You are here

Periodické publikace ČHMÚ

Časopis Meteorologické Zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Meteorologické Zprávy pravidelně vychází od roku 1947. Vždy 6 čísel za rok. Více informací např.:

http://www.cmes.cz/cs/node/85 (web ČMeS, záložka Události české meteorologie)

http://www.cmes.cz/cs/node/125 (web ČMeS, záložka Události české meteorologie, První číslo MZ)

 

Výroční zpráva ČHMÚ

Výroční zprávy ČHMÚ v elektronické podobě jsou dostupné na: http://portal.chmi.cz/o-nas/zakladni-dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologická ročenka

 

 

 

 

 

Pro území v povodí řeky Moravy vycházely ročenky srážek a vodních stavů od roku 1895 a pro území řeky Odry od roku 1895, později vycházely měsíční a roční hydrologické zprávy. Obnové hydrologické ročenky vychází od roku 1992.

 

Ročenka znečištění ovzduší

 

 

 

 

 

Ročenky znečištění ovzduší začaly vycházet okolo roku 1969/70. Obnovené vydávání ročenek bylo od počátku 90. let 20. století nejprve pouze v číselné a tabulkové podobě, později i v grafické formě.

 

Ročenky povětrnostních pozorování meteorologických stanic za období 1916–1977

Tyto ročenky navazují na „vídeňské“ ročenky (Jahrbücher der K. k. Central - Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus Wien) v českých zemích, na Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusi. Ročenky měly dlouhodobě ustálenou strukturu. V úvodní části obsahují přehled stanic se základními geografickými informace a osobou pozorovatele (nebo institucí). Dále obsahují po jednotlivých měsících termínová (denní data vybraných 6–10 stanic napříč tehdejší republikou). Druhá část ročenky obsahuje tabulky měsíčních dat. Závěrečná část ročenek obsahuje datumy nástupů prvních a posledních dnů s charakteristickými teplotami, první a poslední den s bouřkou, sněžením a sněhovou pokrývkou. Dále měsíční hodinové průměry délky trvání slunečního svitu a pentádní teploty vzduchu.

Ročenka povětrnostních pozorování byla poprvé vydána Státním ústavem meteorologickým v roce 1932. V tomto roce vyšla ročenka s daty roku 1930. V roce 1933 byla vydána ročenka s daty roku 1931, v roce 1934 společná ročenka s daty let 1916 a 1917. V roce 1935 byl vydán rok 1932 a v roce 1936 vyšly roky 1918, 1933 a 1934. V roce 1938 vyšel datový rok 1935 a v roce 1939 roky 1936 a 1937. Tyto ročenky byly vydávány s českým a francouzským názvem, předmluvou a popisem tabulek. V předválečných letech i s předmluvou v němčině.

Ve válečných letech 1942 až 1944 byly vydány ročenky let 1919–1929 a 1938 v němčině a češtině. V roce 1947 byly ročenky vydané ve válečných letech opatřeny novým titulním listem v češtině a francouzštině.

K obnovení vydávání ročenek došlo v roce 1949, kdy byly vydány ročenky za léta 1944–1947. Ročenka roku 1948 a 1950 vyšla v roce 1952. V dalších letech pokračovalo vydávání těchto ročenek velmi nepravidelně s tří až desetiletým zpožděním. Poslední ročenka za rok 1977 vyšla v roce 1985. Ročenky vycházející po 2. sv. válce byly s českým, ruským a francouzským názvem až do roku 1965 (vydáno v roce 1969). Ročenky povětrnostních pozorování od roku 1971 vycházely pouze s daty českých stanic.

Pro území pobočky Ostrava (severní Morava a Slezsko) tyto ročenky nepřinášejí žádné nové informace a data, které by rozšiřovaly informace a datovou základnu ze zdrojů měsíčních výkazů pozorování. Ročenky jsme využili pro digitalizaci denních a měsíčních dat stanic na území Slovenska v pásmu přibližně 50 km od státní hranice kolem území v působnosti pobočky ČHMÚ. Jednalo se o využití dat jedné až 15 stanic, podle množství dostupných stanic a dat v ročenkách jednotlivých let.

