You are here

Radostovice 15. – 17. září 1998

Seminář „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Ve dnech 15. – 17. září 1998 se ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice konal seminář na téma „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“. Byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s ČHMÚ, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO).

Semináře se zúčastnilo 49 pracovníků pořádajících organizací, Civilní ochrany, jaderných elektráren, Armády ČR, Ústavu jaderného výzkumu Řež a dalších.

Bylo předneseno celkem 19 referátů, k nimž se většinou rozvinula živá diskuse.

Následují názvy referátů uvedené příjmeními autorů v abecedním pořadí:

 • Bílová, Ferebauerová, Urbanová: Provozní zkušenosti s událostmi radiačního charakteru
 • Čermák: Výpočet větrného pole pro předpověď šíření radioaktivních zplodin z havárie jaderné elektrárny
 • Červená, Turyna: Monitorování radiologické situace v ČHMÚ
 • Drábová, Kuča: Síť včasného zjištění – součást Radiační monitorovací sítě ČR
 • Fišer: Význam včasné predikce zdrojového členu pro plánování opatření
 • Hanslík, Rieder: Monitorování hydrosféry
 • Hlubinka: Statistický přístup k výškovému měření profilu beta a gama záření
 • Jeníček: Současný stav přenosu informací do KKC SÚBJ
 • Kalibera: Operativní modely pro jadernou bezpečnost v ČHMÚ
 • Koc, Novotný: Systém vyrozumění a varování JE Temelín
 •  Krotil: Problematika vyrozumění a varování při vzniku radiační nehody
 • Lupuljev, Neruda: Přístup AČR k řešení úkolů ochrany osob při radiačních haváriích ve světle požadavků NATO
 • Mach: Systém varování a vyrozumění v případě vyhlášení mimořádné radiační události
 • Nováček: Telemetrický systém měření okolí ČEZ–EDU
 • Skřivánková: Využití aerologických měření při radiačních haváriích
 • Šebek: Letecké monitorování radiační situace v AČR – důležitá součást radiační monitorovací sítě ČR
 • Šparlinek: Přínos povětrnostního ústředí pro systém radiačního a chemického monitorování v AČR
 • Švanda: Zahrnutí komplexnosti terénu do výpočtů radiačních dopadů na okolí ÚJV Řež
 • Žárský: Radiosonda RS80–18LR, naměřené profily radioaktivity

Ze semináře byl v souladu s edičním plánem vydán sborník zahrnující všechny příspěvky, které na semináři odezněly.

Impuls k uspořádání semináře vyšel od RNDr. Miroslava Škody a byl to první seminář, na němž se sešli pracovníci zabývající se jadernou bezpečností s meteorology, aby se vzájemně informovali o svých problémech. Ti, kteří se doposud znali pouze z úředních hovor nebo faxů, měli možnost se osobně seznámit a navázat další kontakty. Všichni se shodli na tom, že uspořádání semináře bylo velmi důležité a přínosné. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila i po společenské stránce.

Helena Vondráčková, MZ 1998/6, ročník 51, str. 186