You are here

Významná životní jubilea českých a slovenských meteorologů

 

K 60. NARODENINÁM ING. PAVLA ŠTEBERLU, CSc.

Ing. Pavel Šteberla, CSc. sa narodil 5. mája 1940 v Pezinku. Středoškolské štúdia absolvoval v roku 1957. V rokoch 1957 až 1962 študoval na Agronomickej fakultě Vysokej ško­ly polnohospodárskej v Nitře a od roku 1959 na Vysoké ško­le zeměděleské v Brne (v Lednici na Moravě), kde štúdium ukončil v roku 1962 s kvalifikáciou agronóm-špecialista záhradník. Po vojenskej prezenčnej službě do februára 1965 pracoval vo Vinárskych závodoch v Bratislavě. Na Sloven-skom hydrometeorologickou) ústave v Bratislavě pracoval od 6. 2. 1965 do augusta 1994. Kandidátsku dizertačnú prácu ob­hájil na Vysoké škole zemědělské v Brne roku 1979 v odbo­re polnohospodárskych a lesnických vied.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval hlavně na štúdium podmienok výskytu peronospóry na vinici s dórazom na jej předpověď, na mikroklímu viniča, vplyv meteorologic­kých činitelův na úrody viniča a spósoby preventívnej ochra­ny viniča pred zimnými a jarnými mrazmi. Publikoval vyše 40 póvodných odborných prác. Vo funkcii vedúceho oddelenia agrometeorologie na SHMÚ v Bratislavě (od 1.1. 1975 do augusta 1994) velkú pozornost' věnoval optimalizácii agrometeorologickej staniěnej siete na Slovensku, spracovaniu a archivovaniu napozorovaných údajov pomocou výpočtovej techniky a vydávaniu agrometeorologických informácií pře širokú veřejnost'. V rokoch 1989-1994 bol členom redakčnej rady Meteorologických správ vydávaných Českým hydrome­teorologickým ústavom v Prahe a členom Koordinačnej rady pre prognózu a signalizáciu škodlivých činitelův rastlín na Slovensku.

Jeho záslužná riadiaca práca bola oceněná viacerými ve­řejnými uznaniami a vyznamenaniami.

Po odchode zo Slovenského hydrometeorologického ústa­vu sa Ing. Šteberla ďalej intenzívně věnuje svojej životnej zálube - vinicu a jeho produktom - ako súkromný podnika­tel'.

Do dalších rokov prajeme jubilantovi dobré zdravie, vela tvo­řivých sil v práci s viničom a spokojnosti v osobnom živote.

Ján Tomlain, MZ 2000/3, ročník 53, str. 92


 

ŠEDESÁTNÍK JAN VITOSLAVSKÝ

Když soukromě nebo pracovně potkáte Honzu Vitoslavského, neuvěříte, že mu je již šedesát let. Přední český odbor­ník v zemědělské meteorologii Ing. Jan Vitoslavský se naro­dil 17. listopadu 1939 v Brně. Tento den, nechvalně známý terorem a uzavřením českých vysokých škol nacisty, se Honza narodil do rodiny, kde otec byl farářem církve československé husitské a matka lékařkou. Tento kádrový profil v 50. a 60. letech nedovoloval mladému člověku velké možnosti. Proto po maturitě v roce 1954 si zvolil vysokou školu zemědělskou v Brně, na níž přijetí, vzhledem k malému počtu uchazečů, nevyžadovalo přísná politická kritéria. Zemědělské proble­matice již zůstal věrný až doposud.

Po skončení studií krátkou dobu působil jako agronom v JZD Komárov u Hořovic, nedaleko od místa, na kterém dnes stojí meteorologický radiolokátor na vrchu Praha v Brdech. Později pracoval v jihomoravském průmyslu masném jako vedoucí laboratoře. Do Hydrometeorologického ústavu na­stoupil l, srpna 1969 a pracuje v něm tedy více než 30 let. Zpočátku pracoval v oddělení klimatologie a zemědělské me­teorologie a později - jak se měnila organizační koncepce a struktura ústavu - byl vedoucím oddělení operativních in­formací a od roku 1990 působil ve funkci vedoucího odděle­ní agrometeorologie a fenologie na pobočce ČHMÚ v Brně. Toto oddělení má nejenom regionální, ale i celostátní působ­nost.

Celé období jeho působnosti v ČHMÚ je zaměřeno na agrometeorologii. V roce 1973 se zasloužil o vybudování tzv. Agrometservisu, který byl určen pro zemědělce využívající závlahové systémy na jižní Moravě a podílel se na vypraco­vání „rukověti" pro závlaháře jihomoravského kraje. Proble­matice vláhového režimu krajiny a meliorací se věnoval při řešení několika státních a podnikových úkolů, např. úkol Me­teorologické zabezpečení vybraných odvětví národního hos­podářství. Jako člen vědecké rady dnes již zaniklého Výz­kumného ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech u Brna vypracoval mnoho oponentských posudků, působil jako kon­zultant a lektor výzkumných prací, vedl a konzultoval také diplomové práce na vysoké škole zemědělské v Brně. Byl čle­nem kolektivu autorů stěžejního díla ČHMÚ nazvaného Podnebí a vodní režim ČSR z roku 1984. Jeho příspěvky jsou publikovány ve sbornících z porad a konferencí věnovaných problematice závlah, i v Meteorologických zprávách, a týka­jí se otázek agrometeorologie a agrohydrologie.

Oddělení, které postupně vybudoval a jehož je vedoucím, řeší některé celostátní problémy, jako např. automatizaci agrometeorologických stanic, výpočty závlahových dávek a výparu z různých povrchů (interakce půda-ovzduší-hydro-sféra). V posledním období se zasloužil o vývoj a provoz plo­voucí výparoměrné stanice na novomlýnských nádržích, kte­rý je zatím v experimentálním stádiu a předpokládáme, že vý­znamem přesáhne jihomoravský region. Také se aktivně zapo­jil do budování automatizovaného měření vlhkosti půdy v síti ČHMÚ. Odborné veřejnosti jsou aktivity jubilanta známé, laická veřejnost se s výsledky jeho práce, i když anonymně, setkává při relacích v různých médiích, kde jsou zveřejňová­ny potřeby závlah pro některé zemědělské plodiny.

Je méně známé, že Ing. Vitoslavský je otcem tří dětí. V mládí byl úspěšným sportovcem, je několikanásobným reprezentantem Československa v házené a nositelem bron­zové medaile z mistrovství světa v házené mužů v roce 1964. Byl také členem ligového družstva košíkové (Zbrojovka Brno). Své sportovní zkušenosti později využíval jako trenér a funkcionář v tělovýchově a také tyto schopnosti uplatnil v ČHMÚ při organizování branně sportovních her.

Situace v dnešním zemědělství není jednoduchá. Je to hle­dání cest z krize a hledání stability. Proto se výsledky agro­meteorologie nemůžou v plném rozsahu uplatnit v zeměděl­ské výrobě. Tento stav však považuji za přechodný a věřím, že výsledky práce Ing. Vitoslavského a jeho pracovního ko­lektivu naleznou dostatečné uplatnění a ocenění.

Ing. Vitoslavský se rozhodl v průběhu roku 2000 odejít do důchodu. Chce si vytvořit prostor pro své záliby a koníčky, např. rybaření, a chce se v plné míře věnovat rodině a vnou­čatům. Jeho odchod do důchodu se mně osobně dotýká, pro­tože při návštěvě pobočky v Brně již nebude žádná kancelář, kde si budu moci regulérně „pofajčit".

Dovol mi tedy, Honzo, abych Ti svým jménem i jménem celého kolektivu pracovníků ČHMÚ popřál pevné zdraví do dalších let.

Marián Wolek, 2000/1, ročník 53, str. 32


 

NEDOŽITÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROFESORA JIŘÍHO MACHYČKA

V tomto roce uplynulo 75 let od narození profesora RNDr. Jiřího Machyčka, CSc., pedagoga Univerzity Palackého, od­borníka na didaktickou problematiku geografie a klimatolo-ga. V meteorologické obci byl osobností málo známou, pro­tože publikoval převážně v zeměpisných časopisech a spisech olomoucké univerzity. Rozsahem a významem svého díla si však zaslouží, aby byl připomenut v tomto časopise, který sle­duje vývoj v české a slovenské meteorologii a klimatologii.

Jiří Machyček se narodil 8. srpna 1924 v Chlébském v teh­dejším soudním okrese Bystřice nad Pernštejnem (nyní okres Ždár nad Sázavou). Rodák z Českomoravské vrchoviny dět­ství až do 15 let prožil v Banské Bystrici, kde jeho otec byl školníkem. Po vyhlášení válečného Slovenského státu se s rodiči odstěhoval do Prostějova, v němž bydlel až do konce života. Tam během německé okupace maturoval na gymnáziu (1943) a byl totálně nasazen v železárnách. Po osvobození naší vlasti studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1948 dosáhl aprobace pro vyu­čování zeměpisu a přírodopisu na gymnáziích. V následují­cím roce získal doktorát přírodních věd z meteorologie, kli­matologie a všeobecné geografie. Během služby v armádě v letech 1950-1953 nabyl značné odborné zkušenosti v obo­ru předchozího vzdělání, protože byl zařazen k povětrnostní službě.

Po sedmiletém působení na středních školách přešel v ro­ce 1960 na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 1972 byl jmenován docentem a v roce 1986 profesorem teorie vyučování zeměpisu. Zastával funkci proděkana pro politicko-výchovnou, resp. výchovně vzdělá­vací činnost, vedoucího Katedry geografie a didaktiky geo­grafie Přírodovědecké fakulty a školitele oboru teorie vyučo­vání zeměpisu. Jeho činnost byla oceněna dvěma Zlatými medailemi Univerzity Palackého a mnoha dalšími odbornými a stranickými uznáními, která minulý režim uděloval osobám sobě věrným anebo se tak alespoň tvářícím. Do důchodu pro­fesor Machy ček odešel po listopadu 1989 z podnětu studen­tů, kteří kritizovali úroveň jeho výuky a nepřihlédli k tomu, že ještě jako akademický funkcionář v různých sporech stával na jejich straně. Po dlouhé nemoci zemřel v Prostějově 3. října 1997.

Profesor Machyček byl téměř 30 roků jediným učitelem meteorologie a klimatologie v učitelském studiu geografie na olomoucké univerzitě, a tedy reprezentantem těchto oborů na uvedené škole. Vědeckou prací však inklinoval více k didak­tickým problémům meteorologie a klimatologie než k otáz­kám vlastních disciplín. Svědčí o tom jak přehled jeho publi­kací, tak obor, v němž získal vědecko-pedagogické tituly (teo­rie vyučování). Zaměřil se především na didaktiku meteoro­logie a klimatologie v celém rozsahu našeho školství, případ­ně fyzické geografie a také na klimatologii malých oblastí.

Téměř tři desítky jeho spisů vztahujících se k meteorolo­gii můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří pojed­nání napsaná na pomoc učitelům zeměpisu na základních a středních školách, která se týkají učiva o ovzduší a podnebí a která vycházela v časopisech Zeměpis ve škole, Dějepis a zeměpis ve škole a Přírodní vědy ve škole, např. o základ­ních pojmech, meteorologických exkurzích, meteorologic­kých kroužcích a synoptických mapách v předpovědi počasí [1].

Druhá skupina spisů se zabývá postavením meteorologic­kého učiva na školách, jeho rozsahem a stavem vědomostí z meteorologie a klimatologie, které nabyli středoškoláci v rámci zeměpisu [4, 6, 12, 15], Machyček byl skutečným znalcem poměrů v našem školství a závěry o úrovni vzdělá­vání opíral o rozsáhlý průzkum. Ten prováděl jednak na teh­dejších středních všeobecně vzdělávacích školách bývalého Severomoravského kraje, jednak mezi zájemci o vysokoškol­ské studium geografie formou písemných kontrolních zkou­šek. Rozsahem a pečlivostí zpracování výsledků nemá práce [6] u nás obdoby. Výukovým aspektům meteorologie a kli­matologie se věnoval i v několika vysokoškolských učebních textech z didaktiky fyzické geografie [16], otázkám výuky těchto disciplín na univerzitách v habilitační práci [18],

Z klimatologických spisů bylo ve své době významné zpracování teplotních poměrů Moravy a Slezska z normálo­vého období 1901-1930 [2], které vyplnilo mezeru v klima-tografiích brněnských geografů. Toto záslužné a podrobné dílo, zahrnující pozorování 87 meteorologických stanic, bylo vydáno tiskem až v roce 1958, a proto zastíněno celostátně pojatým atlasem podnebí a doprovodnými tabulkami. Pro­fesor Machyček více metodami popsal podnebí Osoblažského výběžku [7, 9, 10, 17], když katedra geografie řešila kolek­tivní úkol geografického výzkumu tohoto opomíjeného a hos­podářsky málo rozvinutého území, a pro praktické potřeby popsal podnebí Olomouce [13,14].

Již pro snahu povznést úroveň meteorologického vzdělá­ní jako součásti vzdělání všeobecného i pro některé dobré lid­ské vlastnosti, jako je dobrosrdečnost a smysl pro humor, by Jiří Machyček neměl být zapomenut. Není mi známo, že by měl v didaktice meteorologie pokračovatele.

 

Výběr prací prof. dr. Jiřího Machyčka, CSc:

[1] Synoptické mapy a jejich využití v praxi. Zeměpis ve ško­le, 4, 1957, č. 3, s. 88-98.

[2] Teplotně poměry Moravy a Slezska (podle období 1901-1930). Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, řada H 2, č. 391, s. 41-96. Brno 1958.

[3] Teplotně poměry Olomouckého kraje. In: Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, Acta SLUKO A 3 1955, 1958, s. 121-131.

[4] Příprava absolventů SVVŠ z meteorologie a klimatologie pro vysokoškolské studium geografie a pro praktické povo­lání. Pedagogické listy, ÚDVU, Olomouc 1964, s. 3-21.

[5] Základní klimatické podmínky širší oblasti Osoblažská. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 20, Geographica - Geologica VII. Praha, SPN 1966, s. 207-268 (spoluautorka M. Hodáňová).

[6] Stav vědomostí absolventů SVVŠ z meteorologie a klima­tologie v rámci fyzické geografie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 23, Geographica - Geo­logica VIII. Praha, SPN 1968, s. 5-79.

[7] Příspěvek k metodice analýzy klimatu při geografickém výzkumu malých oblastí. Studia Geographica, Brno, GÚ ČSAV 1969, s. 177-181.

[8] Analýza základních meteorologických prvků metodou izo-pletových diagramů. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 35, Geographica - Geologica XI. Praha, SPN 1971, s. 129-142.

[9] Hodnocení klimatu meteorologické stanice Město Albrech-tice-Záry z hlediska komplexní klimatologie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 35, Geo­graphica - Geologica XI. Praha, SPN 1971, s. 143-161.

[10] Některé dynamicko-klimatologické aspekty klimatu mete­orologické stanice Město Albrechtice-Záry. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 35, Geo­graphica - Geologica XI. Praha, SPN 1971, s. 163-177.

[11] The estimation of climate of a small region by means of glo­bál weather figures. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 35, Geographica - Geologica XI. Praha, SPN 1971, s. 179-198.

[12] Meteorologie a klimatologie jako součást geografického učiva na našich školách. Acta Univ. Palackianae Olomu­censis, Fac. rer. nat., Tom. 42, Geographica - Geologica XIII. Praha, SPN 1973, s. 59-80.

[13] Základní klimatické poměry Olomouce. Jaderná elektrárna s odběrem tepla - Olomouc. Perspektivní studia. Sigma engineering, Olomouc 1973, s. 66-79.

[14] Klima Olomouce v obddobí 1961-70 z genetického hledis­ka. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. rer. nat., Tom. 50, Geographica - Geologica XV. Praha, SPN 1976, s. 29-63.

[15] Nové pojetí učiva o atmosféře a experimentální osnovy geo­grafie na školách v ČSSR. Acta Univ. Palackianae Olomu­censis, Fac. rer. nat., Tom. 66, Geographica - Geologica XIX. Praha, SPN 1980, s. 31-51.

[16] Didaktika fyzické geografie. Vysokoškolský učební text. Olomouc, Univerzita Palackého 1984. 190 s.

[17] Klima Osoblažská. [Závěrečná zpráva dílčího úkolu státní­ho výzkumu.] Olomouc 1969. 353 stran strojopisu. [Nepublikováno].

[18] Problémy meteorologie a klimatologie v učitelském studiu geografie na přírodovědeckých fakultách univerzit. [Habilitační práce a závěrečná zpráva dílčího úkolu státní­ho výzkumu.] Olomouc 1970. 306 stran strojopisu [Nepublikováno].

Karel Krška, MZ 1999/6, ročník 52, str. 195-196


 

ZDENĚK NOVÁK (AČ SE TO NECHCE VĚŘIT) ŠEDESÁTNÍKEM!

Ve shonu běžného života je normální, že nad kvalitou osobnosti, její životní cestou, jejím pracovním zaujetím a vý­sledky, se začneme zamýšlet až na základě nějakého jejího významného jubilea. Zpravidla takovým jubileem bývá do­sažení šedesátky jako v případě leteckého meteorologa tělem i duší RNDr. Zdeňka Nováka, CSc., v meteorologické komu­nitě též známého pod pseudonymy „Cipísek" nebo „Kanďa".

Jubilant se narodil 25. 7. 1939 v Náchodě a vystudoval reálné gymnázium v Trutnově (stejně jako věhlasný RNDr. M. Škoda, CSc.). V letech 1956 až 1961 potom Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde k jeho kantorům patřily kapacity české meteorologie prof. Brandejs, doc. Kopáček a prof. Gre­gor. Po dvouleté armádní pozorovatelské službě nastoupil k ČHMÚ a s výjimkou let 1970-79, kdy pracoval v Komořa-nech (ale i tam se věnoval výzkumu a rozvoji předpovědních metod v letecké meteorologii, zejména klasifikaci a předpo­vědím mlh na letištích v ČR), je jeho pracovní dráha spjata s letištěm Praha-Ruzyně. V sedmdesátých letech absolvoval externí aspiranturu na MFF UK a v r. 1981 obhájil kandidát­skou práci týkající se stratosférických oteplení. (Pokud se vám toto téma zdá od letecké meteorologie poněkud odtažité, vězte, že v sedmdesátých letech se očekával velký rozvoj nad­zvukové civilní dopravy, jejíž letové hladiny měly vést právě ve spodní stratosféře).

Protože Zdeněk nemá rád formalismus, nebudu zde vy­jmenovávat jeho vědecké stati s podrobnou chronologií, kde byly publikovány a kdy. Zmíním se pouze o metodách, které jsou dnes v běžné praxi leteckého meteorologa využívány a bez nichž bychom se již jen těžko obešli: Předpovědi pří­zemního větru pro jednotlivá civilní letiště v ČR na základě geostrofického větru (v leteckém meteorologickém slangu na­zývané „Novákovy větry"), předpověď tlaku QNH z GRIDů pro Řízení letového provozu, využití adiabatické ekvivalent­ní potenciální teploty k analýze vzduchových hmot, model struktury plachtařské předpovědi (neboť plachtaření v mládí provozoval) atd.

V posledních letech se věnuje především využití výsled­ků numerických předpovědních metod v letecké meteorolo­gické praxi a nutno dodat, že vývoj a rozvoj systému AMIS2 (Automatizovaný meteorologický informační systém pro pří­jem, zpracování, interpretaci, produkci, distribuci a archivaci leteckých meteorologických informací včetně letové doku­mentace) si bez jeho přispění nelze představit.

Nelze nevzpomenout na jubilantovu pedagogickou čin­nost. Zdeněk formoval mou odbornou dráhu v praxi jako kolega, za což mu budu vždy vděčný. Vyučoval též dlouhá léta v Podnikové technické škole ČHMÚ a řada asistentů me­teorologa a leteckých meteorologických pozorovatelů prošla jeho rukama a dnes jsou z nich odborníci na svých místech. Také mnozí piloti brázdící dnes i v minulosti světové nebe a i další letecký personál z leteckých organizací (ŘLP, ČSL, ČSA) mohou být pyšní na to, že je základům letecké meterologie učil právě on.

Největší přínos vědě však Zdeněk přinesl svou rozsáhlou vědeckou činností zaměřenou na odhalení stop meteorologic­ké činnosti (neb není oboru do něhož by Mistr převratným způsobem nezasáhl) českého velikána Járy Cimrmana na Trutnovsku a Náchodsku. Ten totiž již v 80. letech minulého století plánoval vybudování sítě automatických meteorologic­kých stanic pro předpověď mlh a nízké oblačnosti.

Přeji Zdeňkovi za sebe i mé a jeho kolegy ještě hodně dobrých nápadů jak ulehčit leteckým meteorologům jejich nelehký úděl při předpovídání podle předpisu L-3 Meteo­rologie, a spoustu ušlých kilometrů po jeho milovaných „Kerkonoších". A až se jednou bude v důchodu věnovat značko­vaní turistických tras, doufám, že na trasách jím označených žádný turista nikdy nezabloudí a vždy najde cestu domů, nebo do příjemné hospůdky, kde se schová před nevlídným poča­sím, které seslal Krakonoš nebo bába Futeř.

Bohumil Techlovský, MZ 1999/5, ročník 52, str. 160


 

RNDr. JOZEF ILKO, CSc, ŠEDESÁTILETÝ

Jubilant, jediný slovenský zástupce v redakční radě Me­teorologických zpráv, patří k předním meteorologům-pro-gnostikům ve své vlasti a je znám také české veřejnosti z čet­ných vystoupení na někdejším federálním okruhu Česko­slovenské televize.

Po maturitě na střední škole v Trebišově studoval učitel­skou kombinaci matematika-fyzika na Přírodovědecké fakul­tě Univerzity Komenského v Bratislavě, z níž se od 4. roční­ku chtěl věnovat odbornému studiu astronomie. Studium se však neotvíralo každým rokem, a proto se rozhodl pro obor astronomii nejbližší - meteorologii a klimatologii. (V jeho rodišti se mnozí domnívali, že v Bratislavě studuje na prezi­denta). Fakultu opustil v roce 1961 jako promovaný fyzik. Titul RNDr. z meteorologie a klimatologie získal v roce 1967 na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně v Brně a titul CSc. v roce 1976 na Uni­verzitě Karlově po ukon­čení externí aspirantury z numerické meteorologie u profesora S. Brandejse.

Měl štěstí, že dvoule­tou základní vojenskou službu strávil jako letecký meteorolog, protože bě­hem ní nabyté poznatky mohl uplatnit v následují­cím civilním povolání. V letech 1964-1976 byl vedoucím meteorologické služebny na Sliači, v letech 1976-1983 vedoucím výzkumu Úseku synoptické a letecké meteorologie, v období 1983-1994 vedoucím odboru předpovědí počasí a od roku 1994 pracuje jako meteorolog SHMÚ. Z titulů svých funkcí zastupoval ústav na poradách a jednáních konaných jak v metropolích států východního bloku (např. pracovní skupi­ny RG KNÍR), tak v Ženevě, sídle Světové meteorologické organizace (zasedání skupiny GOS).

Odborné zájmy doktora Ilka jsou zřetelně patrné ze sezna­mu prací, které publikoval. Zpočátku se zabýval sníženou dohledností na letišti Sliač, limitujícím faktorem letového provozu, později využitím počítačů v předpovědi počasí, automatizací zpracování meteorologických zpráv a také vzta­hy mezi meteorologickými prvky, které lze využít v prognóz­ní praxi. V 70. letech patřil v Bratislavě k nemnohým meteo­rologům, kteří uměli programovat a ovládali práce na samo­činném počítači do té míry, že nebyli odkázáni na pomoc technického personálu. Počítač doktoru Ilkovi posloužil k výpočtům statistických charakteristik vzduchových hmot, aerologických charakteristik a ke zpracování údajů pro před­pověď počasí. Jeho mnohaletým odborným zájmem byla dlouhodobá předpověď počasí, které se kromě něho ve Slo­venském hydrometeorologickém ústavu nikdo nevěnoval. Úspěšně si vede v mezinárodní soutěži meteorologů (praco­višť i jednotlivců) v předpovědi počasí ve vybraných evrop­ských městech (European Weather Challenge), organizované univerzitou v Mnichově. Podílí se na sestavování biometeorologických předpovědí.

Rozsahem spolupráce se sdělovacími prostředky a popu­larizace jubilant nemá na Slovensku sobě rovného, protože již dávno překonal v uvedeném směru pověstného doktora Petra Forgáče (1924-1983). Připravoval scénáře a podílel se na koncepci relací o předpovědi počasí v televizi, téměř osmsetkrát vystoupil v obraze v relacích Aké bude počasie, Aktu­ality, Nad lištami divákov apod. V rozhlase připravoval nauč­ný cyklus pro mládež s meteorologickou tematikou, přispívá do deníků a od května 1995 denně vypracovává a osobně pre­zentuje sedmidenní předpověď počasí prostřednictvím audio-textové služby společnosti PEREXIS. Napsal populární kní­žečku o meteorologii, která vyšla ve slovenštině a polštině.

Uvážlivá, poněkud uzavřená povaha a také štěstí pomoh­ly doktoru 11'kovi spolu s nadáním a zájmem proplouvat život­ními úskalími v různých dobách. Trpce byl osudem zasažen v roce 1994, kdy tragicky zahynula jeho manželka, s níž žil ve vzácně pěkném partnerství. Mimo jiné je spojovala láska ke klasické hudbě.

Jubilant přispívá k dobré pohodě při různých příležitos­tech hrou na harmoniku a elektronické klávesy. A ač se to při jeho větší hmotnosti a pohodlné chůzi zdá neuvěřitelné, hraje často a dobře tenis. Umí si ušít oblek (jeho otec byl krejčí). Na závěr upozornění: dr. Ilko do každé volně ležící nebo visící mapy libovolného měřítka (krajů, republiky, Evropy, polo­koulí apod.) v nestřeženém okamžiku dokresluje Lastovce, v nichž se 28. února 1939 narodil.

Všechno dobré do dalších let!

Seznam hlavních publikovaných prací RNDr. Jozef a Ilka, CSc:

[1] Komplexná bioklimatická charakteristika kúpelbv Sliač. Meteorol. Zpr., 18, 1965, č. 4, s. 107-113.

[2] Hmly na letisku Sliač. Meteorol. Zpr., 19,1966,5. l.s.6-10

[3] Předpověď minimálnej teploty a radiačnej hmly pre letisko Sliač. Meteorol. Zpr., 20, 1967, č. 2, s. 48-50.

[4] Porovnanie výskytu hmiel na letiskách Sliač a Tatry (obdo­bie 1956-1965). Meteorol. Zpr., 22, 1969, ě. 3, s. 66-72 (spoluautor M. Nedělka).

[5] Vidimosť na aerodrome Sliač. In: Zborník prác Hydro­meteorologického ústavu v Bratislavě. 1. Bratislava 1972, s. 129-158.

[6] Dohradnosť na letisku Sliaě. In: Zborník prác Hydro­meteorologického ústavu v Bratislavě. 2. Bratislava 1972, s. 109-137.

[7] Perspektiva využitia numerických predpovedných metód a samočinných počítačov v synoptickej a leteckej meteoro­logii. Zborník zo seminára. Bratislava, HMÚ 1972.

[8] Automatické spracovanie správ SYNOP a INTER a vyhodnocovanie předpovědí počasia samočinným počítaěom. In: Práce a štúdie 13. Bratislava, HMÚ 1975, s. 38-49.

[9] Předpověď absolútnej topografie 500 mb pomocou nedivergentného barotropného modelu. Meteorol. Zpr., 30, 1977, č. 1, s. 28-30.

[10] Využitie automatizácie pri vyhodnocovaní úspěšnosti před­povědí pre letecké účely. In: Práce a štúdie. 17. Súčasné otázky československej leteckej meteorológie. Bratislava, HMÚ 1977, s. 183-191.

[11] Prognóz grada. Zborník „Voprosi gradootvraščenija v radiolokacionnoj meteorologii", XIX./VV. Vándorgyúlés Pécs 1977. Budapest 1977.

[12] Závislost' denného chodu teploty od oblačnosti a větra. Meteorol. Zpr., 33, 1980. č. 4, s. 122-126.

[13] Klimatické charakteristiky vzduchových hmot v Bratislavě za obdobie 1948 -1977. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 4, s. 99-107 (spoluautoři K. Krška a F. Molnár).

[14] Ročný chod niektorých charakteristik volnej atmosféry nad Popradom a Prahou za obdobie 1961-1970. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 4, s. 108-113 (spoluautoři A. Benešová a J. Pribiš).

[15] Dlhodobé změny teploty v Bratislavě vo vztahu k slnečnej aktivitě. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 5, s. 134-137.

[16] Aerologické charakteristiky. Časť I. Standardně izobarické hladiny. Bratislava, HMÚ 1981 (spoluautor J. Pribiš).

[17] Temperature and Precipitation changes in relation to solar activity. Journal of the Hungarian Meteorological Service. Vol. 85, 1981, No. 1 (spoluautoři F. Samaj a S. Valovič).

[18] Vývoj počasia v Bratislavě v priebehu róznych synoptic­kých procesov. In: Zborník prác Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě. 20. Bratislava 1982, s. 78-105.

[19] Hodinové změny teploty vzduchu na meteorologických sta­niciach Ivanka-letisko a Poprad a ich využitie v predpovednej službě. In: Zborník prác Hydrometeorologického ústa­vu v Bratislavě. 20. Bratislava 1982, s. 106-208 (spoluau­toři P. Forgáč, D. Krišková, K. Krška a A. Otruba).

[20] Analýza periodičnosti dlhodobých časových radov. In: Zborník prác SHMÚ. 20. Bratislava, Alfa 1982, s. 209-217.

[21] Změny extrémnych denných teplot v Bratislavě v priebehu róznych synoptických procesov. Meteorol. Zpr., 35. 1982. č. 2., s. 42-45.

[22] Využitie regresných vzťahov pri předpovědi prízemnej minimálnej teploty. Meteorol. Zpr., 36,1983, č. 2, s. 39-42.

[23] Krátkodobé změny tlaku vzduchu a ich předpověď. In: Seminář Meteorologické prognózy - Sborník referátů, I. díl. Roztoky u Křivoklátu, ÚSMS při ČSAV, 1983.

[24] Předpověď počasí. Meteorol. Zpr., 37, 1984, é. 4, s. 100-103 (spoluautor A. Papež).

[25] Odchýlky teploty v oblasti Tatier medzi vrcholovými stani-cami a volnou atmosférou. Meteorol. Zpr., 37, 1984, č. 5, s. 136-143 (spoluautoři M. Horawská a J. Pribiš).

[26] Výhl'ady dlhodobej predpovede v meteorologii. In: Trendy rozvoje hydrologie a meteorologie a jejich využití v národ­ním hospodářství. Sborník referátů z vědecké konference. Praha ČHMÚ, SHMÚ 1984, s. 108-109.

[27] Reprezentativnost' meraní větra na Lomnickom štíte v po­rovnaní s prúdením vo volnej atmosféře. Meteorol. Zpr., 38, 1985, č. 4, s. 112-115.

[28] Informácie a predpovede počasia v domácích a zahraničných masovokomunikačných prostriedkoch. Meteorol. Zpr., 41, 1988,5.4, s. 97-99.

[29] Předpověď počasia - súčasnosť a pespektívy. Bulletin Slovenskej meteorologickej spoločnosti při SAV, 1., 1990, č. 1.s.7-11.

[30] Úspěšnost' predpovede teplotného charakteru mesiaca pre Slovensko. Bulletin Slovenskej meteorologickej spoloč­nosti pri SAV, 1., 1990, č. 2, s. 12-15.

[31] Spracovanie údajov pre předpověď počasia. Bulletin Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, 5., 1994, ě. 1, s. 13-14 (spoluautor C. Kunzo).

[32] Minilexikon meteorológie. Bratislava, Alfa 1990. 173 s.

[33] Minileksykon meteorologie. Warszawa, Wydavnictwa Naukovo-Techniczne 1992. 194 s.

Karel Krška, MZ 1999/2, ročník 52, str. 62-63


 

ŠEDESÁTINY ZDEŇKA HORKÉHO

Dne 8. března 1998 oslavil své jubileum dlouholetý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu, redaktor našeho časopisu, promovaný knihovník, Zdeněk Horký. Málokdo z četných gratulantů byl ochoten uvěřit, že je tomu již 60 let, co se náš jubilant narodil.

Pardubický rodák absolvoval střední školu v Přelouči a posléze vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - knihovnictví. V roce 1964 začal pracovat jako civilní zaměstnanec vojenské správy v Ústředním domě armády ve Středisku vojenských knihoven. Pohnuté události konce 60. let a nedobrovolný odchod z armády ho přivedly na půdu našeho ústavu, kterému zůstal věrný až do dnešních dnů. Ačkoliv se jeho jméno v tiráži dlouho nevyskytovalo, pracoval vždy jako technický a později odborný redaktor publikací vydávaných ČHMÚ. Byl také členem redakční rady Meteorologického slovníku, kde působil především jako jazykový poradce a provedl konečnou korekturu celé výkladové části slovníku. Úspěšně pracoval při přípravě a průběhu 6. zasedání Oblastního sdružení SMO pro Evropu (RA VI) na úseku tisku, stejně jako při dalších podobných akcích.

Po roce 1989 se jeho schopnosti a zkušenosti naplno rozvinuly při organizování tiskových konferencí ústavu a při styku s mediální sférou. O tom, že jeho přístup k redaktorské práci není pasivní, svědčí i rozsah a úroveň jeho vlastní publikační činnosti.

Po uvedeném výčtu pracovních aktivit by se mohlo zdát, že je Zdeněk suchým patronem. Jeho široký okruh zájmů a znalostí ale mluví o opaku. Je opravdovým znalcem literatury, divadla a filmu, zajímá se o historii a politiku, je dobrý diskutér, ale umí naslouchat i názorům druhých. Jeho smysl pro jemný humor ho řadí do okruhu lidí, kteří mají řadu neformálních přátel.

Do dalších roků života přejeme jubilantovi, příteli a váženému člověku pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu a hodně úspěchů v jeho další redaktorské práci.

Za spolupracovníky Eva Coufalová - Libuše Kyjovská, MZ 1998/2, ročník 51, str. 44


 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM RNDr. LUBOMÍRA COUFALA

„Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili.“

W. Saroyan

Dne 11. 11. 1937 se v moravské metropoli Brně narodil náš kolega - klimatolog Lubomír Coufal, jehož celý pracovní život je spjat s Českým hydrometeorologickým ústavem.

S jistou literární licencí můžeme uvést, že první narozeninové čtyřčíslí patrně předznamenalo výborné studijní výsledky od základní školy až po Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně, kde vystudoval fyzickou geografii. A jako druhou výjimečnost musíme zdůraznit, že od svého absolutoria v roce 1960 pracuje po celých 38 let nepřetržitě v Českém hydrometeorologickém ústavu. Jako úspěšný klimatolog zastával již v roce 1966 funkci vedoucího oddělení. Odborné předpoklady i přesný odhad dalšího vývoje jej dovedly k další významné etapě - spoluúčasti na zavádění výpočetní techniky v ústavu. Vedle odborných předpokladů jej i tyto aktivity předurčily do funkce provozně-technického náměstka ředitele ústavu, kterou zastával od roku 1979 do roku 1990.

Jen ten, kdo je schopen objektivně zhodnotit složitost tehdejších poměrů, ocení úsilí, nápaditost, houževnatost a obětavost, kterou musel vyvinout, aby tak mnohostranná organizace, jakou je ČHMÚ, technicky nezaostávala. Jeho vizitkou zůstává nezanedbatelný podíl na postavení centrální budovy ústavu v Praze-Komořanech, dokončení výpočetního a spojovacího centra a realizace dalších četných investičních akcí.

Po reorganizaci ústavu se RNDr. L. Coufal vrátil ke své původní profesi - stal se vedoucím odboru klimatologie. V nelehké situaci, kdy na pracovišti chybí z důvodu nízkých mezd trvale několik pracovníků, se mu podařilo činnost zkonsolidovat do té míry, že jsou plněny všechny základní činnosti. Jde zejména o digitalizaci, kontrolu a archivaci získaných dat pomocí modulu CLICOM, dokončení prověrky úplnosti digitalizovaných dat za období 1961 až 1990. K publikaci jsou připravovány normály tlaku vzduchu, teploty vzduchu, slunečního svitu, úhrnu srážek a vlhkostních charakteristik za období 1961-1990.

Významná je i publikační činnost L. Coufala - publikoval desítky článků, studií, posudků i monografií představujících výrazný přínos v historii naší klimatologie.

Vyznačuje-li se někdo mimořádnou pracovitostí, houževnatostí a systematičností jako náš dlouholetý kolega, RNDr. Lubomír Coufal, pak to nemá v životě lehké. Tyto vlastnosti totiž zpravidla předurčují nositele k údělu vymykajících se zarputilců a osobních rváčů již proto, že větší část populace obdobnými vlastnostmi neoplývá. Ale zarputilci obvykle zanechávají znatelnou stopu a vytyčují směr. A také potvrzují, že v životě není nic vzácnějšího a cennějšího než je čas vymezený pro jednotlivce.

Přejeme jubilantovi do dalších let dobré zdraví, spokojenost v osobním životě a radost z povolání, které má rád.

Zdeněk Horký - Václav Richter, MZ 1998/1, ročník 51, str. 32


 

PAVEL PETROVIČ JUBILUJE, ALEBO JABLKO NEPADÁ ĎALEKO OD STROMU

V plnej duševnej pohode, dobrom zdraví, sršiac vtipom a pracovným nadšením, dožil sa jubilant veku oprávňujúceho na dochodok. Narodil sa 8. októbra 1937 v Prahe, ako najstarší syn Štefana Petroviča, dnes váčšine nám známeho najstaršieho žijúceho meteorológa-klimatológa v bývalom Československu.

V roku 1960 ukončil vysokoškolské vzdelanie obhajobou práce z meteorológie, diplomom promovaný fyzik. V roku 1969 rigoróznym konaním získal hodnosť RNDr. v odbore meteorológia-klimatológia a po absolvovaní vedeckej prípravy v roku 1972 na MFF Karlovej univerzite v Prahe (u prof. S. Brandejsa) obhájením práce, týkajúcej sa výparu zo snehovej pokrývky, získal titul kandidáta vied (CSc.). V rámci zvyšovania kvalifikácie vsúlade s problematikou, ktorú riešil na pracovisku, postupne absolvoval okolo 10 postgraduálnych kurzov (študijných pobytov) doma i v zahraničí.

Ostrohy meteorológa získal ako letecký meteorológ v Prahe na letisku, odkial’ v rámci HMÚ prešiel na funkciu vedúceho oddelenia rádioaktivity atmosféry, ktoré bolo vtom čase zriadené na sledovanie vplyvu pokusov s atómovými zbraňami na rádioaktivitu vzdušného aerosolu a spadu. V Prahe posobil do roku 1969. Počas tohto pobytu 1 semester prednášal problematiku rádioaktivity atmosféry v postgraduálnom kurze životného prostredia. V tomto roku Prahu opúšťa po druhýkrát - odviedla ho láska - manželka po absolvovaní Lekárskej fakulty Karlovej univerzity, chcela sa vrátiť domov do Bratislavy.

Od roku 1969 doposial pracuje ako samostatný výskumný pracovník na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Spočiatku posobil ako vedúci oddelenia pre experimentálny výskum prvkov hydrologickej bilancie, od roku 1981 ako vedúci oddelenia matematického modelovania v hydrológii (vybudoval archív výsledkov meraní na magnetických nosičoch pre potreby ďalšieho spracovania pomocou výpočtovej techniky), v roku 1992 sa obe oddelenia pod jeho vedením zlúčili.

