You are here

Čestná uznání ČMeS

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdrželi u příležitosti 60. výročí založení ČMeS (ČSMS) v Praze dne 18. září 2018:

Amatérská meteorologická společnost

za propagaci a rozvoj meteorologie především v oblasti konvektivních jevů a aktivní spolupráci při jejich dokumentaci

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
za významný přínos k interdisciplinárnímu výzkumu v klimatologii v mezinárodním měřítku, zejména v oblasti historické klimatologie a klimatologických extrémů v českých zemích i v Evropě a za dlouholetou pedagogickou činnost

Redakce Počasí České televize

za dlouholeté kvalitní informace o počasí a propagaci meteorologie a klimatologie prostřednictvím popularizačních pořadů na ČT1 a ČT24

Jaroslav Chalupa

za celoživotní kvalitní práci pro ČHMÚ na pozici profesionálního meteorologického pozorovatele a dlouholetého vedoucího meteorologické stanice Lysá hora

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.

za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii, zejména jako dlouholetý vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie na pobočce ČHMÚ v Hradci Králové a nyní jako vedoucí Solární a ozónové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, dále pak i za aktivní působení v ČMeS jako dlouholetý předseda pobočky v Hradci Králové a člen hlavního výboru ČMeS

RNDr. Luboš Němec

za přínos pro meteorologii a klimatologii, za celoživotní práci pro ČHMÚ, vedení oddělení meteorologie a klimatologie pobočky Praha a vedení pobočky Praha

RNDr. Jan Pretel, CSc.

za vedení oddělení klimatické změny v ČHMÚ, koordinaci projektu VaV SP/1a6/108/07 a zastupování ČR v Mezivládním panelu OSN pro  klimatickou změnu (IPCC)

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
za přínos k výzkumu klimatu polárních oblastí jako zakladatel české vědecké stanice na Antarktidě a za dlouholetou pedagogickou činnost

RNDr. Vasil Strachota

za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii v Hydrometeorologické službě Armády České republiky, později v ČHMÚ na pobočce v Hradci Králové

RNDr. Karel Vaníček, CSc.

za systematickou práci pro rozvoj meteorologie, zejména na poli měření ozónu a zpracování ozonových dat, za dlouholeté působení jako vedoucí Solární a ozónové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové i za zásluhy o popularizaci problematiky ozonové vrstvy a UV záření mezi veřejností

RNDr. Petr Váchal

za dlouholetou práci pro meteorologii a klimatologii v Hydrometeorologické službě Armády České republiky, později v ČHMÚ na pobočce v Hradci Králové i za aktivní příspěvek k vzdělávání a propagaci oboru, zejména v zájmových aktivitách  jako např. sportovní létání

Antonín Vojvodík

za propagaci meteorologie a poznání klimatu Šumavy, Krušných a Orlických hor, za provoz vlastních meteorologických stanic, popularizaci meteorologie a významný podíl na terénním měření sněhové pokrývky na Šumavě

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržel u příležitosti životního jubilea v Praze dne 7. listopadu 2016

RNDr. Jan Pavlík, CSc.

za celoživotní přínos k rozvoji české synoptické meteorologie

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržel u příležitosti životního jubilea v Praze dne 4. listopadu 2016

Prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc.

za celoživotní přínos k rozvoji agrometeorologie

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržel u příležitosti životního jubilea v Praze dne 24. října 2016

RNDr. Josef Keder, CSc.

za celoživotní přínos ke studiu kvality ovzduší

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržel u příležitosti životního jubilea v Praze dne 7. října 2016

doc. RNDr. Michal Bat'ka, DrSc.

za celoživotní přínos k rozvoji české numerické předpovědi počasí

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržela v Praze dne 20. června 2013

doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.

za mimořádné úsilí a obětavou práci při přípravě nové verze meteorologického slovníku

 


 

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdržel v Praze dne 22. února 2011 ředitel ČHMÚ

Ing. Ivan Obrusník, DrSc.

za podporu a rozvoj spolupráce s ČMeS

Tomáš Halenka, předseda ČMeS 26.10.2018


 