Názvy:

1916–1918: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic sítě státního ústavu Meteorologického

1919–1929: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic sítě státního meteorologického ústavu

1930–1938: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic sítě státního ústavu Meteorologického

1939–1945: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic republiky Československé

1946–1947: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic sítě státního meteorologického ústavu v Praze a štátneho meteorologického ústavu v Bratislave

1948–1960: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic republiky Československé

1961–1977: Ročenka povětrnostních pozorování meteorologických stanic Československé socialistické republiky

Vydavatel:

1916–1953: Státní Meteorologický ústav, Praha

1954–1965: Hydrometeorologický ústav, Praha

1966–1977: Nakladatelství STL, Praha

 

Ročenky ovzdušných srážek na meteorologických stanicích za období 1921–1978

Nejrozsáhlejší meteorologická ročenková řada pro území Čech, Moravy a Slovenska za téměř šedesátileté období. V těchto ročenkách je uveden zřejmě kompletní přehled srážkoměrných pozorování v Česku a na Slovensku, popř. Podkarpatské Rusi (názvy stanic, souřadnice, nadmořskou výšku a počátek pozorování stanic). Členění stanic v úvodu je uvedeno podle příslušnosti k jednotlivým povodím (hlavní a dílčí povodí). Obsahuje denní úhrny srážek a výšku sněhové pokrývky vybraných stanic (pouze určitá období). Základem těchto ročenek jsou měsíční úhrny srážek všech stanic členěných podle kalendářního nebo odtokového roku (v období let 1926–1939 srážky za prosinec až listopad).

Dále obsahují tabulkové měsíční charakteristiky ovzdušných srážek v povodích (povodí, velikost povodí v km2). Dále měsíční úhrny nového sněhu v zimních sezónách. Ročenky zpravidla obsahují podrobnou přehledovou zprávu v roce (nebo odtokovém roce), členěnou po měsících, plošné rozdělení srážek, srovnání s normálními hodnotami, období nadprůměrných a podprůměrných srážek, počty srážkových dnů, sněhové charakteristiky (charakteristika období, celkový chod sněžení, doba prvního a posledního sněžení, výškové úhrny nového sněhu).

Dále obsahují měsíční, čtvrtletní a roční relativní velikosti srážek v roce nebo odtokovém roce v jednotlivých význačných povodích, největší a nejmenší roční úhrny srážek v odtokovém roce po povodích, přehled trvalých a vydatných dešťů v jednotlivých povodích. Ročenky v letech 1921–1934 (vydáno roku 1937) mají název, obsah a shrnutí v češtině a francouzštině. Ročenka s daty roku 1935, vydaná v roce 1939 je jen česky a ročenky za roky 1936–1938 vydané v letech 1940 a 1941 jsou německy a česky.

Ročenky vycházely zpravidla s daty za kalendářní rok. Ročenky s daty 1926–1939, vydávané v letech 1932–1953 jsou s daty za odtokový rok (tedy od listopadu do října).

Ročenky za roky 1936–1966 mají český, ruský a francouzský název, obsah a předmluvu (roky vydání 1952–1970), dále jen česky.

Název ročenek, obsah, další jazyky a vydavatel se mírně liší podle doby, kdy byly vydávány. Ročenky za období 1921–1937 vydával Státní ústav hydrologický (a hydrotermický T. G. Masaryka) a po válce Státní meteorologický ústav (Hydrometeorologický ústav nebo Český hydrometeorologický ústav). Hydrologická zpráva za rok 1921 (již ročník IX.) vyšel v roce 1926. Rok 1934 vyšel v roce 1937. Rok 1935 vyšel v roce 1939. Roky 1936–1938 vyšly v letech 1940–1941. Po válce začaly ročenky vycházet v roce 1947, kdy vyšla ročenka roku 1946. V roce 1948 vyšla ročenka roku 1945 a v roce 1949 vyšla ročenka roku 1947. V roce 1952 vyšla doplněná ročenka roku 1938 a roku 1941. V roce 1953 vyšla ročenka roku 1939 a 1951. V roce 1954 vyšel rok 1940 a 1949. Poté vycházely ročenky s 3 až 6letým zpožděním za daty konkrétního roku (např. rok 1953 byl vydán v roce 1959). Poslední meteorologickou ročenku za rok 1978 vydal ČHMÚ v roce 1985.