Počas svojho profesionálneho posobenia zapojil sa do riešenia viacerých medzinárodných programov. V rokoch 1964 až 1966 organizoval stretnutia expertov zo štátov RVHP na tému radioaktivity atmosféry. V rokoch 1982-1987 bol členom autorského kolektívu Medzinárodnej hydrologickej monografie Dunaja, zodpovědný za vypracovanie máp zrážok a územného výparu a súčasne koordinátor vypracovania týchto máp pre povodie Dunaja (práca vyšla pod záštitou UNESCO). V období 1982-1990 sa zapojil do medzinárodného porovnávania matematických modelov pre predpoveď odtoku zo zrážok a topiaceho snehu (zúčastnil sa vypracovania záverečnej správy Simulated Real - Time Intercomaprison of Hydrological Models - WMO Publ. No 779).

V oblasti životného prostredia, okrem iného, jeho poso- benie sa zameralo na riešenie problematiky vlahovej bilancie lužného lesa v oblasti dotknutej výstavbou vodného diela Gabčíkovo. Je autorom modelov vertikálnej hydrologickej bilancie „DAIR a DINUND“ (Daily - Irigation a Danube Inundation).

Na základe holandskej iniciativy „Modial Alternatief“ v roku 1990 pripravil návrh účasti Slovenska na medzinárodnom projekte „Chemická časovaná bomba v povodí Dunaja“, sám bol koordinátorom tejto úlohy, ukončil ju záverečnou správou roku 1995. V rokoch 1992-1993 pod záštitou Ministerstva podohospodárstva SR koordinoval za Slovensko medzinárodný projekt IIASA „Systémové aspekty podpory rozhodovacieho procesu v riadení vodného hospodárstva“.

V roku 1992 bol poverený vedením riešenia úlohy „Environmental Programme for the Danube River Basin“, časť Nitra, riešenej v rámci pomoci Svetovej banky. Projekt ukončil v roku 1994 a je podkladom pre podrobné riešenie problémov schválených programom PHARE v tejto oblasti.

Je autorom projektu: „Spracovanie vodného režimu podneho pokryvu podl’a metodiky CESOTER“, ďalej návrhu projektu „Dosledky klimatických zmien na hydrologický režim a vodné hospodárstvo“, riešenia ktorého sa pre roky 1995-1998 stal koordinátorom. Od roku 1995 je riešitelom úlohy „Príprava druhého doplneného vydania hydrologickej monografie Dunaja“ v rámci medzinárodnej spolupráce podunajských štátov pod záštitou IHP UNESCO.

V rámci pedagogického posobenia viedol stáže hydrologického postgraduálu UNESCO na VŠZ Praha, preddiplomo vé stáže poslucháčov AU Wageningen, je externým prednášatelom polnohospodárskej univerzity v Nitre, konzultačne viedol kandidátske práce viacerých ašpirantov v oblasti evapotranspirácie a modelovania zrážkovo-odtokových vzťahov.

Počet citovatelných prác z výsledkov doterajšej vedeckej činnosti (záverečné práce, časopisecké články, príspevky na roznych konferenciách a pod.) sa blíži k číslu 200. V oblasti experimentálneho a modelového výskumu hydrologickej bilancie vrátane problematiky environmentálnych dopadov, organizátorskou činnosťou i pedagogickým posobením zaradil sa nielen medzi popredných odborníkov u nás, ale i v zahraničí.

Pri príležitosti jubilea, v mene meteorologickej verejnosti vČechách ina Slovensku, ako i v mene redakčnej rady MZ, kde jubilant publikoval viacero prác, želáme mu taký pracovný elán, akým jeho otec v tom veku ovplýval (čo z uvedeného prehladu činnosti je viac ako reálne), ako i dlhý šťastný život nielen vrodinnom prostredí, ale i v kruhu meteorológov a hydrológov, s ktorými po desaťročia spolupracoval.

Ferdinand Šamaj, MZ 1998/1, ročník 51, str. 31-31


 

K šedesátým narozeninám RNDr. Jana Pavlíka

Dříve, než se zmíním o rozsáhlé činnosti Jana Pavlíka, musím uvést aspoň základní nacionále. Narodil se 9. 12. 1936 v Praze. Maturoval v roce 1955 a vysokoškolské vzdělání na MFF UK ukončil s červeným indexem v roce 1960. Doktorátu přírodovědy dosáhl v roce 1984. Při postgraduálním studiu v ČHMÚ obhájil práci „Odhad atmosférických srážek na základě snímků z meteorologických družic“.

„Na 10 000 přechodů front jsem zažil do svých 60 let“ bylo mottem Jana Pavlíka na pozvánce pro přátelské posezení při životním jubileu. Tímto úslovím se přihlásil do galerie slavných meteorologů-synoptiků, na jejímž počátku stáli Sekera, Gregor a Brádka. Zvláště plodně spolupracoval s Honzou Brádkou. Oba Jendové shodně citlivě vnímali synoptickou situaci, ale dr. Pavlík se od počátku zasazoval o objektivizaci, přičemž plně využíval nově se objevivší technický prostředek – družicové snímky. Odborně se podílel na projektu přijímacího družicového systému a tvrdošíjně zastával názor na koupi aparatury jak pro příjem družic s polární drahou letu, tak z geostacionární družice. Po technické stránce projekt zajišťoval Š. Kyjovský.

Na významném plumlovském semináři Československé meteorologické společnosti, organizovaném dr. F. Reinem, přednesl zásadní referát o využívání družicových snímků oblačnosti. ČHMÚ vydalo v roce 1972 jeho studii „Využívání televizních snímků z meteorologických družic při synoptické analýze“ a znovu její inovovanou verzi v roce 1983.

Společně s Brádkou určoval přechody front přes Prahu-Ruzyni. Bouřlivých diskusí o „přesném“ časovém okamžiku přechodu fronty se také po jistou dobu zúčastňovali pracovníci Katedry meteorologie a klimatologie MFF UK doc. J. Kopáček a doc. O. Zikmunda. Byl to právě náš oslavenec, který vnesl do této problematiky nový prvek – snímek oblačnosti.

Podkladem pro kvalitní předpověď mu byla a stále je dokonalá analýza povětrnostní situace. Pro mladší spolupracovníky napsal a ČHMÚ vydalo „Návod na analýzu povětrnostních map“ (1985).

Jan Pavlík je nekompromisním zastáncem myšlenek využívání všech dostupných podkladových materiálu při analýze a předpovědi bez subjektivního „zaměřování se“ na oblíbené podklady. K tomu vede své podřízené a spolupracovníky. Aby odhalil jakousi „náladovost“ modelů na typ výchozí povětrnostní situace , zavedl bodové hodnocení předpovědních prvků pro lokalitu Praha. Modely dělí na krátkodobé (Aladin, Bracknell, Offenbach) a střednědobé (Offenbach, Washington a Reading). O průměrných měsíčních odchylkách těchto prvků od skutečnosti naměřené na aerologické stanici Praha-Libuš lze sice diskutovat, ale faktem je, že např. předpovědi teplotní hladiny 850 hPa vysílané ECMWF – Reading jsou o dva stupně chladnější.

Řadu let se zabýval problémem přenosu informací od meteorologů k veřejnosti. Prosazuje zásadu, že je nutné formulovat předpovědi tak, aby odpovídaly potřebám příjemců, kteří musí být detailně seznámeni s možnostmi meteorologů. Je členem Rady pro sdělování meteorologických informací veřejnosti. Řadu let se účastní mezinárodních festivalů meteorologických předpovědí a je zakládajícím členem organizace „International Association of Broadcast Meteorology“:

Do dalších let Ti milý Jendo, přejeme pevné zdraví, veselou mysl a víru, že se Ti podaří vychovat zdatné nástupce meteorology-synoptiky.

Za všechny spolupracovníky Miroslav Škoda, Věstník ČMeS 1997/1, březen 1997


 

Jubilanti v roce 1997

1. března   prof. RNDr. Miloš Nosek, DrSc.   nedožité 75. narozeniny

30. června   akademik Alois Zátopek   nedožité 90. narozeniny

14. července   prof. Dr. Alois Gregor   nedožité 105. narozeniny

21. září   Miloš Trhlík, p.f.   nedožité 60. narozeniny

23. prosince   RNDr. Jan Brádka   nedožité 75. narozeniny

Věstník ČMeS 1997/1, březen 1997


 

K ŠEDESÁTÝM NAROZENINÁM RNDr. JANA PAVLÍKA

„Na 10 000 přechodů front jsem zažil do svých 60 let“, bylo mottem Jana Pavlíka na pozvánce pro přátelské posezení při životním jubileu. Tímto úslovím se přihlásil do galerie slavných meteorologů - synoptiků, na jejímž počátku stáli Sekera, Gregor a Brádka. Zvláště plodně spolupracoval s Honzou Brádkou. Oba Jendové shodně citlivě vnímali synoptickou situaci, ale dr. Pavlík se od počátku zasazoval objektivizaci, přičemž plně využíval nově se objevivší technický prostředek - družicové snímky. Odborně se podílel na projektu koupě přijímacího družicového systému a tvrdošíjně zastával názor na koupi aparatury jak pro příjem z družic s polární drahou letu, tak z geostacionární družice. Po technické stránce projekt zajišťoval Š. Kyjovský.

Na významném plumlovském semináři Československé meteorologické společnosti, organizovaném dr. F. Reinem, přednesl zásadní referát o využívání družicových snímků oblačnosti. ČHMÚ vydalo v roce 1972 jeho studii Využití televizních snímků z meteorologických družic při synoptické analýze a znovu její inovovanou verzi v roce 1983.

Společně s Brádkou určoval přechody front přes Prahu Ruzyni. Bouřlivých diskusí o „přesném“ časovém okamžiku přechodu fronty se také po jistou dobu zúčastňovali pracovníci Katedry meteorologie a klimatologie MFF UK páni Kopáček a Zikmunda. Byl to právě náš oslavenec, který vnesl do této problematiky nový prvek - snímek oblačnosti. Bohužel, již po řadu let stanovuje dr. Pavlík přechody front přes Prahu sám bez spoluúčasti mladých synoptiků. Delší setrvání tohoto stavu bude mít za následek, že si nevychová zdatného nástupce.

Podkladem pro kvalitní předpověď mu vždy byla a stále je dokonalá analýza povětrnostní situace. Pro mladší spolupracovníky napsal a ČHMÚ vydalo Návod na analýzu povětrnostních map (1985). Trvale se věnuje krátkodobé a střednědobé předpovědi (v začátcích příjmu družicových snímků oblačnosti se věnoval též nowcastingu, ale to byla spíše euforie z nového technického zdroje informací).

Jan Pavlík je nekompromisním zastáncem myšlenky využívání všech dostupných podkladových materiálů při analýze a předpovědi počasí bez subjektivního „zaměřování se“ na oblíbené podklady. K tomu vede své podřízené a spolupracovníky. Aby odhalil jakousi „ náladovost“ modelů na typ výchozí povětrnostní situace zavedl bodové hodnocení předpovědních prvků pro lokalitu Praha. Modely dělí na krátkodobé (Aladin, Bracknell, Offenbach) a střednědobé (Offenbach, Washington a Reading). O průměrných měsíčních odchylkách těchto prvků od skutečnosti naměřené na aerologické stanici Praha-Libuš lze sice diskutovat, ale faktem je, že např. předpovědi teploty hladiny 850 hPa vysílané ECMWF-Reading jsou o dva stupně chladnější.

Řadu let se zabývá problémem přenosu informací od meteorologů k veřejnosti. Prosazuje zásadu, že je nutné formulovat předpovědi tak, aby odpovídaly potřebám příjemců, kteří musí být detailně seznámeni s možnostmi meteorologů. Navíc vstupy do „médií“ musí být podávány zajímavě a už i v úvodních větách je žádoucí se věnovat meteorologické problematice a ne nahodile ztrácet drahocenné vteřiny vysílání relace. Je členem Rady pro sdělování meteorologických informací veřejnosti. Řadu let se účastní mezinárodních festivalů meteorologických předpovědí a je zakládajícím členem organizace „International Association of Broadcast Meteorology“.

Dříve, než se zmíním o rozsáhlé mimooborové činnosti Jana Pavlíka, musím uvést alespoň základní nacionálie. Narodil se 9. 12. 1936 v Praze. Maturoval v roce 1955 a vysokoškolské vzdělání na MFF UK ukončil s červeným diplomem v roce 1960. Doktorátu přírodovědy dosáhl v roce 1984. Při postgraduálním studiu v ČHMÚ obhájil práci „Odhad atmosférických srážek na základě snímků z meteorologických družic“.

Další aktivity je nutné rozdělit do dvou oblastí: na oblast sportovní a politickou. Miluje běh na lyžích, horskou turistiku, plave, jezdí na kajaku a v poslední době se věnuje též jízdě na kole. Rád fotografuje a zahradničí. Je členem Klubu českých turistů, v sekci lyžařské turistiky udílí výkonnostní odznaky. Dr. Pavlík žije zdravým způsobem života, dopřává si dostatečnou tělesnou zátěž, která ho udržuje neustále v kondici. V oblasti politické se věnuje komunální problematice. Pracuje v Radě místního zastupitelstva v Praze-Lipencích a zastává funkci předsedy školské komise. Je přesvědčeným demokratem a mnohé jevy, které vzešly ze sametové revoluce, se mu nelíbí. Prosazuje dbalost zákonů, ohleduplnost a péči o okolí.

Dr. Jan Pavlík je šťastně ženatý, má dva syny, kterým se plně věnuje. Je takřka neuvěřitelné, že mu je šedesát let. Do dalších let Ti, milý Jendo, přejeme pevné zdraví, veselou mysl a víru, že se Ti podaří vychovat zdatné nástupce meteorology - synoptiky.

Za všechny spolupracovníky

Miroslav Škoda, MZ 1997/1, ročník 50, str. 29-30


 

K životnímu jubileu první Československé synoptičky, RNDr. Evy Burešové-Kozáčkové

Na sklonku letošního roku se dožívá významného životního jubilea paní RNDr. Eva Burešová-Kozáčková. Narodila se 10. listopadu 1926 v Kolíně nad Labem, kde také absolvo­vala reálné gymnázium. Na Přírodovědecké fakultě Uni­verzity Karlovy vystudovala meteorologii a chemii. Měl jsem to štěstí, že po svém nástupu do letecké meteorolo­gické služby na letišti v Praze-Ruzyni jsem byl na zácvik při­dělen právě k „paní doktorce", jak jsme ji my, mladší, s úctou oslovovali. O strasti s mým zácvikem se tehdy dělila s dr. Šebkem. Díky jejich péči a pedagogickým schopnostem jsem však již po deseti týdnech byl schopen sloužit samostatně jako letecký meteorolog.

Paní doktorka měla přirozenou úctu nás, mladších meteo­rologů. Meteorologické zkušenosti nám předávala svým tichým a laskavým hlasem, ale vždy dovedla vyzvednout to podstatné. Měla však autoritu i proto, že ve sporech s vede­ním dokázala důrazně hájit zájmy řadových pracovníků. Byla vždy ochotna pomoci odbornou radou nebo třeba i výměnou služby.

Při příležitosti svého životního jubilea vzpomíná na své meteorologické „curiculum vitae":

„Na univerzitě jsem poznala význačné osobnosti našeho meteorologického života: profesora Hanzlíka, vědce a cesto­vatele malé, drobné postavy, ale velikého ducha, dobrotivého profesora Gregora, milujícího vážnou hudbu, profesora Bran­dejse (tehdy ještě odborného asistenta), vynikajícího numerika, elegantního, břitkého, s trochou ironie, ale s měkkým srd­cem, který s potížemi prosazoval na fakultě přednášky z nume­rické meteorologie a jako správný meteorolog chodil vždy s velkým deštníkem. Přístrojovou meteorologii nám přednášel prof. Schneider, vždy perfektně oblečený, pedantní, připomí­nal mi c.k. Rakousko-Uhersko.

Od roku 1950 jsem byla zaměstnána ve Státním meteoro­logickém ústavu, později Hydrometeorologickém ústavu, Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze a nakonec ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu v Bratislavě.

Původně jsem byla přijata do meteorologického doku­mentačního střediska, které se v Praze zakládalo. Dokumen­tovala jsem materiály české, slovenské, francouzské, německé a sestavovala z nich rešerše. Práce to byla velmi zajímavá, všechny meteorologické novinky jsem měla z „první ruky". Spolupracovala jsem na přípravě heslového meteorologické­ho slovníku. Můj vedoucí, RNDr. Emil Veselý, měl velké plá­ny. Byly všechny předpoklady pro to, aby se splnily, protože měl tým spolehlivých spolupracovníků, resp. spolupracovnic. Bohužel, politické poměry vše překazily Po prověrkách musel dr. Veselý odejít na letiště do synoptické a letecké služby. Krátce na to jsem byla přemístěna na letiště Praha-Ruzyně i já. Na rozdíl od dr. Veselého jsem to nebrala jako trest. Stala jsem se tak první ženou v Československu, která se zabývala synoptickou a leteckou meteorologií. Byla jsem spokojena ve výborném kolektivu, který pracoval obětavě a nezištně s jedi­ným cílem: aby služba dobře fungovala.

Do synoptické praxe mě uvedli moji kolegové, zejména dr. Bradka a dr. Gregor. Žili pro meteorologii, nic ze svých vědo­mostí si nenechávali pro sebe. Dr. Brádka měl nejkrásnější analýzy jaké jsem kdy viděla, poctivě sledoval všechny detai­ly, vyhledával každý „šíf". Zdůrazňoval důležitost izalobar. Jeho mapy mi byly vzorem. Se zvláštní oblibou jsme analyzo­vali mapy severní polokoule, hledali hurikány a snívali o tom, jak by bylo pěkné projet se po některé izobaře, té nejdelší. Tenkrát nebyly ani meteorologické družice, ani radary, nume­rická meteorologie byla u nás teprve „ v plenkách ". Mapy 500 hPa jsme předpovídali pomocí grafických metod.

Když jsem se po letech stala služebně nejstarší, s vděčnou vzpomínkou na dr. Brádku a dr. Gregora, předávala jsem svo­je poznatky novým meteorologům při jejich uvádění do praxe. Fluktuace byla veliká, mnoho z nich pro náročnost práce na letišti odešlo na jiná, výhodnější místa.

V roce 1975 jsem se z rodinných důvodů přestěhovala do Bratislavy. Ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu jsem pracovala deset let v posudkové skupině.

Synoptika ale zůstala pro svůj smysl a půvab mým koníč­kem. I v důchodu si kreslívám náčrtek synoptické mapy pro sebe i pro svého manžela, bývalého kapitána proudových dopravních letadel Československých aerolinií, který měl tedy příležitost „na vlastní kůži" okusit nepříjemnosti jet streamu, turbulence, kumulonimbů, monzunů, chamsinů a všech ostat­ních záludností počasí."

Co zbývá dodat k této krásné vzpomínce? Jen to, že my všichni, kteří ji známe a máme ji rádi, přejeme naší paní dok­torce všechno nejlepší, a hlavně pevné zdraví a mnoho osob­ní pohody do dalších let.

Zdeněk Novák, MZ 1996/6, ročník 49, str. 191-192


 

Životní jubileum docenta Michala Baťky

Přístup k napsání medailonu k výročí narozenin může být dvojí, a to buď osobní, nebo zcela neutrální. Vzhledem k naše­mu desítky let trvajícímu přátelství a odborné spolupráci, dávám přednost první variantě.

Pana docenta Baťku jsem poznal v roce 1961 ve Výpočet­ní laboratoři Ministerstva dopravy v Olšanské ulici. Spoleěně s J. Vocetkou nám byl přidělen jako programátor pro sestave­ní baroklinního modelu Sawyerova a Bushbyova pro potřeby ČHMÚ. Programování bylo obtížné, protože na počítači URAL II se pracovalo pouze se strojovým kódem. První úspěšné předpovědi byly spočteny již v roce 1962.

Doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc. se narodil 8. října 1936 v Praze. Maturoval v roce 1955 a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK) ukončil v roce 1960. Pět let, jak jsem již uvedl, pracoval u počítače ve Výpočetní laboratoři. Od roku 1965 na MFF UK v centru numerické matematiky. Jubilant se zabýval stále baroklinními modely a logicky přešel v roce 1974 na Katedru meteorologie a kli­matologie MFF UK. Pod vedením prof. S. Brandejse a ve spo­lupráci s O. Zikmundou a J. Kopáčkem řešil řadu výzkum­ných úloh z oblasti numerických předpovědních metod. Uve­du pouze geostroficky aproximovaný baroklinní model na bázi vorticity a omega rovnice. V Marčukově metodě štěpení odhalil řadu zásadních nedostatků. Analýze metody štěpení a způsobům odstraňování zjištěných chyb věnoval později svoji dizertační práci. Kandidátem věd se stal v roce 1970 a 1. června 1984 byl jmenován docentem pro obor přibližné a numerické matematiky.

Všechny modelové experimenty počítal ve spolupráci S ČHMÚ na počítači ICT (nyní ICL) v ČKD. Kromě vědecké a publikační práce přednáší od samého začátku pro poslucha­če meteorologie a klimatologie programování a matematiku pro fyziky, vede semináře, diplomové a později kandidátské a doktorandské práce.

Od roku 1961 nepřetržitě spolupracuje s CHMÚ na vývo­ji všech modelů, metod objektivní analýzy a automatického zpracování dat. V roce 1979 byl na stáži v Kodani, kde se seznámil s B. Machenhauerem. V rámci spolupráce Katedry meteorologie a klimatologie MFF UK s ČHMÚ, vypracoval doc. Baťka moderní hydrodynamický předpovědní model, který je od 15. dubna 1988 v každodenním provozu. Změnil se pouze typ výpočetní techniky. Teorii vytvořenou pro tento model podal jubilant jako doktorskou dizertační práci, kterou obhájil 28. 3. 1991. Týž den byl před vědeckou radou MFF UK řádně habilitován v oboru meteorologie, což u některých spolupracovníků vyvolalo jisté překvapení, protože jubilant vystudoval matematiku.

Ze spolupráce ČHMÚ a Météo France vyplynuly pro doc. Baťku dvě dlouhodobé stáže v Toulouse. Pro model ARPE­GE/ALADIN řešil úlohu biperiodizace pro použití diskrétní Fourierovy transformace. V roce 1992 byl pověřen funkcí mezinárodního koordinátora pro školení doktorandů pracují­cích v rámci stipendia v Météo France.

Doc. Baťka je milý společník, klidný (někdy až příliš), usměvavý a kamarádský. Po rodičích zdědil hudební nadání, je výborný pianista a milovník vážné hudby. I když na první pohled na to nevypadá, je velký sportovec. Lyžuje, zbožňuje horská kola, plave. Je také vášnivým zahrádkářem. Vzrušuje ho moderní technika, shání prospekty, studuje příslušnou lite­raturu. V mých očích je v tomto směru nepřekonatelný, ať se jedná o fotoaparáty, lyže, počítače či mikrovlnné trouby.

Milý příteli, do dalších let Ti přejeme další úspěchy na poli odborném i pedagogickém, pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.

Za všechny spolupracovníky

Miroslav Škoda, MZ 1996/6, ročník 49, str. 192


 

VÁCLAV ŠIMŮNEK OSMDESÁTNÍKEM

(Téměř půlstoletí ve službách meteorologie)

Narodil se dne 20. 10. 1916 v Praze. V roce 1934 ukončil učení v oboru elektrotechnik a elektromechanik. V letech 1934-1936 pracoval v elektromechanických podnicích. Zá­kladní vojenskou službu vykonával u 1. leteckého pluku TGM v Praze a Chebu v letech 1936-1938. Po jejím uplynutí zůstal dále v činné službě jako radiomechanik - telegrafista na letiš­ti Praha-Ruzyně.

V době okupace v roce 1939 byl převelen z letiště do Hy­drometeorologického ústavu v Praze jako civilní zaměstnanec, kde pracoval v oddělení přístrojové techniky. Po květnu 1945 byl opět přeložen na letiště Praha-Ruzyně jako radiomecha-nik-telegrafista pro příjem a vysílání meteorologických zpráv. V roce 1946 byl přeložen do služeb Československých aeroli­nií jako asistent pro zabezpečovací službu leteckého provozu.

V roce 1952 přešel k ČHMÚ, kde pracoval v oddělení pří­strojové techniky až do svého odchodu do starobního důcho­du v roce 1976. Od té doby pracuje v tomto útvaru vždy na dobu určitou až dodnes.

Přejeme tomuto ojedinělému pamětníkovi, zasvětivšímu meteorologii neuvěřitelných 47 let života, pevné zdraví a mnoho spokojenosti v dalším životě.

Antonín Chalupský, MZ 1996/6, ročník 49, str. 181


 

ŠEDESÁT LET ING. VÁCLAVA RICHTERA

S jistým ostychem přistupuji k milému úkolu: vzpome­nout a svým způsobem i zhodnotit práci jubilanta, který byl v letech 1977-90 ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu. V plném pracovním elánu, zdraví a životním optimis­mu, dosahuje jubilea šedesáti let.

Ing. Václav Richter narozený 6. června 1936 v Petřvaldě u Karviné, je vpravdě silně zemitou osobností. Prošel za svůj dosavadní život celou škálou oborů činnosti a funkcí. Nechci provádět jejich výčet, protože byl již publikován před deseti lety (Meteorologické Zprávy, 39,1986). Mohu vyzdvihnout jediné: Ing. Václav Richter jako tvůrčí pracovník byl vždy pří­slovečně alergický na každého, kdo prohlašoval, jak to a ono z nejrůznějších důvodů nejde. Vždyť nejenom budova poboč­ky ústavu v Ostravě, podíl na výstavbě ostatních poboček i budovy ČHMÚ v Praze-Komořanech, jsou dokladem, že ani nejnáročnější úkoly mu nebyly nikdy cizí a nevyhýbal se jim.

Šíře odborného záběru je rovněž úctyhodná: od zmíně­ných stavebně investičních činností, od meteorologie a kli­matologie přes problematiku hydrologie podzemních vod a operativní hydrologie k úkolům lesního hospodářství i prá­ci ve Státní komisi pro životní prostředí a ve výboru Čs. me­teorologické společnosti při ČSAV, až po členství ve Výkonné radě Světové meteorologické organizace. A k tomu zásluhy o vybavení ústavu moderní výpočetní technikou i desítky rea­lizovaných nápadů, týkajících se zlepšování provozní činnos­ti ústavu.

Z poslední doby musím zmínit výstavbu malé vodní elek­trárny v Brozanech, kvalitní práci ve funkci předsedy inves­tiční komise, realizaci limnigrafické stanice „Na Františku" na Vltavě a její vybavení jedním z prvních ultrazvukových průtokoměrů.

Příslovečná je jeho náročnost ke spolupracovníkům. Vždy uměl a byl ochoten svést boj za prosazení odborně prospěš­ných opatření. Jako vedoucí pracovník však vždy respektoval „lidský rozměr" a ve složitých situacích často využíval svého osobitého vtipu a humoru. A tak není divu, že za svůj kon­struktivní, tvořivý přístup, který mu vždy byl a je vlastní, sklí­zí uznání i obdiv.

Před deseti lety autoři vzpomínkového příspěvku přáli Ing. Václavu Richterovi „jménem všech pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu pevné zdraví, radost ze živo­ta, neutuchající elán při překonávání překážek a dobrou pra­covní pohodu".

Co více dodat? Snad jen, že ti, kteří s Ing. Václavem Richterem mohou spolupracovat, získávají chlapskou sílu překonávat překážky.

A kdo měl a má to štěstí, že byl a je jeho přítelem - trva­lý kamarádský přístup k lidem a životu.

Jan Vašátko, MZ 1996/2, ročník 49, str. 64


 

Jubilea v roce 1996

1696   Prokop Diviš – 300 let výročí narození

1716   Josef Stepling – 280 let výročí narození

1746   Antonín Strnad – 250 let výročí narození

1831   Emanuel Purkyně – 165 let výročí narození

1836   František Josef Studnička – 160 let výročí narození

1846   František Augustin – 150 let výročí narození

1876   Carl Jelínek – 120 let výročí narození

1881   Rudolf Schneider – 115 let výročí narození

Věstník ČMeS 1996/1, duben 1996


 

RNDr. Jaroslav Pícha – 75 let

Dne 28. 2. 1996 oslavil 75 narozeniny RNDr. Jaroslav Pícha, zakladatel a dlouholetý vedoucí meteorologické observatoře v Hradci Králové. Narodil se v Kroměříži, dětství a gymnaziální studia prožil z valné části ve Valašském Meziříčí, odkud byl za okupace poslán na nucené práce do Německa. Po osvobození studoval meteorologii na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a současně pracoval na letišti jako prognózní meteorolog. Studia ukončil v roce 1949 a od roku 1951 přešel do Hradce Králové, kde se rozhodující měrou podílel na vybudování meteorologické observatoře. Výrazně ovlivňoval odbornou náplň tohoto pracoviště, které s nemalým úsilím vybavil kvalitní měřicí technikou v oboru měření charakteristik slunečního záření a měření atmosférického ozonu. Proslul neúnavnou péčí o kvalitu těchto měření i zpracování získaného materiálu a v tomto ohledu si získal všeobecné uznání doma i v zahraničí.

Observatoř se mu stala jedním z hlavních cílů života. V neposlední řadě je třeba ocenit jeho činnost v naší meteorologické společnosti, kde byl hlavním iniciátorem založení pobočky v Hradci Králové.

Do dalších let života přejeme jubilantovi hodně zdraví, osobní spokojenosti a doufáme, že se bude i nadále podílet na životě České meteorologické společnosti.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 1996/1, duben 1996


 

Vzpomínka na doktora Josefa Jílka

Nebyl členem Československé meteorologické společnosti, svoje důvody nikdy nikomu neřekl, ale pilně navštěvoval meteorologické hovory a s elánem diskutoval. Jeho povaha byla rozporuplná. Rád křičel, mnohdy i vyhrožoval, ale pokud mě paměť neklame, nikdy nikomu neublížil. Patřil do malé skupiny meteorologů, kterým rozvoj oboru ležel na srdci. Bohužel, byl i odborně nestálý, roztěkaný. Byl fascinován novými přístroji. Zajímala ho všechna odvětví meteorologie, ale nejvíc ta, která souvisela s novou technikou. Bylo pro mě nepochopitelné, že tak důrazně odsuzoval objektivní numerické předpovědní metody. Výhodu počítačů spatřoval pouze v tom, že odstraňují namáhavou práci kresliček synoptických přízemních a výškových map. Byl představitelem klasické norské školy, jejíž rutinu dokonale ovládal.

Narodil se 11. 1. 1911 v Libomyšli u Berouna, kam chodil do reálného gymnázia. Studoval na přírodovědecké fakultě UK a paralelně navštěvoval laboratoře a přednášky na ČVÚT. V roce 1938 nastoupil do vojenského oddělení Státního meteorologického ústavu jako synoptik a letecký meteorolog. V roce 1939 přešel do oddělení synoptické služby. Zářením se zabýval v oddělení biometeorologie. V letech 1943 až 1945 byl totálně nasazen v Německu.

Po válce zahájil aerologická měření v Praze Ruzyni, zavedl do synoptické praxe výškové mapy a stal se ohnivým propagátorem advektivnědynamické metody rozboru počasí.

Od roku 1953 byl vedoucím výzkumného oddělení a převážně se věnoval s panem Aronem a Medunou dlouhodobé předpovědi počasí. Jako vedoucí byl mírný, miloval Honzu Brádku a nás mladé nechával žít a hlavně nám nebránil v rozvoji numerických předpovědních metod. Byl posledním meteorologickým polygotem.

Doktor Josef Jílek zemřel náhle 25. srpna 1984 ve věku 73 let.

Miroslav Škoda, Věstník ČMeS 1996/1, duben 1996


 

RNDr. ANTONÍN CHALUPSKÝ ŠEDESÁTNÍKEM

V červnu letošního roku oslaví své významné životní jubi­leum spolužák, přítel, soused a dlouholetý spolupracovník RNDr. Antonín Chalupský, pplk.v.v. Připadla mi milá povin­nost prozradit tuto jen stěží uvěřitelnou skutečnost široké obci meteorologické a Ty mně to, Toníku, jistě promineš. Ostatně sám jsem byl „donucen" spolu s řadou dalších Tvých dlouho­letých spolupracovníků - meteorologů tuto významnou život­ní metu nedávno překročit - pokud Ti to může být zadostiu­činěním.

RNDr. Antonín Chalupský se narodil 11.6.1936 v Krahulčí v jihlavském okrese. Středoškolská studia absolvoval a ukončil maturitou v Telči v roce 1954. V tomtéž roce se roz­hodl svůj zájem o přírodní vědy, především o matematiku a fyziku, prohloubit studiem na Fakultě letecké a elektronic­ké Vojenské akademie v Brně. Po promocí v roce 1959 a po roční odborné praxi nastoupil a až do roku 1971 pracoval na Hlavním povětrnostním ústředí Československé armády v Praze. Zde prošel různými funkcemi nejprve na oddělení krátkodobých předpovědí (aerolog, letecký meteorolog, synoptik), později v oddělení dlouhodobých předpovědí. Udá­losti roku 1968, aktivní politická činnost a nekompromisní názory byly příčinou nedobrovolného odchodu RNDr. Cha­lupského z armády z politických důvodů.

Podařilo se mu získat místo v Českém hydrometeorolo­gickém ústavu v odboru meteorologických stanic a náročné činnosti zabezpečení provozu profesionální staniční sítě zůstal věrný od svého nástupu 1. 4. 1971 až dodnes. Ve své služební kariéře prošel mnoha odbornými i řídícími funkce­mi, od metodika meteorologických pozorování, přes vedoucí­ho odboru archivů až po funkci vedoucího odboru profesio­nálních staničních sítí, kterou vykonává od roku 1990. Podílel se na zpracování různých metodických předpisů a provozních směrnic (kupř. Návod pro pozorovatele MS ČSSR, Návod k sestavování meteorologických zpráv INTER, Archivační řád, Skartační řád aj.), stál u zrodu a budování ústředního archivu ústavu v Brozanech.

Ve všech těchto pracovních aktivitách se vždy uplatňoval a dosud plně uplatňuje jeho pověstný systematický přístup k řešení úkolů, píle, cílevědomost a zejména jeho dobré orga­nizační schopnosti. Tyto vlastnosti, spolu s oblíbeností a res­pektem, jej často stavěly rovněž do funkcí v oblasti odborářské a veřejně prospěšné činnosti na pracovišti i v místě bydliště.

Jménem širokého okruhu spolupracovníků přejeme jubi­lantovi do dalších mnoha let hodně zdraví, elánu a zdaru při uskutečňování všech svých předsevzetí a plánů.

Jan Strachota, MZ 1996/2, ročník 49, str. 46


 

ŠEDESÁT LET RNDr. VLADIMÍRA SEIFERTA

Je to téměř neuvěřitelné, ale dne 18. června 1996 RNDr. Vladimír Seifert vstupuje mezi šedesátníky. Narodil se ve východních Čechách v Žamberku a v nedalekém Letohradu prožil téměř celé své dětství. V roce 1946 se s rodiči přestě­hoval do Liberce, kde maturoval a v druhé polovině padesá­tých let studoval na Vojenské technické akademii v Brně. Do vojenské uniformy se však příliš nezamiloval, neboť hned po absolvování této vysoké školy v roce 1960 odešel do civilu a nastoupil do ČHMÚ. Zde působil jako synoptik nejprve v oddělení krátkodobé a později dlouhodobé předpovědi. V roce 1990 přešel z provozu na místo vedoucího odboru meteorologických předpovědí. V tomto období díky svým mimořádným jazykovým dispozicím úspěšně reprezentoval náš ústav na několika zahraničních konferencích, např. v Londýně, ale i v daleké Číně.

Své odborné znalosti, nabyté dlouholetou praxí prognos­tika, uplatnil velmi úspěšně při popularizaci meteorologie. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal nejen jako vynikající televizní a rozhlasový interpret, ale i jako autor několika pěk­ných populárně naučných knížek o počasí a jeho předpovídá­ní, z nichž jedna vyšla i v německé a francouzské verzi.

Vladimír vždy byl, samozřejmě stále je a jistě i nadále bude velmi úspěšný na poli sportovním a společenském. Vítěz přečetných sportovních klání na hrách ČHMÚ i Vodohospo­dářských hrách, čelný veterán Velké Kunratické, lyžařský expert a vedoucí různých zahraničních zájezdů a v neposled­ní řadě výborný společník, který na podnikových zábavách dovedl roztančit a „dostat na stůl" doslova kdekoho, včetně nejvyšších.

Toto vše můžeme čerstvému šedesátníkovi jen závidět, ale zároveň i přát, aby ve všech svých tak četných aktivitách zdár­ně a v plném zdraví mohl pokračovat úplně nejdéle.

Vladimír Vondráček, MZ 1996/2, ročník 49, str. 38


 

RNDr. JAN STRACHOTA

Narodil se 25. 12. 1935 ve Zlíně. Po maturitě se i on roz­hodl pro studium meteorologie na Fakultě letecké a elektro­nické Vojenské akademie v Brně. Po ukončení studia v roce 1960 nastoupil na Hlavní povětrnostní ústředí, kde pracoval v různých provozních funkcích v oddělení předpovědi počasí (letecká a synoptická meteorologie). Od roku 1968 se pak v oddělení výzkumu začal zabývat problematikou radiolo­kační meteorologie, které se - i řízením osudu - věnoval po­sléze více než dvacet let.

V roce 1971 byl jako mnoho jiných z politických důvodů z armády propuštěn. Díky odvážnému a jasnozřivému roz­hodnutí vedení v čele s ředitelem J. Zítkem našel útočiště v Českém hydrometeorologickém ústavu. Zpočátku pracoval v Ústřední předpovědní vodohospodářské informační službě, kde se vedle standardních hydrologických předpovědí začal zabývat i možnostmi radiolokačního měření srážek a jeho využití v hydroprognózní výstražné službě. Od roku 1973 našel uplatnění na specializované observatoři ČHMU v Pra/e-Libuši, kde se mohl plně věnovat metodice měření, zpracová­ní a interpretace radiolokačních měření i práci na koncepci výstavby české radiolokační sítě. Ale nejen to: jeho nápadi­tost a šikovnost „baťovského" rodáka se záhy projevily při překonávání řady překážek období vyspělého socializmu" (potíže s výstavbou věže, obměny radiolokátorů apod.). V 80. letech zužitkoval své zkušenosti a poznatky v řadě článků a přednášek zveřejněných doma i v zahraničí (časopisy Me­teorologické zprávy, Weather, semináře ve Švédsku, Velké Británii, Koreji) a podílel se na zpracování příslušných hesel Meteorologického slovníku.

V roce 1990 využil dr. Jan Strachota možností nabídnu­tých v rámci mimosoudních rehabilitačních řízení a vrátil se do služeb armády s hodností podplukovníka. V Povětrnost­ním ústředí Praha pracoval v předpovědním a technickém oddělení. V roce 1995 odešel na vlastní žádost do zálohy a vrátil se do ČHMÚ. kde působí ve funkci asistenta náměst­ka pro meteorologii.

Strohý výčet životopisných údajů a pracovních aktivit by byl neúplný, kdybychom pomlčeli o charakterových vlastnos­tech jubilanta. Jan Strachota je člověk opravdových hodnot, které zahrnují vlastnosti úctyhodných mužů. Byt vojensky precizní při plnění pracovních povinností, není dogmatickým vykonavatelem příkazů. Jsou mu cizí odbornické „exibice", příznačné pro malodušné. Nad jiné ctí integritu rodiny a jí vě­nuje všemožnou péči. Je kruté, že osud zasáhl Jana Strachotu nenahraditelně v této oblasti.

