You are here

Radostovice 10. – 12. září 1996

Tradice a pokrok v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1996

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu v Radostovicích.

Po několika hubených letech se podařilo České meteorologické společnosti ve spolupráci s ČHMÚ uspořádat úspěšný třídenní seminář, který svojí účastí a obsahem přednášek důstojně navázal na tradici seminářů organizovaných doktorem Františkem Reinem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, tedy na semináře v Plumlově, Roztokách či Velkých Bílovicích.

Seminář se uskutečnil ve dnech 10. – 12. září 1996 ve školicím středisku ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice. Vhodně zvolené téma „Tradice a pokrok v meteorologii“ se ukázalo být nejen atraktivním, ale hlavně inspirujícím. Seminář přilákal 78 meteorologů. Potěšující byla hojná účast aktivně vystupujících mladých meteorologů jak z Česka, tak ze Slovenska.

Přednášky byly rozčleněny do sedmi sekcí. Odborná úroveň jednotlivých přednášek a spontánní diskuse fóra si zaslouží, abychom uvedli seznam všech přednášek.  Seminář uvedl ředitel ČHMÚ Ivan Obrusník a předseda ČMeS Jan Bednář.

       I.  ZAHÁJENÍ

 • Obrusník, I.: Úvodní proslov
 • Bednář J.: Slovo úvodem

       II.   HISTORIE METEOROLOGIE

 • Krška, K.: Tradice české meteorologie
 • Munzar, J.: Počátky meteorologických měření na území ČR
 • Kopáček, J., Škoda, M., Zikmunda, O.: Historie objektivních předpovědních metod v ČR
 • Dunajský, E.: História fenologických pozorovaní na Slovensku

       III.   SYNOPTICK8 METEOROLOGIE

 • Pavlík, J.: Tradice a pokrok ve službách zlepšování meteorologické služby
 • Vondráček, V.: Pokus o analogovou sezonní předpověď
 • Racko, S.: Mezosynoptický rozbor niektorých snehových fujavíc na území Slovenska
 • Šálek, M.: Hodnocení úspěšnosti předpovědí na pobočce Brno
 • Jovanovič, P., Škuthan, M.: Koncepční otázky operativních složek meteorologie v rámci ČHMÚ
 • Budín, K.: Cumulonimbus a horizontálním vývojem (28. 5. 1958 v 15. hod. Hradiště)

       IV.   LETECKÁ METEOROLOGIE

 • Novák, Z.: Letecká meteorologie – její současné možnosti vzhledem k požadavkům uživatelů
 • Lexman, E.: Vzťah meteorologóv k podkladovým materiálom a vazby medzi meteorológmi a uživatelmi služieb v minulosti a dnes

       V.   OBJEKTIVNÍ PŘEDPOVĚDNÍ METODY

 • Baťka, M.: nevyřešené problémy numerických předpovědních metod
 • Řezáčová, D., Sokol, Z.: Využití prognostické a diagnostické informace pro předpověď konvekčních jevů, perspektivy aplikace prostředků umělé inteligence
 • Šálek, M.: Použití numerických modelů na pracovišti pobočky Brno
 • Vívoda, J.: Ppoužitie Kalmanovho filtra na postprocessing
 • Janoušek, M.: ALADIN – numerický předpovědní systém ČHMÚ

       VI.   RADAROVÁ A DRUŽICOVÁ METEOROLOGIE

 • Havránek, P.: Realizace projektu radiolokační stanice Skalky
 • Kráčmar, J.: Využití dat radarové sítě ČHMÚ

       VII.   ČISTOTA OVZDUŠÍ

 • Bednář, J.: Současný stav a perspektivy ochrany čistoty ovzduší
 • Závodská, E., Závodský, D., Pukančíková, E.: Matematické modelovanie chemizmu hraničnej vrstvy atmosféry
 • Hesek, F.: Závislosť koncentrácie škodliviny z bodového zdroja od rýchlosti vetra
 • Kalibera, J.: Modelování přenosu a rozptylu znečištění v případě jaderné havárie
 • Smolen, F., Ostrožlík, M.: Radiačné polia v hraničnej vrstve atmosféry
 • Jůza, P.: Smogové situace a jejich perspektiva
 • Váchal, P.: Fyzikální a synoptická podmíněnost rozptylu škodlivin ve východních Čechách

        VIII.   KLIMATICKÉ ZMĚNY

 • Luknárová, V.: Fenologické pozorovanie ihličnatých drevín
 • Smělý, V.: Sluneční činnost a globální oteplení
 • Brůžek, V.: Sekulární řady a klimatické změny ve střední Evropě
 • Kakos, V.: Klimatické změny ve vztahu k povodním na Vltavě a Labi.

Potěšující byla účast slovenských odborníků nejen z centra Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale i z jeho pracoviště v Košicích a letecké povětrnostní služby z letiště Bratislava-Ivanka, jakož i zástupců Katedry meteorologie a klimatologie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského a vědeckých pracovníků Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd Slovenské republiky. Velká účast vojenských meteorologů byla dokonce překvapující a svědčí o novém pohledu vedení armády na problémy meteorologie. O to víc mně bylo líto, že nezazněla vyžádaná přednáška o dějinách vojenské povětrnostní služby.

Nejpočetněji byly zastoupeny sekce III. a VI., a to po sedmi referátech. V sekcích III. a IV. se autoři soustředili převážně na popis současného stavu předpovědních služeb, málo prostoru věnovali budoucnosti, rozvoji využívání současných, ale hlavně budoucích výstupů z LAM modelů. Postrádal jsem jasně koncipované požadavky provozních meteorologů – synoptiků na představitele objektivních předpovědních metod zabývajících se jak klasickým postprocessingem, tak tvorbou nových diagnostických podkladů. Zcela absentovaly návrhy na využívání LAM modelů pro výpočty diagnostických parametrů charakterizujících frontogenezi, resp. frontolýzu umožňující upřesnit předpovězené srážky. V této souvislosti je nutné též uvézt, že jsou stále ještě opomíjené vazby na hydrologickou prognózu.

V sekci VII. Byly pozoruhodné příspěvky V. Kakose a V. Brůžka. Velkou pozornost vyvolaly přednášky M. Šálka, J. Vívody, M. Janouška a D. Řezáčové. Zajímavý souhrnný příspěvek J. Kalvové z MFF UK, který vyvolal značnou diskuzi, nemohl být otištěn ve sborníku vydaném ČHMÚ koncem roku 1996, protože autorka nedodala písemnou verzi přednášky.

Na závěr tohoto krátkého ohlédnutí za velmi úspěšným seminářem ČMeS je třeba poděkovat vedení ČHMÚ jednak za ochotu uspořádat seminář v jeho školicím středisku umístěném v krásném prostředí lesů a rybníčků, ale hlavně za technickou pomoc při organizaci semináře, včetně zabezpečení jeho zázemí a iniciativu při tisku a distribuci sborníku

Miroslav Škoda, MZ 1997/1, ročník 50, str. 27–28