U příležitosti oslav výročí 50. let ČMeS byli na Výročním semináři ČMeS ve Křtinách dne 10. září 2009 oceněni Čestným uznáním ČMeS tito zasloužilí členové ČMeS:

Prof. RNDr. Jan Bednář, DrSc. – za dlouholeté služby ČMeS ve funkci vědeckého tajemníka a předsedy

RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. – za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Ostrava

Evžen Černý – za dlouholetou aktivní činnost v pobočce Praha

Ing. Jaroslav Jež – za dlouholeté služby ČMeS ve funkci revizora

RNDr. Vilibald Kakos – za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Praha

RNDr. Miroslav Kolář, CSc. – za dlouholetou aktivní činnost a vedení pobočky Brno

RNDr. Karel Krška, CSc. – za dlouholeté aktivní působení v historické komisi a ve vedení pobočky Brno

Ing. Zdeněk Mrkvica – za dlouholetou aktivní činnost a ve vedení pobočky Hradec Králové

RNDr. Jan Munzar, CSc. – za dlouholeté aktivní působení v historické komisi

prom. geogr. Natálie Slabá – za dlouholetou aktivní činnost a dokumentaci aktivit ČMeS

Mgr. Eva Žižková, CSc. – za dlouholeté služby ČMeS ve funkci vědeckého tajemníka

Milan Šálek, Věstník ČMeS 2009/2, prosinec 2009


 

doc. RNDr. Jaroslav Kopáček, CSc.

U příležitosti XIV. Valného shromáždění České meteorologické společnosti, konaného 28. 5. 1996 bylo čestné uznání (grafický list) předáno za celoživotní záslužnou vědeckou a pedagogickou činnost v oboru meteorologie a za dlouholetou činnost ve Výboru ČMeS doc. RNDr. Jaroslavu Kopáčkovi, CSc.

Jan Bednář, Informační věstník ČMeS č. 60, 2/1996, listopad 1996


 

Hlavní výbor Československé meteorologické společnosti při ČSAV udelil čestné uznání za aktivní činnost v oboru meteorologie při příležitosti životního jubilea těmto členům:

za rok 1989: RNDr. Zdeněk Novák, CSc., Karel Budín, doc. RNDr. František Smolen, CSc.

za rok 1990: RNDr. Aleš Gottwald, CSc., RNDr. Vilibald Kakos, RNDr. Dušan Závodský, CSc., RNDr. Eva Závodská, CSc.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 50 (9), září 1991


 

V roce 1989 u příležitosti 30. výročí založení Československé meteorologické společnosti při ČSAV udělil Hlavní výbor čestná uznání dvaceti zakládajícím členům, kteří dlouhodobě aktivně pracovali v ČSMS a podobně deseti členům ČSMS.

Další čestná uznání Hlavního výboru byla udělena takto:

v roce 1987 RNDr. Bořivoji Sobíškovi, DrSc. a prof. RNDr. Vladimíru Peterkovi, CSc. a v roce 1988 RNDr. Karlu Krškovi

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 7, září 1990


 

Výběr dlouhodobých aktivních členů ČSMS a SMS pro ocenění k 30. výročí založení Československé meteorologické společnosti při ČSAV.

Hlavní výbor vybral tyto zakládající členy, jimž uděluje čestné uznání za jejich dlouholetou aktivní činnost /podle abecedy/:

RNDr. Bedřicha Bohma, CSc., RNDr. Jaroslava Červeného, Antonína Dřevikovského, RNDr. Lubomíra Hodana, RNDr. Václava Jírovského, Boženu Kodadovou, RNDr. Milana Koldovského, doc. RNDr. Jaroslava Kopáčka, CSc., RNDr. Karla Kršku, RNDr. Františka Pechalu, DrSc., Karla Pejmla, RNDr. Jaroslava Píchu, Natálii Slabou, prom. geogrg., RNDr. Silvestra Slabého, CSc., RNDr. Bořivoje Sobíška, DrSc., RNDr. Miroslava Škodu, CSc., RNDr. Josefa Štěkla, CSc., RNDr. Zdeňka Táborského, RNDr. Emilii Trefnou, člena korespondenta Vojtěcha Vítka, RNDr. Miroslava Zemana, doc RNDr. Otokara Zikmundu, CSc.