Jménem širokého okruhu spolupracovníků i jménem redakční rady Meteorologických zpráv, jejímž členem je od roku 1990, přejeme RNDr. Janu Strachotovi k jubileu a do dalších let hodně zdraví a elánu jako předpokladů k uskuteč­nění všech předsevzetí, splnění povinností a osobní spokoje­nosti.

Zdeněk Horký, MZ 1995/6, ročník 48, str. 191


 

ŠEDESÁTINY RNDr. VLADIMÍRA VONDRÁČKA

Vladimír Vondráček se narodil 15. října 1935 v podkrko­nošském Jičíně proslaveném mnoha významnými meteorolo­gy. Snad lato tradice mu byla osudnou. Po maturitě odešel na Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy a studia úspěšně skončit na katedře astronomie, geofyziky a meteoro­logie v roce 1958.

Celý život věnoval meteorologii. Absolvoval mimo jiné dvouleté postgraduální studium. V práci, kterou odevzdal, se věnoval rozvoji střednědobé statisticko-analogové metody předpovědí meteorologických prvků. Tato vysoce kvalitní studie byla základem jeho práce habilitační. Na jedné straně ryze odborná činnost, na straně drahé nespočítatelné množ­ství zanalyzovaných synoptických přízemních a výškových map. Od roku 1990 se věnuje navíc i předpovědím dlouhodo­bým. Vladimír Vondráček je synoptik - profesionál, ale i meteorolog, básník, spisovatel a dopisovatel do Svobodné Evropy. Jeho mírnou a citlivou duši neustále trápí politický šlendrián, uskoky, korupce a nepravdy. Předpovědi pro veřej­nost dovede jako málokdo skloubit tak, aby byly atraktivní. Není divu, že se zařadil do čela týmu, který prostřednictvím rozhlasových vln a televizních obrazovek posouvá meteoro­logii do středu zájmů široké veřejnosti.

Vladimíre, přejeme Ti pevné zdraví, mnoho dalších od­borných i životních úspěchů a věříme, že Tvoje verše budou po řadu let ozdobou životních jubileí Tvých přátel

Miroslav Škoda - Vladimír Seifert, MZ 1995/4, ročník 48, str. 132


 

RNDr. MIROSLAV ZEMAN ŠEDESÁTNÍKEM

V únoru letošního roku oslavil významné životní jubile­um 60 let veku český meteorolog RNDr. Miroslav Zeman, plukovník v.v. Jubilant se narodil 24. 2. 1935 v Pyšelích u Prahy. Po ukončení gymnaziálních studií v Říčanech u Prahy zahájil studium v Praze na Karlově Univerzitě, ze kte­ré přešel po 1. semestru na Vojenskou technickou akademii v Brně (později Vojenská akademie). Zde ukončil v roce 1958 studium meteorologie na letecké fakultě.

Jeho odborné a organizační schopnosti mu otevřely poměrné rychlou kariéru vojenského meteorologa a brzy zastával řídící funkci vojenské hydrometeorologické služby na Ministerstvu obrany ČR. Na tomto významném místě pra­coval až do svého odchodu do důchodu v roce 1993. Během své služební kariéry koordinoval styčné oblasti činnosti vojenské meteorologie s ČHMÚ, ÚFA a MFF UK. Součástí aktivit jubilanta byla i dlouholetá činnost v Československé (nyní České) meteorologické společnosti a v letech 1966 až 1989 byl členem hlavního výboru. Nelze opomenout ani jeho práci v redakční radě časopisu Meteorologické Zprávy v letech 1984 - 90. Publikační činnost vyvíjel zejména v rám­ci armádních vydavatelství a jeho nemalý podíl byl rovněž v oblasti rozvoje a koordinace vojenského meteorologického školství. Ani v současné době obor meteorologie neopustil. Pracuje nyní jako meteorolog v Ústředí radiační monitorova­cí sítě AČR. U příležitosti významného životního jubilea mně dovolte poděkovat RNDr. Miroslavu Zemanovi za odpověd­nou práci ve prospěch vojenské, ale i civilní meteorologie. Současně mu přejeme v dalších mnoha letech hodné zdraví a síly k aktivní práci v oboru i v životě soukromém.

Jan Strachota, MZ 1995/2, ročník 48, str. 36


 

ŠEDESÁTINY RNDr. VLADIMÍRA BRŮŽKA

RNDr. Vladimír Brůžek se narodil 22. ledna 1935 v Be­rouně. Celé dětství i mládí až do maturity na tamnějším gymnáziu prožil v tomto krásném středočeském kraji a jistě i proto si zamiloval přírodu jako takovou. Na Matematic­ko-fyzikální fakultu UK v Praze vstoupil v roce 1953 a pů­vodně plánoval studium astronomie. Po reálném zvážení dalšího uplatnění zůstal sice věren katedře astronomie, ge­ofyziky a meteorologie, ale nakonec na celý svůj dosavadní život zakotvil u posledně jmenovaného oboru.

Do ČHMÚ nastoupil hned po promoci v lété 1958. Prvních 11 let pracoval v nepřetržitém provozu v oddělení krátkodobé předpovědi a patří mezi už jen několik málo původních pracovníků komořanského zámečku. V roce 1969 převzal od dr. Jílka nevděčné žezlo dlouhodobé předpo­vědi a drží ho dodnes.

Za 25 let práce v této specializaci vypracoval několik modelů dlouhodobé předpovědi, zabýval se i mimozemský­mi vlivy na zemskou atmosféru a dlouhodobými změnami časových řad za účelem využití v dlouhodobé předpovědi.

V posledních letech úspěšně reprezentuje náš ústav na me­zinárodních konferencích doma i v zahraničí, podílí se na práci teamu Past Global Changes, který se zabývá komplex­ním studiem dlouhodobého kolísání zemského klimatu.

V roce 1994 byl zaregistrován jako řádný člen Evropské geofyzikální společnosti. Dále dlouhodobé spolupracuje s Geofyzikálním ústavem AV ČR a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Dr. Brůžek má na svém kontč sedm desítek odborných publikací a nelze ani pominout jeho populari­zační činnost v nejrůznějších sdělovacích prostředcích.

V soukromí je zdatným a aktivním rybářem, ve zralém věku si troufl rozmnožit svou rodinu o dalšího potomka. Skoro se nechce věřit, že Vladimír dovršuje šedesátku! A tak nám nezbývá, než mladému kmetu popřát do dalších mnoha let pevné zdraví, hodně klidu v zaměstnání i v rodinném životě a hodně potence duševní i tělesné!

Vladimír Vondráček, MZ 1995/1, ročník 48, str. 17


 

RNDr. IVAN PANENKA 60-ROCNY

V máji tohto roku sa dožil 60 rokov významný slovenský meteorolog RNDr. Ivan Panenka, plukovník v. v. Rodák zo Senice nad Myjavou začal štúdium na Karlovej univerzitě v Prahe, z ktorej prešiel na Vojenskú technickú akadémiu v Brne, kde na leteckej fakultě ukončil štúdium meteoro­logie. Odborné aj organizačně schopnosti mu otvorili cestu k rýchlej kariéře vojenského meteorologa, kde dosiahol funkciu velitela Hlavného poveternostného ústredia ČSLA v Prahe. Známe události v roku 1968 boli příčinou vynú-teného odchodu Dr. Panenku z armády. Začal znovu ako řadový meteorolog v synoptickej a leteckej službě Slo­venského hydrometeorologického ústavu v Bratislavě.

V polovici sedemdesiatych rokov prešiel ako synoptik do hydrologickej predpovednej a informačnej služby SHMU. V rokoch 1990 až 1993 zastával funkciu námestníka riaditela SHMU pře úsek meteorologie a súčasne čestnú volenu funkciu předsedu Slovenskej meteorologickej společnosti pri SAV.

Dr. Panenka významné přispěl k budovaniu vojenskej meteorologie a vyše dvadsať rokov sa aktivně podjela! na rozvoji slovenskej meteorologie aj hydrologie. Personálna bibliografia SHMU zaznamenává takmer 50 vědeckých a od­borných prác jubilanta. Ako synoptický a letecký meteoro­log sa věnoval problematike výškového větra, dýzového prúdenia a orografickým vplyvom na atmosférické prúdenie.

V čase svojho pósobenia na hydrologii publikoval rad prác zameraných na prognózu zrážok, zrážkovo odtokové vztahy, hydrosynoptické predpovede, operativně hydrologické predpovede a hydrologickú výstražná službu. V posledných rokoch pred odchodom do důchodku hlavnou činnosfou ju­bilanta bola riadiaca a organizátorská práca. Plné absolu­torium si zaslúži ako předseda Slovenskej meteorologickej spoločnosti. Jeho zásluhou vznikol Bulletin Slovenskej me­teorologickej spoločnosti, ktorého bol prvým zodpovědným redaktorom.

Ako čelný představitel' slovenskej meteorologickej ko­munity aktivně podporoval rozvoj medzinárodnej spolupráce v meteorologii, najma stredoeurópskych krajin. Osobitný vztah si Dr. Panenka zachovává k českej meteorologii, zo školy ktorej vyšiel a počas celého svojho pósobenia na SHMU pozitivně prispieval k tradičné dobrej spolupráci českých a slovenských meteorológov.

Z příležitosti významného životného jubilea si dovofujem v mene slovenských meteorológov poďakovaf Dr. Ivanovi Panenkovi za zodpovědná prácu v prospěch slovenskej me­teorologie a súčasne mu v ďalších rokoch života popriať pevné zdravie, osobnú spokojnosť a vefa rokov činorodej aktivity.

Dušan Závodský, MZ 1994/4, ročník 47, str. 127


 

ŽIVOTNI JUBILEUM RNDr. BEDŘICHA BÖHMA, CSc.

Milý Bedřichu,

doufám, že mi nebudeš mít za zlé, že tímto dávám celé meteorologické veřejnosti na vědomí, že se blíží Tvoje še­desáté narozeniny. Já už dávno patřím mezi pamětníky, takže mám tu výsadu, že mohu zavzpomínat na tu dlouhou řadu let, co jsi byl mým kolegou, kratší řadu let mým šéfem a doufám, že celoživotním kamarádem. Přeji Ti k narozeninám všechno dobré, aby nikdy nezmizely ryby z řek a potoku, ke kterým jezdíš rybařit a aby ryby, které chytíš, neměly v sobě olovo, rtuť ani kadmium.

Jitka Hrdá

RNDr. Bedřich Böhm, CSc. se narodil 6. listopadu 1933 ve Štěměchách v třebíčském okrese. Gymnázium absolvoval v roce 1951 a v témže roce začal studovat ekonomickou statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zájem o přírodní vědy, především o fyziku a matematiku, brzy ko­rigoval jeho první vysokoškolský krok a vyústil ve studium meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fa­kultě Karlovy univerzity, které dokončil v roce 1956. Tehdy se fakulta o své absolventy starala pomocí „umístěnkového řízení" a bylo logické, že Bedřich spolu s dalšími čtyřmi meteorology a jednou matematickou statističkou nastoupil do pražského Hydrometeorologického ústavu. Od počátku se zaměřil na užitou meteorologii. Zpracovával studie, po­sudky a expertizy zejména pro výstavbu sídlišť a průmyslo­vých závodů a získal dobrý přehled o možnostech využívání meteorologie v různých oborech národního hospodářství. Z těchto zkušeností vycházel později i v práci výzkumné a vědecké v Ústavu fyziky atmosféry ČSAV, kde se spe­cializoval na problematiku rozptylu exhalací z elektráren. Výzkumně řešil otázky výstupu kouřových vleček z elektrá­ren a jím navržené modely podstatně zlepšily určování oče­kávaného znečištění ovzduší. Závěry z tohoto výzkumu ob­hájil jako kandidátskou dizertační práci.

Závažnost problematiky výzkumu znečištění ovzduší vedla v roce 1968 ke zřízení specializovaného útvaru čistoty ovzduší v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dr. Böhm byl tehdy pověřen vybudováním a vedením tohoto útvaru. Následovalo tvůrčí období řešení státních úkolů z programu P 16 (Tvorba a ochrana životního prostředí), v němž dr. Böhm prokázal nejen své vysoké odborné schopnosti, ale dokázal stmelit a vést výkonný tým vědeckých a odborných pracovníků, který vypracoval jednak řadu studií hodnotících výsledky empirických měření a informujících o míře zne­čištění ovzduší oxidem siřičitým a polétavým prachem v průmyslových oblastech České republiky, dále klimatologický model výpočtu očekávaného znečištění ovzduší a v neposlední řadě projekt prvního prognózního a signálního systému pro operativní řízení emisí za nepříznivých pod­mínek rozptylu.

V sedmdesátých létech se pozornost dr. Böhma zaměřila na problematiku komplexnějšího charakteru - na regionální znečištění hlavních složek přírodního prostředí. Vybudoval první stanici systému celosvětového monitoringu Světové meteorologické organizace BAPMON a jako expert se po­dílel na přípravě projektu účasti zemí tehdejší RVHP v systé­mu GEMS (Global Environment Monitoring System). Hlav­ní pozornost věnoval tzv. integrovanému monitoringu pří­rodního prostředí a k tomuto účelu vybudoval experimentál­ní pracoviště systému GEMS v Košeticích na Pelhřimovsku. Vznikla tak základna pro spolupráci specialistů různých vědních oborů.

Významná je jeho mezinárodní spolupráce ve výzkumu meteorologických aspektů znečištění ovzduší a v oblasti glo­bálního systému monitorování životního prostředí. Působil jako expert Světové meteorologické organizace v oboru integrovaného monitoringu přírodního prostředí a podílel se jako člen Mezinárodního programového výboru na pří­pravě konferencí SMO s tematikou modelování rozptylu v ovzduší.

Nezanedbatelná je i pedagogická činnost dr. Böhma doma i v zahraničí. Pracoval jako expert v Kubánské akademii věd, kde vyučoval meteorologii a vypracoval ve španělštině příslušné učební texty. Pravidelně vyučoval na postgradu­álním a pomaturitním studiu obor ochrana přírodního pro­středí a byl externím učitelem na Přírodovědecké fakultě UK.

RNDr. Bedřich Böhm je autorem nebo spoluautorem téměř jednoho sta vědeckých a odborných prací. Je dnes jedním z nejuznávanějších českých odborníků v oblasti ochrany čistoty ovzduší a přírodního prostředí. V tomto oboru zbývá udělat ještě podstatný díl práce. Přejeme mu proto hodně zdraví a elánu, aby nadále tvůrčím způsobem uplatňoval svůj přehled, odbornost a zkušenosti.

J. H., MZ 1993/5, ročník 46, str. 159-160


 

OPTIMISTA S OSMÝMI KRIZIKMI

(K životnému jubileu dr. Šimona Valoviče)

„Z osudia vybral som svoj los,

ako zrno, ktoré na brázdu priehrštím hodil kdos.

Vzklíčilo, rástlo, dalo zrno a dost,

ak ono v zemi, já na světe (SHMU) bol som len hosť".

(Volné přeložené z veršov J. V. Sládka)

 

Ten osudový los si vytiahol jubilant až ako štyridsiatnik, keď v r. 1953 přijal miesto na vtedajšej novoreorganizovanej pobočke Hydrometeorologického ústavu v Bratislavě (na­rodil sa 19. júla 1913 v Jaslovských Bohuniciach). Z jeho sejby, okrem iných plodov, vzišlo 77 publikovaných prác, převážné klimatického zamerania, ktoré tvoria zdroj poznania niektorých prvkov podnebia na Slovensku.

V čase příchodu na ústav bol už zrelý člověk, no ako klimatológ začiatočník, vo veku, v ktorom iní sa blížia k vrcholu svojich pracovných úspechov. Mal za sebou fažké roky oboch vojen a skúsenosti učitefa (riaditefa) dedinskej školy v rodnom kraji. O jeho schopnostiach a pracovitosti svědčí i tá skutočnost, že po ukončení právnického vzdelania, v snahe získaťpedagogickú aprobáciu, absolvoval štú­dium matematiky a fyziky na Vysokej škole pedagogickej. No v dosledku vtedajších pomerov nebolo mu umožněné využívať novonadobudnuté poznatky v praktickej výuke, o to bohatšie ich využil vo svojej vedeckej práci.

V čase jeho příchodu na ústav hlavné zameranie prác směrovalo k vyhodnoteniu dlhodobých radov klimatických prvkov pře „Atlas podnebia". V tejto činnosti a niektorých špeciálných výskumoch (mikroklima Dobšinskej fadovej jaskyne, bioklíma kúpelov Sklenné Teplice, výskyt dusna vo vybraných lokalitách a pod.) získal prvé vědecké skú­senosti a započal s publikačnou činnosťou.

Začiatkom šesfdesiatych rokov započala moja spolupráca s jubilantom. Vytvořili sme tandem s ciefom spracovaf intenzity krátkodobých dažďov na Slovensku. Výhodnocovanie sme robili ručně, práca bola namáhavá a zdíhavá. Trvala niekofko rokov a bola úspěšné završená příručkou, ktorá v praxi vodohospodárov slúži dodnes. Pri tejto práci vznikli medzi nami priatefské vzfahy, ktoré predížili túto spoluprácu na obdobie skoro troch desafročí a priatefstvo trvá až dodnes. Výsledkom je 55 publikovaných práck problémom zrážok, sucha, sněhu a snehovej přikrývky, ich premenlivosti a pravděpodobnosti výskytu, trendov vývoja a pod. Boli to preteky s časom o ciele, za ktorými sme popri plnění iných ploh, usilovné „šlapali do pedálov", pričom sme neustále viac a viac využívali výpočtovú techniku. V druhej polovici časovej etapy spolupráce sme náš tandem rozšířili i omladili o ďalšieho vytrvalca, dnešného profesora Rudolfa Brázdila, DrSc. z Prírodoveckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Nové trio začalo s elánom i novými metodami. Spoločným výsledkom bola přibližné jedna tře­tina prác z uvádzaného počtu 55. Viaceré práce mali mo­nografický charakter a prinášali nové pohfady na charakter dlhodobých zmien podnebia v strednej Európe.

Jubilant ako absolvent klasického vzdelania dobré ovládá latinčinu a históriu. Překlady niektorých starých odborných publikácií ho priviedli k zbieraniu a sústredeniu meteoro­logických pamiatok. Vďaka tomuto koníčku v rámci Slovenskej meteorologickej spoločnosti je sústredené niekolko stovák písomných i věcných pamiatok, ktoré osvetlujú vývoj meteorologie na Slovensku.

„Keby všetci chlapi světa" boli pracovití, so zmyslom pre spravodlivosť a povahovou vyrovnanosfou ako náš ju­bilant, nebolo by vojen, nenávisti a zloby, svet by žil v po­rozumění a blahobyte. Na ústave nezastával vedúce funcie, ale k zvýšeniu jeho odbornej úrovně a dobrému menu přispěl tak významnou mierou, že dielo, ktoré zanechal, jeho meno natrvalo zapísalo do análov rozvoja SHMU. Za to mu ďakujeme a prajeme dobré zdravie a pohodu v ďalších rokoch života.

Ferdinand Šamaj, MZ 1993/3, ročník 46, str. 95


 

ŽIT JE ČOSI ÚŽASNÉHO, ŽIŤ JE NÁDHERA

-hoc i v dóchodkovom veku

(K životnému jubileu RNDr. Zdeňka Smolíka, CSc.)

Rodák z Nivnice na Moravě (2. septembra 1933) a od­chovanec Reálného gymnázia v Uhorskom Brode, absolvo­val univerzitně štúdium v Bratislavě u prof. M. Končeka so zameraním na klimatológiu a hydrológiu (1958). Tým končí obdobie dětských radostí, študentských nerozvážností a začíná prozaický život.

Nastupuje ho na Hydrometeorologickom ústave v Prahe, kde pracuje v oblasti krátko a strednodobých předpovědí vo všeobecnej a leteckej synoptickej službě na ruzynskom letisku. Tu pósobil do r. 1964 a okrem prevádzkových úloh zapojil sa do výchovy leteckého personálu (bol menovaný skúšobným komisárom ČSA) a výskumne sa zaoberal problémami zrážok, búrok, námrazy a větra. K týmto problémom uveřejnil v Meteorologických zprávách, Leteckom obzore a bulletine šesť odborných článkov. Súčasne v tomto období pra­coval ako člen redakčnej rady Meteorologických zpráv, za čo mu redakcia pri tejto příležitosti vyslovuje poďakovanie.

V r. 1964 nastúpil štúdium internej vedeckej ašpirantúry na Výskumnej stanici základnej agrotechniky v Pohořeliciach pri Brne (Výskumný ústav rastlinnej výroby Praha), so špecializáciou agrometeorológia a bioklimatológia (ško­litel' prof. V. Novák). Ašpirantúru úspěšné završil v r. 1967. V tom istom roku obhájil doktorskú dizertáciu a začal pracovať ako vedúci bioklimatického laboratória Výskumného ústavu základnej agrotechniky v Hrušovanoch pri Brne, kde pósobil do r. 1970.

V tomto období sa orientoval na výskum, a to najma na pódnu klímu (pri róznom spracovaní pódy); na tepelný režim pódy, jej premrzávanie, vertikálně pohyby tepla; tepelnú bilanciu polnohospodárskych porastov a na štúdium vzájomných vzťahov medzi počasím a výnosmi róznych plo­din. Výsledkom tejto činnosti bol rad výskumných správ, z toho dvanásť odborných článkov publikovaných v róznych domácích i zahraničných časopisoch. Súčasne externě pó­sobil na Vysokej škole polnohospodárskej v Brne, bol ško­litelom diplomantov, oponentem diplomových a kandi­dátských prác, závěrečných správ, recenzentom róznych učebných textov a pod.

V r. 1970 kmeňovo prešiel na Vysokú školu polnohospodársku v Brne, na Ústav pre Medzinárodný biologický pro­gram, kde pósobil do r. 1976 ako vedúci bioklimatického úseku a člen Vedeckej rady ústavu. Jeho vedecko-výskumná činnosť bola zameraná na radiačně, tepelné a zrážkové po­měry ekosystému lesa a náhradných spoločenstiev, účasť na vypracovaní projektu „Novomlýnská nádrž" a pod. Vy­pracoval rad výskumných správ a ako autor a spoluautor publikoval doma i v zahraničí desaf odborných článkov. V tomto období externě pedagogicky pósobil na VUT Brno (Katedra urbanizmu) a VŠZ Brno (Fakulta agronomická), kde spolu s docentom Uhreckým napísal vysokoškolské skriptá Základy bioklimatologie pre meliorátorov.

Cesty osudov l'udí sú nevyspytatefné a tak miesto docentúry, která mu bola navrhovaná, bol nútený z tohto pracoviska odísť. Přechodné (v r. 1976-1978) pósobil ako tajomník Telovýchovnej jednoty Královopolská strojírna Brno, kde popři plnění úloh vyplývajúcich z novej funkcie spolupracoval s VŠZ pedagogicky i publikačně.

Od r. 1978 doposial pracuje na pobočke ČHMÚ v od­dělení operatívnych informácií, ako pracovník zodpovědný za meteorológiu. Podiela sa na riešení výskumných úloh, v tomto období vačšinou ako spoluautor publikoval okolo 20 článkov a statí v róznych časopisoch a učebniciach. Spo­lupracuje s riadiacimi a správnými orgánmi v krajskom i okresnom meradle, s příslušnými zdelovacími prostriedkami, pósobí ako súdny znalec apod. Vypracoval cca 250 od­borných posudkov, podielal sa na vypracovaní viacerých metodik a návodov a naďalej pósobí i pedagogicky.

Roky utiekli, sil ubudlo i keď chuť byť užitečným zostala. Jubilant vyoral hlbokú brázdu na poli agrometeorológie, ale neprichodí nám hodnotiť vykonané dielo, pretože ešte nie je uzavreté. Šesťdesiatka nie je vek, kedy končia pracovně schopnosti člověka a tak prajeme jubilantovi, aby jeho ďalší život sa niesol v duchu nadpisu tejto spomienky.

Ferdinand Šamaj, MZ 1993/3, ročník 46, str. 95


 

Poděkování RNDr. J. Rakovi, CSc.

V souvislosti s odchodem do důchodu k 1. 6. 1993 ukončil svoji činnost v redakční radě našeho časopisu RNDr. Juraj Rak, CSc. ze Slovenského hydrometeorologického ústavu. Byl služebně nejstarším členem redakční rady (od r. 1969) a v této aktivitě uplatnil nejen svoje dlouholeté odborné a organizační schopnosti, ale i přirozený vztah k publikační činnosti. Pozice náměstka ředitele SHMÚ předurčovala často zajišťování nevděčných úkolů, spočívající v osobní garanci za přípravu tématicky koncipovaných čísel a článků. Těchto úkolů se vždy zhostil spolehlivě a přesně. I svojí autorskou a lektorskou činností spoluvytvářel charakter Meteorologických zpráv po téměř čvrt století.

Přejeme RNDr. J. Rakovi, CSc. upřímně dobré zdraví i osobní pohodu a věříme, že odborná spolupráce s „jeho" časopisem nekončí jedním kalendářním datem.

Redakce - redakční rada, MZ 1993/3, ročník 46, str. 95


 

Životní jubileum dr. Bedřicha Böhma

Dalším jubilantem, který se v letošním roce 6. 11. dožívá šedesáti let, je RNDr. Bedřich Böhm, CSc. Celou svoji odbornou a vědeckou životní dráhu spojil s dnešním Českým hydrometeorologickým ústavem, kam nastoupil po studiu meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zastával řadu významných odborných i organizačních funkcí a stal se jedním z nejuznávanějších českých odborníků v oblasti ochrany čistoty ovzduší.

Postupně vedl řadu důležitých výzkumných úkolů a účastnil se aktivně mnoha projektů mezinárodního významu. Jeho publikace pokrývají široký tematický obor zahrnující transport znečišťujících příměsí v různých prostorových měřítkách, studium tvaru kouřových vleček, chemické reakce v atmosféře, monitoring znečištění ovzduší atd. Z posledního období si zvláštní zmínky zaslouží jeho podíl na vybudování mo­nitorovacího pracoviště v Košeticích u Pelhřimova.

Dr. B. Böhm se aktivně účastnil života naší meteorologické společnosti a byl členem jejího Hlavního výboru, v letech 1981-86 zastával funkci hospodáře ČSMS.

Do dalšího života přejeme jubilantovi vše nejlepší a doufáme, že ještě po mnohá léta bude pokračovat jeho práce prospěšná pro meteorologu a klimatologii.

Jan Bednář, Věstník ČMeS 1993/2, srpen 1993


 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM RNDr. JITKY HRDÉ, CSc.

Říká se, že se ženám nemá připomínat jejich věk. U Jitky se toho nebojím. Nikdy ze sebe nedělala více, než byla a mohu tedy oznámit všem, že 27. září oslavila své šedesáté narozeniny.

Jitka vystudovala matematickou statistiku na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity u profesora No­váka a spolu s námi meteorology (J. a M. Reinhartovi, B. Sobíšek, D. Vítková a já) nastoupila 1. února 1956 do služeb Hydrometeorologického ústavu, jemuž zůstala celý život věrná. Byli jsme tehdy po delším časovém odstupu první absolventi univerzity, kteří do ústavu díky koncepci ředitele Zítka přišli a kteří měli změnit tehdejší tradiční postupy.

Jitku čekal náročný úkol- využít děrnoštítkové stroje ke zpracování meteorologických informací. Z dnešního hledis­ka jde o muzeální techniku, tehdy jsme však v ČSR byli mezi prvními. Dr. Hrdá zpracovala zejména informace z našich letištních stanic (depeše AERO či AVIA) a vyhodnotila klimatologická data z několika míst v republice tehdy moderní metodou dynamické klimatologie. Zavedla tuto techniku i do praktických aplikací v posudkové a experti zní činnosti - spolu jsme např. z hodinovek na letišti připravili podklady pro optimalizaci délky rozjezdových drah na le­tištích.

Sama se intenzívně zabývala metodami objektivních od­hadů klimatologických informací a optimalizací hustoty sta­niční sítě. Na toto téma vypracovala kandidátskou dizertační práci, jí navržené metody hodnocení statistické struktury meteorologických polí byly přejaty do mezinárodních do­poručení pro meteorologické služby.

V roce 1969 přešla Dr. Hrdá do nově vzniklého oboru naší služby, do laboratoře ochrany ovzduší, kde vedla zpo­čátku skupinu a později oddělení matematické statistiky. V kolektivu pracovníků z různých vědních oborů se brzy uká­zalo, že Jitka dobře chápe potřebu společného úsilí a že může od čistě matematicko-statistického pojetí přejít k nad­stavbě, ke svodce, ke koordinaci výzkumných prací. Vý­znamně se podílela na řešení prvního státního výzkumného úkolu našeho ústavu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let zaměřeného na oblast Podkrušnohoří. V úkolu „Analýza a hodnocení znečištění ovzduší v územních celcích" zhodno­tila kvalitu ovzduší v našich exponovaných oblastech a při­pravila podklady pro prognózu kritických situací vysokého znečištění ovzduší. Od roku 1978 byla koordinátorkou státních úkolů ochrany čistoty ovzduší (P-16, později A-12), které vedle analýz existující situace připravily též podklady pro operativní řízení emisí (monitoring, varovné a regulační systémy).

Na rozdíl od nás meteorologů, byla Jitka v ústavu jedním z prvních specialistů v oboru, který byl pro nás vlastně pomocnou vědou. To je na první pohled postavení výsadní, vyžaduje však maximální porozumění pro hlavní obor a upřímnou ochotu k neformální věcné spolupráci. Dr. Hrdá musela překonat staré konzervativní pojetí metody čárko­vání, kdy aritmetický průměr byl vrcholem snažení. Úspěšně prošla etapou, kdy zejména lidé bez náležité erudice v úctě ke složitým vzorečkům chtěli aplikovat poznatky statistiky bez ohledu na to, zda je to v daných podmínkách správné a zda výsledek má nějakou vypovídací schopnost. Dnes -v době computerů - musí na pravou míru uvést představy, že počítače mohou vše a že nemusíme myslet a vědět, co a proč chceme počítat. S tím se Jitka uměla vypořádat a jestliže snad možnosti matematické statistiky nebyly plně využity, pak ruku na srdce, vina je na nás, že jsme nepřišli. Neznám případ, že by nebyla ochotna poradit či pomoci.

Výsledky její odborné práce však nejsou důvodem k tomu, abych jí touto formou popřál všechno nejlepší k ži­votnímu jubileu. Nebyla dítětem štěstěny a leccos musela v životě překonat. Přesto - či snad právě proto? - nám byla vzorem upřímného konstruktivního a kolegiálního přístupu i vybraného chování s pochopením pro druhé a respektem k jejich soukromí. Sama vysoko povznesena nad malicherné spory a touhy po kariéře, moci či slávě, uměla pomoci i v případech nejsložitějších. Pojďme se domluvit co dělat, aby to bylo dobré - a každý uvážlivý musel respektovat paní s takovou odbornou a především lidskou autoritou. Jitka je a zůstává dámou naší meteorologické služby.

Bedřich Böhm, MZ 1992/5, ročník 45, str. 159-160


 

RNDr. JÁN PRIBIŠ, CSc. - ŠESŤDESIATNIKOM

Aj keď je "svet báječné miesto na narodenie", každému člověku je bez jeho vole určený čas a miesto jeho zrodu. A tak sa stává, že všetci čo sme sa narodili na záhorských, či iných rovinách, nemůžeme nezávidief rodákovi z blízkosti hór a výnimočného tatranského pohoria, ktorého už prvé dětské pohrady patřili úchvatným skalnatým štítom. Vyrastal vo vyrovnanom rodinnom prostředí historického městečka, plného slávy, zdobiacej dějiny bývalého horného Uhorska. Dobré sudičky chlapcovi nadělili okrem pracovitosti a umu aj talent pohybu a dohřej mysle, s citom pre pravdu. Nelahké roky čakali na mládenca - študenta spod Tatier. Dlho som premýšral, ako priblížil osobnost jubilanta, priatera, neformálnymi slovami. Úrodou otaželi roky práce, štúdia, bu­dovania i športového zápolenia v mnohých disciplínách. A keď už je řeč o Sportovaní, tak vždy a všade rešpektoval FAIR-PLAY. Inak sa nedá lepšie vyjadrit šlachetný a čestný život jubilanta.

Narodil sa 30. júna 1932 v Malom Slavkove. Po Gymnáziu v Kežmarku (1943-1951) študoval v rokoch 1951 až 1956 na Prírodovedeckej fakultě UK v Bratislavě, odbor matematika-fyzika, v posledných dvoch rokoch špecializáciu meteorológia.

V roku 1973 sa stal kandidátom matematicko-fýzikálnych vied a neskór samostatným vědeckým pracovníkom. Po skončení vysokej školy už 14. marca 1956, nastúpil do Hydrometeoro­logického ústavu a stal sa vedúcim Aerologickej stanice Poprad.

V tejto fúnkcii pósobí doteraz. Tridsatšest rokov vzbudzuje úctu už len pri ich vyslovení. Póvodné pracovisko na letisku Poprad so štyrmi pracovníkmi, sa pod jeho vedením rozrástlo na Středisko aerológie a horskej meteorológie, vybudované v rokoch 1969-1977 v Gánovciach (dnes s 22 pracovníkmi). Pra­covisko je vybavené najmodernejšou technikou (Systém Digicora, fy VAISALA) vrátane počítačov a pravidelné merenia štyrikrát denně sú súčasfou medzinárodnej výměny meteoro­logických informácií.

V roku 1977 sa doktor Pribiš zúčastnil pätmesačného Medzinárodného monzunového experimentu '77 v Indickom oceáne, Arabskom mori a Bengálskom zálive s ciefom expedície prispief k objasneniu mechanizmu monzúnovej cirkulácie v tropickej oblasti. (Pri tejto cestě prešiel viac ako 40 tisíc kilometrov, překročil rovník v oblasti Sumatry a bol krstený Neptúnom. A možno aj preto v jeho pracovni nájdeme výrok z čias antických, že "Loď nemóže byť istená jednou kotvou, tak ako život jedinou nádejou").

Pre úplnosf dodávám, že jubilant publikoval okolo 30 odborných prác, pósobil dva roky ako externý učitel na MFF UK v Bratislavě, viedol viaceré diplomové práce i výskumné úlohy a v roku 1980-1986 bol členom autorského kolektivu explikatívneho Meteorologického slovníka, připraveného na vydanie. Bol dlhoročným predsedom Vý­chodoslovenskej pobočky Slovenskej meteorologickej spo­ločnosti pri SAV.

Odbomú činnost, priatefský vztah i neúnavný mladicky elán dobré pozná nielen naša československá meteorologická obec, ale aj odborníci susedných krajin a každý, kto len raz navštívil oázu zvanú Gánovce, zatúži po návrate na toto miesto. K týmto luďom. K priatefovi, jubilantovi dr. J. Pribišovi, CSc., ktorému týmto blahoželáme a prajeme pevné zdravie, spokojnosf a šfastie do ďalších rokov života.

Janko, ak Ti snáď život niečo uberie, nesmút, veď ako sám vravíš, dal Ti tolko, že má z čoho brat.

Ivan Panenka, MZ 1992/3, ročník 45, str. 94-95


 

JOSEF ČENĚK ŠEDESÁTNÍKEM

V letošním roce oslavil významné životní jubileum 60 let věku dlouholetý pracovník Solárního a ozónového od­dělení Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové pan Josef Čeněk. Jubilant se narodil 20. 2. 1932 ve východočeském městečku Smiřice v rodině místního ob­chodníka, která se po mnoho generací významně podílela na rozvoji a řízení města. Po ukončení reálného gymnázia v Jaroměři zahájil studium na lékařské fakultě v Hradci Krá­lové, které však po třech letech v důsledku těžké nemoci musel ukončit. V září r. 1957 Josef Čeněk nastoupil do za­městnání na tehdejší observatoř Hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, nyní Solární a ozónové oddělení ČHMÚ, kde pracuje nepřetržitě již 35 let. Jako jeden z prvních zaměstnanců ústavu si zvýšil svoji odbornou kva­lifikaci v podnikové škole, kterou absolvoval s výborným prospěchem. Na observatoři postupně prošel všemi úseky její činnosti a velmi rychle se stal odborníkem v oblasti kalibrace radiačních přístrojů a vyhodnocování radiačních měření. Díky jeho příslovečné přesnosti a pečlivosti má dnes ČHMÚ jednu z nejkvalitnějších a v zahraničí nejuznávanějších radiačních databází ve střední Evropě. K dlouho­letým pracovním úkolům kolegy Čeňka při zajišťování funkce pracoviště jako Národního radiačního střediska ČSFR patří rovněž mezinárodní výměna radiačních dat a v posledních letech zejména kontrola kvality funkce radiační sítě ČHMÚ. Výčet jeho odborných aktivit by nebyl úplný bez uvedení skutečnosti, že se výrazným způsobem podílel na většině analýz slunečního záření vypracovaných v ČHMÚ. Mezi nejvýznamnější patří radiační části publi­kací Podnebí Československé socialistické republiky - sou­borná studie, Podnebí a počasí v Krušných horách a vý­zkumné studie Sluneční záření na území ČSSR, Vývoj pole slunečního svitu v ČSSR 1956-1985, Recalculated total ozone data - Hradec Králové 1962-1990.

Jubilantovi, který letos oslavil své šedesátiny uprostřed činorodé práce jak ve svém oboru, tak jako člen Rady městského úřadu ve Smiřicích, přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v jeho osobním životě. K to­muto blahopřání se připojuje i výbor pobočky Českoslo­venské meteorologické společnosti v Hradci Králové, jejímž je oslavenec dlouholetým aktivním členem.

Karel Vaniček, MZ 1992/2, ročník 45, str. 56


 

RNDr. JURAJ RAK, CSc. - ŠESTDESIATROČNÝ

V tomto roku sa dožívá významného životného jubilea popredný představitel slovenskej meteorologie RNDr. Juraj Rak, CSc. Jubilant sa narodil 5.4.1932 v Zemplínskej Teplí­cí, okres Trebišov. V rodisku absolvoval základnu školu, v Sečovciach meštiansku školu a v roku 1951 zmaturoval na gymnáziu v Košiciach. V roku 1956 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakultě Univerzity Komenského v Bra­tislavě, smer matematiku a fyziku, špecializáciu meteoro­lógia. V roku 1970 ukončil vedeckú ašpirantúru a získal hodnost kandidáta fyzikálno-matematických vied. V roku 1987 sa stal vedúcim vědeckým pracovníkom.

Dr. Rak po skončení vysokej školy mal póvodne začať pracovat v armádnej meteorológii. Vzhíadom na znižovanie stavov dóstojníkov v uvedenom období přechodné pósobil ako středoškolský profesor matematiky a astronómie v Ko­šiciach. Na Slovenský hydrometeorologoický ústav v Bra­tislavě nastúpil 1. 7. 1958 a doposiaí odpracoval 34 rokov. Postupné zastával rózne hospodářské funkcie: vedúci letec­kej služby, vedúci odboni klimatológie, vedúci klimatológickej služby a v rokoch 1969 až 1990 funkciu I. námestníka riaditela ústavu. V súčasnosti je vedúci výskumu klimato­lógie.

Jubilant počas svojho pósobenia na SHMÚ zastával rad odborných funkcií. Vyše dvadsaf rokov bol členom technic­kej komisie pre klimatológiu pri Světověj meteorologickej organizácií. Pátnásf rokov bol členom redakčnej rady ča­sopisu Ochrana ovzduší, od roku 1969 doposial je členom redakčnej rady Meteorologických zpráv. Bol členom viace­rýeh výborov, komisií i vědeckých rád.