Názvy:

Hydrologická zpráva. 1. Srážky a teploty vzduchu. (1921–1925)

Hydrologická zpráva. 1. Ovzdušné srážky. (1926–1928)

Ovzdušné srážky na území Československé republiky v odtokovém roce. (1929–1935)

Ovzdušné srážky v Čechách a na Moravě v odtokovém roce. (1936–1937)

Ovzdušné srážky na území Slovenska v odtokovém roce. (1936–1937)

Ovzdušné srážky na území Československé republiky v odtokovém roce. (1938–1939)

Ovzdušné srážky na území Československé republiky v roce. (1940–1960)

Ovzdušné srážky na území Československé socialistické republiky v roce. (1961–1978)

Vydavatel:

Státní ústav hydrologický. Praha (1921–1925)

Státní výzkumný ústav hydrologický T. G. Masaryka. Praha (1926–1928)

Státní ústav hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka, Praha. (1929–1935)

Ústav hydrologický a hydrotechnický, Praha. (1936–1937)

Hydrometeorologický ústav, Odbor klimatologie Slovenska, Bratislava. (1936–1937)

Státní meteorologický ústav, Praha. (1938–1941, 1945–1947, 1949–1952)

Hydrometeorologický ústav, Praha. (1942–1944, 1948, 1953–1975)

Český hydrometeorologický ústav, Praha. (1976–1978)

 

Měsíční hydrologické zprávy za období 1922–1939

Správný a úplný název těchto měsíčních zpráv byl: Ovzdušné srážky, vodní stavy a odtoky na řekách v Čechách na Moravě v měsíci a roce. První zpráva vyšla za leden 1922. Měla oboustranný formát 3xA4. V první části byla slovní charakteristika teplot, srážek a stavu hladin v Čechách, na Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusi. Další tabulková část obsahovala vodní stavy a průtoky na řadě lokalit a toků s měsíčními průměry, maximy a odtoku v mil m3. V tabulkách jsou u denních hodnot grafické značky ledové tříště, ledu u břehu, zamrzlé řeky, ledová zácpa a chod ledu. Na zadní straně byly dvě kombinované mapy izohyet srážek, bodové hodnoty průměrné měsíční teploty vzduchu. Červeně jsou u vybraných profilů vyznačeny rozdíly mezi nejnižším a nejvyšším vodním stavem (mapa v měřítku 1:1.500.000). Druhá mapa v měřítku 1:3.000.000 udává procentuelní rozdělení srážek v měsíci k normálu. Zprávy jsou poskládány a svázány ve formátu A4. Tento formát vycházel v letech 1922 a 1923.

Od ledna 1924 vycházela zpráva ve větším rozsahu na listech formátu A5. Zpráva je doplněna denními srážkovými úhrny 40 srážkoměrných (ovzdušných) stanic s měsíčním úhrnem, počtem srážkových dnů a měsíčním normálem za období 1876–1900. Pokud stanice měří, tak je u stanice uveden měsíční teplotní průměr, maximální a minimální teplota vzduchu a teplotní normál. Graficky jsou zobrazeny křivky vodních stavů v Děčíně na Labi a v Bratislavě na Dunaji. Mapy velikosti 3xA4 jsou poskládány na formát A5 v zadní části zprávy.

Zprávy jsou svázány v období 1922–1925 po kalendářním roce (leden až prosinec) do „knižní“ vazby. Od roku 1926 jsou svázány v odtokovém roce (prosinec až listopad).

Zprávy vydávala hydrologická služba republiky Československé (později Státní ústav hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka) a ve zprávách byly použity zprávy a data Státního ústavu meteorologického. Od roku 1940 vydávány jen Vodní stavy a odtoky na řekách v Čechách a na Moravě (tedy bez dat Slovenska a bez dat srážek a sněhu).

Názvy:

1922–1934: Měsíční zpráva hydrologická

1935–1939: Ovzdušné srážky, vodní stavy a průtoky na území Československé republiky

Vydavatel:

1922–1925: Československý státní ústav hydrologický Praha

1926–1929: Státní ústav hydrologický Praha

1930–1934: Státní výzkumný ústav hydrologický T. G. Masaryka v Praze-Podbabě

1935–1939: Státní ústav hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka Praha-Podbaba

 

Více informací o ročenkách Povětrnostních pozorování, Ovzdušných srážek a dalších ročenkách pro území Čech, Moravy a Slezska naleznete např.:

LIPINA, P., ŘEPKA, M., 2010. Digitalizace klimatologických dat ze stanic na severní Moravě a ve Slezsku. In: Práce a studie, sešit 34, Praha: ČHMÚ. 132 s. ISBN 978-80-86690-85-5. ISSN 1210-7557.