Na návrh Slovenské meteorologické společnosti při SAV bylo totéž ocenění uděleno těmto členům SMS /podle abecedy/:

Doc. RNDr. Robertu Intribusovi, CSc., doc RNDr. Jánu Otrubovi, CSc., prof. RNDr. Vladimíru Peterkovi, CSc., doc. Ing. Matěji Petříkovi, CSc., RNDr. Štefanu Petrovičovi, doc. Ing. Vladimíru Pevnému, CSc., RNDr. Jánu Pribišovi, CSc., doc. RNDr. Ferdinandu Šamajovi, DrSc., Vojtěchu Šuškovi, prof. RNDr. Jánu Tomlainovi, DrSc. a Dr. Šimonu Valovičovi.

Jan Bednář, Věstník ČSMS 1989/1, březen 1989


 

Čestné uznání ČSMS v roce 1988 bylo uděleno RNDr. Karlu Krškovi při příležitosti životního jubilea 50 let za dlouhodobou aktivní činnost v meteorologii a Československé meteorologické společnosti při ČSAV

Jan Bednář, Informační věstník č. 45 (4), březen 1989


 

Za významný podíl na zabezpečení přípravy a úspěšného průběhu X. československo-maďarské konference "Klimatické změny" ve dnech 25. – 27. 8. 1987 v Brně byla udělena čestná uznání za rok 1987 Československé meteorologické společnosti při ČSAV RNDr. Miroslavu Kolářovi, CSc., a RNDr. Ing. Jaroslavu Rožnovskému, CSc.

Jan Bednář, Informační věstník č. 44 (3), srpen 1988


 

Na Valném shromáždění, které se konalo 28. dubna 1987 v Praze bylo předáno čestné uznání ČSMS za rok 1986 předsedovi ČSMS RNDr. Bořivoji Sobíškovi, CSc. za osobní přínos při zpracování meteorologického slovníku a prof. RNDr. Vladimíru Peterkovi, CSc. za jeho dlouholetou pedagogickou práci při výchově meteorologů i za kativní činnost v SMS s přihlédnutím k jeho významnému životnímu jubileu - 60. narozenin.

Jan Bednář, Informační věstník č. 42, červenec 1987


 

Za rok 1985 bylo čestné uznání ČSMS uděleno RNDr. Janu Munzarovi, CSc. za popularizaci meteorologie a Ondreji Priadkovi za celoživotní odbornou a organizátorskou činnost v meteorologii u příležitosti jeho 70. narozenin.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 41, březen 1987


 

Hlavní výbor ČSMS při ČSAV udělil za rok 1984 následující čestná uznání:

RNDr. Václav Hlaváč, CSc., při příležitosti jeho 85. narozenin za celoživotní činnost v oboru meteorologie

RNDr. Milan Koldovský, při příležitosti jeho jeho 55. narozenin za dlouholeté aktivní působení v Československé meteorologické společnosti a odbornou činnost v oblasti ochrany čistoty ovzduší

Jan Bednář, Informační věstník č. 38, srpen 1985


 

Československá meteorologická společnost udělila v uplynulém období (1981–1983) následující čestná uznání:

za rok 1981   RNDr. Jaroslavu Píchovi a RNDr. Štefanu Petrovičovi

Hlavní výbor ČSMS při ČSAV udělil v květnu 1984 čestná uznání Dr. Emilu Veselému a RNDr. Emilii Trefné za dlouholetou odbornou činnost v meteorologii a při příležitosti životního jubilea.

Jan Bednář, Věstník ČSMS červen 1984


 

Československá meteorologická společnost při ČSAV udělila čestné uznání RNDr. Zdeňkovi Korejsovi za dlouholetou aktivní činnost v Pražské pobočce ČSMS a u příležitosti jeho 60. narozenin.

Dále udělila ČSMS čestné uznání RNDr. Šimonu Valovičovi za dlouholetou odbornou a publikační činnost v oboru meteorologie a u příležitosti jeho 70. narozenin.

Jan Bednář, Věstník ČSMS červen 1983


 

Hlavní výbor ČSMS udělil za rok 1981 čestná uznání RNDr. Jaroslavu Píchovi a čestnému členu ČSMS RNDr. Štefanu Petrovičovi. Čestná uznání byla udělena na tradičním odborném senináři ČSMS, který se konal ve Valticích 25. – 27. května 1982.