Dr. Rak začínal v synoptickej a leteckej meteorológii. V tomto období sa věnoval štúdiu problematiky dohladnosti z hiadiska potrieb leteckej dopravy. Po přechode do klimatologickej služby sa zaoberal otázkami atmosférickej vlhkosti i hodnotením mimoriadnych prejavov počasia. Ako námestník SHMÚ pre klimatológiu a čistotu ovzdušia, popři starostlivosti o prevádzku a rozvoj klimatológie, věnoval osobitou pozornost budovaniu pracovísk čistoty ovzdušia. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj tejto novej činnosti. Pod jeho vedením sa realizovala výstavba siete stanic na meranie znečistenia ovzdušia v priemyselných oblastiach

Slovenska, výstavba laboratórií čistoty ovzdušia v Bratisla­vě a na pobočkách v Banskej Bystrici i Košiciach, výstav­ba meteorologických observatórií v Jaslovských Bohunici­ach a Mochovciach. Podporoval rozvoj monitoringu regionálneho znečistenia ovzdušia a chemického zloženia zrážkových vód, monitoring rádioaktivity i budovanie Re­gistra emisii a zdrojov znečistenia ovzdušia. V druhej po­lovici osemdesiatych rokov sa aktivně podieíal na rozvoji prognóznych a signálnych systémov znečistenia ovzdušia v Bratislavě a Košiciach.

Dr. Rak sa široko angažoval na rozvoji spolupráce štátov RVHP v oblasti ochrany ovzdušia. Po roku 1968 v rámci Pracovnej skupiny pre meteorologické aspekty znečistenia atmosféry Konferencie riaditeíov meteorologických služieb, od roku 1974 bol vládnym splnomocnencom pre problém V. - meteorologické aspekty znečistenia atmosféry Všeobec­né rozvinutého programu spolupráce štátov RVHP v oblasti ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prí­rodných zdrojov. Túto funkciu vykonával až do zániku RVHP v roku 1990. Nesporným pozitívom tejto spolupráce boli kontakty a výměna skúsenosti medzi odbornými pracoviskami čistoty ovzdušia východoeurópskych štátov.

Dr. Rak bol v rokoch 1971 až 1990 koordinátorom vi­acerýeh výskumných úloh z oblasti znečisťovania ovzdušia. Aktivně sa podielal na analýze a hodnotení výsledkov me­raní znečistenia ovzdušia, meteorologickom zabezpečovaní rozvoja jadrovej energetiky i viacerýeh klimatologických štúdiách. Publikoval vyše 100 odborných prác. Bol spoluautorom vysokoškolskej učebnice Blažej, A. a kol.: Che­mické aspekty životného prostredia. Aktivně sa zúčastnil mnohých vědeckých konferencií a seminárov doma i v za­hraničí. Lektoroval a oponoval desiatky odborných článkov a výskumných správ. V súčasnosti, ako vedúci výskumu kli­matológie, koordinuje za SHMÚ riešenie úlohy .Hydrome­teorologický potenciál ČSFR".

Skúsenosti z pedagogickej práce středoškolského profe­sora jubilant uplatnil ako učitel na nadstavbovej podnikovej technickej škole (1963 - 1974), kde vyučoval matematiku, všeobecnú meteorológiu a čistotu ovzdušia. Neskór prednášal na postgraduálnom štúdiu pri Chemicko-technologickej fakultě SVŠT v Bratislavě i na Baníckej fakultě SVŠT v Košiciach. V roku 1979 bol schválený ako školitel pre výchovu nových vědeckých pracovníkov pre vědný odbor meteorológia a klimatológia.

Jubilant sa aktivně podieíal na práci Slovenskej mete­orologickej spoločnosti pri SAV, Vedecko-technickej spo­ločnosti a v súčasnosti je vo výbore Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie.

Dr. Rak si svojím otvoreným, energickým a operatívnym prístupom k íuďom i problémom vždy vedel udržať potrebnú autoritu v oknihu svojich spolupracovníkov a významné přispěl k rozvojů SHMÚ v posledných desaťročiach, hlavně v oblasti klimatológie a ochrany ovzdušia. Jubilant sa do­žívá 60 rokov v plnom zdraví a aktívnej práci. Do ďalších rokov jeho života mu prajeme vela zdravia, spokojenosti v práci i v osobnom životě.

Dušan Závodský, MZ 1992/1, ročník 45, str. 20


 

60 LET FRANTIŠKA PAVLASE

Je to neuvěřitelné, ale František Pavlas, náš milý přítel a dlouholetý spolupracovník, vedoucí letecké meteorologické stanice v Holešově, se 8. 9. 1990 tohoto významného jubilea dožívá. Zároveň je nutné uvést, že ve službách Hydrometeo­rologického ústavu je od roku 1957.

Je to člověk všestranných zájmů, především o přírodní vědy — meteorologii, klimatologii a v posledním období i o astronomii. Během svého působení seznámil a zaškolil řadu spolupracovníků, nejen s problematikou meteorologic­kých měření a pozorování, ale i se synoptickou meteorologii.

František Pavlas se vyznačuje smyslem pro preciznost i náročnost k podřízeným, často jej vidíme při zpracování časových řad ze stanice Holešov, a to nejen číselně, ale i graficky.

V osobním jednání je vždy korektní, tuto vlastnost oceňují jak pracovníci Řízení leteckého provozu, Slovairu, Svazarmu, škol, ale i posádky „speciálů", kterým je ochoten pokaždé podat potřebné informace. Svým optimismem je známý ne­jen na meteorologické stanici, ale i na celém holešovském letišti. Jeho přístup je příkladem i pro spolupracovníky, není jistě náhodou, že pod jeho vedením se stala tato stanice i v rámci celé ČSSR jednou z nejlepších.

S neobvyklým elánem se ujal např. agrometeorologických předpovědí a biometeorologických předpovědí pro Agrozet Prostějov, pro JZD AK Slušovice a JZD Březůvky, jimž jsou poskytovány nad úroveň plnění normálních povinností specializované předpovědi počasí s ohledem na charakter činnosti včetně výstrah.

Oslavenci přejeme jménem spolupracovníků hodně zdraví, elánu u nadšení, radosti z tvůrčí činnosti, smyslu pro humor a úspěchů v ochotnické divadelní činnosti.

Zdeněk Smolík, MZ 1990/3, ročník 43, str. 96


 

ROBERT INTRIBUS SE DOŽÍVÁ SEDMDESÁTI LET

Přední československý bioklimatolog doc. RNDr. Robert Intribus, CSc. se v září 1989 dožívá významného životního jubilea. Jo to opětovná příležitost obhlédnout životní dílo jubilanta a přát hodně zdraví a pohody do dalších let.

Robert Intribus so narodil 29. září 1919 v Lietavskej Lúčke ve skromném dělnickém prostředí, kde vyrůstal se šesti sou­rozenci. Po zakončení univerzitních studií na Prírodovedeckej fakultě bratislavské Komenského univerzity doktorátem pří­rodních věd působil kratší čas v tehdejším Státním meteoro­logickém ústavu. V roce 1954 přechází na Vysokú školu lesníekú a drevárskú do Zvolenu, kde se začíná na lesnické fakultě zabývat natrvalo užitou meteorologií. Jeho záběr z oboru bioklimatologie se prohlubuje, když poté v roce 1955 přechází do výzkumu — nejprve v rámci pracovišť SAV a pak v resortním Výzkumném ústavu lesného hospodárstva ve Zvolenu. Svoji specializaci utvrdil absolvováním externí vědecké aspirantury v oboru meteorologie a klimatologie (specializace bioklimatologie) na bratislavské univerzitě na katedře prof. Končeka (1961). V lesnickém výzkumu se stal vedoucím výzkumného oddělení lesnických meliorací VÚLH. Ke konci své aktivní výzkumné činnosti působil na výzkumné stanici VÚLH v Bratislavě-Štrkovei. Docent Intribus zakončil svou profesionální dráhu jako expert na univerzitě v Setifu (Alžírsko), kde připravoval nové pracovníky v užité meteo­rologii a uplatnil speciální zkušenosti při bioklimatologickém zabezpečování rozsáhlých zalesňovacích prací na okraji Sahury.

Jeho rozsáhlá odborná i veřejná činnost s důrazem na česko­slovenskou bioklimatologickou společnost byla popsána v člán­ku uveřejněném při příležitosti jeho šedesátin (Meteorol. Zpr., 32, 1979, č. 3).

Z obsáhlé publikační činnosti je nutné vyzdvihnout knihu Klíma v lesnom hospodárstvo (Bratislava, SVPL 1964), která může být označena za nejlepší pro lesníky a vysokoškolské studenty daného oboru z toho, co jsme v té době v Evropě měli; a to mezi jiným pro zdařilou syntézu fyzikálních a bio­logických aspektů, která se nedařila odborníkům s čistě fyzi­kálními přístupy k aplikacím meteorologie. Tato knížka ne­ztratila svůj význam ani dnes. Doc. Intribus byl též aktivním členem Slovníkové komise čs. bioklimatologické společnosti a má svůj podíl na Bioklimatologickém slovníku termino­logickém a explikativním (Academia 1980).

Robert Intribus se nezabýval jen vědou v klínu přírody a ve své pracovně. Přednášel i po přechodu do výzkumu na lesnické fakultě zvolenské VŠLD, kde byl v roce 1965 jmenován docentem pro lesnickou meteorologii a klimatologii. Působil léta též jako externí vysokoškolský učitel na Vysoké škole dopravní v Žilině. O jeho pedagogické činnosti na univerzitě v alžírském Setifu byla již zmínka.

Ke konci podtrhuji jeho vždy plné porozumění pro spolu­práci mezi českou a slovenskou bioklimatologickou obcí: cílevědomě, soustavně a pilně se o ni přičiňuje.

Seriózní vědecká práce, obětavá a obecné blaho sledující snaha na poli vědecko-organizačním, takt spojený s přímostí v jednání — to vše dohromady s dobrým vztahem k lidem vedlo k tomu, že doc. Intribus je v naší bioklimatologické obci oblíben a vážen.

Na slunný podzim, Roberte!

Vladimír Krečmer, MZ 1989/4, ročník 42, str. 128


 

75 let RNDr. Františka Stuchlíka

Dne 16. 3. 1989 se dožil v plném zdraví 75 let RNDr. František Stuchlík, dlouholetý pracovník ČHMÚ. Studium na Přírodovědecké fakultě UK v letech 1934–1939 ukončil disertační prací a byl prohlášen po rigorózních zkouškách doktorem přírodních věd. V důsledku válečných i poválečných událostí pak ještě dlouho trvalo, než se mohl dostat ke svému životnímu hobby, meteorologii. V letech 1939 až 1953 pracoval totiž jako úředník v leteckém průmyslu (nejprve v ČKD Karlín, později v letňanském Rudém Letově). Teprve až skončilo období „nadbytku státních zaměstnanců“, nastoupil v roce 1954 do našeho ústavu. Od té doby zde setrval plných třicet let až do svého odchodu do důchodu v roce 1983.

Příznačně neúnavnou odbornou prací přispěl podstatným dílem do rozsáhlé kolektivní publikace Podnebí ČSSR – tabulky. Kromě celé řady dalších klimatologických studií a posudků se stalo jeho hlavní náplní hodnocení některých sekulárních řad, a to zejména klementinské (srážky, tlak vzduchu a oblačnost). Přitom prověrku těchto dat prováděls neobvyklou důkladností a pečlivostí (podobně jako dr. Hlaváč teplotu vzduchu). Poznatky ze studia dlouhodobých řad, na nichž prokázal i některé středoevropské singularity, zveřejnil v několika článcích, mj. i na stránkách zahraničních časopisů. Jeho celoživotní zájem se už od mladých let soustředil na dlouhodobé sezónní předpovědi počasí. Znalosti o této problematice hlavně ve vztahu ke změnám sluneční aktivity si prohloubil koncem 60. let na několika odborných zasedáních v NSR (Bad Homburg), kde navázal užší spolupráci s významnými světovými odborníky (prof. F. Baur, H. von Rudloff aj.). Samozřejmě že se také s vehemencí jemu vlastní pokoušel tyto vědomosti uplatnit nejen v odborných publikacích, ale i v denním tisku zveřejňováním konkrétních předpovědí.

V této souvislosti si nejde odpustit vysvětlující poznámku, že i jiní meteorologové-prognostici zpravidla nesklízejí za tuto činnost vavříny. Jsou takříkajíc všem na očích, neuchráněni od častých, a někdy snad až příliš kritických poznámek. To platí zejména pro dlouhodobé předpovědi, jejich úspěšnost je celosvětově dosud nízká.

Dr. Stuchlík jako dlouholetý člen Čs. Meteorologické společnosti neustále popularizoval svůj obor slovem i písmem, organizoval zájezdy na různá vědecká pracoviště, pomáhal některým mladším spolupracovníkům, a to často bez ohledu na pracovní dobu. Jeho svědomitost, píle, pořádkumílovnost, dochvilnost a zejména pak korektní jednání, by mohly být stále vzorem pro nastupující generaci perspektivních odborníků. I v současné době má náš oslavenec nadále neutuchající zájem o meteorologii. To vše mu umožnilo s určitou dávkou hrdosti ve zdraví překonávat někdy dosti obtížné životní překážky, které zub času jen pozvolna odstraňoval…

Ale mysleme už jen na budoucnost, a proto do dalších let přejeme upřímně hodně zdraví a mnoho dalších úspěchů v dosti nevděčné oblasti meteorologických předpovědí.

Vilibald Kakos, MZ 1989/3, ročník 42, str. 95


 

Šedesátiny RNDr. Václava Jírovského

Dne 15. července 1928 se v Litovli narodil dr. Václav Jírovský. Jeho otec byl vojákem z povolání a proto, jak tehdy bylo zvykem, rodina často měnila působiště. Takže Vašek strávil svá nejmladší léta v Kežmarku na Slovensku a do školy začal chodit v Českých Budějovicích, kde prožil i válečná léta a první období po válce. Koncem války byl krátce s českou mládeží nasazen na zákopové práce v Olomouci. Květnové revoluce v roce 1945 se zúčastnil jako člen studentské ozbrojené hlídky v Českých Budějovicích. Po válce dokončil střední školu a potom odešel do Prahy studovat na Karlovu univerzitu meteorologii. Již během studia, od roku 1950, se stal zaměstnancem tehdejšího Státního meteorologického ústavu na letišti v Praze-Ruzyni.

Původně sloužil jako meteorolog, střídavě jako synoptik nebo letecký meteorolog (jak to tehdy bylo zavedeno). V letech 1958–1965 byl vedoucím Hydrometeorologické služebny Praha a od roku 1966 vedoucím odboru letecké meteorologie, kde se podílel na organizaci letecké meteorologické služby. V té době se stal též zástupcem Československa v letecké meteorologické komisi Světové meteorologické organizace (WMO) a služebně navštívil některé cizí státy (jmenujme např. SSSR, MLR, Kubu, NSR aj.). Od června 1969 do ledna 1973 byl vybrán WMO jako expert letecké meteorologie v rámci technické pomoci WMO do Nepálu s hlavním působištěm v Káthmándú. Po návratu do ČSSR se stal vedoucím oddělení klimatologických stanic v klimatologické službě ČSR. V rámci nového organizačního uspořádání přešel od 1. 1. 1980 do pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Praze s odpovědností za chod profesionální meteorologické a klimatologické dobrovolné staniční sítě. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti uplatní jistě i v nově zřízeném provozním odboru, kde pracuje od roku 1987.

Jako expert se dr. Jírovský mohl uplatnit nejen pro své odborné a organizátorské předpoklady, ale i tím, že získal velmi dobrou znalost anglického jazyka při studiu na univerzitě. Publikoval řadu odborných příspěvků, jeden z posledních většího rozsahu v knížce Podnebí a vodní režim ČSSR. Dr. Jírovský je pracovník s vysokým organizačním talentem, který neúnavně prosazuje plány do skutečnosti. Jako příklad můžeme uvézt uvést internátní školení meteorologů v letech 1967–1968, několikanásobnou účast v expozici ČHMÚ na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a další organizační činnost spojenou s řízením staničních sítí. Vzhledem k dlouholetému působení v Českých Budějovicích si udržel náklonnost ke krásné krajině jižních Čech a cítil se tak „trochu“ Jihočechem.

Byl nejen úspěšným sportovním organizátorem, ale sám také aktivně sportoval. Působil jako učitel a cvičitel horolezeckých kurzů, proto též uvítal expertízu v zemi velehor, v Nepálu.

Milý Vašku, přeji Ti jménem všech spolupracovníků i jménem svým, při šedesátém jubileu, nejen dobré zdraví, spokojenost, ale aby Ti co nejdéle vydržela tvoje proslavená, cílevědomá, pevná vytrvalost i v příštích letech při aktivní činnosti.

Otto Šebek, MZ 1988/3, ročník 41, str. 96


 

JUBILEUM DOC. ING. MATĚJA PETRÍKA, CSc.

Vo februári tohto roku sa dožívá vzácného životného jubi­lea — šesťdesiatin — Ing. Matěj Petřík, CSc., docent lesníckej bioklimatologie na Lesníckej fakultě VŠLD vo Zvolené.

Jubilant pochádza z Hýlova pri Košiciach. Po maturitě na košickom gymnáziu v roku 1949 sa zapisal na Lesnícku fa­kultu VŠPL v Košiciach. Po absolvováni štúdia na LF VŠLD vo Zvolené v r. 1953 nastúpil na minuto asistenta. Vedeckú hodnost kandidáta lesnicko-politohospodárskych vied získal v roku 1965 v Prahe na Vysokej škole zemědelskej a po habilitácii na LF VŠLD vo Zvoleně bol v roku 1969 menovaný docentom.

Ako vysokoškolský učitel 35 rokov s plnou zodpovednosťou, doslednosťou a. bezhraničným elánem přistupoval a přistupuje k všestrannej výchovo mladej generácie lesných inžinierov. Zaslůžil sa o pozdvihnutio úrovně výchovno-vzdelávacieho procesu v lesníckej bioklimatologii.

Vo svojej postroj vedecko-výskumnej činnosti obohatil les­nícku vodu o poznatky z mikroklímy a bioklímy porastov v róznych typech lesa a vývinových štádiách pralesov, vý­razné přispěl k metodike mikroklimatologických a bioklima­tologických moranl v lesných fytocenózach, vypracoval cha­rakteristiku základných klimatických prvkov v oblasti Škol­ského lesného podniku VŠLD vo Zvoleno. Spolupracoval tiež na riešeni problematiky výchovy lesných porastov, prevodov nízkých lesov a ozeleňovania sídlisk. Doterajšie výsledky ve­decko-výskumnej činnosti zhrnul do 65 póvodnýeh prác a odborných článkov. za čo si získal dobré odborné meno.

Z hiadiska bohatej publikaěnej činnosti jubilanta třeba osobitne spomenúť celoštátnu uěebnicu „Lesnická bioklimatológia" (Příroda 1986), pri vypracovaní ktorej bol doc. Petřík vedúcim kolektivu autorův. Je to prvé knižné vydanie vyso­koškolské učebnice v danej disciplíně u nás. Publikácia je nielen vhodnou studijnou pomóckou, ale aj príkladom výstižnej a citlivej aplikácie poznatkov geograficko-fyzikálnych disciplin na potřeby lesnictva.

Doc. Petřík za roky pósobenia na našej vysokej škole sa přičinil o výchovu stoviek jej absolventov. Pracoval tiež v róznych ťunkciáeh spoloěenskýeh organizácií, ROH a ZČSSP. Odrazom uznania za jeho celkovú činnost sú viaceré plakety a vyznamenania. ktoré získal.

Do dalšleh rokov želáme jubilantovi pevně zdravie, úspěchy vo výchovnej a vedeckej práci, pohodu v osobnom živote a splnenie dalších predsavzatí.

Jaroslav Škvarenina, MZ 1989/2, ročník 42, str. 56


 

Šedesát let Ing. Vladimíra Krečmera, CSc.

Dne 22. ledna 1988 se dožívá 60 let významný český bioklimatolog a krajinný ekolog, ing. Vladimír Krečmer, CSc., pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady.

Už jako absolvent Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze svojí první vědeckou prací k problematice sucha 1947 předznamenal svůj celoživotní zájem o bioklimatologii, klimatologické aplikace v ekologii krajiny y hydrometeorologii. Jeho myšlenky vedly logicky k formulaci lesnického vodního hospodářství a konečně také k celospolečenské funkci lesního hospodářství.

Jubilant patří mezi první vědecké pracovníky v ČSSR, kteří absolvovali vědeckou aspiranturu a získali vědeckou hodnost kandidáta věd.

V letech 1971–1980 byl koordinátorem státního vědeckého úkolu, prvého svého druhu, o celospolečenských, zejména vodohospodářských funkcích lesů a lesního hospodářství. K tomuto úkolu připravil půdu, dal mu strukturu a podílel se na realizaci všech výstupů, převzatých v letech 1975 a 1980 s velkým morálním oceněním.

Ing. Krečmer byl činný i v pedagogice. V letech 1963 až 1972 byl pověřený řádnými přednáškami v denním studiu „Základy bioklimatologie“ na Přírodovědecké fakultě KU v Praze, které převzal po prof. A. Gregorovi, DrSc. Celou řadu let přednášel lesnickou bioklimatologii pro dálkové posluchače na Lesnické fakultě v Brně, nepřetržitě přednáší na postgraduálním studiu pro lesnické a vodohospodářské specialisty.

Publikační činnost jubilanta z více než 35leté vědecko-výzkumné činnost obsahuje více než 100 původních vědeckých prací, 28 závěrečných zpráv, několik významných projektů a více než 130 článků a studií, přispívajících k realizaci vědeckotechnického rozvoje. Je třeba připomenout, že ing. Krečmer byl editorem Bioklimatologického slovníku terminologického a explikačního (Praha, Academia, 1980) a autorem koncepce patentu „Nástavec pro dalekohled teodolitu k měření denního oblouku Slunce“.

Z funkcí ve vědeckém životě musíme uvézt funkci vědeckého sekretáře Bioklimatologické komise ČSAV (1956–1964). Jako zakládající člen Československé bioklimatologické společnosti při ČSAV se stal 1. místopředsedou ČSBkS (1979–1985). Od roku 1986 vykonává funkci vědeckého tajemníka ČSBkS. Ve všech funkcích usiloval o sjednocení, organizovanost a spolupráci československých bioklimatologů v duchu snah a tužeb nestora naší bioklimatologie prof. dr. Ing. dr.h.c. Václava Nováka, DrSc., kterého žákem se jubilant vždy cítil.

Stručný přehled o tvořivé a plodné práci oslavence není vyčerpávající. Ke komplexnímu bilancování určitě přidá ještě další příspěvky, které tak hojně a s pocitem mimořádné zodpovědnosti odevzdával k společenskému prospěchu a se kterými se trvale zařadil na přední místa československé bioklimatologie i v rámci lesnických věd.

Do dalších let života přejeme našemu jubilantovi, příteli a váženému člověku ing. Vladimíru Krečmerovi, CSc. pevné zdraví, osobní i rodinnou pohodu a v práci další tvořivé výsledky.

Robert Intribus, MZ 1988/1, ročník 41, str. 30


 

ŠEDESÁTINY ING. JOSEFA HRBKA, CSc.

Dne 14. října 1987 to bylo 60 let, co se narodil v Praze, v rodině středoškolského profesora, přední pracovník českoslo­venské meteorologie ing. Josef Hrbek, CSc. Jakožto pražský rodák chodil do tehdejší obecné školy v Praze-Košířích, do gymnázia na Smíchově a konečně na vysokou školu země­dělskou a lesního inženýrství v Praze, kde v roce 1950 vystu­doval směr agronomie. První dva roky po studiu získával praxi na Státním statku Veltrusy a ve Středočeské frutě, odkud v roce 1952 odešel do Výzkumného ústavu pro ovoce a zeleninu v Praze. V roce 1955 nastoupil zaměstnání zemědělského meteorologa v tehdejším Hydrometeorologickém ústavu v Praze, kde pracuje do současnosti. Jako vedoucí výzkumný pracovník se zasloužil o rozvoj agrometeorologie v ústavu a zajištoval rovněž činnost v návaznosti na jiné organizace, zejména na výzkumné ústavy, ČSAZ i na SHMÚ. V rámci útvaru řízení rozvoje ČHMÚ, kde v současné době působí, řeší i otázky dlouhodobých koncepcí v agrometeorologii a meteorologii.

Jeho vysoká odbornost a jazykové znalosti byly využity pro práci v cizině, kde působil jako expert našeho státu nebo Světové meteorologické organizace v celé řadě cizích států. Můžeme uvést práci v meteorologické službě Kuby, dvouletou funkci experta agrometeorologie ve Východní Africe, hlavně v Tanzanii, dále v Keni a Ugandě, jednoroční v Togu, na Kypru a kratší expertizy v Sierra Leoně, Turecku, Jemenské arabské republice, několikrát ve Švýcarsku, dále pak různá zasedání v Bulharsku, SSSR, NDR, Španělsku, MLR, PLR, Itálii. Jakožto zkušený odborný pracovník byl jmenován zástupcem ČSSR v komisi pro zemědělskou meteorologii SMO a v roce 1978 zvolen předsedou pracovní skupiny pro zemědělskou meteorologii v regionu VI (Evropa) při Světové meteorologické organizaci a tyto funkce vykonává dodnes. V této souvislosti je třeba uvést i dlouholetou činnost na úseku agrometeorologie pro Konferenci představitelů hydrometeo­rologických a meteorologických služeb socialistických zemí.

Kromě vedení výzkumných skupin nebo odděleni, řídil v roce 1980 dílčí úkol státního výzkumného úkolu P-16-331-459. Angažoval se též v ROH, Svazarmu, v ČSVTS i Čs. me­teorologické a bioklimatologické společnosti. Významná byla i jeho dlouhodobá aktivní práce v Meteorologických zprávách, členem redakční rady byl od roku 1960 do r. 1983.

Ing. Josef Hrbek, CSc. se vždy projevoval jako odpovědný a spolehlivý pracovník s vysoce vyvinutým smyslem pro systematičnost, profesionální preciznost a zároveň i s citem pro jemně ironický humor. Věková hranice jeho elán a aktivitu ani trošku neutlumila, rozvíjí se dále v plné šíři.

Milý Jožko, přejeme Ti mnoho pracovních úspěchů v naši i mezinárodní činnosti a zejména též pevné zdraví a spokoje­nost v dalším životě. Za všechny spolupracovníky

Otto Šebek, MZ 1987/6, ročník 40, str. 192


 

JULO KOLESÁR ŠESŤDESIATROČNÝ

Uprostřed tohtoročnej jeseně sa v dobrom zdraví a sviežosti dožívá šesťdesiatky náš kolega, priatel a dlhoročný spolu­pracovník Július Kolesár.

Světlo světa uzřel 13. októbra 1926 vo Velkej Ide v Košickom okrese. Středoškolské štúdium začal v Košiciach a ab­solvoval v Bardejove, kde maturoval v roku 1947. V tomže roku sa zapísal na Karlovu Univerzitu v Prahe na Přírodovedeckú fakultu, kde v tom čase meteorológiu a klimatológiu prednášali S. Hanzlík, R. Schneider a A. Gregor. Július Ko­lesár študoval úspěšné, no nepriaznivá zhoda okolností a séasti mladíčka nerozvážnost spósobili, že prakticky už takmer siahajúc na diplom absolventa Karlovej Univerzity štúdium neukončil.

Svoje velmi dobré odborné znalosti začal v praxi využívat spočiatku na predpovednej službě na letisku Praha-Ruzyně, potom v roku 1954 na aerologickej stanici v Popřade, neskór na Odbore klimatologie Slovenska v Bratislavě. V rokoch 1955 až 1956 pracoval opat na predpovednej službě na ruzyúskom letisku a od decembra 1957 vedie oddelenie leteckej meteoro­logie na letisku Košice.

Náš oslávenec sa nevěnoval len prevádzkovej, ale aj výskumnej činnosti; spolu s J. Břádkom, A. Dřevikovským a Z. Gregorom publikova V roku 1961 „Počasi na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích". V Me­teorologických zprávách, resp. V Zborníku prác č. 4/1972 zve­řejnil vlastné výsledky spracovania výskytu hmiel na letisku Košice a okrem toho sa zúčastnil výskumnej činnosti o výskyte námrazkových javov i riešenia dalších odborných problémov ústavu.

Súdruh Kolesár sa angažuje i politicky, a to tak mimo pracoviská, ako aj na letisku Košice. Oddelenie leteckej me­teorologie, ktoré vedie, získalo strieborný odznak BSP.

Do dalších rokov prajeme nášmu jubilantovi za celú meteo­rologická obec pevné zdravic a Vela pracovných úspechov i pohodu v rodinnom živote.

Milan Nedělka, MZ 1986/5-6, ročník 39, str. 187


 

RNDr. OTTO ŠEBEK ŠEDESÁTNÍKEM

Kdo zná redaktora Meteorologických zpráv osobně, je pro něho až neuvěřitelné, že tento člověk s mladým úsměvem, humornými postřehy a velkorysým životním nadhledem bude slavit už tak výrazné jubileum. Kalendář však neklame. Ano, 17. srpna letošního roku uplyne 60 let od narození významné­ho pracovníka a zasloužilého klimatologa českého hydrome­teorologického ústavu RNDr. Otto Šebka. Jubilantův fyzicky mladický vzhled a duševní čilost jsou typickým příkladem ojedinělých rozdílů mezi biologickým a časovým stářím. Dá se o něm okřídleně, avšak oprávněně tvrdit, že dosáhl úctyhodného věku, ač poměrně mlád.

Narodil se v Bratislavě, kde jeho otec působil jako zaměst­nanec finanční stráže. Do klidného jubilantova života v době středoškolských studií hluboce zasáhly mnichovské události a válka. Rodina, která bydlela v té době na hranicích v Kalondě, okr. Lučenec, se vrátila do Čech, do Buštěhradu, kde měla rodinný domek. Ve studiu na státním reálném gymnáziu pokračoval Otto Šebek v Kladně, a to až do roku 1944, kdy byly poslední ročníky totálně nasazeny k , .Technische Nothilfe". Za květnového povstání českého lidu se aktivně zúčastnil revoluce jako spojka v Buštěhradě a Kladně. Po osvobození Rudou armádou dokončil studia a maturoval v roce 1947.

Sociální problémy předmnichovské republiky, vliv dělnické­ho Kladna a boj proti nacismu pomáhaly nepochybně dotvářet světový názor mladého studenta. Proto v poválečném poli­tickém kvasu našel Otto Šebek brzy své správné místo. V ČSM, kam vstoupil bezprostředně po osvobození v roce 1945, působil aktivně v řadě různých funkcí až do roku 1953. Stejně spo­lečensky efektivně se angažoval postupem doby i jako funkcio­nář ROH. Již v roce 1959 založil BSP, jejímž byl členem a která dosáhla v socialistické soutěži prvního titulu u HMÚ v roce 1961. V roce 1961 byl přijat za člena KSČ. V uvědomělé stra­nické práci pokračuje dodnes, zejména jako dlouholetý člen tiskové komise a zároveň jako aktivista OV KSČ Praha 5. Organizace, u kterých působil v těchto funkcích, si vždy vážily jeho upřímných postojů a nekompromisních rad při řešení politických i hospodářských problémů.

Jubilantova odborná a vždy obětavá práce je celoživotně spjata s Hydrometeorologickým ústavem, na jehož rozvoji se věrně podílí již od roku 1953, tzn. hned od doby ukončení studií na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ještě na škole, v době, kdy připravoval doktorskou práci, byl Otto Šebek přechodně v chemické laboratoři Spojených oceláren n. p. Kladno. Poslední rigorózní zkoušku složil z oborů meteo­rologie, klimatologie, geofyziky a chemie. Posuzujeme-li pak celkově jeho následující praktickou kariéru v ústavu, lze ji rozčlenit do tří samostatných etap.

V prvém období působil v odboru synoptické a letecké meteorologie HMÚ na letišti v Ruzyni. Kromě zabezpečování rutinního předpovědního provozu pomáhal zároveň výzkumně s úspěchem rozvíjet tuto účelově specializovanou disciplínu synoptické meteorologie. V té době začal působit i osvětově na veřejnosti. Bohatý neotřelý slovní rejstřík a vyvinutý smysl pro popularizaci ho předurčily jako talentovaného propagátora meteorologie, který dovedl u posluchačů vzbuzo­vat opravdový zájem. Tato jeho přednost a získané zkušenosti se staly vkladem, který se mu začal zúročovat později, zejména při výchově mladších spolupracovníků a v rámci své­ho pedagogického působení jako lektora ZŠP i PTŠ ČHMÚ. Od roku 1953 je také členem Čs. meteorologické společnosti, ve které pracoval několikrát i jako člen výboru.

V roce 1963 přešel na žádost vedení HMÚ na tehdejší praco­viště klimatologie, kde mu byla pro jeho široký odborný rozhled a osobní vlastnosti svěřena funkce vedoucího odboru klimatologie. Pod jeho vedením byly rozvíjeny moderní disciplíny a aktuální odborné problematiky, jako jsou zářeni, kolísání klimatu, dynamická klimatologie, agrometeorologie, fenologie, urbanistická klimatologie, metody pro průzkum a výpočet návrhových klimatických parametrů k projektování jaderných elektráren aj. Při vzniku útvaru čistoty ovzduší vedl tuto činnost, pokud byla součástí klimatologie. Usměrňo­val rozvoj klimatologických sítí, došlo k založení nových dru­hů sítí, jako např. pro pozorování výparu. Za jeho působení až do roku 1979 byla zpracována celá řada výzkumných zpráv a klimatografických studií pro územní rozvoj různých oblastí či aglomerací. Bylo vyhotoveno tisíce speciálních posudků, zhodnocení a informačních zpráv pro potřeby různých náro­dohospodářských resortů. Kolektiv, který vedl, zpracoval tabelární části díla „Atlas podnebí ČSSR".

Po roce 1980, kdy došlo na základě schválené nové koncep­ce rozvoje ke změnám v organizační struktuře ČHMÚ, bylo Otto Šebkovi svěřeno jedno z klíčových, ale také z hlediska řízeni nejnáročnějších míst — funkce vedoucího odboru reži­mových informací v úseku pro vědu a výzkum. Na rozdíl od předcházejících činností se změnila jeho monotematicky vyhraněná práce na vedení centrálního mnohooborovóho pracoviště ČHMÚ, které je odpovědné za rozvoj sféry všech režimových informací poskytovaných v oboru meteorologie, hydrologie, ochrany čistoty ovzduší a čistoty toků národnímu hospodářství. Jestliže se podařilo nově vytvořenou širokou interdisciplinární frontu vědeckých, odborných a technických pracovníků zkonsolidovat a zmobilizovat k úspěšnému splnění poměrně rozsáhlého a náročného vědeckovýzkumného progra­mu za 7. pětiletku, je třeba to přičítat i k zásluhám Otto Šebka. V rámci ORI se řešily složité úkoly, jako optimalizace pozorovacích sítí, projekty informačních technologických linek, automatizace rutinních prací a sekundárního zpracování hydrologických a meteorologických dat, záměry nových registrů datasystému, návrhy norem, návodů i příruček pro posudkovou činnost a hydrometeorologické analýzy a dále celá řada jiných výzkumných úloh, vyvolaných potřebami plánování, projektových činností a provozu různých národo­hospodářských odvětví, jakož i ochrany životního prostředí. Jubilant kromě řízení sám koordinoval některé odborné čin­nosti i úkoly a v nemalé míře se podílel s velkou částí svého svěřeného kolektivu na přípravě díla „Podnebí a vodní režim ČSSR". Navíc zastává od roku 1983 funkci vedoucího redakto­ra Meteorologických zpráv, v jejichž redakční radě působil předtím jako člen již od roku 1964. Od r. 1980 je rovněž čle­nem vědecké rady Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech.

Na úseku mezinárodní činnosti již po dlouhá léta reprezen­toval čs. meteorologickou a klimatologickou službu v četných orgánech hydrometeorologických a meteorologických služeb socialistických států. Od roku 1966 byl zvolen členem komise pro klimatologii ve Světové meteorologické organizaci, ve které pracuje až dosud. Zastupoval ČSSR již mnohokrát na různých mezinárodních konferencích, připravoval pracovní dokumenty a volil z pověření FMZV prezidenty komisí SMO.

Úspěchy jubilanta však nespočívají jen v jeho odborné eru­dici. Snad ještě podstatnější měrou k nim přispěly jeho povaho­vé vlastnosti — taktní, ale přímý a zásadový přistup k lidem, čestné jednání a schopnost i v kritických chvílích řešit pseudoproblémy s humorem. Vyhýbal se vždy takovým poměrům, v nichž by jeho dobro znamenalo pro jiné zlo.

Přehled dosavadní činnosti, odborných výsledků a zásluh RNDr. Otto Šebka není a nemůže být vyčerpávající už jen proto, že jubilant ještě přidá jistě mnoho dalších kapitol. Aby to byly pasáže dlouhé, radostné a rozkořeněné do daleké

budoucnosti, přejí ze srdce jubilantovi jeho přátelé, spolupra­covníci, široká obec čtenářů Meteorologických zpráv, v ne­poslední řadě i členové redakční rady. Slova díků a uznáni, které doprovázejí toto blahopřání, by byla málo účinná v po­měru k vykonanému dílu, kdyby jubilant při nich nepociťoval pravou životní radost, pramenící z přesvědčení, že byl a je v životě využit k účelům, které on sám uznává za vznešené. Aby tomu vždy tak bylo, přejeme mu navíc odvahu a věčné mládí.

Přehled odborných práci RNDr. Otto Šebka:

Klimatologická staniční síť a její perspektivní vývoj v českých zemích. Meteorol. Zpr., 29, 1976, č. 2. Maximální nárazy větru na některých vybraných stani­cích v ČSSR. Meteorol. Zpr., 24, 1971, č. 5 — 6. Meteorologie jako faktor ekonomického vývoje. Meteorol. Zpr., 17, 1964, ě. 2.

Mezinárodní symposium o fyzikální a dynamické klimato­logii v Leningradě. Meteorol. Zpr., 24, 1971, č. 5 — 6. Několik informací ze Světové meteorologické organizace. Meteorol. Zpr., 25, 1972, ě. 6.

Několik poznámek k aplikaci leteckých palubních radio­lokátorů k meteorologickým úěelům. Meteorol. Zpr., 14, 1961, č. 3.

Oslava a seminář k dvoustému nepřetržitému meteorolo­gickému pozorování v Praze-Klementinu. Meteorol. Zpr., 29, 1976, ě. 6.

Přistávání letadel za zhoršené dohlednosti, resp. za mlhy. Meteorol. Zpr., 11, 1958, ě. 2.

Sluneční záření v Praze. Meteorol. Zpr., 9, 1956, č. 5 — 6. Stručná informace o organizaci, výzkumu a řízení v me­teorologii v USA. Meteorol. Zpr., 21, 1968, ě. 1. Kanadská meteorologická služba 1871 — 1971. Meteorol. Zpr., 25, 1972, č. 1.

Světový přehled hustoty staničních sítí pro klimatolo­gické účely. Meteorol. Zpr., 24, 1971, 5. 1 — 2. Šesté zasedání „Komise pro speciální aplikace meteorolo­gie a klimatologie". Meteorol. Zpr., 27, 1974, č. 1. Tlak vzduchu v ČSSR. Období 1951-1960. Meteorol. Zpr., 21, 1968, č. 3.

