní zabezpečení proudových letadel, Podmínky pro létání v horní vrstvě tropopauzy a spodní vrstvě stratosféry. Otázky synoptické a letecké meteorologie v ČSSR, Mezinárodní význam čs. letecké povětrnostní služby, Ekono­mický význam meteorologických služeb, aj.

S. Dřevikovský se však při své meteorologické specializaci neodcizil ani své původní zálibě v učitelské činnosti. Když byla v HMU zřízena Podniková technická škola, byl jejím prvním ředitelem a učitelem matematiky. Na této škole vyučuje dodnes. Působil však jako lektor i ve Vysoké škole dopravní, kde vy­pracoval příslušná skripta pro výuku letecké meteorologie.

Z uvedeného přehledu je patrno, že jubilant významnou mě­rou přispěl a přispívá k rozvoji a významu čs. meteorologické služby.

Přejeme mu k další práci dobré zdraví a hodně dalších úspě­chů v jeho záslužné práci.

Za redakci MZ a spolupracovníky

Antonín Vesecký, MZ 1971/4, ročník 24, str. 101-102