RNDr. Jaroslav Pícha, vedoucí experimentálního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové za významný podíl na odborné i organizační přípravě a provedení úspěšného semináře "Vztah slunečního záření a atmosférických dějů". Uznání bylo rovněž uděleno s přihlédnutím k dlouholeté aktivníčinnosti ČSMS a u příležitosti jeho 60. narozenin.

RNDr. Štefan Petrovič, za celoživotní aktivní, úspěšnou a odborně vysoce fundovanou činnost na úseku klimatologie v ČSSR u příležitosti jeho 75. narozenin.

Jan Bednář, Informační větstník ČSMS č. 32, červenc 1982


 

Na návrh Hlavního výboru při VIII. Valném shromáždění ČSMS bylo doc. RNDr. Zikmundovi, CSc. vědeckému tajemníku ČSMS předáno u příležitosti jeho významného životního jubilea čestné uznání za jeho odbornou i pedagogickou činnost v oboru meteorologie i za jeho dosavadní práci v HV.

Hlavní výbor udělil za zásluhy o rozvoj meteorologie čestné uznání třem členům Společnosti, a to doc. Dr. F. Šamajovi, DrSc., řediteli Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě, Dr. V. Vítkovi, DrSc., řediteli Ústavu fyziky atmosféry ČSAV a RNDr. J. Červenému.

Jan Bednář, Informační věstník ČSMS č. 30, Praha, červen 1981


 

Diplom za zásluhy o rozvoj meteorologie

V rámci konference o horské meteorologii, kterou pořádal ÚFA ČSAV ve spolupráci s pražskou pobočkou a Hlavním výborem ve dnech 15. až 18. května 1979 v Ústí nad Labem, byl předán úřadujícímu místopředsedovi ČSMS při ČSAV RNDr. Vojtěchu Vítkovi, DrSc. za jeho zásluhy o rozvoj meteorologie čestný diplom ČSMS.

Informační věstník ČSMS č. 29, leden 1980


 

Diplom za zásluhy o rozvoj meteorologie

V době konání Vědecko - technické konference k 25. výročí vzniku Hydrometeorologického ústavu a k 60. výročí založení Státního ústavu meteorologického, která se konala ve dnech 27. a 28. března 1979 v Praze předala Československá meteorologická společnost při ČSAV řediteli HMÚ Bratislava doc. RNDr. Ferdinandu Šamajovi, DrSc. diplom za jeho zásluhy o rozvoj meteorologie.

Informační věstník ČSMS č. 29, leden 1980


 

Čestný diplom

Na VII. Valném shromáždění ČSMS konaném dne 19. dubna 1978 byl udělen Čestný diplom ČSMS RNDr. Františku Reinovi, CSc. jako uznání za jeho dlouholetou činnost v Pražské pobočce ČSMS.

  Informační věstník ČSMS č. 28, 1979


 

Udělen Čestný diplom

V rámci každoročního hodnocení popularizační činnosti v oboru meteorologie se Hlavní výbor rozhodl udělit za rok 1974 čestný diplom kolektivu pracovníků v Komořanech za denní obměňování informačního panelu ve Františkánské zahradě v Praze.

Informační věstník ČSMS č. 25, prosinec 1975


 

Čestná uznání ČSMS

ČSMS od roku 1972 odměňuje čestným uznáním jednotlivce nebo kolektiv, kteří se v tom kterém roce nejvíce zasloužili o popularizaci meteorologie

Za rok 1972 obdržel čestné uznání Karel Pejml

Za rok 1973 obdržel česné uznání Rudolf Koubek

Za rok 1974 obdržel čestné uznání kolektiv meteorologů, který se stará o panel ve Františkánské zahradě v Praze

Za rok 1975 obdržel čestné uznání RNDr. Václav Hlaváč, CSc. za své celoživotní dílo – Zpracování klementinských hodnot

Za rok 1976 obdržel čestné uznání Karel Pejml za publikaci vydanou při příležitosti Klementinských oslav

Informační věstník č. 26, prosinec 1976)