Výročí sekulární meteorologické stanice v Praze-Kle­mentinu. Metoorol. Zpr., 28, 1975, ě. 3. Klasifikace klimatu Prahy. Meteorol. Zpr., 33, 1980, ě. 6. (Spoluautoři J. Procházka, L. Coufal, M. Sedláček). Světový klimatický program a některé výsledky sekulárlární řady Praha-Klementinum, Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 5. j Zasedání pracovní skupiny pro klimatologii. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 5. ,

Celosvětové problémy s podnebím. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 1.

Poznámky k článku , ,Co brání využití energie slunečního záření v našich klimatických podmínkách", Meteorol. Zpr., 32, 1979, ě. 1. (Spoluautor Z. Horký). Karel Pojml pádesátiletý. Meteorol. Zpr., 32, 1979, č. 3. Tlak vzduchu. In: Podnebí ČSSR, souborná studie, Praha, HMÚ 1969.

Co nevíte o meteorologii. Praha, Práce 1962. (Spoluautor S. Černáva).

Klima Třeboňska. In: Ekologie a ekonomika Třeboňska. Třeboň, 1978.

Wind conditions in tho Krkonoše mountains. In: Folia UJEP, Geographia, 1973. (Spoluautor L. Coufal).

Kromě těchto uvedených prací publikoval několik desítek drobných článků (recenze, zprávy z mezinárodních akcí apod.).

Josef Hladný, MZ 1986/3, ročník 39, str. 92-93


 

ONDŘEJ PRIADKA SEDEMDESIATROČNÝ

Od júla 1941 nepřetržité pracuje v meteorologickej službě Ondřej Priadka, ktorý sa 6. 3. 1986 dožil sedemdesiatich rokov. Za 45 rokov práce v meteorologii a klimatológii zastával v Stát-nom meteorologickom ústave a neskór Hydrometeorologiekom ústave rózne funkcie. V roku 1979 ukončil aktívnu prácu v SHMÚ ako vedúci útvaru technickej klimatologie, kde pracuje doteraz ako dóchodca.

Popři organizaěnej práci sa zapájal aj do riešenia podniko­vých i štátných výskumných úloh a je autorom alebo spolu­autorem viacerýeh článkov a príspevkov v odborných ěasopisoch a zborníkoch, ktoré boli zaznamenané v" Meteorolo­gických zprávách (29, 1976, č. 2). Okrem týchto príspevkov publikoval ďalšich pat článkov v spoluautorstve s V. Led­nickým.

Zastával rózne funkcie v ZO KSS, ZV ROH a Obě. výbore pri O KNV Bratislava III. Všetky svoje funkcie vykonával svědomité a zodpovědné.

Je málo pracovníkov SHMÚ, ktorí sa móžu pochválit štyridsaťpáťročnou prácou v meteorologickej službě. Svoje bohaté odborné skúsenosti ochotné odovzdává mladším spo-lupracovníkom a využívá ich aj pri kompletizácii historickej dokumentácie meteorologických a zrážkomerných stanic.

Jubilantovi prajú spolupracovníci dobré zdravie a pohodu v osobnom živote a úspěchy v dalšej práci.

Milan Lapin, MZ 1986/3, ročník 39, str. 94


 

ING. GUSTÁV VALUŠ ŠESŤDESIATNIKOM

Jubilant prišiel na HMÚ v Bratislavě 9. októbra 1961 po absolvovaní Agronomickej fakulty VŠP v Nitře ako skúsený pracovník, kedže predtým už viac ako 15 rokov pracoval u štátnych lesov. Vo funkoii samostatného inžiniera hned po nastúpení do práce bolo mu z věřené spracovanie a vyhodnotenie pódnyoh teplot, ktoré boli zveřejněné v krajových publikáciach HMÚ „Klimatické a fenologické poměry Zá­padoslovenského kraja, Stredoslovenského kraja a Východo­slovenského kraja". Neskór vo funkoii vedúceho oddelenia vytváral podmienky pre skvalitňovanie agrometeorologickýoh informácií v rámci aplikovania meteorologických a klimatických poznatkov v polnohospodárstvo. V tomto videi kon­krétnu činnost svojho malého pracoviská a preto vytváral optimálně podmienky pre pravidelné vydávanie periodik s obsahom prispósobujúcim sa potřebám polnohospodárskej praxe. K zverejňovaniu agrometeorologickýoh informácií často vy­užíval dennú tlač, noviny a časopisy. Takto zveřejnil samo­statné alebo v spolupráci s dalšími autormi okolo 60 príspevkov.

Odborná práca jubilanta bola oceněná v roku 1975, kedy na základe dobrých pracovnýoh výsledkov bol preradený do funkcie samostatného výskumného pracovníka. Samostatné, alebo v spolupráci riešil viacero podnikových a rezortných výskumných úloh. V tejto oblasti sa jeho meno spája najma s otázkami pódnej teploty, premřzania pódy, pódnej vlhkosti, sýtostného doplňku a indexu mrazu. Spolupracoval i na dalších úlohách, ako sú Agrometeorologické podmienky výskytu peronospóry na vinici s ohíadom na prognózu, Vplyv meteoro­logických podmienok na výskyt škodcov a Optimalizácia staničnej siete agrometeorologickýoh stanic. Je spoluautorom viacerýeh odborných referátov na seminároch a konferenciách a odborné posudzoval niektoré závěrečné správy výskumných úloh, učebnice, skriptá a diplomové práce z odboru agrometeorológie.

Prácu jubilanta si vážia nielen na SHMÚ, ale aj v iných orga-nizáciách, ktoré sa na noho často obracajú a poznajů ho ako pracovníka ochotného poradit i spolupracovat.

Ing. Gustáv Valuš sa dožívá 21. marca 1986 při dobrom zdraví sVojich šesťdesiatin. K jubileu mu blahoželáme a do dalších rokov prajeme pevné zdravie a vytrvalý pracovný elán.

Zoznam publikovaných prác:

[1] Pódne teploty. In: Klimatické a fenologické poměry Východoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1966, s. 39.

[2] Pódne teploty. In: Klimatické poměry Košío. Praha, HMÚ 1966, s. 118.

[3] Pódne teploty. In: Klimatické a fenologické poměry Západoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1968, s. 45.

[4] Pódne teploty. In: Klimatické a fenologické poměry Stredoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1972, s. 55.

[5] Dlhodobý chod sýtostného doplňku v Hurbanově. Me­teorol. Zpr., 19, 1966, č. 2.

[6] Premfzanie pódy na Slovensku. Meteorol. Zpr., 20, 1967, 6. 6.

[7] Sucho v hospodárskom roku 1969 a jeho vplyv na polnohospodársku výrobu. Meteorol. Zpr., 23, 1970, č. 2.

[8] Teplota pódy v Hurbanově. Meteorol. Zpr., 27, 1974, č. 3.

[9] Využitie sýtostného doplňku pri riešení závlahového re­žimu. Meteorol. Zpr., 27, 1974, 6. 5.

[10] Změny zásob pódnej vlahy pod pornohospodárskymi plodinami na vybraných staniciach Podunajskej nížiny. In: Práce a štúdie HMÚ Bratislava. 14. Bratislava 1975.

[11] Teplota pódy na Záhoří. In: Práce a štúdie HMÚ Brati­slava. Bratislava 1979.

[12] Teplota pódy v Jaslovských Bohuniciach. Meteorol. Zpr., 31, 1978, č. 4.

[13] Porovnanie hlbky premrznutia pódy v SSR s vypočíta­nou hlbkou. Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 3.

[14] Príspevok ku štúdiu vplyvu zrážok a hlbky podzemnej vody na zásoby pódnej vlahy. In: Vedeoké práce VÚZH Bratislava. 16. Bratislava 1983.

[15] Agrometeorologická predpoved peronospóry viniča. Me­teorol. Zpr., 33, 1982, č. 5.

[16] Zásoba pódnej vlahy a jej změny vo vegetačnom období v Jaslovských Bohuniciach. Meteorol. Zpr., 32, 1979, 6. 5.

[17] Vplyv plodiny a zrážok na vlhkostný režim pódy. In: Sborník z konference „Vzájemné styky meteorologie a zemědělství", konané ve dnech 27.—30. května 1980 v Solenicíoh. Praha, ČHMÚ 1981. s. 67.

[18] Agrometeorologické faktory v ochraně viniča proti peronospóre. In: Zbornik zo slovensko-madarskej meteoro­logickej konferencie, Budapest, 1981.

Pavel Šteberla, MZ 1986/2, ročník 39, str. 64


 

Ing. Václav Richter, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, se dožívá padesáti let

Narodil se 6. června 1936 v dělnické rodině v Petřvaldě u Karviné. Mládí prožité v kraji bouřlivého roz­voje hutí, strojírenství a uhelných šachet, s atmosférou tvrdé poctivé práce a s bohatou tradicí sociálních zápasů, mělo nesporný vliv na celý jeho další životní vývoj.

Základní vzdělání ukončil na tehdejší měšťanské škole v roce 1951 a nastoupil do učebního poměru u lesního závodu Ostravice, kde pak s výučním listem pracoval jako lesní dělník. Později se rozhodl zvýšit si kvalifikaci na jedenáctileté střední škole v Ostravě. Po maturitě byl přijat na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně a studoval obor zemědělsko-lesnických meliorací. V průběhu studií pracoval zároveň jako pomocná vědecká síla na katedře meteorologie a klimatologie a dostalo se mu vzácné příležitosti získat řadu cenných odborných rad a životních poznatků přímo od akademika Václava Nováka. V roce 1960, kdy ukončil vysokoškolská studia, zahájil svou praxi jako projektant v Krajském podniku zemědělsko-lesnických meliorací v Opavě. Od 1. srpna 1962 přechází do Hydrometeorologického ústavu na detašované hydrologické pracoviště v Ostravě, kde je později pověřen funkcí vedoucího oddělení. V tomto období se spolu s několika dalšími spolu­pracovníky zasloužil významně o výstavbu komplexní hydrometeorologické pobočky ústavu v Ostravě. Výrazný podíl má i na kádrovém, organizačním a odborném rozvoji pracovního kolektivu této pobočky. Odborně v té době spolupracoval na přípravě díla „Hydrologické poměry ČSSR", řešil a publikoval příspěvky k problematice návrhových hydrologických veličin, působil dlouhodobě jako odborný expert vládního zmocněnce pro proble­matiku hraničních vod mezi PLR a ČSSR a přispěl v nemalé míře v celostátním měřítku k rozvoji operativní hydrologie podzemních vod.

V roce 1973 přešel pracovat — v rámci resortu lesního a vodního hospodářství — jako asistent podni­kového ředitele Severomoravských státních lesů v Krnově. Obohacen o zkušenosti z řízení a organizování práce v početných kolektivech vrací se znovu do služeb Českého hydrometeorologického ústavu dnem 15. června 1977, kdy byl ministrem lesního a vodního hospodářství ČSR jmenován do funkce ředitele ústavu.

Jubilant se již od školního věku politicky angažoval, nejdříve jako funkcionář ČSM, později ve funkcích stranických. Několik volebních období byl předsedou základní organizace strany, aktivistou KV KSČ, v sou­časné době je aktivistou ÚV KSČ. Zároveň si postupně zvyšoval i stupeň svého stranického vzdělání. Kromě večerní univerzity marxismu-leninismu absolvoval i dlouhodobý kurs na Vysoké škole politické ÚV KSČ.

Významná je i jeho dlouhodobá aktivita v odborových funkcích, která vyvrcholila jeho členstvím v před­sednictvu Ústředního výboru odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství. V této vysoké funkci pracuje již více jak 19 let a získané zkušenosti úspěšně využívá při řízení pracovních kolektivů i při spolupráci s odborovými složkami k prospěchu celého ústavu. Byl iniciátorem vzniku první brigády socialistické práce na ostravském pracovišti a jeho přístup k odborové činnosti pracujících se ve funkci ředitele dále prohloubil. Důsledně podporuje každou formu iniciativy a racionalizační postupy, které umožňují lepší pracovní výsledky, vytváří podmínky k výměně zkušeností mezi kolektivy brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád a pozorně dbá o morální i společenské ocenění výsledků jejich práce.

Je dále aktivním členem výboru Čs. meteorologické společnosti při ČSAV a aktivně pracuje v odboru zemědělské meteorologie a vodního hospodářství ČSAZ. Iniciativně se uplatňuje rovněž v odborné sekci Státní komise pro životní prostředí a vůbec patří svým agilním přístupem a věcnými podněty vždy k efektivním členům celé řady různých jiných odborných těles, ve kterých pracuje.

Za uplynulých devět let, kdy stojí v čele ČHMÚ, se výrazně projevil i jeho rozhodující vliv na všestranný rozvoj této organizace. Pod jeho vedením vypracoval kolektiv špičkových pracovníků novou koncepci odbor­ného řízení a organizační struktury ústavu, která je od roku 1980 postupně uváděna v život. Během následu­jícího období prosazoval a stále usiluje, aby vytyčené záměry maximálně přispívaly k zabezpečení neustále se zvyšujících národohospodářských požadavků na hydrometeorologické služby. K tomu cílevědomě a vytrvale vytváří vhodné politické, organizační a odborné podmínky. Jedním z takových významných opatření je např. i postupné budování poboček ústavu v jednotlivých krajích ČSR. Touto decentralizací se značně zkvalitnily a zrychlily služby ČHMÚ ve vztahu k jednotlivým uživatelům a zároveň se dosáhlo úspor při provozu a správě hydrometeorologických pozorovacích sítí.

Značné úsilí věnoval a věnuje technickému rozvoji. Výstavba Oborového výpočetního centra vodního hospodářství v Komořanech, vybaveného moderní výpočetní technikou, je jednou z klíčových investičních akcí, na jejichž realizaci má významný podíl. Dále lze jmenovat zahájení a zatím dobrý průběh výstavby budovy dispečinku a režimových informací v Praze, vybudování centrálního archivu v Brozanech a v neposlední řadě i inovaci spojového počítače, který umožňuje ČSSR podílet se na mezinárodní výměně informací a propojení světových center sledujících počasí.

Uznání si zasluhuje i jeho přínos k posílení prestiže ČSSR při mezinárodní spolupráci, a to zejména v roli stálého zástupce čs. vlády ve Světové meteorologické organizaci, a na jednáních Konference ředitelů HMS/MS socialistických států. Jako ředitel ČHMU působil účinně i na mnoha dalších mezinárodních akcích jako vedoucí nebo člen delegace. Projevem ocenění jeho zahraniční aktivity bylo zvolení do výkonné rady Světové meteo­rologické organizace v roce 1981.

Za jeho funkční období se rovněž výrazně prohloubila vědecká a odborná činnost ústavu. Zásadně usiluje o intenzifikaci výzkumu ve vztahu k modernizaci pracovních postupů, uplatňování pokrokových metod a inter­disciplinární přístup k řešení naléhavých problémů národního hospodářství a ochrany životního prostředí. Věnuje nevšední pozornost výchově vědeckých pracovníků a odborných specialistů s vědomím, že pouze správně motivovaný lidský faktor může měnit vědu ve výrobní sílu. K uskutečnění těchto cílů využívá efektivně ing. Rich­ter v nemalé míře i vědecké atestační komise a vědecké rady, které řídí jako jejich předseda. Byl iniciátorem vydání publikace „Podnebí a vodní režim ČSSR", jakož i dalších studií, návodů a předpisů racionalizujících odbornou činnost ústavu. Z jeho podnětů se prohloubila neformální vědecká spolupráce s ústavy ČSAV, s vy­sokými školami a resortními výzkumnými ústavy. Vhodnými organizačními opatřeními se mu podařilo dosáh­nout i zapojení většího počtu pracovníků do vědecko-výzkumného procesu, jak při řešení státních a resortních úkolů, tak i při zkoumání problémů vyplývajících z potřeb dalšího odborného a technického rozvoje ČHMÚ.

Už v minulosti byla jeho vynikající politicko-organizátorská činnost oceněna:

 • státním vyznamenáním ,,Za službu vlasti" v roce 1962
 • resortním vyznamenáním „Budovatel vodního hospodářství" v roce 1972
 • „Stříbrným odznakem ROH" v roce 1980
 • resortním vyznamenáním „Nejlepší pracovník MLVH" v roce 1983.

Svého životního jubilea se dožívá ředitel ČHMÚ, s. ing. Václav Richter, v dobrém zdraví, vysoké pracovní aktivitě a s optimismem jemu vlastním. To mu jistě vytváří dobré předpoklady k tomu, aby mohl i v dalším období stejně intenzívně pracovat na svěřených úsecích jeho nelehké a společensky odpovědné funkce.

Ke splnění jeho záměrů a k další úspěšné práci mu přejeme jménem všech pracovníků Českého hydro­meteorologického ústavu pevné zdraví, radost ze života, neutuchající elán při překonávání překážek a dobrou pracovní pohodu.

Josef Hladný — Jiří Kaše, NZ 1986/2, ročník 39, str. 33-35


 

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU RNDr. MARGITY KURPELOVEJ, DrSc.

Dňa 13. 12. 1985 sa v duševnej pohodě na aktívnom odpo­činku v dóchodku dožívá významného životného jubilea dlhoročná vědecká a vedúca hospodářská pracovníčka Slo­venského hydrometeorologického ústavu v Bratislavě RNDr. M. Kurpélová, DrSc., rodáčka z Čachtíc (okr. Trenčín).

Po skončení středoškolského štúdia (gymnázium v Novom Meste n. Váhom) v roku 1945 pokračovala v štúdiu na Prírodovedeckej fakultě UK v Bratislavě, ktoré ukončila štátnymi skúškami v r. 1950. V roku 1966 ukončila externú vodeckú aspirantům a v roku 1967 získala doktorát prírodných vied (RNDr.). Hodnost samostatného vědeckého pracovníka jej bola přiznaná v roku 1969 a vedúceho vědeckého pracovníka v roku 1977. V roku 1983 obhájila doktorát geografických vied (DrSc). Ešte pred ukončením vysokoškolského štúdia (1950) nastúpila do zamestnania na Hydrometeorologický ústav v Bratislavě, kdo pracuje dotoraz.

RNDr. M. Kurpélová, DrSc. po nástupe na HMÚ dostala za úlohu zorganizovat fenologickú službu na Slovensku a vy­budovat sieť fenologických stanic, ako základný předpoklad pre rozvoj fenológie na Slovensku. Odborné viedla pracovnu skupmu pro fenológiu až do roku 1971, kedy bola pověřená vedením samostatného oddelenia pre výskům klimatologie.

Na základe teoretických poznatkov a publikačných výsledkov rozvinula v prvom období svojej činnosti u nás fenológiu ako samostatná vednú disciplínu. Vo svojej odbornej, vedeckej a publikačnej činnosti sa věnovala predovšetkým nasledujúcim problémom:

 • výskům prírodných podmienok Slovenska z fenologicko geografického hradiska
 • použitie matematických metód pri analýze fenologických javov a metodách ich předpovědí
 • agroklimatická rajonizácia ČSSR (zvlášť významné pře polnohospodársku velkovýrobu)
 • potenciálně agroklimatické podmienky pestovania základ­ných polnohospodárskych kultúr
 • výskům vztahu rastlín k vlahé (vláhová potřeba rastlín v nadvaznosti na vhodnost ich pestovania na území Slo­venska — v priestore a v čase)
 • výskům meteorologických podmienok v žatevnom období
 • výskům reliéfnej mezoklímy a mikroklímy, atd.

Vzhladom na dosiahnuté výsledky vo výskumnoj činnosti bola jej zverená aj koordinácia a riešonie výskumných úloh z oblasti agrometeorológie a fenológie v rámci medzinárodnej spolupráce HMS-MS socialistických štátov. Išlo predovšetkým o úlohu „Agroklimatické resursy socialistických štátov Európy" v spolupráci ZSSR, PER, NDR, MER a BER, kde bola aj spoluautorkou i členkou redakčnej rady troch publikácií z tojto problematiky. Ako členka pracovnej skupiny pri Světověj meteorologickej organizácií v Ženevě spolupracovala na úlohách:

 • štúdium vplyvov meteorologických faktorov na velkosť a kvalitu úrody polnohospodárskych plodin vo světe a ... na velkosť a kvalitu úrody technických plodin vo světe,
 • meteorologický výskům Tatier v spolupráci s PER ako súčasť programu ALPEX WMO.

Je členkou vědeckých spoločností ČSAV a SAV (meteorolo­gickej , geografickej a bioklimatickej), členkou redakčnej rady Meteorologických zpráv a vedeckej rady SHMÚ.

Popři svojej výskumnej činnosti vykonávala rozsiahlu odborno-organizátorskú činnost (koordinácia výskumu klimato­logie SHMÚ; koordinácia výskumných úloh z meteorologie a klimatologie za ČSSR v rámci HMS-MS socialistických štátov a pod.).

Za svoju odborne-výskumnú a organizátorsko-riadiacu prácu monovaná dostala v roku 1971 rezortně vyznamenáme MLVH-SSR „Budovatel vodného hospodárstva" a v roku 1974 štátne vyznamenáme „Za vynikajúcu prácu".

RNDr. M. Kurpélová je členkou KSČ od roku 1963. Počas celého obdobia zastávala rózne funkcie (podpredsedkyňa a predsedkyňa výboru ZO KSS, členka pléna ObV KSS Bratislava III, členka vedecko-tochnickej komisie pri MsV KSS Bratislava, predsedkyňa ZO SZŽ). V rokoch 1958 — 61 absolvovala Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu.

Za aktívnu politicko-angažovanú prácu RNDr. M. Kurpé­lová, DrSc. bola ohodnotená aj politickými orgánmi (Čestné uznanie ObV ZČSP - 1974; Medaila ObV KSS Bratislava III k 30. výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armá­dou — 1974; Památná medaila ObV KSS Bratislava III pri příležitosti 50. výročia založenia KSČ — 1975; Památná medaila ÚV SZŽ k 35. výročiu oslobodenia československa ČA — 1980; Bronzová medaila ObV SZM „Za socialistickú výchovu" — 1980).

Krátký pohlad do života jubilantky přesvědčuje, že žila plodný život, naplněný prácou ku prospěchu našej meteoro­logie a klimatológie ako aj celej našej spoločnosti.

V mene pracovníkov oboch ústavov ako i redakčnej rady Meteorologických zpráv želáme jubilantke do dalších rokov dobré zdravic, tvorivú iniciativu při plnění úloh, na ktorých sa bude svojimi dlhoročnými skúsenosťami podielať.

Chronologický zoznam významnějších prác:

[1] Chod polnohospodárskych prác na Slovensku v štatistickom zhodnotení. Praha 1954, s. 1 — 32.

[2] K reorganizácii staničnej siete fenologickej služby. Meteorol. Zpr., 12, 1959, č. 2-3, 8. 62-63.

[3] Fenologické fázy ovocných stromov a ich vztah k meteo­rologickým faktorom. Geogr. Čas., 16, 1962, č. 3, s. 161 — 180.

[4] Fenologické poměry Východoslovenského kraja. In: Klimatické a fenologické poměry Východoslovenského kraja. Praha 1966, s. 182-278.

[5] Fenologické poměry Západoslovenského kraja. In: Klimatické a fenologické poměry Západoslovenského kraja. Praha 1968, s. 223 — 324.

[6] Primenenije fenologičeskich dannych pri issledovanii agroklimatičeskich uslovij s učetom osnovnych klima-tičeskich elementov i orografičesko-morfologičeskich jedinic. In: Sbornik dokladov po agrometeorologii. Sofia, 1968, s. 69-85.

[7] Fenologicko-geografická rogionalizácia územia Slovenska so zřetelům na dlžkovohorizontálne změny fenologických javov. Geograf. Čas., 23, 1969, č. 1, s. 3-23.

[8] Niektoré výsledky meraní pódnej vlhkosti pod polnohospodárskymi plodinami. Metoorol. Zpr., 22, 1970, 6. 2, s. 38-43.

[9] Agroklimatičeskije resursy soeialističeskich stran Jovropy. Sofia, 1971, s. 1-34, 6 máp. (Spoluautoři I. A. Golcberg a E. Herškovič.)

[10] Fenologické poměry Stredoslovenského kraja. In: Klima­tické a fenologické poměry Stredoslovenského kraja. Bratislava 1972, s. 327-414.

[11] Agroklimatické podmienky pestovania niektorých polno­hospodárskych kultur v Hurbanově. Meteorol. Zpr., 25, 1972, č. 2-3, s. 58-63.

[12] Agroklimatičoskij spravočnik territorii soeialističeskich stran Jevropy. Sofia, 1974. (Spoluautorstvo.)

[13] Agroklimatické  podmienky  ČSSR.   Bratislava, HMÚ 1975. 2 zv. (Spoluautoři L. Coufal a J. Čulík.)

[14] Fenologicko-geografická rogionalizácia územia Slovenska. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 9. Bratislava 1976, s. 1 — 60, 2 mapy.

[15] Klimatické podmienky pře obilné kombajny o priechodnosti 8 až 10 kg s_1 na Slovensku. Meteorol. Zpr., 29, 1976, č. 6, s. 165-175.

[16] Agroklimaticko-geografické členenie územia ČSSR. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 11. Bratislava 1977, s. 7-58.

[17] Agroklimatické podmienky pestovania a tvorby úrody kukuřice, cukrovej repy a zemiakov na Slovensku. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 11. Bratislava 1977, s. 59-93.

[18] Sezónny vývoj rastlín vo vztahu k vlahovej potřebě. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 11. Bratislava 1977, s. 94-146.

[19] Klimatická charakteristika niektorých prvkov v povodí Mošteník. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 17. Brati­slava 1979. s. 128. (Spoluautor kol.).

[20] Analýza vzťahov fenologických javov ako základ feno­logických prognóz. In: Zborník prác HMÚ Bratislava. 16. Bratislava 1980. s. 64-111.

[21] Fenologické javy a ich vztah ku kolísaniu klímy. Me­teorol. Zpr., 33, 1980, č. 5, s. 142-147.

[22] Použitie dynamického modelu „počasie —úroda" pre prognózu mody obilnin. Meteorol. Zpr., 35, 1982, č. 6, s. 161 — 164. (Spoluautor L. Novák.)

[23] Agroklimaticko-pódne podmienky pestovania cukrovej repy na Slovensku. Polnohospodárstvo, 28, 1982, č. 7, s. 643-652. (Spoluautor E. Fulajtár.)

[24] The Effect of meteorological factors on crop yields and methods of forecastings the yield. Technical Note, č. 174. WMO-NO 566. Geneva, s. 1-54. (Spoluautoři E. S. Ulanova, J. Goudrian, B. W. Kelly, R. Pfau).

[25] Agroklimaticko-hydropedologické podmienky pestovania kukuřice na zrno na Slovensku. Polnohospodárstvo, 28, č. 8, s. 743-753. (Spoluautor E. Fulajtár.)

[26] Agroklimatická charakteristika produktivity hlavných polnohospodárskych plodin na Slovensku. Meteorol. Zpr., 36, 1983, č. 1, s. 26-28.

[27] Agroklimaticko-pódne podmienky pestovania zemiakov na Slovensku. Polnohospodárstvo,   29, 1983, č. 4, s. 279-289. (Spoluautor E. Fulajtár.)

[28] Agroklimatické podmienky pestovania a úrody obilnin na Slovensku. In: Zborník prác SHMÚ. 22. Bratislava s. 9-31.

[29] Agroklimatický potenciál územia Slovenska. In: Zborník prác SHMÚ. 22. Bratislava 1983, s. 33-51.

[30] Charakteristika teploty vzduchu v oblasti Tatier při prevládajúcom severnom a južnom prúdení a vplyv orografie na jej rozloženie. Meteorol. Zpr., 37, 1984, č. 5, s. 144—151. (Spoluautorka M. Klapowa.)

[31] Agroklimatické podmienky pestovania medziplodín na Slovensku. Meteorol. Zpr., 38, 1985, č. 1, s. 17 — 25.

[32] Mrazíky a ich účinky na teplomilnejšie plodiny a ovocné stromy na Slovensku. Meteorol. Zpr., 38, 1985, č. 3, s. 76-82.

Juraj Rak, MZ 1985/6, ročník 38, str. 190-191


 

ŠEDESÁTINY PROM. GEOGR. SYLVESTRA SLABÉHO, CSc.

Poslední den roku 1985 se dožívá významného životního jubilea přední pracovník československé synoptické meteoro­logie, promovaný geograf, Sylvestr Slabý, CSc. Narodil se v malé moravské vesnici Komárovice a možná právě proto, že to bylo poslední den v roce, má na křestním listě jméno Sylvestr, neboť podle tradice neměli rodiče, otec zedník a matka posluhovačka, na vybranou. Bylo to jediné křestní jméno, které v tom roce ještě zůstalo.

Mládí prožil v Jilemnici na Českomoravské vrchovině, kde také chodil do školy, absolvoval měšťanku, pak se vyučil truhlářem a zůstal řemeslu věrný téměř sedm let. Hrál rád na bicí nástroje v městském orchestru, ale zároveň se zajímal i o politické dění. Proto také v květnu 1946 vstupuje do řad KSČ. Je povolán na vojenskou prezenční službu, kterou prožil v prostředí sobě blízkém, u vojenské hudby v Brně (na svou lásku k hudbě nezapomíná ani dnes, kdy si příležitostně za­hraje ve skupině OBS-BAND Libuš). Po vojně dostává mož­nost naplnit svou tužbu po dalším vzdělávání a absolvuje dělnickou přípravku v Šluknově a z ní se pak dostává na přírodovědeckou fakultu brněnské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vzhledem ke studijním úspěchům je vybrán na studium do Sovětského svazu a tak od roku 1952 pokračuje ve studiu meteorologie na Geografické fakultě nejprve v Ka­zani a poté v Moskvě. Zde mohl mimo jiné holdovat své lásce — cestování. Proto si vybírá pro svou praxi nejvzdálenější horské oblasti Altaje a Ťan-Šanu. Po skončení studií, kdy bedlivě poslouchal přednášky profesora Chromová i profesora Alisova, se v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku účastní výpravy Moskevské státní univerzity na daleký Pamír, a tam poznává i svou budoucí manželku.

Po ukončení studií se vrací do Československa a nastupuje do Hydrometeorologického ústavu na letiště Praha-Ruzyně do synoptické a letecké služby. Zde působí až do roku 1968, kdy přechází do Laboratoře meteorologie v Komořanech.

V tomto období se velkou měrou podílí na zpracování klimatografii letiště Praha-Ruzyně a na řadě dalších práci zabývají­cích se převážně otázkami letecké meteorologie. Pro své značné odborné zkušenosti i politický přehled byl vybrán v rámci dvoustranné dohody o výpomoci jako expert do Guinejské republiky, přímo do Conakry, kde působil od roku 1961 do 1963. V Komořanech pak zastává funkci vedoucího synoptické služby (1969 — 74), nato opět přechází do výzkumu a od roku 1975 se stává po dr. Jílkovi vedoucím laboratoře meteorologie. Po reorganizaci ČHMÚ po roce 1980 je vedoucím oddělení meteorologických předpovědí a informací odboru operativních informací.

Bohaté zkušenosti Rylvestra Slabého se uplatnily i při jeho práci v expedicích TROPEX-74 na lodi „Profesor Zubov" a MONEX-79 na vlajkové lodi „Akademik Koroljov". Na základě dalšího studia a poznatků z těchto expedic začíná, ne právě v nejmladším věku, pracovat na kandidátské disertační práci, kterou úspěšně v roce 1984 obhajuje a stává se kandi­dátem věd.

K zásluhám jubilanta patří bezesporu jeho podíl na činnosti Československé meteorologické společnosti při ČSAV, aktivní zapojení do práce v redakční radě Meteorologických zpráv a dále publikování řady prací týkajících se synoptické meteo­rologie i otázek spojených s tropickou meteorologií. Je známá i jeho pedagogická činnost v rámci podnikové technické školy, ale současně i popularizační činnost pro nejširší veřejnost. Jeho poutavé vyprávění vždy strhne posluchače každého věku.

V několika posledních letech pracoval Sylvestr Slabý na apli­kacích meteorologie pro potřeby národního hospodářství, zvláště pak pro zemědělství. Podílel se na operativním zabez­pečování meteorologických informací pro okres Ústí nad Orlici v rámci řešení státního úkolu rozvoje vědy a techniky.

Jubilant aktivně pracuje i v řadě odborných a vědeckých sdružení (Čs. meteorologická společnost při ČSAV, člen vě­decké rady Ústavu fyziky atmosféry ČSAV) a je zástupcem ČSSR v pracovní komisi pro atmosférické jevy (CAS) při SMO i zástupcem ve vědeckém poradním výboru (NKK) Konfe­rence představitelů HMS-MS socialistických zemí.

Při všech svých bohatých odborných zájmech si našel čas na aktivní politickou činnost. Dlouhou řadu let jo opětovně volen clo funkce předsedy ZO KSČ, nejprve na letišti v Ruzyni, pak v Komořanech, po sloučení pražských organizací je před­sedou celopražské ZO KSČ ČHMÚ. Do funkce jo volen nejen pro svůj zásadní politický postoj, ale i pro svůj přístup k lidem, dokáže najít pochopení pro jejich problémy, ale i názory, a v mnoha případech je umí i správně orientovat. Svým jednáním si získal přirozenou autoritu nejen mezi svými nejbližšími spolupracovníky. To se projevuje i na činnosti BSP OPIN, které je aktivním členem.

Z bohatého výčtu zásluh jubilanta vyplývá, že ses zasloužil o rozvoj synoptické a letecké meteorologie a že stále usiluje o další pokrok této vědní disciplíny, aby mohla, ještě účinněji pomáhat všem odvětvím národního hospodářství. Do této činnosti přejeme oslavenci pevné zdraví a mnoho dalších pracovních úspěchů.

Seznam publikovaných prací:

[1] Význam tropopauzy v letectví. Letecký obzor, 3, 1000, č. 10, s. 305-307. (Spoluautorka N. Slabá.)

[2] Jak se dělá počasí. Lidé a země, 10,1961, č. 4, s. 155— 161. (Spoluautorka N. Slabá.)

[3] Zkušenosti z práce v synoptické a letecké meteorologii v Guinejské republice. Meteorologické Zprávy, lil, 1966, č. 5, s. 146-154.

[4] K otázce reprezentativnosti měření větru na stanici Praha-Ruzyně (letiště). Meteorologické Zprávy, 22,1966, 6. 4, s. 97-99.

[5] Klimatičeskije opisanijc aviatrasv Praga— Kijev. Praha, HMÚ 1968.

[6] Klimatografie letové trati Berlin —Praha—Budapest — Bueuresti — Constanca. Praha, HMÚ 1972.

[7] Razrabotka metodov prognóza gorizontalnoj i naklonnoj vidimosti, nižněj graniey oblačnosti i větra do výsoty 12 km (vodnyj doklad). In: Zborník prác HMÚ Brati­slava, L Bratislava 1972, s. 11 — 19.

[8] Atlantský tropický experiment. Lidé a země, 24, 1975, č. 1, str. 21-26.

[9] TROPEX-74. Mezinárodní atlantská meteorologická ex­pedice. Lidé a země, Ročenka 1976, s. 50 — 57.

[10] Vznik tropické cyklony „Alma" v Atlantském oceáně. Meteorologické Zprávy, 28, 1975, č. 1, s. 23-27.

[11] Atlantický tropický experiment 1974. Meteorologické Zprávy, 28, 1975, 6. 2, s. 53-56.

[12] K 200-letiju meteorologičeskich nabljuděnij na stancii Praga-Klementinum. Meteorologija i gidrologija, 1975, č. 4.

[13] The Air Circulation in the Tropical Troposphere along the Meridian of 23°30' W. Preliminary Scientific Results of the GARP Atlantic Tropical Experiment, Volume I. Gate Report N. 14, January 1975. (Spoluautoři M. A. Petrosjanc, A. I. Snitkovskij a A. I. Falkovič.)

[14] Evoljucija vnutritropičeskoj zony konvergencii v svjazi s makrosinoptičeskimi procesami (spoluautoři N. G. Davydova a M. Nedělka).

[15] Girkuljacija vozducha v tropičeskoj troposféro vdol meridiana 23°30' z. d. (spoluautoři M. A. Petrosjanc, A. I. Snitkovskij, A. I. Falkovič). In: Sborník TROPEX-74, Leningrad, Gidrometeoizdat 1976, s. 117—124.

[16] Předpovědní služba a její účast na meteorologickém zabezpečení zemědělství. Sborník referátů na konferenci ČSVTS, Hradec Králové, 1978.

[17] Nejbližší úkoly synoptické meteorologie. Meteorologické Zprávy, 33, 1980, č. 4, s. 97-99.

[18] Meteorologické zabezpečení zemědělství v okresu Ústí nad Orlicí. Meteorologické Zprávv, 34, 1984, č. 1, s. 30-31.

[19] Světový program výzkumu atmosféry. Československý časopis pro fyziku ČSAV, 31, 1981.

[20] Výročí mezinárodní spolupráce ve výzkumu Země. (Spoluautorka N. Slabá.) Meteorol. Zprávy, 35, 1982, č. 6, s. 174, 188.

[21] Kvazidvouletý cyklus větru v rovníkové stratosféře. Meteorologické Zprávy, 37, 1984, č. 3, s. 78 — 84.

[22] Kvazidvouletý cyklus větru v rovníkové stratosféře a procesy v troposféře nad ČSSR. Meteorologické Zprávy, 37, 1984, č. 6, s. 165-172.

Antonín Papež, MZ 1985/6, ročník 38, str. 191-192


 

Ing. VÁCLAV PÍCKO, CSc. - PĚTASEDMDESÁTNÍKEM

Dne 23. září 1984 se dožil v plné práci 75 let ing. Václav Picko, CSc, jeden ze zakladatelů Čs. bioklimatologické spo­lečnosti při ČSAV, její první čestný člen a čelný funkcionář. Bez jeho iniciativní a vytrvalé práce organizačního sekretáře a hospodáře společnosti, jenž je neutuchajícím duchem jakého­koliv kolektivního díla, si vlastně ani nedokážeme představit bioklimatologického společenství; pravidelný rytmus života Čs. bioklimatologické společnosti spočívá již téměř dvacet let v jeho spolehlivých manažérských rukou.

Záslužné životní dílo jubilantovo ve statistice a bioklimato­logii jsme si připomenuli při příležitosti jeho sedmdesátin (Meteorol. Zpr., 33, 1980, č. 1 a Fyziatrický a revmatologický věstník, 58, 1980, č. 4).

Rádi bychom jubilantovi vyjádřili vděčnost, úctu a přátelství za jeho neúnavné, často mravenčí, avšak vždy účelné a s nadhledem koncipované společenské dílo v zájmu Čs. bioklimatologické společnosti a cílů, daných této organizaci ve vědeckém i společenském životě.       

Vladimír Krečmer, MZ 1984/6, ročník 37, str. 189


 

RNDr. EMILIE TREFNÁ SE DOŽÍVÁ 70 LET

28. června 1984 oslavila RNDr. E. Trefná v obdivuhodné svěžesti významné životní jubileum. Rodačka z Domažlic, vystudovala kreslení na ČVUT a geografii (se zaměřením na meteorologii a klimatologii) na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. V roce 1946 se stala doktorkou přírod­ních věd. Po kratším působení na gymnáziu, kde vyučovala zeměpis a kreslení, přišla v roce 1949 do tehdejšího Státního meteorologického ústavu v Praze. Zpočátku pracovala v od­dělení aplikované klimatologie, kde se věnovala studiu skle­níkového mikroklimatu, později přešla do oddělení vše­obecné klimatologie a tam setrvala až do důchodu. Význam­nou měrou se podílela na mnoha vědeckých publikacích, jež HMÚ v oboru klimatologie v posledních 30 letech vydal. Při­pomeňme především "Podnebí ČSSR — Souborná studie" a "Podnebí a počasí v Krušných horách" (1975 české a zá­roveň i německé vydání v NDR). Zabývala se též otázkami světového klimatu — společně s J. Reinhartovou napsala "Stručnou klimatografii světa pro leteckou a jinou dopravu" (vyd. Dopravní nakladatelství, 1959). Své pedagogické vzdě­lání uplatnila i v HMÚ v podnikové technické škole, kde vy­chovala několik stovek středně-technických kádrů. V roce 1969 jí bylo uděleno resortní vyznamenání MLVH "Bu­dovatel vodního hospodářství". A konečně nesmíme zapome­nout na obětavou práci jubilantky v Československé meteoro­logické společnosti, kde je po řadu let iniciativní členkou vý­boru pražské pobočky. Pro svou milou, družnou a nesobeckou povahu byla vždy velmi oblíbena jak mezi spoluzaměstnanci, tak i v širším kolektivu meteorologů z ostatních institucí. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho úspěchů v další obětavé práci pro meteorologii a klimatologii.

