You are here

Radostovice 2. – 4. června 1998

Meteorologie na prahu nového století

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Pod názvem uvedeným v nadpise uspořádala ve dnech 2. – 4. 6. 1998 Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK odborný seminář. Tato akce se uskutečnila v krásném přírodním prostředí rekreačního a školicího střediska ČHMÚ v Radostovicích a byla příznivě ovlivněna i pěkným počasím.

Po dvou letech se znovu sešla nemalá část obce českých meteorologů (a několik kolegů ze Slovenska, kterých bohužel, zřejmě z objektivních příčin, bylo letos podstatně méně, než jsme byli u podobných akcí v minulosti zvyklí) v počtu ca 70 účastníků, aby po 3 dny nejen diskutovala o odborných problémech, ale i obnovovala a prohlubovala přátelské kolegiální vztahy nezbytné k profesní činnosti. K tomu jistě mj. přispělo i posezení u táborového ohně včetně společného zpěvu při doprovodu harmoniky nebo kytar.

Odborný program byl rozdělen do čtyř půldenních zasedání a podle programu se věcně členil do dvou širších tematických okruhů:

 • Stav a perspektivy výuky meteorologie a klimatologie zejména na českých vysokých školách
 • Stav a perspektivy činnosti meteorologických služeb ve střední Evropě.

Pokud jde o první téma, odezněla řada referátů, které poskytly vcelku komplexní přehled o výuce zmíněných disciplín na našich vysokých školách, a to jak z hlediska profesní přípravy vlastních meteorologů, tak ve vztahu k výuce meteorologie a klimatologie pro studující jiných oborů (geografie, ekologie, technické disciplíny apod.). Byly zahrnuty i referáty o přípravě meteorologů v Armádě ČR a, což je velmi potěšitelné, dvě přednášky poskytly širší informaci o situaci výuky meteorologie a klimatologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V diskusi se objevila i další témata, jako např. problémy celoživotního profesního vzdělávání, postgraduálních kurzů nebo propagace meteorologie mezi středoškoláky a mládeží obecně.

Druhé hlavní téma se z hlediska skladby referátů vyznačovalo určitou roztříštěností, což bylo způsobeno hlavně skutečností, že semináře se pro zaneprázdněnost nemohli účastnit někteří klíčoví odborníci z programu výpočetního centra LACE pro meteorologické prognózy ve střední Evropě. Přednesené referáty se týkaly řady dílčích okruhů a vyvolávaly někdy i velice široké diskuse. Zvláštní zmínky si v tomto směru zaslouží např. intenzívní diskuse k problému homogenity časových řad meteorologických měření, archivace a dostupnosti dat nebo k problematice speciálních meteorologických informací (např. pro zajištění silničního provozu) či naopak informací pro širokou veřejnost.

Lze doufat, že autoři přednesených referátů budou v průběhu příštích měsíců publikovat své příspěvky v Meteorologických Zprávách a zároveň je třeba vysvětlit poděkování těm, kdo se na přípravě a organizaci semináře podíleli, zejména hlavní organizátorce dr. Heleně Vondráčkové.

Pro přehlednou informaci přinášíme přehled přednesených referátů s příjmeními autorů:

Téma 1.

 • Bednář, Kopáček: Současný stav a perspektivy výuky meteorologie na Karlově Univerzitě.
 • Kalvová: Výuka klimatologie na MFF UK.
 • Hudec: Možnosti a perspektivy studia meteorologie na Vojenské akademii v Brně.
 • Prokop: Výuka biometeorologie a bioklimatologie na biologické fakultě – možnosti a potřeby.
 • Novák M.: Problematika výuky meteorologie na Fakultě přírodního prostředí UJEP.
 • Krška: Meteorolog Josef Frejlach – 100. výročí zmařených nadějí.
 • Racko: Výchova mladej generácie před štúdiom meteorologie na vysokých školách.
 • Kamenský: Absolvent meteorológie v klimatológickej praxi.
 • Halenka: EUROMET – Nové metody vzdělávání a přípravy odborníků v meteorologii.
 • Fišer: Pedagogické odvození radarové rovnice v meteorologii.
 • Gera: Práca KMK v súčasných podmiekách.
 • Melo: Výuka meteorológie a klimatológie na UK Bratislava.

Téma 2.

 • Wolek: Co čeká meteorologii na prahu nového století?
 • Jovanovič: Koncepce pracoviště CPP
 • Jovanovič, Škuthan: Speciální meteorologické informace pro sféru komunikací.
 • Baťka: Další perspektivy modelů na omezené oblasti.
 • Sokol: Možnosti statistické „post processingu“ pro zlepšení lokální předpovědi srážek.
 • Kunzo: Perspektívy a súčasný stav leteckej predpovednej služby SHMÚ.
 • Škoda: Spolupráce meteorologů s hydrology.
 • Sulan: Informační servis pro zimní údržbu komunikací – vyšší nároky na službu meteorologa.
 • Hlavatý: Výpočet koncentrací celkového ozonu a vertikálních profilů meteorologických prvků z družicových dat na OBS Praha-Libuš.
 • Hlavatý: Určování meteorologických prvků z družicového systému GPS (Global positioning system).

Jan Bednář, Věstník ČMeS 1998/2, prosinec 1998