You are here

Radostovice 9. – 11. září 2003

Vliv informatiky a automatizace na získávání meteorologických údajů a metody jejich zpracování

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2003

Tradiční setkání meteorologů na semináři pořádaném Českou meteorologickou společností ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem se letos odehrálo ve dnech 9. – 11. září 2003. O účast na semináři projevilo prvotní zájem celkem 96 lidí. Skutečná účast pak byla 72. Jednání se konalo opět ve školicím a rekreačním zařízení ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice.

Jednání zahájili prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., předseda České meteorologické společnosti a Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel Českého hydrometeorologic­kého ústavu. Celkem odeznělo  21 plánovaných  přednášek:

 • RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. a kol.: Využití databáze ERA-40 při hodnocení povodně ze srpna 2002
 • RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. a kol.: Nowcasting srážek - první výsledky
 • Ing. Zdeněk Mrkvica: Lokální varovný  protipovodňový  systém  v Olešnici v Orlických horách a zkušenosti s jeho provozem za roky 2002 až 2003
 • Ing. Ivan Obrusník, DrSc.: Předávání hydrometeorologických předpovědí a výstrah do systému krizového řízení za povodně 2002
 • David Král, Mgr.: Meteorologie z pohledu informačních technologií
 • RNDr. Milan Šálek: Úvaha o vlivu informačních technologií na meteorolo­gickou praxi
 • RNDr. Milan Šálek, RNDr. Petr Novák, PhD.: Kombino­vaná operativní analýza srážek z meteorolo­gických radiolokátorů a srážkoměrů
 • RNDr. Petr Novák, PhD.: Novinky z meteoradarové sítě CZRAD
 • RNDr. Eva Červená: Přechod od tradičních kódů ke kódu BUFR pro výměnu meteorologických dat
 • RNDr. Vladimír Vozobule: Některé psychologické aspekty zavedení automatizova­ných měření v profesionální synoptické síti
 • RNDr. Radim Tolasz: Automatizace měření a klimatologie
 • RNDr. Miloslava Starostová: Databáze a dostupnost dat na pobočkách dříve a nyní
 • RNDr. Vít Květoň: Uplatnění GIS metod při vytváření digitálních klimatických map
 • RNDr. Svatava Křivancová: Zkušenosti z šestiletého provozu AMS  v síti klimato­logických  stanic
 • RNDr. Jan Sulan: Technologie měření teploty a stavu vozovek
 • RNDr. Vít Květoň, RNDr. Josef Zahradníček: Digitalizace ombrografů v ČHMÚ
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.: Automatické systémy měření meteorologických prvků v porostech zemědělských plodin
 • Mgr. Petr Štěpánek: Homogenizace teploty vzduchu v České republice v období přístrojových pozorování
 • Ing. Petr Havránek: Automatizace radarových měření – zdroje, výsledky a důsledky
 • RNDr. Miroslav Škoda, CSc.: Začátky automatizace a zpracování dat pro modely
 • RNDr. Karel Krška, CSc.: Meteorologická výročí v roce 2004

Vzhledem k tomu, že dva původně plánované referáty odpadly pro neúčast přednášejících, byly operativně doplněny dvě prezentace týkající se meteorologického zabezpečení armády ČR odborem hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Přednášky byly vyslechnuty se zájmem a vzbudily živou diskuzi.

Helena Vondráčková, Věstník ČMeS 2003/1, září 2003