Jarmila Reinhartová, MZ 1984/6, ročník 37, str. 189


 

JÁN SLEZÁK SEDEMDESIATNIKOM

9.2.1984 sa dožil 70 rokov Ján Slezák, dlhoročný pracovník SHMÚ v Bratislavě. Narodil sa v Malom Záluží, okr. Nitra, kde vychodil základnu školu. Dvojročnú polnohospodársku školu absolvoval v Nitře. Všeobecné vzdelanie si doplnil v r. 1954 až 1957 popři zaměstnaní štúdiom na SVŠ v Bratisla­vě. Základné vědomosti z meteorologie získal počas základnéj vojenskej služby. Po jej ukončení nastúpil do zamestnania k Leteckému parku ako správea vojenskej leteckej poveternostnej stanice, najprv v Prešove a potom v Trenčíne. V r. 1942 nastúpil do služieb meteorologie a bol jej věrný cez celý svoj život. Pracovný poměr na SHMÚ ukončil v r. 1975 odchodom do dóchodku. Od toho času pracuje ako brigádník na skrátený úvazok.

Ján Slezák je pracovník, ktorý prešiel všetkými prácami technickej meteorologie a klimatologie a vypomáhal aj pri viacerýeh výskumných úlohách. Jeho ruky sa dotkli takmer všetkých meteorologických búdok a prístrojov na Slovensku pri ich inštalovaní, alebo výmene. Osobné ho poznali všetci pozorovatelia na staniciach, lebo on ich bud zaúcal do me­teorologických pozorovaní, alebo usměrňoval ich činnost a re­vidoval výsledky ich pozorovania; mnohí ho poznali eště z praktického výcviku v kurzoch pre pozorovatelov vojens­kých poveternostných stanic. Představení poznali jeho presnú a svedomitú prácu a pověřili ho usměrňováním činnosti oblastných revízorov meteorologických stanic a odbor­ným zhodnotením pozorovacieho materiálu před jeho uve­řejněním (klimatologické ročenky). Vedenie ústavu ocenilo jeho dlhoročné skúsenosti a svedomitú prácu tým, že v r. 1969 bol pověřený vedením oddelenia regionálnej revízie odboru technickej klimatologie. Jubilantova činnost na SHMÚ bola taká mnohostranná a jeho pósobenie bolo tak bohaté, že zasiahol do všetkých vačších technických prác. Ocenenia jeho dlhoroěnej práce sa mu dostalo v r. 1969 udělením rezortného vyznamenania MLVH"BudovateI vodného hospo­dárstva".

Okrem spomínaného odborného pósobenia na SHMÚ zú­častnil sa jubilant hlavně v mladších rokoch v práci výboru odborovej organizácie ROH.

Ján Slezák za svojej štyridsaťdvaroěnej činnosti na HMÚ patřil nepochybné k pracovníkom, ktorí tvořili jeho základ. Pracoval skromné a nenáročné, zaňho hovořili výsledky jeho práce. Jeho vztah k spolupraeovníkom bol priatelský, rád pomohol a poradil mladším. Pre svoju pracovitost, vědomosti a skromnost bol u všetkých pracovníkov oblúbený a vážený.

Do dalších rokov života mu prajú všetci jeho spolupra­covníci mnoho zdravia a pohody.

Šimon Valovič, MZ 1984/6, ročník 37, str. 189


 

RNDr. FRANTIŠEK STUCHLÍK SEDMDESÁTNÍKEM

13. března 1984 oslavil své sedmdesáté narozeniny dlouho­letý pracovník českého hydrometeorologického ústavu RNDr. František Stuchlík. Narodil se v Praze, kde v letech 1925 až 1933 vystudoval reálné gymnázium na Vinohradech a po­tom absolvoval přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Studia ukončil v roce 1939, kdy dosáhl hodnosti doktora přírodních věd. Do roku 1953 pracoval v Leteckých závodech ČKD Praha — Karlín (později Rudý Letov Letňany). Od 1. prosince 1953 nastoupil do tehdejšího Státního meteoro­logického ústavu, kde zůstal třicet let až do svého odchodu do důchodu v září 1983. Po celou tuto dobu pracoval na úseku klimatologie. Zabýval se převážně zpracováním dlouhodobých řad jednotlivých meteorologických prvků a jejich využitím pro dlouhodobou předpověď počasí. Při všech svých, pracích využíval co největší množství dat, které vždy podrobil pečlivé kritice, ať už to bylo při zpracování oblastí s převlá­dajícími směry a rychlostmi větru v západní polovině ČSSR, normálů srážek, slunečního svitu a teploty z Prahy-Karlova a Klementina, při sestavování některých extrémních hodnot, nebo při mnoha dalších odborných pracích.

Meteorologie a klimatologie byly a jsou jeho největším koníčkem. Jeho pečlivě vedené záznamy z vlastní stanice v Krči by mohly být příkladem mnohým (i profesionálním) pozorovatelům naší staniční sítě. Jakékoliv extrémy v prů­běhu počasí sleduje vždy s velkým zanícením a je schopen vždy znovu nás překvapit množstvím přesných údajů, které si pamatuje i z doby před několika desítkami let.

RNDr. František Stuchlík se dožívá svých sedmdesátých narozenin v plném zdraví a se stále stejným zájmem o své počasí. Do dalších let mu přejeme nadále pevné zdraví a po­hodu v osobním životě.

Luboš Němec, MZ 1984/6, ročník 37, str. 189-190


 

ŽIVOTNI JUBILEUM ING. FRANTIŠKA TOMKA

Dne 14. prosince 1984 oslavil šedesáté narozeniny ing. František Tomek, vedoucí pobočky Českého hydrometeoro­logického ústavu v Brně. Pochází ze Senorad na Třebíčsku z rodiny dělníka pracujícího u sedláků, v kamenolomu, v lesích i u Bati. Tato skutečnost a prostředí, ve kterém vy­růstal, ovlivnila celý další život jubilanta. Po absolvování měšťanské školy v Mohelně v r. 1939 nastoupil do učení v že­lezářském obchodě v Ivančicích. Po vyučení v r. 1941 byl ve válečných letech totálně nasazen jako horník pod zemí v Ostra­vě. V září 1944 z totálního nasazení uprchl a skrýval se v le­sích na Oslavě až do května 1945. Po osvobození pracoval až do r. 1951 u národní správy firmy Mannesmann. Při náboru do výroby se dobrovolně přihlásil do Brněnských strojíren a sléváren (nyní Šmeralovy závody), kde pracoval jako brusič šedé litiny. Při zaměstnání absolvoval večerní gymnázium pro pracující, kde v r. 1952 maturoval. Od roku 1952 studoval na Vysokém učení technickém v Brně, fakultě stavební, kde r. 1957 promoval. Po ukončení studia postupně pracoval v Hydroprojektu a Doprastavu v Brně a jako ředitel závodu Dyje Povodí Moravy. Do funkce vedoucího pobočky ČHMÚ v Brně nastupoval v r. 1978 za složité situace, která se na pracovišti vytvořila. V obtížných podmínkách dokázal velmi rychle najít hlavní problémy, řešit je a vytvořit tak podmínky pro další rozvoj pracoviště k prospěchu ústavu i celé společ­nosti. Tím vytvořil předpoklady i pro realizaci nové kon­cepce ústavu v podmínkách brněnské pobočky ihned po jejím zavedení v r. 1980.

Ing. Tomek zabezpečoval spolu s ostatními pracovníky pobočky celý soubor prací, které charakterizují přínos a rozvoj činností ČHMÚ v Jihomoravském kraji v oborech hydrologie, meteorologie i ochrany ovzduší. Období, které uplynulo od nástupu jubilanta do služeb ČHMÚ, je možné charakterizovat jako období stabilizace brněnského praco­viště, a tím i vytvořeni podmínek pro další rozvoj odborné práce.

V letošním roce byla jeho práce a zásluhy oceněny resort­ním vyznamenáním "Zasloužilý pracovník MLVH". Do dal­ších roků přejeme jubilantovi hodně zdraví, tvůrčích sil a pracovních úspěchů.

Jiří Kaše, MZ 1984/6, ročník 37, str. 190


 

JOZEF PETREK ŠESŤDESIATRÓČNÝ

7. 2. 1984 dožil sa šesťdesiatky Jozef Petrek, pracovník SHMÚ v Bratislavě. Narodil sa v Letanovciach v okrese Spišská N. Ves. Po maturitě na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a po základnej vojenskej službě vstúpil v novembri 1948 do služieb HMÚ, kde pracuje doteraz. Na HMÚ pracoval cez celý svoj pracovný život. Odborné vědomosti z meteoro­logie si rozšířil v 3-ročnom pomaturitnom štúdiu na HMÚ v Bratislavě v r. 1963 — 1965. Pracoval krátký čas na HMU v Bratislavě, od r. 1949 pósobil ako pozorovatel, neskoršie (od r. 1953) ako vedúci observatória na Skalnatom plese. Po organizačných změnách r. 1961 sa stal vedúcim observa­tória na Štrbskom Plese. Od 1. januára 1983 prešiel z Tatier na SHMÚ do Bratislavy na Kolibě, kde sa využívá jeho bohatých skúseností pozorovania k revízii a přípravě ročeniek na tlač.

Jubilant je rodákom zpod Tatier, preto aj jeho vztah k tatranskoj přírodě a klíme je osobitý. Jeho pracovná náplň sa neobmedzovala len na výkon pozorovania. Nebol len pozorovatelom, ale robil aj analýzy jednotlivých meteorologických prvkov na svojom pracovisku. Urobil náčrt klímy Skalnatého plesa na základe 15-ročných pozorovaní, zhodnotil aj jednotli­vé prvky (teplotu, vietor, vlhkost). Jeho práce o tatranskej klíme přispěli k jej popularizácii. Okrem vědeckých a popularizačných ělánkov věnoval sa aj vyhodnoteniu klimatických pomerov Štrbského Plesa pře zimné športy.

Jubilant okrem týchto odborných prác, věnoval sa aj práci v ROH, kde vykonával viac rokov činnost člena výboru.

Jozef Petrek, ako pracovník, sa vždy vyznačoval přesným a svědomitým výkonom svojej práce. Patří medzi tých, ktorí boli spolahlivými a věrnými pracovníkmi HMÚ cez celý svoj pracovný život. Výsledky jeho prác boli mnohokrát použité v posudkovej praxi SHMÚ.

Pri příležitosti jeho 60-ročného jubilea udělilo mu MLVH vyznamenáme "Budovatel vodného hospodárstva".

Jeho spolupracovníci pri tomto jeho jubileu si pripomínajú jeho pracovné a osobné dobré vlastnosti a prajú mu do cřalšieho života vela zdravia a spokojnosti.

Juraj Šoltís, MZ 1984/6, ročník 37, str. 190


 

RNDr. JURAJ ŠOLTÍS SA DOŽIL 60 ROKOV

Vedúci útvaru aplikovanej meteorologie a klimatologie (ÚAMK) SHMÚ RNDr. Juraj Šoltís (nar. 23. 3. 1924 v Hranovnici) v marci oslávil, plný životnej energie, v kruhu svojich spolupracovníkov, priaterov a gratulantův, svoje 60. narodeniny. Po maturitě na reálnom gymnáziu v Kežmarku 1946 a po vojenskej prezenčnej službo istý čas pracoval ako technický úradník. V rokoch 1950 až 1954 studoval meteorológiu na Prírodovedeckej fakultě UK v Bratislavě. Patří k prvým absolventom meteorologie vychovaných Prof. Dr. M. Končekom, DrSc. Po jej absolvovaní v októbri 1954 nastúpil na pobočke HMÚ v Bratislavě. Vykonával tu rad odborných a výskumných prác, zastával funkcie vedúceho oddelenia, teraz vedle útvar aplikovanej meteorologie a klimatologie SHMÚ. Pri svojom nástupe na ústav v oddělení bioklimato­logie věnoval sa schladzovaniu, vyhodnotil schladzovaciu ve­ličinu vo Vysokých Tatrách. Pre připravované klimatické monografie spraooval tlak vzduchu a veterné poměry. Zhodnoteniu veternýeh pomerov na Slovensku sa věnoval počas doterajšieho pósobenia na ústave a celkové zhodnotenie tejto práce priniesol osobitný Zborník prác SHMÚ. Spolupracoval tiež pri určovaní normy zaťaženia stavebných prác vetrom.

Pre výstavbu atomových elektrární bolo třeba zhodnotit klimatické podmienky zvolených stavenišť. Vypracoval me­todiku na určenie koncentrácií exhalátov v okolí elektrárně, a to podra požiadaviek projektantův, určili sa v nich dynamicko-klimatické podmienky okolia elektrárně Al v Jaslovských Bohuniciach- Ako spoluautor spracoval dynamicko-klimatické poměry viacerýeh miest aj v krajových klimatických monografiách a osobitných štúdiách-

Vo funkcii vedúceho ÚAMK věnoval verků pozornosť vytváraniu databanky v klimatologii, zorganizoval tu práce, ktorými sa rýchle zhodnocujú klimatické pozorovania v ro­čenkách, vytvára sa tak základ údajov v databanke.

Ako zástupca ústavu zúčastnil sa viacerýeh medzinárodných konferenci! doma i v zahraničí. Predniesol referáty na karpatských klimatických konferenciách (Bukurešť, Kyjev, Freiberg, Sofia, Moskva). Na domácích sympóziách o zabez­pečení stavebných prác mal referáty o veternýeh pomeroch, o zatažení stavieb vetrom, o maximálnyoh nárazoch a o nárazovom daždi pri vetře.

Svoju aktivitu prejavil aj ako odborářsky pracovník (pred­seda ZV ROH, člen pléna MVOZ).

Za pracovně výsledky a spoločenskú angažovanost sa mu dostalo aj primerané ocenenie. MLVH SSR mu udělilo (r. 1974) rezortně vyznamenáme „Budovatel vodného hospodárstva", obdržal strieborný odznak BSP, ÚV KSČ mu udě­lilo pamatnú medailu pri příležitosti 50. výročia založenia Komunistickej strany. Pri 60. výročí narodenia mu Ústředna rada odborov udělila čestný odznak za obetavú prácu v ROH.

Publikoval doteraz okolo 60 odborných štúdií a prác. Niektoré štúdie, ako výsledky štátnej úlohy na zabezpečenie prevádzky atómovej elektrárně Al, neboli publikované, boli k dispozícii len projektantom. Prehlad o závažnějších štú­diách prináša připojený zoznam.

Dr. J. Šoltís sa svojho jubilea dožívá v plnej aktivitě, jeho pracovný elán sa iste uplatní v dalších odborných prácach. Pre svoju veselú a priatelskú povahu je medzi spolupracov-níkmi obrúbený a pri jeho životnom jubileu mu za celý kolektiv úprimne želáme dobré zdravie a životnú pohodu v dalších rokoch života.

 

Zoznam závažnějších publikovaných prác:

[1] Tlak vzduchu. In: Klimatické poměry Hurbanova. Pra­ha, HMÚ 1960. In: Klimatické a fenologické poměry Stredoslovenského kraja. Bratislava, HMÚ 1972.

[2] Riešenie meteorologických parametrov pre rozbor a šírenie exhalátov v Širokej při Oravskom Podzámku. In: Problémy znečistenia ovzdušia. Bratislava, SAV 1964.

[3] Die meteorologische Erkundung der Bodennahen Schicht der Atmosphare zur Losung der Fragen der Exhalationen beim Aufbau eines Hüttenwerkes. In: Meteorolo­gie. . . Praha, ČSAV 1966.

[4] Schladzovanie vo Vysokých Tatrách. In: Zborník prác v TANAP. 10. Obzor 1967.

[5] Veterné poměry. In: Klimatické a fenologické poměry Západoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1968, Klimatic­ké a fenologické poměry Stredoslovenského kraja. Bra­tislava, HMÚ 1972.

[6] Metodický postup zhodnotenia stability ovzdušia v prízemnej vrstvě a jeho aplikácia. Meteorol. zpr., 23, 1970, č. 5, s. 117—126.

[7] Výsledky mikroklimatického prieskumu v Dobšinskej ladovej jaskyni. In: Problémy geografického prieskumu. SAV 1971.

[8] Veterné poměry v Karpatoch ČSSR. Monografia Klímy Karpát r. 1974. Štúdia pre ZSSR.

[9] Denné maximálně nárazy větra na vybraných staniciach Západoslovenského   kraja.   Meteorol.   zpr.,   25, 1972, č. 4—5, s. 131—137.

[10] Denné maximálně nárazy větra na vybraných staniciach Východoslovenského kraja. Meteorol. zpr., 26, 1973, č. 5, s. 143—150.

[11] Prúdenie vzduchu na Slovensku. In: Zborník prác HMÚ, 1982, 224 s., 11 máp.

[12] Dynamická klíma Podunajskej nížiny. Meteorol., zpr., 17, 1964, č. 1 a 3. (Spoluautor Š. Petrovič.)

[13] Dynamická klíma vybraných miest. In: Klimatické a fe­nologické poměry Západoslovenského a Stredosloven­ského kraja. (Spoluautor Š. Petrovič.)

[14] Klimatická charakteristika Chopka na základe 20-ročných pozorovaní. Meteorol., zpr., 30, 1977, č. 1. (Spolu­autor Š. Petrovič.)

[15] Veterné poměry pri zrážkach na bratislavskom letisku a v Jaslovských Bohuniciach. In: Práce a štúdie HMÚ, č. 21, 1979. (Spoluautor Š. Petrovič.)

[16] Teplotně inverzie medzi Krížnou a Sliačom. Meteorol. zpr., 34, 1981, č. 3, s. 69—72. (Spoluautor Š. Petrovič.)

Juraj Rak — Stefan Petrovič, MZ 1984/3, ročník 37, str.91


 

PODĚKOVÁNÍ PhDr. ŠTĚPÁNU ULBRICHOVI

Po patnácti letech ve funkci vedoucího redaktora odchází z redakce Meteorolo­gických zpráv PhDr. Štěpán Ulbrich. Do Meteorologických zpráv přišel jako eru­dovaný pracovník se značnými publikačními zkušenostmi z úseku vědeckotechnic­kých informací a ve své funkci plně osvědčil a prokázal vztah k odborné publikační práci. Po letech nepravidelného vydávání především jeho zásluhou získaly Meteoro­logické zprávy opět status pravidelně vycházejícího časopisu. Jeho nejbližší spolu­pracovníci, členové redakční rady i autorský kolektiv museli vždy ocenit profesionál­ní přístup k plnění daných úkolů a korektní vystupování.

Základní faktografický význam pro meteorologii mají jeho práce bibliografické, zejména dvousvazkový soupis „Československá meteorologická bibliografie 1918—1968" a „Bibliografie časopisu Meteorologické zprávy 1947—1977".

Za dlouholetou činnost chceme dr. Ulbrichovi nejen upřímně poděkovat, ale po­přát i další úspěchy v práci a spokojenost v osobním životě.

Redakční rada Meteorologických zpráv, MZ 1983/4, ročník 36, str. 128


 

50 LET JOSEFA TATÝRKA V HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBĚ

Padesátileté výročí činnosti v kterémkoli oboru lidské čin­nosti je jistě důvodem nejen k běžnému zaznamenání, a tím i splnění obvyklé zpravodajské povinnosti. Tato skutečnost platí o to více, že jde o jubileum pracovníka, který zasvětil meteorologii většinu svého života. Zní to až neskutečně, ale k 1. červnu 1982 dovršil Josef Tatýrek padesát let nepřetržité činnosti v hydrometeorologické službě.

Stručné životopisné údaje hovoří o tom, že jubilant se narodil 9. února 1910 v Olšanech na Šumpersku, kde také vychodil obecnou školu. Jako pro mnoho jiných v tehdejší době skončila možnost vzdělání u tzv. měšťanské školy, kterou navštěvoval v Rudě na Moravě. Doslova „osudové" následky měla pro Josefa Tatýrka vojenská prezenční služba, kterou nastoupil v r. 1930; po základním výcviku byl přidělen do meteorologického kursu a posléze na vojenskou meteoro­logickou stanici v Olomouci. A odtud zbýval již jen poslední krok k profesionální meteorologii: dne 1. června 1932 je přijat do Státního meteorologického ústavu k synoptické a meteoro­logické službě.

Není účelem a smyslem našeho článku podat úplný výčet činnosti jubilanta za padesát let, uvedeme alespoň nejdůležitější údaje. V letech 1933 až 1938 pracoval samostatně na povětrnostní stanici státního letiště v Užhorodě, pak v době okupace sice stále ve službách Státního meteorologického ústavu, ale v podřízenosti ministerstva veřejných prací (jako úředník), potom oboru ministerstva techniky a po osvobození ministerstva dopravy. V r. 1953 — 54 absolvoval kurs leteckých meteorologů a v Hydrometeorologickém ústavu vykonává funkci technika synoptické a letecké služby a od r. 1956 zastává funkci vedoucího oddělení letištních služeben letecké meteorologické služby. Až do odchodu do starobního důchodu v r. 1972 pracuje na letišti v Praze-Ruzyni v různých funkcích. Po odchodu do starobního důchodu pracuje v Českém hydro­meteorologickém ústavu ještě plných deset let jako brigádník — nejvíce v klimatologické službě ve funkci inspektora a revizora staniční sítě a zejména na observatoři Praha-Karlov a Klementinum. Významně se podílel na revizi a zpracování starých záznamů pro vydání dvoudílné publikace „Meteoro­logická pozorování v Praze-Klementinu 1775—1975".

Soudruh Josef Tatýrek se vždy plně osvědčoval jako svědo­mitý, pracovitý a odpovědný pracovník. Za svou dlouholetou práci obdržel v r. 1969 odznak ministra lesního a Vodního hospodářství „Budovatel vodního hospodářství".

Dnes se vrací k dávným zálibám a konečně si našel čas i pro své zahradničení. Přejeme jubilantovi dobré zdraví i radost z dobře vykonané práce minulé i současné.

Jiří Nekovář, MZ 1982/5, ročník 35, str. 153


 

RNDr. ZDENEK KOREJS ŠEDESÁTNÍKEM

Dne 23. listopadu 1982 se dožívá 60 let dlouholetý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Zdeněk Korejs.

Narodil se v Praze v rodině zaměstnance Československé státní dráhy. Tento původ zřejmě ovlivnil i to, že po absolvo­vání gymnázia v r, 1941, kdy české vysoké školy byly zavřeny, začal sám pracovat jako dělník u tehdejší Českomoravské dráhy. Do dnešních dnů všechny své přátele udivuje znalostmi lokomotiv i jiných podrobností ze života „modré armády".

I když toto zaměstnání s. Korejse je třeba posuzovat jako přechodné, v pohnutém období fašistické okupace se nespo­kojil s klidným místečkem a brzy se zapojil do ilegální práce. Podílel se na sestavování, rozmnožování a kolportování ile­gálních tiskovin, mezi jinými též Rudého práva a Fučíkových Dějin VKS(b). Od r. 1942 je již členem Komunistické strany. Pro podezření z ilegální činnosti byla v r. 1943 jejich skupina zatčena, díky obezřetnosti a mlčenlivosti všech však mu u soudu vina nebyla prokázána. Přesto byl až do konce války vězněn v Drážďanech a v Lipsku.

Ihned po návratu do osvobozené vlasti se zapsal na přírodo­vědeckou fakultu Karlovy univerzity, kde studoval meteoro­logii a kosmickou fyziku. Již po roce studia začal v r. 1946 pracovat v tehdejším Státním meteorologickém ústavu. Jeho odborný zájem byl většinou spojen s otázkami synoptické a letecké meteorologie, o čemž svědčí i několik publikovaných odborných článků z této oblasti. V letech 1959 až 1968 vedl všeobecnou synoptickou službu. V dalších letech byl pověřen vyřizováním mezinárodní agendy ústavu, především ve vztahu k SMO. Při této práci mohl uplatnit své výborné znalosti zá­padních jazyků. Současně pracoval na překladech a zavádění mezinárodních meteorologických kódů do praktické služby. Poslední léta své aktivní odborné činnosti se věnoval výzkumu, především aplikaci předpovědi počasí pro operativní potřeby zemědělství.

Rozsáhlá byla a stále ještě jo veřejně-politická činnost s. Korejse. Jako komunista již od dob studií vykonával nejrůznější funkce ve stranických výborech včetně předsedy organizace. Velice aktivně pracoval dlouhá léta v odborech jako předseda ZV a místopředseda PV ROH. Stálo ještě je vášnivým turistou, na kole sjezdil celou republiku i některé zahraniční země, pracoval ve vedoucích funkcích orgánů ČSTV v sekci turistiky a cyklistiky.

Po zásluze byl proto s. Korejsovi udělen čestný odznak Svazu protifašistických bojovníků, plaketa k 50. výročí vzniku ČSR, pamětní medaile k 50. výročí založení KSČ, dvě medaile ČSTV. Je rovněž nositelem resortního vyznamenání „Nejlepší pracovník MLVH".

Přátelé ho mají rádi pro jeho otevřenost, smysl pro spravedl­nost a hlavně pro jeho svérázný humor. S přihlédnutím k od­bojové činnosti s. Korejs odešel na zasloužený odpočinek již koncem r. 1979. Je však vždy vítaným hostem u svých bý­valých spolupracovníků, se kterými se setkává soukromé i jako aktivní funkcionář výboru pražské pobočky československé meteorologické společnosti. Všichni mu touto cestou přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.

Silvestr Slabý, MZ 1982/5, ročník 35, str. 145


 

KAMILA KADULOVÁ ODIŠLA DO DÓCHODKU

V polovici februára 1981 sa vedenie HMÚ Bratislava a spolupracovníci rozlúčili s Kamilou Kadulovou, prom. knih., vedúcou OBIS HMÚ Bratislava, ked odišla zo služieb ústavu do důchodku.

Kamila Kadulová (nar. 23. 12. 1925 v Holiči, okr. Senica) nastúpila po maturitě na reálnom gymnáziu v Hodoníne a po absolvovaní knihovníckej školy v Prahe v apríli 1954, na HMÚ v Bratislavě do knižnice. Popři zaměstnaní potom úspěšné skončila štúdia odboru knihovedy a VTEI na filozofiekej fakultě UK v Bratislavě.

Pri jej nástupe sa na ústave začalo budovat odborné informačné středisko. Na začiatku boli dvaja, pri jej odchode do dóohodku sa táto zložka ústavu v Bratislavě podstatné rozrástla a má teraz 11 pracovníkov. Vznikol tak útvar, do kto­rého patří odborná knižnica ústavu, patria sem vydavatelské, dokumentačno-prekladatelské, fotografické a reprografické práce a vědeckotechnická propaganda. Na čele tohoto útvaru stála po celý čas jeho rozvoja K. Kadulová. Za jej organizátorskej práce vydal HMÚ Bratislava 19 Zborníkov prác HMÚ v Bratislavě, 25 zvázkov „Prác a štúdií HMÚ", ro­čenky meteorologických pozorovaní na Lomnickom štíte, hydrologické ročenky, ročenky čistoty ovzdušia, 51 čísiel bulletinu „čistota ovzdušia", mnohé návody a směrnice. Útvar mal na starosti aj distribúciu vydaných publikacií. Všetky úlohy spojené s vedením tejto zložky dobré zvládla a svojou organizátorskou prácou přispěla aj k úspechom vě­deckých a medzinárodných seminárov včasným zabezpečením vydania potřebných rokovacích podkladov.

K. Kadulová dobré poznala náplň technickej knižnice ústa­vu, v ktorej je vyše 18 000 zvazkov. Každému záujemcovi ochotné doporučila hladanú knihu, časopis. Poradila tiež a zaobstarala prepožiěanie prác z iných knižnic u nás a v zahraničí.

Spolu s Dr. Štěpánom Ulbrichom spravovali a pre vydanie připravili dvojzvázkovú publikáoiu Československá meteoro­logická bibliografia (HMÚ Praha 1969).

Pre svoju ochotu poradit a priatelský přístup bola a je medzi pracovníkmi ústavu velmi oblúbená a jej práce všetkými uznávaná.

Plne sa zapojila aj do masovopolitiekej práce. Ako členka KSČ (od r. 1952) sa plne angažovala. V rokoch 1958 až 1968 bola striedavo členkou výboru ZO KSS a ZV ROH, v obidvoch organizáeiách bola viac rokov predsedničkou.

Při jej odchode do dóchodku sme jej úprimne popriali do budúcna dobré zdravie, uistili ju, že ústav si velmi vážil jej práeu, jej vedenie OBIS HMÚ v Bratislavě, že svojou činnosťou zanechala trvalú pamiatku v rozvoji HMÚ v Bra­tislavě.

Juraj Rak, MZ 1981/3. ročník 34, str. 94-95


 

RNDr. JIŘÍ FÖRCHTGOTT ŠEDESÁTNÍKEM

Všichni, kdo znají Dr. Jiřího Förchtgotta, stěží mohou uvěřit, že 17. května letošního roku oslavil své šedesátiny. Jeho mladistvý vzhled, pracovní elán, optimismus a nezměr­ná láska k meteorologii mu nedovolily zestárnout a tak jenom datum narození svědčí o dosažení tak významného životního jubilea.

Rodák z Drahotuší u Hranic, ukončil s vyznamenáním gymnázium v roce 1940 a v důsledku uzavření vysokých škol absolvoval Vyšší průmyslovou školu strojní v Brně. Od roku 1942 až do osvobození naší vlasti, pracoval jako konstruktér v letecké továrně v Chocni. V letech 1945 až 1949 studoval na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity obor meteo­rologie. Ještě před ukončením studia, od ledna 1948, nastoupil do zaměstnání v Hydrometeorologickém ústavu na letišti Praha-Ruzyně, kde začal pracovat v oboru letecké meteoro­logie a tomuto oboru zůstal věrný až do dnešních dnů. V břez­nu 1961 přešel do funkce vedoucího meteorologické služebny na letišti v Ostravě a věnuje pozornost nejen letecké meteoro­logii, ale všímá si velmi podrobně i projevů místního počasí a jeho ovlivnění průmyslovou činností v podmínkách Ostrav­ska. Svá poznání a výsledky svých studií zpracoval ve formě řady odborných článků, které od roku 1949 publikoval jak v našich, tak i v zahraničních časopisech. Zároveň od roku 1952 se stal autorem nebo spoluautorem sedmi knižních publi­kací letecké meteorologie, nebo meteorologie pro plachtaře.

A zde jsme u druhého životního zájmu jubilanta, u plachtaření. Již v roce 1938 složil ve škole bezmotorového létání zkoušky způsobilosti pilota bezmotorového létání a po osvo­bození se zapojil do řad prvních obnovitelů tohoto krásného sportu. Skládá zkoušky plachtařského instruktora, zkoušky pilota turistických letadel, v roce 1946 splňuje všechny pod­mínky pro získání mezinárodního ocenění "stříbrné C" a jeho sportovní výkonnost vrcholí vytvořením národního rekordu pro dvousedadlové větroně převýšením 4100 m, v roce 1947.

S plachtařským sportem a s meteorologii souvisí ještě jeden koníček jubilanta, fotografování. Jeho originální a bezpro­střední snímky přírodních jevů, spjatých s počasím, obdivo­vali a obdivují čtenáři mnoha odborných i populárních časopisů.

K letošním narozeninám přejeme RNDr. Jiřímu Förchtgottovi do dalších let mnoho zdraví a hodně pracovního elánu k další tvůrčí činnosti.

Václav Lednický, MZ 1981/3, ročník 34, str. 95


 

JUBILEUM RNDr. JAROSLAVA PÍCHY

Dne 28. února 1981 oslavil šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslav Pícha, zakladatel a dlouholetý vedoucí meteorolo­gické observatoře v Hradci Králové. Dr. Pícha se narodil v Kroměříži, ale skutečným domovem se mu na dlouhou dobu stalo Valašské Meziříčí. Zde chodil do školy a odtud za války po absolvování gymnázia byl poslán na nucené práce do Ně­mecka. Po osvobození studoval meteorologii na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a přitom zároveň pracoval na letišti jako prognózní meteorolog. V roce 1949 ukončil uni­verzitní studia a od r. 1951 přešel do Hradce Králové, aby zde vybudoval meteorologickou observatoř.

A je snad největším oceněním, že s odstupem let spojuje a neformálně ztotožňuje meteorologická veřejnost osobu oslavence právě s tímto pracovištěm, kterému dal perspektivní a odborně náročný program, a které — často s nemalým úsi­lím — vybavil kvalitní měřicí technikou, a kde zavedl řád a přesnost do odborné práce, které se staly příslovečnými.

Dr. Pícha výrazně ovlivnil odbornou náplň svého pracoviště; s citem a rozvahou orientoval činnost na plnění důležitých a dlouhodobě prospěšných úkolů. Přísný na okolí, a zejména na sebe, dosáhl jubilant zasloužené prestiže. Hradecké praco­viště je známo daleko za hranicemi kvalitními výsledky z mě­ření slunečního záření a atmosférického ozónu a dr. Pícha se stal uznávanou autoritou v této oblasti.

Jubilant slaví životní jubileum uprostřed neúnavné snahy o další rozvoj pracoviště, stále stejně nesmířen s tím, že to či ono nejde. I když měl v osobním životě nemálo starostí, stala se mu observatoř jedním z hlavních smyslů života.

Do dalších roků přejeme oslavenci hodně zdraví, tvůrčích sil a pracovních úspěchů.

Bedřich Böhm, MZ 1981/2, ročník 34, str. 63-64


 

Josef Vrána šedesátníkem

Počátkem letošního roku se v plné svěžesti dožil 60 let dlouho­letý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu Josef Vrána. Narodil se 6. ledna 1921 v nevelké obci Pucheř v okrese Kutná Hora v rodině kováře. Po absolvování čáslavského reálného gymnázia v r. 1940 v tíživém období okupace pra­coval rovněž jako kovářský dělník u svého otce.

Po osvobození Československa však již 1. prosince 1945 vstoupil do služeb tehdejšího Státního ústavu meteorologické­ho a zůstal mu věrný až do dnešních dnů. Do r. 1959 pracoval na letišti v Ruzyni nejprve jako asistent meteorologa, později jako meteorolog. Své dobré jazykové znalosti využil při překladech mezinárodních kódů a jiných dokumentů do češtiny. Odborný zájem soustředil na zpracování podkladů pro letištní předpovědi, zejména mlhových situací na letišti v Ruzyni.

Při vzniku samostatného pracoviště synoptické meteorolo­gie v r. 1959 s. Vrána přešel do Komořan, kde až do současnosti pracuje ve skupině střednědobých předpovědí počasí. Z mládí vyvinutý smysl pro praktický život ho přivedl k dalšímu od­bornému zájmu, k aplikaci meteorologie pro potřeby energe­tiky. Řadu let spolupracuje s Výzkumným ústavem energe­tickým na problematice námrazy. Stál u zrodu zřizování pozo­rovacích stanic, vypracování metodiky měření i vyhodnoco­vání námrazových údajů. Později pak synopticky zpracoval řadu kalamitních námrazových situací s cílem zdokonalení jejich prognózy. Některé z nich byly publikovány též v Meteo­rologických zprávách. V současné době zpracovává metodiku těchto předpovědí.

Josef Vrána má za sebou také velice bohatou veřejnou a spo­lečenskou činnost. Řadu let pracoval v nejrůznějších funkcích, především v ROH, včetně předsedy Závodního výboru. Patřil ke stálým aktivním účastníkům nejrůznějších sportov­ních akcí. Je vždy vítaným společníkem při přátelských posezeních, kde svým humorem a zpěvem vydatně přispívá k dobré náladě.

Do dalších let spolupracovníci přejí jubilantovi pevné zdraví a nadále dobrou náladu.

Silvestr Slabý, MZ 1981/2, ročník 34, str. 64


 

JAROSLAV UHER ŠEDESÁTNÍKEM

19. října se dožívá 60 let dlouholetý pracovník HMÚ s. Jaroslav Uher. Pochází ze Smolotel na Příbramsku, kde se narodil jako osmé dítě v rodině místního kováře. Vychodil měšťanskou školu v Milíně, pro nedostatek finančních prostředků však nemohl dále studovat. Odešel do Prahy, kde se vyučil krejčím. V roce 1942 byl nasazen na práce do Německa, kde setrval až do konce války.

Do služeb Hydrometeorologického ústavu nastoupil koncem roku 1945 a je v něm zaměstnán nepřetržitě po dobu 35 let. Začal pracovat jako laborant ve zkušebně meteorologických přístrojů, v roce 1952 se stal jejím vedoucím a v roce 1975 byl pak jmenován vedoucím odboru přístrojové techniky. Během zaměstnání v ústavu dálkově vystudoval SVVŠ a Podnikovou technickou školu. Dík svým technickým schopnostem, píli a houževnatosti se vypracoval na špičkového odborníka v oblasti zkušebnictví. Po celou dobu své činnosti v ústavu udržoval pracovní styk nejen se širokou obcí meteorologů z HMU, s dobrovolnými pozorovateli, techniky a výzkumníky, ale i s odborníky z výrobního závodu meteorologických pří­strojů, provozních i výzkumných institucí z Prahy i řady jiných míst v ČSSR. Všichni oceňovali vždy nejen jeho od­bornou kvalifikaci, ale vážili si i jeho kladných osobních vlast­ností, jakými jsou ochota vyslechnout a řešit problémy dru­hých vždy s hlubokým lidským porozuměním, ale i s potřeb­nou dávkou humoru, který pomáhá překonat nejrůznější pře­kážky.

Tyto dispozice předurčily i druhou linii činnosti s. Uhra. Pracovní kolektivy jej často vybíraly za svého zástupce, a tak dnes patří k nejaktivnějším funkcionářům stranické i odborové organizace v ústavu, v nichž prošel snad všemi funkcemi. V současné době pracuje jako předseda ZVROH i podniko­vého výboru ROH. Za své pracovní a funkcionářské úspěchy byl odměněn odznakem ministra lesního a vodního hospo­dářství „Budovatel vodního hospodářství" v roce 1971, čestným stříbrným odznakem ROH v roce 1972 a resortním vyznamenáním „Zasloužilý pracovník MLVH" v roce 1979.

Přejeme jubilantovi, aby mu v následujících letech dobrý zdravotní stav umožnil vykonat ještě kus další užitečné práce pro meteorologii i pro kolektiv pracovníků ústavu.

