You are here

Radostovice 21. – 23. září 1999

80 let od založení Státního ústavu meteorologického

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1999

K 80. jubileu založení Státního ústavu meteorologického (9. prosince 1919) uspořádaly Česká meteorologická společnost a český hydrometeorologický ústav seminář ve dnech 21. – 23. září 1999. Seminář se konal ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích a obsahově byl zaměřen jak k historii, tak zejména k současnosti a perspektivám meteorologické služby. Vedle účastníků z pořádajících organizací se akce účastnili i odborníci z SHMÚ, Akademie věd ČR i SR, vysokých škol i armády ČR.

Ve třech tematických okruzích odeznělo celkem 22 přednášek, po kterých vždy následovala živá diskuse, která musela být nezřídka krácena z časových důvodů.

V prvním tematickém okruhu věnovaném historii hydrometeorologických ústavů odezněly dvě přednášky:

 • K. Krška: Historie meteorologické služby na území někdejšího Československa
 • J. Munzar: Československá meteorologická služba očima pamětníků

Ohlášený příspěvek M. Škody ČHMÚ od roku 1958 do roku 1998 autor nedodal.

Druhý tematický okruh byl věnován hlavním směrům a perspektivám činnosti i otázkám spolupráce v hydrometeorologické službě. V zásadním referátu se ředitel ČHMÚ I. Obrusník zaměřil na zhodnocení vývoje od roku 1993 charakterizovaného inovací hydrometeorologické služby ČHMÚ (integrace předpovědní a varovné služby, vznik Centrálního předpovědního pracoviště a Regionálních předpovědních pracovišť, automatizace a sjednocení pozorovacích sítí, rutinní využívání numerických modelů počasí – zejména model Aladin počítaný v Praze, aplikace dalších moderních nástrojů, jakými jsou radiolokátory, meteorologické družice apod.).

Mezi hlavními cíli ČHMÚ po roce 2000 byly jako priority uvedeny zejména: automatizace staničních sítí, integrace činností, rozvíjení numerické meteorologie (LACE), využívání nového radaru na vrchu Prahy v Brdech, využívání nové generace meteorologických družic, rozšíření nowcastingu, služeb internetu, realizace nového systému METPRO – meteorologická prognóza, zavedení nové klimatologické databáze ORACLE, připojení k novému telekomunikačnímu systému RMDCM, plánované přidružení k ECMWF (Evropské středisko pro střednědobou předpověď).

Dalšími referáty byly:

 • J. Šantroch: Ochrana a čistota ovzduší (stručná historie, náplň činnosti, úkoly pro příští tisíciletí)
 • J. Kubát: Společné úkoly meteorologie a hydrologie v ČHMÚ
 • M. Wolek: Co čeká meteorologii a klimatologii na prahu nového tisíciletí
 • Š. Škulec: Historie a současnost Slovenského hydrometeorologického ústavu
 • F. Smolen – M. Ostrožlík: Rozvoj základného výskumu v oblasti meteorológie v Slovenskej akadémii vied
 • D. Řezáčová: Meteorologický výzkum ÚFA AV ČR, spolupráce s ČHMÚ
 • K. Vaníček: Solární a ozonová observatoř ČHMÚ v Hradci Králové – historie a současnost
 • P. Skřivánková: Historie současnost a perspektivy pracoviště ČHMÚ Praha-Libuš

V posledním okruhu bylo předneseno deset referátů na téma: „současný stav, úkoly, očekávání a perspektivy centra numerických meteorologických prognóz ve střední Evropě – RC LACE“:

 • R. Bubnová: Výzkum a vývoj modlu ALADIN v rámci RC LACE
 • J. P. Geleyn: The principles of the ALADIN (and RC LACE) collaborations: how old are they? How long will they last?
 • M. Janoušek: Implementace modelu ALADIN LACE v ČHMÚ
 • Z. Huthová – F. Váňa – R. Mládek: Kvalita a použitelnosť teplot a zrážok modela ALADIN
 • R. Huth: Některé aspekty prostorového rozložení chyb předpovědi srážek modelem ALADIN
 • J. Dejmal – Z. Sokol: První zkušenosti ze statistického postprocesingu výstupů modelu ALADIN
 • A. Simon: Subjektivna konrola predpovedi modelu ALADIN na SHMÚ
 • T. Halenka: Je ALADIN jedinou alternativou?
 • M. Šálek: Možnosti velmi krátkodobé předpovědi – nowcastingu
 • J. Štekl: Numerické prognózy rychlosti větru pro potřeby větrné energetiky

V závěrečné diskusi vyvstaly některé další náměty (např. potřeba vyhodnocení úspěšnosti předpovědi počasí včetně výstupů a interpretace z numerických modelů), které budou jistě perspektivně využity.

Všeobecně byla úroveň semináře hodnocena jako velmi dobrá. Seminář splnil své informativní poslání a přispěl k bližšímu seznámení zejména některých mimoústavních odborníků s novými metodami používanými v ČHMÚ. Ze semináře nebude vydán speciální sborník, některé příspěvky budou v upravené podobě publikovány v Meteorologických Zprávách.

Zdeněk Horký, MZ 1999/5, ročník 52, str. 159–160