You are here

Most 6. – 8. září 1994

Meteorologie a životní prostředí regionů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1994

Konference s uvedeným názvem se konala ve dnech 6. až 8. září 1994 v Mostě. Jejími pořadateli byli Česká meteorologická společnost, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Český hydrometeorologický ústav a Městský úřad v Mostě. Hlavní organizační práci tentokrát nesla na svých bedrech skupina pracovníků ÚFA AV ČR pod vedením dr. Petra Zacharova, jíž patří upřímné poděkování. Jednání probíhalo v síni Městského úřadu v Mostě ve třech půldenních zasedáních, jichž se zúčastňovalo kolem třiceti odborníků. Bylo předneseno celkem 20 referátů, které lze tematicky rozdělit do pří skupin:

  • modelování šíření znečišťujících příměsí v atmosféře v měřítku regionů (zejména s ohledem na severní a severozápadní Čechy)
  • využití energie větru
  • chemismus srážek a atmosférického aerosolu, povětrnostní situace a znečištění ovzduší.

Součástí konference byla i úspěšná exkurze na experimentálně větrnou elektrárnu a meteorologickou observatoř Dlouhá louka u Litvínova a na stožárovou a sodarovou observatoř ÚFA AV ČR v Kopistech u Mostu. Dne 7. září 1994 proběhla tisková konference, jíž se zúčastnila desítka novinářů a která byla kromě některých problémů souvisejících s ochranou čistoty ovzduší věnována zejména využití energie větru v oblasti Krušných hor. Pozitivním důsledkem této tiskové konference bylo několik ohlasů v denním tisku a rozhlasové vystoupení ředitele ÚFA AV ČR dr. Josefa Štekla v odpoledních hodinách dne 8. září. V souvislosti se zmiňovanou konferencí lze vyslovit určité politování, že počet účastníků byl tentokrát menší, než tomu bylo při obdobných akcích v minulých letech. Doufejme, že jde o přechodný jev související s dnešními rychlými společenskými změnami, které se přirozeně dotýkají i oboru meteorologie a kladou nemalé nároky na většinu pracovníků

Jan Bednář, MZ 1994/6, ročník 47, str. 188