Bořivoj Sobíšek, MZ 1980/5, ročník 33, str. 159


 

MATĚJ ŠTEFFEK ŠESÍDESIATNÍKOM (* 5. II. 1920 v Zohore)

Matěj Šteffek je teraz vo funkcii vedúceho inžiniera pre klimatológiu a dožívá sa svojho jubilea v dobrom zdraví a plný pracovného elánu. Po maturitě na gymnáziu v Malac­kách a po vojenskej prezenčnej službě a daláej činnej vojen­skej službě aj v čs. armádě vstúpil v marci 1946 do služieb Hydrometeorologického ústavu a ostal ústavu věrný až do dnešných ěias. Za svojho pósobenia na ústave pracoval stále v zrážkomernej službě a vypracoval sa na znalca zrážkových pomerov Slovenska. Spolupracoval na rieSení metód merania zrážok pomocou zrážkomerných totalizátorov, při stavbě mnohých spolupracoval, pře viaceré vyberal miesta a niektoré premiestnil do vhodnejšej polohy. Patří k najlepším znalcom zrážkomernej siete na Slovensku. V mladších rokoch skoro všetky činné stanice navštívil a pozorovatelov viedol k presnejšiemu meraniu zrážok a snehovej pokrývky. Je spoluautorom 3 štúdií o zrážkach, spolupracoval s dr. Valovičom, dr. Š. Petroviěom a P. Bobákom. Zhodnotil rozdelenie zrážok na Slovensku (1931 — 60) pre mapu zrážok Európy (13 máp), a pře zrážkové poměry Karpát (19 máp). Redakčně po celý čas připravoval materiál o zrážkach zo Slovenska pre zrážkomerné ročenky. Priebežne vyhodnocuje aktuálně zráž­kové poměry na území SSR pře spravodajstvo a pre posudky poskytované vyšším politickým a správným inštitúciám.

Zapojil sa aj do odborárskej práce, bol členom výboru ROH, predsedom mzdovej komisie, bol vedúcim politického a ekonomického vzdelávania.

Za svoje pracovné úsilie bol oceněný ako vynikajúci pracovník.

Pre svoju temperamentnú a veselú povahu je v kolektive velmi oblubený, představuje nám dobré stránky „Záhoráka".

Do dalších rokov života mu prajeme hlavně dobré zdravie a dobrú pohodu.

Štefan Petrovič, MZ 1980/1, ročník 33, str. 32


 

MICHAL SLEZÁK ŠESŤDESIATROČNÝ

Narodil sa 5. októbra v Malom Záluží. Po základnej vo­jenskej službě v r. 1947 vstúpil do služieb Hydrometeorolo­gického ústavu a tejto službě zostal věrný až podnes.

M. Slezák je pracovník HMÚ, ktorý nielen přežil svoj život na HMÚ, ale táto služba vlastně formovala celý jeho život. Tu si doplnil svoje vzdelanie maturitou na strednej škole (1957) absolvoval tu aj 3-semestrovó pomaturitnó štúdium pri HMÚ (1972 —73) a svoju odbornost z meteorologie a klima­tologie si doplnil na viacerých odborných kurzoch, usporiadaných na HMÚ. Prešiel všetkými prácami na útvare technickej klimatologie naposledy zakotvil na oddělení regionálnej revízie, kde má na starosti zrážkomernú sieť. Od r. 1959 do r. 1968 pracoval v agrometeorológii, kde viedol fenologiekú sieť. Tu spolupracoval aj na riešení výskumných úloh, kde mal na starosti technické práce vo výskume (sledovanie fenologických fáz u vybraných fenologických staníc).

Služba na HMÚ ovplyvnila aj jeho mimopracovnú činnost. Zapojil sa do práce v ROH, kde viac rokov vykonával funkciu člena výboru (pokladníka), je členom BSP.

Za presnú a svedomitú prácu mu bol v r. 1978 udělený titul "Vynikajúci pracovník".

M. Slezák je svojimi vedúcimi hodnotený ako přesný a do­kladný pracovník. U svojích spolupracovníkov je vážený ako spolahlivý člověk a priatel, ktorý vie nielen dobré pra­covat, ale v spoločnosti sa aj zasmiat a zažartovať.

Do dalšieho života mu prajeme hlavně dobré zdravie a ve­selú mysel.

Šimon Valovič, MZ 1980/1, ročník 33, str. 32


 

ONDŘEJ PRIADKA ŠESŤDESIATNIKOM

Rodák z Hriňovej, okres Zvolen, narodený 6. 3. 1916, absolvent Vodohospodářského inštitútu, sa dožil nedávno 60 rokov.

Začal pracovať ako robotnik na východnom Slovensku. Za vojenskej prezenčnej služby bol přidělený k poveternostnej službě, kde sa osvědčil a po dočasnej nezaměstnanosti v júli 1941 bol přijatý na Štátny hydrometeorologický ústav v Bratislavě. Na tomto ústave přežil všetky změny, ktoré meteorologická služba za 35 rokov překonala, sám přitom rástol odborné a politicky. Na ústave prešiel róznymi funkciami, od r. 1958 je vedúcim pracovníkom najprv oddelenia a neskór odboru technickej klimatológie. Zastával rózne funkcie v ZO KSS, ZV ROH, Obč. výboru pri ObNV Bratislava-Vinohrady. Všetky svoje funkcie vykonával svdomité a zodpovědné.

Okrem organizačnej práce zapojil sa aj do odborných prác na Klíme Slovenska. Spolupracoval na časti „Oblačnosť a slnečný svit" v Atlase podnebia ČSR (ÚSGK Praha 1958), na diele odmenenom štátnou cenou Kl. Gottwalda r. 1960, spolupracoval na príslušnej časti v,,Tabulkách". Bol spoluautorom kapitoly „Oblač­nosť a slnečný svit" v publikácii Klimatické poměry Hurbanova (HMÚ Praha 1960). Spolupracoval na krajových monografiách, v publikáciach „Klimatické a fenologické poměry Východoslo­venského kraja" (HMÚ Praha 1966) bol spoluautorom kapitoly „Oblačnosť a slnečný svit", v publikácii „Klimatické poměry Stredoslovenského kraja bol autorom kapitoly „Meteorologická sieť" (HMÚ Bratislava 1972). Vypracoval rad závažných posudkov, bol spoluautorom štúdie o kúpelnej klíme Sklených Teplíc. Zúčastnil sa radu terénnych prieskumov, viaceré z nich viedol a výsledky z nich zhrnul v závěrečných správách.

Pri dobrom zdraví vykonal a stále vykonává zverené funkcie podlá svojich najlepších sil. Je predsedom komisie pre zlepšovatelské hnutie pri HMÚ Bratislava.

Ako vedúci odboru technickej klimatológie má ťažkú funkciu zabezpečiť pozorovania v dobrovolnej staničnej sieti, v ktorej je značná fluktuácia. Snaží sa udržať sieť v dobrom stave a stanice na miestach, ktorými by sa vystihli najlepšie poveternostné poměry SSR.

V posledných rokoch sa zapojil do prác na štátnej výskumnej úlohe II-7-1 „Meteorologické deje a ich vzťah k hydrologickým procesom." Spolupracuje na čiastkovej úlohe „Výskům metodiky merania zrážok". Priebežné výsledky boli posúdené na oponentskom hodnotení, kde sa poukázalo na celkový problém: určiť velkosť všetkých korekcií, aby sa zistil správný úhrn zrážok.

Jubilantovi do dálšej práce prajú spolupracovníci dobré zdravie, pohodu v osobnom živote a úspěch v dálšej práci.

Juraj Rak, MZ 1976/4, ročník 29, str. 125-126


 

ŠEDESÁTINY DR. KOUBKA

Dne 13. ledna tohoto roku oslavil své šedesáté narozeniny dlouholetý pracovník Synoptické meteorologické služby RNDr. Rudolf Koubek, rodák z jižních Čech.

Po dokončení vysokoškolského studia v r. 1945 pracoval na přírodovědecké fakultě jako asistent profesora Šalamona a v r. 1947 přešel do leteckého odboru ministerstva dopravy, kde v rozsahu letecké povětrnostní služby vedl mezinárodní agendu a styk s ICAO.

V roce 1949 byl přeložen do Státního meteorologického ústavu (SMÚ) na pracoviště letiště — Ruzyně, kde sloužil v nepřetrži­tém směnném provozu, který zabezpečoval leteckou dopravu a současně i vydávám všech všeobecných předpovědí pro rozhlas a další uživatele. Jeho odborný zájem se v této době soustředil na studium bouřek (hlavně velkých srážek na území Prahy) a mlh. Po rozdělení meteorologické služby na leteckou a synoptickou přechází dr. Koubek od roku 1959 na nové působiště do Komořan; byl zařazen do předpovědního oddělení, kde později vzniká sku­pina středně a dlouhodobé předpovědi. V současné době pracuje jako vedoucí této skupiny.

I když dr. Koubek nepublikoval mnoho odborných článků, je přesto znám široké veřejnosti ze svého vystupování v televizi, kde již řadu let popularizuje naši synoptickou meteorologii. Jeho výklad je podáván srozumitelně zajímavou formou.

Šedesátka jej zastihla zdravého, svěžího a usměvavého a my všichni mu přejeme hodně tohoto životního elánu i do dalších let.

Antonín Papež, MZ 1976/3, ročník 29, str. 95-96


 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhli věku 65 let dva zasloužilí pracovníci Hydrometeorologického ústavu v Praze: 11. ledna Josef Jílek, 18. března Antonín Dřevikovský.

Nechtěli bychom při letošních výročích jejich narozenin opa­kovat průběh jejich životních drah a publikační činnost, jež byly publikovány v našem časopise před 5 lety. Chtěli bychom jen připomenout jejich podii na znovuvybudování synoptické a le­tecké meteorologické služby v osvobozeném Československu a jejich vliv na další rozvoj ústavu.

Oba jubilanti jsou absolventy Karlovy university, oboru ma­tematika a fyzika, Jílek s diplomem doktora přírodních věd, Dřevikovský s aprobací profesora matematiky a fyziky. Oba se již od studií vyznačovali vzácnou vlastnosti — snahou o získání co nejvíce znalostí, co nejširšího přehledu nejen ve vlastním pra­covním oboru, ale i v technice, politice apod., včetně znalostí cizích jazyků.

To je předurčovalo k tomu, aby po osvobození Československa Sovětskou armádou byli povoláni k obnovení československé synoptické a letecké povětrnostní služby. Situace byla taková, že po válce zůstalo v ústavu jen málo meteorologů, nebylo no­vých absolventů, protože vysoké školy byly za války zavřeny, nebylo informací o pokroku meteorologie v zahraničí. Bylo úko­lem obnovit službu, zprvu na předválečných základech, a pak ji rozvíjet na zahraniční úroveň, bylo nutno sbírat zkušenosti, účastnit se cílevědomě mezinárodních jednání, studovat získané dokumenty a literaturu, překládat, učit se a učit své spolupracovníky, a při tom konat běžnou provozní službu. To byla spo­lečná pionýrská práce obou jubilantů v prvních letech po osvo­bození.

Pak se jejich cesty rozdělily, ale oba zůstali učiteli nastupující generace.

Jílek se věnoval výzkumu. Vytvořil předpoklady pro moderní aerologickou službu, zavedl používání výškových map, aplikoval advektivně-dynamickou metodu rozboru počasí aj. Od r. 1968 je vedoucím výzkumných prací v Laboratoři meteorologie HMÚ. V r. 1960 byl vyznamenán odznakem ministra, v r. 1971 mu bylo uděleno vyznamenání prezidenta Československé socialistické re­publiky za vynikající práci.

Dřevikovský se neodpoutal od provozní služby. Přispěl k jejímu rozvoji zejména tím, že zkušenosti získané účastí v různých mezi­národních orgánech Světové meteorologické organizace a Kon­ference ředitelů meteorologických a hydrometeorologických slu­žeb socialistických států iniciativně prosazoval bezodkladně do provozní praxe s cílem neustálého udržování dobré světové úrov­ně. Své znalosti a zkušenosti čestně uplatnil také v sekretariátu Světové meteorologické organizace, kde jako první československý meteorolog působil v r. 1963 — 1966 ve funkci mezinárodního úředníka. Od r. 1967 je vedoucím útvaru zahraničních vztahů HMÚ. V r. 1971 získal rezortní vyznamenání Budovatel vodního hospodářství.

Oběma jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví a hodně sil k další tvůrčí činnosti.

Antonín Vesecký, MZ 1976/3, ročník 29, str. 94-95


 

ING. VÁCLAV ZELENÝ, CSc., ŠEDESÁTNÍKEM

Koncem září 1974 se dožil šedesáti let tento významný od­borník v oboru užité hydrometeorologie a lesnického vodního hospodářství. Se jménem V. Zeleného a s jeho obětavou a neúmornou prací je spjata nová etapa čs. moderního výzkumu vztahů lesů a vody na experimentálních objektech v Beskydech.

Soupis jubilantových publikovaných původních vědeckých prací a závěrečných zpráv vědeckovýzkumných úkolů má dnes přes 30 položek. Pro naši meteorologii je třeba se zvláště zmínit

Zeleného výzkumech intercepce srážek v lesních porostech různé skladby, o studiích horizontálních srážek z mlhy v zá­vislosti na nadmořské výšce, o jeho rozborech vlivu porostů

mýtin na sněhovou pokrývku. Jde vesměs o základní, velice solidní práce v naší užité meteorologii. V jiných dílech přispěl V. Zelený též k poznání regionálního podnebí Beskyd. Lesnicko-hydrologické práce jubilanta patří do stěžejního fondu evrop­ského výzkumu.

Přejeme mu do dalších let nadále pevné zdraví, splnění osob­ních plánů a trvale dobré zázemí pro jeho moudrý humor.

Vladimír Krečmer, MZ 1975/1, ročník 28, str. 31


 

J. BLATNÁ ODCHÁZÍ

Po 28 letech poctivé práce v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, z toho po 25 letech strávených v redakci našeho časopisu Meteorologické zprávy, odchází k 1. 1. 1975 do důchodu tech­nická redaktorka Julietta Blatná.

Narodila se 12. 4. 1917 v New Yorku, kde její rodina hledala lepší existenční uplatnění. Po několika letech prožitých v USA se vrátila s rodiči do vlasti a své dětství a školní léta trávila na Moravě v Přerově.

V raném mládí — 15 let — s ohledem na sociální podmínky své rodiny, vstoupila do praktického života, kde vystřídala několik zaměstnání, a to byla její opravdová „škola života" před vstupem do služeb Hydrometeorologického ústavu v Praze v r. 1950.

V Hydrometeorologickém ústavu prošla několika odděleními tehdejší publikační sekce, až byla definitivně začleněna do re­dakce časopisu Meteorologické zprávy.

Julietta Blatná nesla s sebou po celý život výrazné symptomy své generace: lásku a oddanost k práci, značnou míru odpo­vědnosti a korektnosti při veškerém jednání s autory, odbornou veřejností a tiskárnami. Lze bez nadsázky říci, že za uplynulé čtvrtstoletí nechala v redakční práci kus svého srdce. Přesto, že nepatřila k těm, kterým život podle běžných představ přinášel plné osobní uspokojení, byla velmi skromná a dovedla se s řadou vážných životních problémů vyrovnat.

Přejeme Juliettě Blatné jménem celé redakce MZ i spolu­pracovníků do dalších klidných let hodně zdraví a děkujeme jí za dlouholetou práci.

Neradi se loučíme se skromným a vlídným člověkem.

Štěpán Ulbrich, MZ 1975/1, ročník 28, str. 31


 

Profesor S. P. Chromov 70-ročný

Sergej Petrovič Chromov sa narodil 4. septembra 1904 v meste Bronnice v Moskovskej oblasti. Jeho vědecká dráha začala v r. 1922, ked sa zapísal ako študent na fyzikálno-matematickú fakultu Štátnej moskovskej univerzity. Vysokoškolské štúdium skončil v r. 1928 ako odborník-geofyzik. V roku 1924 začal jubilant ešte ako študent pracovat v Aerologickom observatóriu Štátneho geofyzikálneho ústavu a prešiel v r. 1926 do Moskovskej oblastncj poveternostnej služby, kde sa definitivně vykrystalizoval smcr jeho hlavného záujmu — v synoptickej meteorologii a v praktickej poveternostnej službě.

V čase najbúrlivejšieho vývoja metód frontálnej analýzy, založenej V. Bjerknesom v nórskom Bergene, začal S. P. Chromov tieto metody so svojimi kolegami v poveternostnej službě uvádzať do bežnej praxe. V roku 1928 bol mu udělený titul staršieho vě­deckého pracovníka. Od konca r. 1929 boli uvedené do chodu přípravné práce k vytvoreniu Poveternostnej služby ZSSR v Moskvě, z ktorej sa potom vyvinul Ústredný ústav prognóz, na ktorom sa S. P. Chromov stal vedúcim výskumného oddelenia, ktoré sám organizoval.

Začiatkom tridsiatych rokov bola frontologická analýza zave­dena v ZSSR, pričom v kolektive mladých synoptikov S. P. Chromov hrál vedúcu úlohu. Zúčastňoval sa vtom čase na speciál­ně organizovanom kurze na přednáškách popredného švédského synoptika T. Bergerona, ktorý bol dvakrát na dlhšom pobyte v ZSSR. Pod redakciou S. P. Chromová bol vtedy uveřejněný v ruštině druhý diel Bergeronovej práce „Trojrozměrné zviazaný synoptický rozbor počasia" a „Přednášky o oblakoch a praktickej analýze mapy". Od roku 1932 prednášal S. P. Chromov často o tejto novej metóde synoptickej analýzy za účelom zvýšenia kvalifikácie synoptikov v praxi. K tomuto obdobiu sa vztahuje aj začiatok sústavnej pedagogickej práce jubilanta, ktorý sa stal v krátkom čase odborníkom světového významu.

Základné dielo S. P. Chromová „Úvod do synoptíckého rozbo­ru počasia" vyšlo v r. 1934. Kniha vyvolala velkú pozornost v celom odbornom světe. Druhé, značné doplněné vydanie knihy vyšlo v r. 1937 a takmer súčasne s nim podia bežne zasielaných korektúr aj český překlad učebnice urobený M. Končekom. O dalšie 3 roky bola vydaná v Springerovom vydavatelstve vo Viedni (v spolupráci s M. Končekom a G. Swobodom) německá verzia knihy, prispósobená potřebám v strednej Európe. Toto německé vydanie knihy vyšlo ešte raz v r. 1942. Po druhej světověj vojně vydal S. P. Chromov v r. 1948 přepracovaný a doplněný text knihy pod názvom „Základy synoptickej meteorológie"; o niekolko rokov neskoršie vyšla táto kniha v maďarskom překlade a v r. 1958 v čínštině. Práca S. P. Chromová bola odměněná Geo­grafickou spoločnosťou ZSSR zlatou medailou a Leningradská univerzita mu udělila odměnu za vynikajúcu vedeckú prácu.

Od roku 1936 pracoval S. P. Chromov v Moskovskom hydrometeorologickom inštitúte, kde převzal vedenie katedry synop­tickej meteorológie. V roku 1937 mu bola udělená hodnost kandi­dáta fyzikálne-matematických vied a v r. 1941 obhájil jubilant na základe svojej knihy „Synoptická meteorológia" hodnost doktora geografických vied. V čase druhej světověj vojny zúčast­nil sa na výchove velkého počtu odborníkov pre meteorologickú prácu vo vojnových podmienkách na bojových frontoch. Od roku 1942 bol Š. P. Chromov zařáděný do Sovietskej armády, kde dosiahol hodnost plukovníka. Počas svojej činnosti v armádě bol odměněný Radom červenej zástavy práce.

Ku konců r. 1944 sa presťahoval S. P. Chromov ako profesor, vedúci katedry Hydrometeorologického inštitutu do Leningradu; od r. 1947 pracoval tiež ako vedúci katedry meteorológie a klima­tológie na Geografickej fakultě Leningradskej univerzity. V roku 1953 sa vrátil do Moskvy na Katedru meteorológie a klimatológie

Moskovskej štátnej univerzity Lomonosova, vedenie ktorej převzal od r. 1958. V tom čase sa věnoval prof. Chromov otáz­kám tropickej meteorológie; v r. 1956 uveřejnil spolu s L. I. Mamontovovou „Meteorologický slovník", ktorý vyšiel po pře­pracováni v r. 1963 v druhom vydaní. V roku 1956 - 57 sa zúčastnil na sovietskej expedícii v oblasti Antarktidy na lodi „Ob".

Prof. S. P. Chromov sa zúčastnil ako redaktor na vydaní ra­du prekladov zahraničných učebnic a pojednaní. Viackrát bol na služobných cestách v cudzine. Zvlášť vřelý vztah má k Českoslo­vensku, kde ho Československá meteorologická spoločnošť zvolila svojim čestným členom; čestným členom je prof. S. P. Chromov aj v Maďarskéj meteorologickej spoločnosti.

Při významnom životnom jubileu prajeme prof. S. P. Chromovovi z plného srdca dobré zdravie a neutuchajúci pracovný elán, aby mohol aj v dalších rokoch úspěšné pósobiť na prospěch nasej vednej disciplíny.

Mikuláš Konček, MZ 1974/4, ročník 27, str. 126


 

Václav Kubát se rozloučil s činnou službou v Hydrometeorologickém ústavu v Praze

Dnem 1. října 1972, a to téměř po 441eté nepřetržité poctivé práci v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, odchází do dů­chodu vedoucí technické kreslírny Václav Kubát, který koncem srpna 1972 dovršil svých 64 let.

Václav Kubát patří dnes již k vzácným případům pracovníků, kteří stáli nejen jako průkopníci u kolébky československé meteoro­logické služby, ale věnovali jí po dlouhá léta věrně nejlepší část svých produktivních let.

Když v r. 1970 oslavovala naše odborná veřejnost 501eté jubi­leum československé meteorologické služby, byl mimo jiné oprávněně zdůrazněn přínos a význam generace skromných, houževnatých a velmi často statečných pracovníků, kteří ihned po osvobození Československé republiky začali realizovat odváž­nou koncepci meteorologické služby u nás, a Václav Kubát může být plným právem hrdý na to, že se může k této úspěšné generaci průkopníků hlásit.

Václav Kubát je synem lesního dělníka z Drahotěnic v Jižních Čechách. Po dokončení obecné školy studoval na české reálce dr. Aug. Zátky v Českých Budějovicích, kterou úspěšně zakončil maturitou.

Začátkem ledna r. 1929 nastoupil do Státního meteorologického ústavu v Praze, Ke Karlovu 3. Od r. 1930 pracoval v Užhorodě jako správce vyhláškové kanceláře letiště, konečně od r. 1933 pracoval na letišti v Brně až do r. 1940. Po tomto roce byl nepřetr­žitě zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, kde prošel řadou speciálních oddělení, až byl v r. 1949 jmenován vedoucím kreslírny ústavu. V této funkci setrval až do konce září r. 1972, kdy se rozhodl odejít z aktivní služby do důchodu.

Václav Kubát dovedl vždy v průběhu své dlouholeté praxe v pracovním procesu vhodně syntetizovat nejen složku praktickou s aktuálními potřebami odborné práce, ale i neustále posilovat studiem oblast teoretickou, takže výsledky jeho práce nesly vždy výrazné znaky vysokoškolsky kvalifikované práce - to spolu s jeho kvalitami osobními a charakterovými ho stavělo mezi přední odborníky naší služby. Nelze též opomenout jeho specifický vztah ke každé práci, která mu byla po celý život v prvé řadě koníčkem, a ne jen pouhou povinností.

Pečlivost, maximální péče, přísná pracovní kázeň a záliba v technickém kreslení se dají vyčíst z jeho četných grafických a mapových prací, které jsou otištěny v mnoha odborných publi­kacích. Při realizaci těchto prací uplatňoval svůj významný tvůrčí přístup spolu s bohatou zkušeností. Mezi nejvýznamnější tyto práce patří: Rajonizace ČSR, Atlas podnebí ČSR, Klimatografie ČSSR, Podnebí a počasí v Krušných horách, Hydrologické poměry v ČSSR, Počasí na území Čech a Moravy, dále řada nároč­ných diagramů aj. Jeho záslužnou práci oceňují již více než 23 let autoři a čtenáři Meteorologických zpráv. Jeho práce byla vždy po zásluze oceňována řadou služebních uznání.

Pracovní i osobní celoživotní bilance dává jistě Václavu Kubá­tovi dostatek oprávněného uspokojení, navíc k tomu přistupuje i vědomí, že byl vždy vzorem pracovníkům mladší generace, kteří dnes nastupují po něm.

V hlubokém zármutku přijala naše meteorologická veřejnost zprávu o úmrtí s. Václava Kubáta dne 3. prosince 1972, která nás bohužel v redakci Meteorologických zpráv zastihla až v době, kdy byl rukopis odevzdán do tisku.

Štěpán Ulbrich, MZ 1972/6, ročník 25, str. 177


 

Julietta Blatná — dvojí významné jubileum

Koncem prvého čtvrtletí t. r. dovršila 25 let svých věrných služeb v Hydrometeorologickém ústavu v Praze a zároveň té: 25 let poctivé práce v redakci našeho časopisu Meteorologické zprávy jeho technická redaktorka Julietta Blatná.

Dnes, kdy časopis vychází péčí obou našich ústavů v Praze a v Bratislavě a za spolupráce další československé odborné veřej­nosti nepřetržitě již celé čtvrtstoletí, zdají se počáteční úsilí a vy­davatelské snahy hrstky tehdejších našich odborníků, kteří ini­ciovali realizaci nové ediční koncepce (společensky dávno odů­vodněné a velmi naléhavé, vzhledem k tehdejšímu evropskému a světovému rozmachu teoretických vědních disciplín i rozmáha­jící se praxe) jako čin samozřejmý a logický.

Vedle význačných osobností a jmen z oboru meteorologie a kli­matologie, která byla u zrodu Meteorologických zpráv, nelze též přehlédnout nesporné zásluhy technické redaktorky Julietty Blatné za její dlouholetou, vytrvalou a pilnou práci, kterou po celé uplynulé čtvrtstoletí Meteorologickým zprávám věnovala.

Udržení časopisu na dosažené standardní odborné úrovni v době překotného narůstání informací a informačních pramenů ve všech hlavních vědních oborech, okrajových disciplínách i v praxi na celém světě a pohotové komunikování těchto informa­cí prostřednictvím odborného tisku, je úkol velmi náročný a často i nevděčný, přinášející s sebou řadu obtíží různého druhu.

A právě v této náročné oblasti osvědčila Julietta Blatná všechny své osobní i pracovní positivní kvality. Má svou práci v redakci ráda a považuje za svou profesionální čest, že za součin­nosti celého redakčního kolektivu mohla v minulosti a je jí umožněno i v současné době trvale přispívat svou prací k jeho dobré úrovni. Podotýkám, že podle úsudku odborníků mají dnes Meteorologické zprávy zásluhou i řadových pracovníků dobrý zvuk nejen v kruzích československé odborné veřejnosti, ale jsou vyžadovány a zasílány řadě organizací i jednotlivcům do ciziny prostřednictvím mezinárodní výměny publikací.

Na úrovni Meteorologických zpráv lze jistě s přispěním širší odborné veřejnosti ještě mnohé zlepšit, přesto se může Julietta Blatná plným právem jako členka redakčního kolektivu ohléd­nout s uspokojením za uplynulým čtvrtstoletím. Navíc nutno také ocenit vůli a postupné překonávání nejen počátečních, ale i sou­běžných obtíží, kterou Julietta Blatná stále uplatňovala a pro­kazuje i dnes ve své každodenní práci. Její pracovní bilance se však zdaleka ještě neuzavírá.

V závěru tohoto malého jubilejního ohlédnutí bych ještě rád vzpomněl, že vedle významného pracovního jubilea dosáhla Julietta Blatná v prvém čtvrtletí letošního roku také významného jubilea životního — svých 55. narozenin.

Obě jubilea zastihla Juliettu Blatnou v činorodé práci a v dobrém životním optimismu. Přejeme jí, aby měla stále dosta­tek energie a sil k tomu, aby mohla ještě řadu let jako technická redaktorka našemu časopisu poctivě sloužit.

Štěpán Ulbrich, MZ 1972/4-5, ročník 25, str. 144


 

Josef Meduna

Po 40 letech práce v Hydrometeorologickém ústavu odchází na zasloužený odpočinek stále mladý pracovník Laboratoře meteorologie Josef Meduna. Vyučený zahradník přišel do styku s meteorologií na vojně a už se od ní neodpoutal, až na „totální nasazení" za druhé světové války. Co všechno dělal v ústavu — a všechno dělal svědomitě a dobře se snad ani nedá vyjmenovat Jen tak namátkou: na stanici, na letišti, na správě budov, v pláno­vání, v klimatice, ve výzkumu. A každý, kdo s ním kdy spolupra­coval, vám potvrdí, že na něj bylo spolehnutí jak v práci, tak i v osobním styku. A nebyl morous. Ani dnes nezkazí žádnou zá­bavu. Co mu přát do dalších let ?

Aby zůstal tím, čím byl dosud. Veselým a dobrým člověkem. A aby na nás nezapomněl.

Josef Jílek, MZ 1971/6, ročník 24, str. 135


 

Pětašedesátiny Ing. Miloslava Štastného

Dne 11. ledna 1971 oslavil své šedesáté páté narozeniny ing. Miloslav Šťastný, který po dobu osmi let byl vedoucím redakto­rem Meteorologických zpráv.

Jubilant pochází ze zemědělské rodiny na Pardubicku. Obec­nou školu navštěvoval v rodné obci Libišany. Reálku studoval a ukončil v Hradci Králové (1917 — 1924), kam denně dojížděl vlakem. Po ukončení studia v Hradci Králové odchází do Prahy, kde se zapisuje na Vysokou školu speciálních nauk, kterou ukon­čuje složením odborné státní zkoušky v roce 1927. Ve vysoko­školském studiu pokračoval po druhé světové válce (1947), a to ve specializaci ekonomicko-statistického inženýrství.

S ohledem na svou vysokoškolskou kvalifikaci pracoval jubilant od roku 1929 po ukončení vojenské základní služby v ústředních úřadech ve funkcích: statistik, pojistný technik, technický úřed­ník a referent. Za své dlouholeté odborné praxe získal značné zkušenosti především v oboru ekonomiky plánování, ekonomiky financí a průmyslu, v politické ekonomii, ve statistice aj.

Při reorganizaci ústředních úřadů byl ing. M. Šťastný v roce 1958 převeden do Hydrometeorologického ústavu, nejdříve jako plánovací referent, později od prosince 1960 jako vedoucí útvaru technických a ekonomických informací, a od 1. ledna 1961 byl jmenován vedoucím redaktorem Meteorologických zpráv. V této funkci působil plných osm let až do prosince roku 1968.

Ye funkci vedoucího informačního úseku byl jubilant současně též tajemníkem vydavatelské komise HMU (Hydrometeorologic­kého ústavu) a členem resortní komise vědeckotechnických infor­mací pro úsek vodního hospodářství.

Jako vedoucí redaktor Meteorologických zpráv věnoval jubilant mnoho své energie a opravdového úsilí k tomu, aby byl tento náš klíčový odborný časopis pro obor meteorologie a klimatologie po všech stránkách na vysoké úrovni a aby byl odrazem současného stavu odborných informací domácí i zahraniční provenience, a aby tak časopis mohl plnit své společenské poslání v teorii i praxi. V tomto směru působil v kolektivu redakční rady, při redakčních pracích i ve styku s četnými autory s maximální mírou odpovědnosti, přesnosti a především náročnosti. Sám jako autor odborných článků v oboru své specializace, a později na úseku vědeckotechnických informací, se stále systematicky vzdě­lával individuálním studiem a prokazoval v mnoha směrech vysokou a pohotovou informovanost.

V souvislosti s jeho úspěšnou prací vedoucího redaktora Meteorologických zpráv je nutno ocenit i značný osobní přínos, který se výrazně projevil na úseku ediční činnosti Hydrometeoro­logického ústavu. V ediční činnosti periodických i neperiodických publikací, váznoucí po několik let v období po druhé světové válce, se ing. M. Šťastnému podařilo za ztížených vydavatelských podmínek zajistit vydání 36 publikací ústavu, a to v roce 1963. Vysoký počet vydaných odborných titulů nebyl dosud překročen. Jeho úspěšný podíl na vydavatelské činnosti Hydrometeorologic­kého ústavu byl s respektem oceňován naší odbornou meteorolo­gickou veřejností.

Po dobu téměř deseti let vedl oborové informační středisko Hydrometeorologického ústavu a dobrou koordinací jeho jednotli­vých skupin (základní knihovna, ediční úsek, dokumentace, kreslírna, tiskárna a fotolaboratoř) přivedl tato pracoviště na dobrou úroveň. Od r. 1969 pracuje převážně jako samostatný odborný pracovník na úseku ediční činnosti HMÚ.

Výraznou osobní charakteristiku ing. M. Šťastného podtrho­valy především: houževnatost,pracovitost, skromnost, osobní ká­zeň a energický věcný přístup, které uplatňoval při řešení četných pracovních a životních situací.

Jménem pracovního kolektivu Meteorologických zpráv i jménem všech spolupracovníků přejeme ing. M. Šťastnému do dalších let mnoho klidu, pevného zdraví a vyrovnané životní pohody.

                                                                   Štěpán Ulbrich, MZ 1971/2, ročník 24, str. 45


 

60 let RNDr. Josefa Jílka

 

Dne 11. 1. 1971 se dožil litomyšlský rodák, RNDr. Josef Jílek, 60 let. Po absolvování reálného gymnasia v Berouně v r. 1930 studoval na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. Jeho zájem o fyziku a techniku vůbec jej přivedl i na přednášky a do laboratoří na ČVUT. Po skončení vysokoškolského studia v r. 1935 a po vykonání základní vojenské služby v r. 1938 zapo­čala jeho vlastní činnost v meteorologické službě.

Svoji odbornou činnost zahájil v r. 1938 ve vojenském oddělení Státního meteorologického ústavu jako synoptik a letecký me­teorolog. V r. 1939 přešel do SMÚ do oddělení synoptické služby, později do oddělení bioklimatologie a lázeňské meteoro­logie, kde se zabýval převážně studiem záření. V období 1943 až 1945 byl nasazen jako dělník na železnici v Německu.

Po osvobození se dr. Jílek trvale věnoval oboru synoptické a letecké meteorologie. Zpočátku v provozní službě, v pozdějších letech ve výzkumu. Do synoptické a letecké praxe zaváděl nové poznatky světové meteorologie; zahájil první radiosondážní měření v ČSR, zavedl výškové mapy a aplikoval advektivnědy-namickou metodu rozboru počasí. Současně zapracovával a vy­chovával novou generaci meteorologů synoptiků. Ve výzkumném oddělení SaLS, jehož je vedoucím od r. 1953, se věnoval především problému dlouhodobé předpovědi počasí.

Také v oboru vědecké, překladatelské a publikační činnosti je dr. Jílek všestranně činným, jak odpovídá jeho širokému zájmu. Čtenářům jsou známy jeho práce z oboru záření, tepelné a vodní bilance: Bilance zářeni v Praze, Ozáření stěn sluncem v Praze, Tepelné poměry v Čechách do výšky 5000 m, Atmo­sférické srážky v Čechách, O suchu na Moravě, Plošné rozdělení ročního výparu vody v Čechách. Hlavním oborem jeho činnosti však zůstala a zůstává problematika předpovědi počasí. Dr. Jílek řídil kolektiv autorů překladu vysokoškolské učebnice A. V. Kunic — Synoptická meteorologie, přeložil některé stati vyso­koškolské učebnici P. N. Tverskoj — Kurs meteorologie, byl spoluautorem překladu učebnice Babikov — Letecká meteorolo­gie. Z jeho původních prací v tomto oboru uveďme aspoň od­bornou příručku Rozbor počasí a některé z jeho odborných článků: Advektivně dynamická metoda, Chod četností cirku­lačních typů ve střední Evropě, Příspěvek k dlouhodobé prognó­ze, Rytmus a dlouhodobá prognóza, Dlouhodobá prognóza, Význačný pochod ultrapolární, Problematika předpovědi počasí apod.

Neméně významná je i popularizační činnost dr. Jílka, např. články Meteorologie za války, Meteorologie a světový názor, Vodíkové pumy a vývoj počasí, Umělé družice a počasí aj.

Své bohaté odborné zkušenosti předává též širokému okruhu odborníků formou nespočetných diskusí při různých oficiálních i neoficiálních vystoupeních.

V oblasti meteorologického výzkumu zastupuje ústav na vnitrostátních i mezinárodních jednáních. Vedle své služební činnosti pracoval dr. Jílek postupně na kongresech, v oblastních sdruženích i v několika komisích Světové meteorologické orga­nizace a Konference ředitelů socialistických států. Je členem vydavatelské rady HMÚ, členem redakce časopisu Studia geophysica et geodaetica a je členem Národního komitétu geo­detiky a geofyziky.

Při vší odborné činnosti si dr. Jílek nalezl čas i na aktivní činnost politickou.

Z uvedeného stručného přehledu životni dráhy jubilanta vyplývá, že se zasloužil o pokrok a rozvoj synoptické a letecké služby HMÚ a právem se stal pro celou československou veřej­nost osobnosti.

Přejeme jubilantovi dobré zdraví a ještě mnoho dalších úspě­chů v práci pro rozvoj naší meteorologie.

Redakce MZ, MZ 1970/6, ročník 23, str. 171


 

Dr. Václav Hlaváč sedmdesátníkem

Jeden z nestorů jihočeské meteorologie a klimatologie a po prof. Franz Weydovi a prof. Jaroslavu Maňákovi nesporná jihočeská klimatologická autorita dr. Václav Hlaváč se dožil v letošním roce sedmdesátky.

Narodil se 3. června 1899 v Týně nad Vltavou. Vystudoval klasické gymnasium v Českých Budějovicích a pak obor mate­matiky a fyziky na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. Již tehdy projevil zvláštní zájem o meteorologické a klimatologické přednášky prof. dr. Slanislava Hanzlíka, jehož asistentem se stal v roce 1923. V roce 1924 přešel jako vědecký pracovník do tehdejšího Státního ústavu meteorologického (SÚM), kde působil téměř čtvrt století až do roku 1948 s pře­chodným přerušením v letech 1926 až 1928, kdy pracoval jako meteorolog v tehdejším Vojenském leteckém ústavu. V SÚM pracoval v různých oborech, zejména v oddělení předpovědní služby a v oddělení klimatologickém, jehož se stal později ve­doucím.

V letech 1948 až 1953 pracoval jako expert pro klimatologii pro bývalý ZNV pro četné KNV, ONV, MNV a jiné instituce. Vypracoval pro tyto účely 69 podrobných a často svým způsobem zpracováni naprosto novátorských expertíz, z nichž neuveřejněná expertíza Klimatografie kraje České Budějovice (1951), uložená v archívu JKNV v Českých Budějovicích, je vzorem regionální klimatické práce. V letech 1953 až 1954 působil jako krajský klimatolog na KNV České Budějovice a v letech 1954 až 1958 jako vedoucí klimatolog ve Státním ústavu pro rajónové plánování. Pak ještě rok před odchodem do důchodu pracoval ve Stavoprojektu v Českých Budějovicích.

Od roku 1959 žije v důchodu v Jivně u Českých Budějovic, kde je již od roku 1950 činný jako pozorovatel a správce meteoro­logické stanice a spravuje též sekulární meteorologickou stanici v Českých Budějovicích. V letech 1955 až 1960 přednášel jako externí učitel klimatologii a meteorologii na Pedagogickém insti­tutu v Českých Budějovicích.

Jeho vědecká práce obsahuje 90 obsáhlejších pojednání z oboru meteorologie a klimatologie jak všeobecných, tak i speciálních klimatografických monografií. Kromě toho napsal dlouhou řadu (82) kratších populárně vědeckých článků v denním tisku a pro­slovil více přednášek v rozhlase. Jeho životním dílem, které mu zjednalo i vědecké jméno v zahraničí, je podrobné zpracování teplotních měření z nejstarší meteorologické stanice ve střední Evropě, z pražského Klementina. Tohoto velmi obsáhlého a homogenního číselného materiálu použil a stále ještě používá jako podkladu pro řadu dalších svých prací. Je zván na odborné konference v tuzemsku i v NSR a NDR, kde proslovil několik přednášek, hlavně o kolísání klimatu za posledních 200 let.

Dr. Václav Hlaváč se těší ve svých 70 letech plnému zdraví a svěžesti duševní i tělesné, o čemž svědčí i ta okolnost, že je ještě nyní cvičitelem gymnastických oddílů Sokola Rudolfov a ZDŠ v Rudolfově, ale i sám ještě dovede předvést svým svěřen­cům řadu obtížných prvků na všech gymnastických nářadích. Tělovýchovná činnost je ještě nyní jeho druhou láskou, je roz­hodčím sportovní gymnastiky při závodech a mistrovstvích kraj­ských i celostátních a při všech posledních krajských spartakiádách byl nepostradatelným „šéfem seřadiště".

Přejeme jubilantovi známým meteorologickým přáním, aby mu budoucí léta ubíhala „za příznivé anticyklonální situace bez rušivých front osobní nepohody k příštímu jubileu".

Seznam publikaci dr. Václava Hlaváče

 1. Vzdušné proudy ve vyšších vrstvách atmosféry nad střední Moravou. Dizertační práce 1925.
 2. Větrné poměry v Brně. Zprávy o letectví, 1926.
 3. Vzdušné proudy ve vyšších vrstvách atmosféry nad Republi­kou československou. Vojenský letecký studijní ústav 1927.
 4. O zacházení s meteorologickými přístroji. Služební předpis čs. branné moci. MNO 1927.
 5. Měsíční přehledy meteorologických pozorování na vojen­ských leteckých povětrnostních stanicích. Meteorologická sekce VLÚS Praha. Ročníky 1926 a 1927.
 6. Přehled povětrnosti v ČSR ve vegetačním roce 1928/29 (arktická zima). Státní úřad statistický, Praha 1930.
 7. Inverze na Šumavě mezi 11. a 25. prosincem 1932. Státní ústav meteorologický, Praha 1934.
 8. Bemerkungen zum Artikel des Herrn J. Steinmayer S. J. Wien. Met. Zeitschrift 1935.
 9. Tepelné poměry hlavního města Prahy. Díl I. (česky i ně­mecky). Státní úřad statistický, Praha 1937.
 10. Jaké byly změny v Čechách za posledních 165 let. Vesmír 1940.
 11. Die 165jáhrige Prager Temperaturreihe 1775 — 1939. Met. Zeitschrift 1940.
 12. Proč bylo letos deštivé léto? Vesmír 1940.
 13. Tepelné poměry hlavního města Prahy. Díl II (česky i ně­mecky). Státní ústav statistický, Praha 1941.
 14. Lámaly se tepelné rekordy. Příroda 1948.
 15. Nový způsob současného grafického znázorňování časového průběhu odchylek teploty a srážek. Meteorologické zprávy 1950.
 16. Význam meteorologie i klimatologie pro budovatelskou čin­nost v socialistickém státě. Jihočeská Pravda 1952.
 17. Jaké byly zimy v Praze za posledních 200 let. Sborník me­teorologické konference v Liblicích 1964 (německy).
 18. Jak se jeví kolísáni klimatu za posledních 200 let v pražské tepelné řadě. Meteorologické zprávy 1966.
 19. Singularitaten im jahrlichen und täglichen Gang der Prager Temperaturreihe. Zeitschrift für Meteorologie, 1966.
 20. Několik úvah o posuzování stupně abnormality v sekulárním průběhu měsíčních a ročních průměrů teploty různými kri­térii a jak se tyto abnormality projevily ve 1911eté řadě tep­lotních pozorováni v Praze-Klementinu. Sborník prací HMÚ, Praha 1967.
 21. Eine neue Methode zur objektiven Beurteilung der sekularen Schwankungen und Abnormalitaten der Lufttemperatur und der Sonnenflecken Relativzahlen und ihre Anwendung für die langfristigen Prognozen. Astronomický ústav ČSAV, v tisku.

František N e k o v á ř, MZ 1969/3, ročník 22, str. 75-76


 

Životní jubileum Vladimíra Karského

V plné svěžesti a ve zdraví se dožívá dne 26. dubna 1969 Vladimír Karský svých sedmdesátin.

Od r. 1928 až do r. 1940 pracoval ve Státním hydrologickém ústavu TGM v Praze-Podbabě v oboru srážkoměrnictví. Od r. 1940 až do svého odchodu do důchodu, tj. více než 21 let byl zaměstnancem Hydrometeorologického ústavu v Praze, kde se věnoval klimatologii a klimatografii. Zpracoval zde základní dlouhodobé pozorovací řady základních meteorologických prv­ků, zejména pokud jde o teploty a srážky. Výsledky těchto prací pak použil nejen pro různé posudky a dobrozdání pro plánovací účely, ale i pro studie závažného významu. Nejzá­važněji! je příspěvek Vladimíra Karského pro „Atlas podnebí ČSR", dílo, jehož význam byl v r. 1960 oceněn udělením státní ceny Klementa Gottwalda. Vladimír Karský se na tomto díle podílel jednak jako člen redakčního kolektivu a jednak jako autor 34 klimatických map.

Stejnou měrou se podílel na přípravě dalšího významného klimatologického díla „Podnebí ČSSR - Tabulký". Mimo to zpracoval a publikoval některé menší studie, jako např. „Dlou­hodobé průměry teploty vzduchu", „Příspěvek k ročnímu chodu teploty", „Amplitudy teploty".

V tomto stručném výčtu není však zahrnuta jeho mnoho­stranná činnost i na jiných úsecích klimatologie, kde svou pří­kladnou pílí, iniciativou, organizačními schopnostmi, roz­sáhlými znalostmi a odborným zájmem přispěl k vyřešení mnohých problémů.

Vzpomínajíce nevšedního díla Vladimíra Karského při pří­ležitosti jeho významného životního jubilea, přejeme mu do dalších let dobré zdraví a hojně spokojenosti.

Pavel Hrubeš, MZ 1969/2, ročník 22, str. 43-44


 

Josef Rybář

Dne 31. 12. 1968 odešel do důchodu náš dlouholetý spolupracovník Josef Rybář. Narodil se dne 13. 3. 1903 v Čejči, okres Hodonín. Do služeb bývalého Státního meteorologického ústavu nastoupil v roce 1928. Až do vypuknutí světové války pracoval v Synoptické a letecké službě střídavě v Praze (Flóra a letiště Ruzyně) a na letištích v Bratislavě-Vajnorech, Košicích, Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Užhorodě. Po likvidaci služby, vynucené německou okupací a jí následujícím vypuknutí války přešel do klimatické služby, kde pracoval ve správě staniční sítě. V roce 1946 se vrátil ke svému oblíbenému oboru, pracoval střídavě na letištích v Praze-Ruzyni, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Brně a Ostravě. Od r. 1952 zůstal již trvale na pražském letišti, kde byl jmenován vedoucím leteckých meteorologů. V roce 1959, při reorganizaci a dislokaci služby přechází do všeobecné služby v Komořanech u Prahy (dnes Praha-Modřany), kde dosloužil svých 40 let zaměstnání u ústavu a oslavil své 65. narozeniny v činné službě. Takřka po celou dobu od osvobození až do roku 1967 byl činný jako odborářský funkcionář. Přesto, že v roce 1965 churavěl, je stále čilý a dobré mysli. Doufáme proto, že svůj zasloužený odpočinek opravdu užije. K tomu mu přejeme mnoho zdraví, klidu a pohody.

Zdeněk Korejs, MZ 1969/2, ročník 22, str. 43


 

Václav Kubát - 60 let

Dne 25. srpna 1968 se dožívá šedesáti let vedoucí kreslírny oborového informačního střediska Hydrometeorologického ústa­vu v Praze Václav Kubát. K životnímu jubileu, které oslavil v srpnu t. r., přistoupí 1. února 1969 další významné jubileum pracovní - čtyřicet let nepřetržité a poctivé práce pro čs. mete­orologickou službu.

Toto druhé jubileum ho právem řadí mezi ty pracovníky, kteří stáli jako průkopníci u počátků této služby.

Václav Kubát se narodil v Drahotěšicích v jižních Čechách a pochází z rodiny lesního dělníka. Po dokončení obecné školy navštěvoval českou reálku dr. Aug. Zátky v Českých Budějo­vicích a studium zde též úspěšně dokončil maturitou. Do tehdej­šího státního meteorologického ústavu v Praze Ke Karlovu 3 nastoupil začátkem ledna 1929. Od roku 1930 pracoval jako správce vyhláškové kanceláře na letišti v Užhorodě - vždy po dobu leteckého provozu, tj. od března do konce říjná a v mezi­dobí vykonával službu u pražského ústavu. Od roku 1933 praco­val na letišti v Brně až do okupace. Od roku 1940 pracuje v Praze.

Vzhledem k tomu, že k jubilantovým výrazným osobním vlast­nostem patřila svědomitost, preciznost v práci, záliba a doved­nost v kreslení a rýsování, byl v roce 1949 ustanoven vedoucím kreslírny. Obdivuhodná pečlivost a maximální péče se projevuje v jeho četných grafických a mapových pracích, které jsou roz­troušeny po mnoha odborných publikacích. Z nejvýznačnějších jsou to např. Atlas podnebí ČSSR, Klimatografie ČSSR, Podnebí a počasí v Krušných horách, Hydrologické poměry v ČSSR, Počasí na území Čech a Moravy, dále různé náročné diagramy aj. Jeho záslužnou práci oceňují též řadu let autoři Meteorologic­kých zpráv.

Na prahu dvojího jubilea a k příští úspěšné činnosti přejeme jubilantovi pevné zdraví, radost z práce a duševní pohodu k další službě čs. meteorologii.

-ich-, MZ 1968/4, ročník 21, str. 125


 

Inž. Miloslav Šťastný šedesátníkem

Dne 11. ledna 1966 oslavil v intensivní práci své šedesáté jubileum inž. Miloslav Šťastný, vedoucí oborového střediska technickoekonomických informací Hydrometeorologického ústa­vu, vedoucí redaktor časopisu Meteorologické zprávy, tajemník vydavatelské komise Hydrometeorologického ústavu a člen resortní komise technickoekonomických informací pro vodní hospodářství.

Jubilant po ukončení vysokoškolského studia - specializace – matematicko-statistické inženýrství, působil v ústředních úřa­dech, odkud si přinesl bohaté zkušenosti z oblasti plánování a řízení. Proto po svém nástupu do služeb Hydrometeorologic­kého ústavu v roce 1958 pracoval nejdříve jako plánovací referent a později koncem roku 1960 byl pověřen vedením střediska technickoekonomických informací. V roce 1961 byl jmenován vedou­cím redaktorem Meteorologických zpráv a tajemníkem vydava­telské komise.

V oborovém středisku technickoekonomických informací Hydrometeorologického ústavu pracuje s energii a iniciativou jemu vlastní. Vnitřní organizace dnešního oborového střediska technickoekonomických informací, které vzniklo z bývalé publi­kační sekce HMÚ, si vyžaduje stálého úsilí a zachování koordi­nace mezi všemi složkami OS TEL edičního úseku, základní knihovny, dokumentace, kreslírny, tiskárny a fotolaboratoře, jejichž činnost udržuje inž. Miloslav Šťastný trvale na dobré úrovni.

Soustředěnou péči věnuje jubilant ediční činnosti Hydro­meteorologického ústavu, kde navázal zdařile na dobrou tradici periodických publikací vydávaných HMÚ: Meteorologické zprávy, sborníky, ročenky, atlasy aj., které jsou živým obrazem o stavu a rozvoji meteorologie, klimatologie a hydrologie u nás a v cizině.

Vedle nesporně reprezentativního charakteru jsou tyto publi­kace HMÚ nejvýraznější tribunou okolo níž se soustřeďují odborné proudy, které opět pozitivně ovlivňují a zasahují do rozvětvené sítě meteorologických služeb.

V ediční činnosti neperiodických publikací, váznoucí po několik let, se mu podařilo za ztížených vydavatelských podmí­nek v r. 1963 vydat 36 publikací ústavu.

Úplnost jubilantova portrétu dokreslí i jeho politická aktivita v propagátorské a lektorské práci a ve všech svěřených funkcích.

Výraznou charakterovou vlastností inž. Miroslava Šťastného zůstává jeho energický a věcný přístup k problémům a pří­kladná osobní kázeň a skromnost. U úkolů ohrožených neplně­ním pro nedostatek pracovní kapacity se často účastní prací jako řadový pracovník.

Do příštích let přejeme inž. Miloslavu Šťastnému dobré zdraví a dostatek sil, aby mohl i nadále úspěšně sloužit naši meteorologické veřejnosti.

Štěpán Ulbrich, MZ 1965/6, ročník 18, str. 181


 

Šestdesiatiny profesora dr. S. P. Chromova

Dňa 4. septembra 1964 sa dožívá 60 rokov profesor dr. Sergej Petrovič Chromov, rodák z městečka Bronicy v Mo;kovskej oblasti. Súčasne oslavuje prof. Chromov aj 40. výročie vedeckej činnosti; v posledných 30 rokoch sa stal věrným priatelom česko-slovenskej meteorologie, s ktorou po celý tento čas aktivně spolupracoval. Svoju odbornú prácu začal prof. Chromov už ako študent Fyzikálno-matematickej fakulty Moskovskej univerzity, keď v r. 1924 vstúpil do služby Geofyzikálneho ústavu v Moskvě ako mladší vědecký pracovník, povodně v Aerologickom observatóriu, potom v Oddělení siete stanic a neskoršie, od konca r. 1925, pracoval v Moskovskej oblástnej poveternostnej službě.

Právě v tom čase sa začala všade presadzovať nová frontologická pracovná metoda v synoptickej meteorologii, nadšeným zastáncom ktorej sa stal aj S. P. Chromov. Spolu so svojimi vedúcimi a spolupracovníkmi, najma s S. I. Nebolsinom, v tom čase vedú-cim synoptickej služby, sa zaslúžil jubilant o uplatnění pracovných metód tzv. nórskej školy aj v bežnej praxi Moskovskej poveternostnej služby.

Medzitým S. P. Chromov pokračoval v svojich vysokoškol­ských štúdiach zavřšených v r. 1928 diplomovou prácou pojednávajúcou o vtedajších vydobytkoch modernej synoptickej me­teorologie. V nasledujúcom roku sa zúčastnil S. P. Chromov na prácach v súvise s organizováním Poveternostnej služby SSSR, terajšieho to Ústredného ústavu prognóz, v ktorom pra­coval až do r. 1936. Tam spolu so synoptikom A. I. Asknazijom presadzoval osvojenie frontologických pracovných metód mlad­šími sovietskymi meteorológmi. V r. 1935 organizoval S. P. Chromov vedeckovýskumné oddelenie Ústredného ústavu prognóz. O rok neskoršie bol jubilant pověřený vedením Katedry synoptickej meteorologie v Moskovskom hydrometeorologickom inštitúte, kde vychoval vela žiakov, ktorí sa znamenité uplatnili v praktickej službě a vo výskume.

Tesne před vypuknutím druhej světověj vojny obhájil S. P. Chromov na Moskovskej štátnej univerzitě hodnost' doktora geografických vied na základe monografie, ktorá vyšla pod názvom „Synoptická meteorológia". Počas vojny sa věnoval prof. Chromov výchove vojenských meteorológov a dočasné pracoval aj v Ústrednom ústave prognóz. V r. 1943 bol vyzna­menaný rádom Červenej zástavy práce. Za služby v armádě dosiahol hodnosť podplukovníka. Po víťaznom skončení druhej světověj vojny převzal prof. Chromov zasa funkciu vedúceho Katedry synoptickej meteorologie v Leningradskom hydrome­teorologickom inštitúte. Od r. 1945 převzal jubilant tiež povin­nosti vedúceho Katedry meteorologie a klimatologie na Leningradskej štátnej univerzitě, kam prešiel na základné zamestnanie v r. 1950. Za svojho pobytu v Leningrade pracoval súčasne aj v Hydrometeorologickom inštitúte a v Arktickom ústave. Od r. 1953 bol jubilant vyměňovaný za profesora na Katedře klima­tologie Moskovskej štátnej univerzity, kde pracuje doteraz. Po odchode prof. B. P. Alisova převzal prof. Chromov v r. 1958 vedenie katedry; v tejto funkcii pracuje dodnes.

Najváčší úspěch v svojej práci dosiahol prof. Chromov vydá­ním knihy „Úvod do synoptickej analýzy", ktorá vyšla v r. 1934 a vyvolala velký ohlas nielen doma, ale aj za hranicami Sovietskeho svazu. Toto dielo bolo prvým monografickým spracovaním modernej synoptickej meteorologie vo formě vysokoškolskej učebnice a příručky pre odborníkov. Do tých čias výdobytky modernej synoptickej meteorologie založené na poznatkoch Bjerknesovej školy boli uveřejněné v róznych časopisoch a od­bornému světu chýbalo monografické systemizovanie modernej vedy; tým váčšia bola jubilantova zásluha, že našiel možnosť sa tejto úlohy podujať a úspěšné ju vyriešiť v poměrné velmi krátkom čase. Chromovova kniha sa stala hned základnou učebnicou synoptickej meteorologie na vysokých školách a nepostradatelnou příručkou pre meteorológov pracujúcich operativně v poveter­nostnej službě. O mimoriadnom úspěchu knihy svědčí aj to, že už v r. 1937 vyšlo jej druhé doplněné a rozšířené vydanie. Takmer súčasne vyšla kniha v českom překlade prof. M. Končeka a o tri roky bola v Špringerovom nakladatelstve vo Viedni vydaná německá verzia knihy připravená autorom v spolupráci s dr. G. Swobodom, vtedajším generálnym sekretárom Medzinárodnej meteorologickej organizácie, a s prof. M. Končekom.

V recenzii označil známy švédsky synoptik T. Bergeron knihu za najdokonalejšiu učebnicu a příručku synoptickej meteorologie v tom čase vóbec. Velkým rozšířením knihy sa dostalo jubilan­tovi světové uznanie.

Medzitým krátko pred vypuknutím druhej světověj vojny vydal prof. S. P. Chromov novů knihu pod názvom „Synoptická meteorológia", ktorá bola ešte lepšie prispósobená pre potřeby študentov ako predchádzajúci „Úvod do synoptickej analýzy". No prof. Chromov pokračoval hned nato v prácach na ešte doko-nalejšej a rozsiahlejšej encyklopédii synoptickej meteorologie. Ako výsledok viac než 5-ročnej usilovnej práce vyšli v r. 1948 jeho „Základy synoptickej meteorologie". Kniha bola v r. 1949 odměněná cenou Leningradskej univerzity za najlepšie vědecké práce a zlatou medailou F. P. Lidkeho, udělenou autorovi Všesvazovou geografickou spoločnosťou. Toto dielo bolo přeložené do madarčiny (vyšlo r. 1952) a neskoršie aj do čínštiny.

Zásluha prof. Chromová nebola však len v napísaní radu mo­nografických spracovaní poznatkov synoptickej meteorologie. Vědecky stále intenzívně činný autor rešpektoval v s voj ich prá­cach vždy nielen výsledky najnovších bádaní v SSSR, ale aj na celom světe. Sám obohatil náplň synoptickej meteorologie prácami, ktoré sa zapodievali najma otázkami transformácie vzdu­chových hmot, regenerácie tropických cyklónov, synoptických podmienok vývoja smrští a jasné formuloval pojem klimatických frontálnych pásem. Prof. Chromov poukazoval vždy na nutnosť zavedenia dokonalých aerologických pozorovaní pre potřeby bežnej synoptickej služby. V paťdesiatych rokoch publikoval jubilant rad prác v odbore dynamickej klimatologie, ako napr. o zemepisnom rozdělení klimatologických frontov, o monzúnoch ako zemepisnej realitě a rozsiahly článok o klíme, makroklíme, miestnej klíme a mikroklíme. V r. 1955 vydal jubilant spolu s L. I. Mamontovovou explikatívny „Meteorologický slovník", ktorý vyšiel podstatné přepracovaný koncom r. 1963 v druhom vydaní. Okrem toho vydal prof. Chromov v r. 1959 spolu s L. I Mamontovovou terminologický „Anglicko-ruský meteorolo­gický slovník".

Okrem tu uvedených prác vykonával prof. Chromov funkcie člena redakčných rád viacerých odborných a popularizačných časopisov a vypracoval viac rozsiahlych hesiel vo Velkej sovietskej encyklopédii; dalej redigoval vela knih z odboru meteorologie tak sovietskych autorov ako aj prekladov známých prác a príručiek zo světověj meteorologickej literatúry. Organizoval tiež práce v odbore meteorológie a klimatologie v rámci Referatívneho žurnálu „Geografia" a neskoršie „Geofyzika" Ústavu vědeckých informácií Akadémie vied SSSR ako ich prvý redaktor. Jubilant bol tiež jedným z autorov „Medzinárodného meteorologického slovníka", předběžné vydanie ktorého vyšlo v r. 1959 starostlivosťou Světověj meteorologickej organizácie.

V rokoch 1956—1957 sa zúčastnil prof. Chromov na 8-mesačnej plavbě expedičnej lode „Ob" do Antarktidy. Výsledkom tejto cesty bol rad prác v otázkách tropickej meteorológie a me­teorologických pomerov v Antarktidě. V poslednom čase dokon­čil dlhoročnú rozsiahlu prácu na učebnici meteorológie a klima­tologie pre geografické fakulty sovietskych univerzit. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných a světových konferenciách.

V najnovšom čase riadi na Moskovskej univerzitě sériu výskumných prác věnovaných klíme Moskvy.

Profesor Chromov sa osvědčil ako věrný priater Českoslo­venska, ktoré už viackrát osobné navštívil, a to v r. 1945, 1956, 1962 a 1963. Veríme pevné, že budeme mať viac příležitostí k stretnutiam s našim jubilantom, ktorému prajeme zo srdca ešte dlhé dalšie roky plodného života naplněného neutuchajúcim pracovným elánom na prospěch našej vednej disciplíny.

M. Konček, 1964/3, ročník 17, str. 95-96


 

Ján Danč šesťdesiatnikom

Dňa 17. júla t. r. sa dožil Ján Danč, vedúci klimatického odboru na bratislavskej pobočke nášho ústavu šesťdesiat rokov. Rodák z Korneuburgu (u Viedne), kam mu odišiel otec za prácou, dokončil středoškolské štúdium v Bratislavě a vysoko­školské na přírodovědecké) fakultě v Prahe, odbor matematiku a fyziku. Po skončení štúdia pósobil na viacerých středných školách v Bratislavě. V r. 1940 prišiel k meteorologickej službě na Slovensku. Vtedy sa táto služba tu budovala a prišiel radšej do odbornej práce, než aby z nanútenia vychovával študentov v klérofašistickom duchu.

Viedol spočiatku přístrojové oddelenie ústavu, po oslobodení republiky bol pověřený vedením meteorologickej služby na Slo­vensku. Za jeho riadenia sa celá služba po zničení pri přechode frontu znova vybudovala, vybudovala sa sieť stanic, zriadila sa synoptická služba, obnovilo sa meteorologické observatórium na Lomnickom štíte, zorganizovala sa prevádzka na ústave. Budova ústavu pri přechode frontu vyhořela, bolo sa třeba postarať o umiestenie služby; všetky ťažkosti nového budovania meteo­rologickej služby úspěšné zvládol. Zorganizoval službu na prevzatom observatóriu v Hurbanove, vtedy ešte v Starej Ďale, kde naša služba v prvých rokoch prevádzala aj geofyzikálně pozorovania. Načas sa z funkcie vedúceho služby vzdal a zas viedol přístrojové oddelenie ústavu na Slovensku. Po odchode prof. dr. Končeka na vysokú školu znova převzal riadenie služby a viedol ju 2 roky, kým nedošlo k reorganizácii v celoštátnom meradle. Mal vždy zálubu v radiačnom odbore, viedol potom radiačnú službu pre celé územie republiky, zriadil radiačnú sieť a věnoval sa metodike vyhodnocovaní radiačných meraní. Pri novom členění ústavu viedol zas istý čas klimatický odbor na Slovensku, neskór po 2 roky bol riaditelom pobočky Hydro­meteorologického ústavu na Slovensku a dokončuje službu zas vo funkcii vedúceho klimatického odboru na Slovensku.

Vykonal opravdu velký kus organizačnej práce, najma po oslobodení, a vykonával ju svědomité, ako všetky mu zverené úlohy. Popři riadiacej činnosti na ústave v odbornej práci zameral sa na radiáciu, vlhkost' vzduchu a výpar. Jeho příspěvky o nomogramoch pre nový zákalový činitel Linkeho vzbudili pozornosť i v zahraničí. Jeho štúdia o vplyve vodných ploch na mikroklimu okolia bola základom k posudzovaniu vplyvu vodných ploch na klímu u nás a uviedla na správnu mieru názory v tejto otázke. Zapojil sa do prác na klimatografii Slovenska, zhodnotil vlhkosť vzduchu na Slovensku a jej změnu s výškou. Přispěl do Atlasu podnebia Československej republiky a do „Tabuliek" časťou o vlhkosti vzduchu. Spolupracoval na podkladoch pre štámy vodohospodářsky plán na Slovensku, pre rajonizáciu polnohospodárskej výroby na Slovensku. Popři riadiacej činnosti vynaložil všetok volný čas na odbornú prácu a pri odchode z ústavu zanechává rad príspevkov, s ktorými pracujeme pri posudkoch pre najróznejšie zložky národného hospodárstva.

Vo svojej riadiacej a odbornej práci žil životom socialistu. Mal vysoké požiadavky najprv na seba a silnou vórou překonal všetky svoje zdravotně ťažkosti. Vychovával spolupracovníkov vždy príkladom, tým si získal úctu, s ktorou sa s ním lúčia spolupracovníci pri jeho odchode na odpočinok. Bude mať teraz viac času na odbornú prácu a iste ešte přispěje novými štúdiami v klíme Slovenska, lebo tu rád pracoval. Patřil k prvej generácii študujúcej klímu Slovenska a svoj diel práce poctivo vykonal, takže móže spokojné učtovať pri svojom odchode na odpočinok, v ktorom mu všetci pracovníci na pobočke Hydrometeorologic­kého ústavu prajú dobré zdravie a novů možnosť k úspešnej odbornej práci.

O. Dobrota, MZ 1963/5, ročník 16, str. 117


 

Šesťdesiat rokov prof. inž. Ota Duba, doktora vied

Dňa 11. októbra 1962 dožil sa svojho význačného životného jubilea prof. inž. Oto Dub, doktor technických vied, člen ko­respondent ČSAV, akademik SAV a laureát štátnej ceny Kle­menta Gottwalda, nositel Radu práce.

Prof. Oto Dub narodil sa v Uhlířských Janoviciach, v okrese Kutná Hora. Vysokoškolské štúdia absolvoval v roku 1926 na Českom vysokom učení technickom v Prahe, odbor inžinierského stavitelstva, smer vodohospodářsky a kultúrny. Po ukončení štúdia pracoval v Prahe na Ministerstve veřejných prác a od roku 1929 v hydrologickom oddělení Krajinského úřadu v Bratislavě.

V roku 1941 bol pre politickú činnost' zatvorený a odsúdený do vezenia. Zúčastnil sa Slov. nár. povstania, začo obdržal Rád SNP.

V roku 1945 bol menovaný prezidiálnom šéfom na Povereníctve techniky, odkial odchádza v roku 1946 na Štátny hydrologický a meteorologický ústav ako jeho přednosta. Túto funkciu zastával i ako riaditeí Výskumného ústavu vodohospodářského v Bratisla­vě, ktorý bol založený z jeho iniciativy. Od roku 1947 prednáša na Slovenskej vysokej škole technickej, kde v roku 1951 bol me­novaný profesorom. Je vedúcim katedry hydromeliorácií a viac rokov bol dekanom fakulty. Pri založení Slovenskej akadémie vied bol zvolený za člena korešpondenta, v roku 1955 za akade­mika a v roku 1959 za člena korešpondenta ČSAV. V SAV zastává rózne význačné funkcie a je zakladatelům a riaditeíom Ústavu hydrologie a hydrotechniky SAV. Okrem toho je členem viacerých vědeckých rád a pořádných sborov vysokých škol, akadémii a rezortných ústavov. Je tiež členom Vedecko-ekonomickej rady HMÚ, kde máva mnoho podnětných návrhov aj z meteorolo­gického cdboru najma v problémoch bilancie oběhu vody v ovzduší. Je členom Ústredného a Slovenského výboru Spoločnosti pre šírenie vědeckých a politických poznatkov.

Profesor Oto Dub patří medzi najznámejších vodohospodárov v našej republike. Tažisko jeho práce je v odbore hydrologie, čo ho úzko spája so všetkými vodohospodářskými problémami. Pracoval vo všetkých oboroch hydrologickej služby. Pre váčšiu časť vodohospodářských prác na Slovensku z posledných 30 rokov vypracoval hydrologické podklady a posudky. Okrem tejto praktickej činnosti zameral svoju prácu na vědecké riešenie problémov. Zásluhou prof. Duba je, že začal u nás ako jeden z prvých raziť cestu vedeckej hydrologie. Přičinil sa o široké za­vedeme moderných metod matematickej štatistiky a genetického přístupu pri riešení úloh do hydrologie. Teoretickým zhodnotením doterajších výsledkov odvodil obecnejšie, pre Slovensko platné zákony časových a priestorových zmien rozhodujúcich hydrologických hodnot. Výsledky svojej práce zveřejňoval v ráz­ných publikáciách a článkoch, ktorých je viac ako 60. Viaceré z nich boli uveřejněné aj v zahraničí. V „Meteorologických zprávách" boli napr. uveřejněné články „Výpar a jeho plošné a časové rozdelenie na Slovensku", „Medze kritických krátkodo­bých daždov", „Pravdepodobnosť prekročenia ročných a mesačných zrážkových úhrnov v Bratislavě".

Medzi jeho najvýznamnejšie diela patří kniha „Všeobecná hydrológia Slovenska" odměněná štátnou cenou Klementa Gottwalda a celoštátna vysokoškolská učebnica „Hydrologů, hydrografia a hydrometria". Kniha Všeobecná hydrológia Slo­venska dáva široký prehlád o zásobách vody a ich rozdělení na Slovensku a poskytuje základné hydrologické údaje pre riešenie róznych vodohospodářských problémov na celom území Slo­venska.

Vysokoškolská učebnica Hydrológia, hydrografia a hydro­metria, ktorú autor právě prepracováva už k druhému vydaniu, je význačná okrem svojej vysokej odbornosti aj tým, že slúži za vzor aj na správné a tvořivé uplatnenie a propagáciu sovietske, vedy v našich technických védách. Z dalších početných práci vyzdvihujem ešte odbornú knihu „Limnológia", ktorá je prvou sústavnou prácou u nás, zaoberajúcou sa hydrolčgiou sto atých vód a prácu „Hydrologická služba na Slovensku za dób neslobody", kde sú zhrnuté výsledky jeho práce do oslobodenia.

To je v krátkosti zhrnutá práca prof. Ota Duba. Celá jeho životná činnosť skvěle symbolizuje typ socialistického vedca a učitefa, ktorý všetky svoje vědomosti a úsilie dáva v prospěch výstavby našej socialistickej vlasti.

Zároveň ostává nám len zapriať prof. O. Dubovi do dalšieho života dobré zdravie a ešte mnoho pracovných úspechov.

J. Šoltéz, MZ 1962/5, ročník 15, str. 117


 

PROF. RTDR. BEDŘICH ŠALAMON

se dožil dne 16. července t. r. svých osmdesátých narozenin. Narodil se v Praze r. 1880 a po maturitě na reálce v Praze 2 studoval matematiku a deskriptivní geometrii na pražské uni­versitě a technice a byl ještě před dokončením studií asistentem při ústavu prof. Suchardy na Vysoké škole technické v Brně. Později se stal profesorem na reálce v Mladé Boleslavi a na První české reálce v Praze, kde vyučoval plných 15 let. Již tenkráte se projevil jeho pedagogický talent, píle a svědomitost, které byly charakteristickým rysem jeho pozdější vysokoškolské činnosti.

Již v době svého působení na střední škole se věnoval vědecké práci a výkladem matematické a geometrické podstaty map se snažil přiblížit zeměpiscům opomíjený obor kartografie. Poznal nedostatky zeměpisného bádání a rozhodl se dát mu přesné pracovní metody. R. 1922 se habilitoval pro obor matematické geografie a kartografie a po třech letech byl jmenován mimo­řádným a r.1931 řádným profesorem těchto oborů.

Prof. Šalamon došel ve své práci k teoretickému zvládnutí kartografie a stykem s tehdejšími představiteli české geografie, prof. Jiřím Danešem a Václavem Švamberou, přešel na otázky týkající se užití matematiky a geometrie v nejrůznějších geogra­fických problémech. Svou tvůrčí prací se zaměřil na rozvíjení kartometrických metod, využití topografického obsahu map a zobrazení nejrůznějšího geografického materiálu na tematic­kých mapách. Metody kartometrické analýzy přivedly ho od aktuálních problémů moderních map ke kritice starých geogra­fických map po stránce zeměměřičské i kartografické. Zásady této kritiky uplatnil při edici Monumenta cartographica Bohemiae (1938), jejímž byl spoluredaktorem. Příprava atlasu repub­liky československé a zpracování tematických map mu bylo podnětem k zavádění kolektivního počtu při vyhledávání typic­kých charakteristik, kterých prakticky využil ve své původní práci „Závislost středních ročních srážek na zeměpisné poloze míst."

Přátelství s prof. dr. Václavem Láskou silně ovlivnilo jeho další vědeckou činnost a přivedlo ho ke geofyzice a jejím problé­mům. Přehled a organizační smysl prof. Šalamona se uplatnil při založení a budování Státního ústavu geofyzikálního v r. 1920, kdy se stal přímým spolupracovníkem prof. Lásky. Zpočátku se stala předmětem jeho zájmu gravimetrie, později přešel k dalším geofyzikálním oborům, seismice a zemskému magnetismu. V r. 1927 byl jedním z organizátorů generálního shromáždění. Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální v Praze a má značný podíl na jeho úspěšném průběhu. Prof. Šalamon se stal po od­chodu Láskově do výslužby r. 1933 jeho nástupcem a ředitelem Státního ústavu geofyzikálního, jehož růst, bohatá publikační i vědecká činnost byla podmíněna usilovnou organizační prací Šalamonovou, kterému se podařilo udržet činnost ústavu až do r. 1942. Po osvobození r. 1945 se opět ujal své funkce a vedl ústav až do r. 1950.

V geofyzice se prof. Šalamon věnoval vyhledávání nových metod při vyhodnocování gravimetrických a geomagnetických měření. Rovněž zde dokázal, že lze při vyšetřování získaného materiálu s úspěchem použít metod grafické statistiky a kolek­tivního počtu k získání typických charakteristik.

Prof. Šalamon navázal na vědecké snahy Karla Kořistky a Václava Lásky, jejich metody dále zpracoval a ukázal svým následovníkům nové cesty, které budou oporou jejich vědeckého snažení. Jeho dílo došlo u odborných pracovníků plného uznání pro svůj srozumitelný a přesný způsob výkladu. Stejně pečlivě jako tištěné práce připravoval i své přednášky, které se vyznačují jasnou a logickou stavbou i v nejobtížnějších partiích přednášené látky. Prof. Šalamon, který byl donedávna vedoucím katedry kartografie a fyzického zeměpisu, koná ještě dnes speciální před­nášky pro zeměpisce i geofyziky. Svým posluchačům i vědeckým pracovníkům, kteří konzultacemi s ním si ujasňují svoje názory, je vždy ochotným rádcem.

Celoživotní rozsáhlé dílo prof. Bedřicha Šalamona v geografii i geofyzice si zasluhuje plné úcty a uznání.

Dr. Rudolf Koubek, MZ 1960/3-4, ročník 13, str. 53


 

Vladimír Karský šedesátiletý

Odborným zájemcům o meteorologii velmi dobře známý s. Vladimír Karský se dožil šedesáti let. Narodil se dne 26. dubna 1899 v Bělehrade v Jugoslávii, kde byl jeho otec toho času továrním mistrem v keramické továrně. Střední školu navštěvo­val nejdříve v Pardubicích, potom studoval na Malostranské reálce v Praze III, kde v r. 1917 maturoval. Po vzniku Českoslo­venské republiky absolvoval zemědělský odbor na Českém vy­sokém učení technickém v Praze. Na jaře r. 1928 nastoupil služ­bu ve Státním hydrologickém ústavu v Praze - Podbabě jako technický úředník, kde pracoval zejména v oddělení vyhodno­cování srážek a na srážkoměrných ročenkách. Při soustředění meteorologické služby na jaře 1940 přešel do Ústředního mete­orologického ústavu a pracuje v tomto ústavě, nyní Hydromete­orologickém, dodnes.

V meteorologickém ústavě pracoval zprvu na agendě srážkoměrné, která sem přešla z hydrologického ústavu. Záhy však s. Karský - díky své mimořádné iniciativě - se seznámil s pro­blematikou klimatologie a klimatografie. Jeho pečlivost a svědo­mitost v práci ho vedla k důkladnému poznání a rozboru základ­ních meteorologických a klimatických dat, takže se vypracoval na nejlepšího znalce sítě stanic v Čechách a na Moravě. Praxe, zvláště po osvobození republiky Sovětskou armádou, žádala víc a více klimatických posudků a dobrozdání. I těchto úkolů se ujímá náš jubilant, pilně a svědomitě studuje odbornou klimatologickou literaturu, sleduje pečlivě mezinárodní dění a vývoj v tomto oboru, takže stále rostoucí požadavky na tomto úseku práce úspěšně plní. Za svého působení na ústavu vypracoval stovky roz­sáhlých posudků, z nichž mnohé byly podkladem pro výstavbu důležitých podniků. Je to nenápadná, mravenčí, ale rozsáhlá práce, v praxi ústavu velmi důležitá. V této činnosti byl s. Vla­dimír Karský mladším pracovníkům příkladem, a později nej-mladším i učitelem. Vždy dbal o vědecky správné zhodnocení výsledků pozorování a o přesnost zhodnocování.

Účastnil se všech prací na „Atlase podnebí Československé republiky", a to jak v odborné redakci, tak i jako autor největšího počtu map. Vypracoval celkem 34 map pro oblast Čech a Moravy. Je tak největším přispívatelem tohoto našeho reprezentačního klimatického díla. Dále je členem redakčního kruhu pro vydání Klimatografie, která bude obsahovat tabulkovou část zhodnoce­ných klimatických pozorování. Je tajemníkem komise pro seku­lární stanice. Výsledky zhodnocení již částečně publikoval v „Me­teorologických zprávách": byly to 301eté normály teplot ze sta­nic v Čechách a na Moravě, dále společně s dr. Š. Petrovičem zhodnotil roční chod teplot v naší republice. S. Vladimír Karský se velmi dobře a iniciativně uplatňuje i v mezinárodních stycích s meteorology spřátelených států. Sem patří jeho studijní a pra­covní cesta do Polska ještě s jinými pracovníky našeho ústavu, vykonaná za účelem koordinace a srovnání hraničních dat klima­tických prvků pro tehdy připravovaný „Atlas podnebí ČSR". V současné době se zabývá kromě zmíněných běžných provoz­ních prací studiem klimatu Krušných hor a Podkrušnohorské průmyslové oblasti. Řešení tohoto problému souvisí s důležitými hospodářskými otázkami našeho státu a NDR. Přitom spolupra­cuje s příslušnými odborníky jak našich vědeckých a hospodář­ských institucí, tak i s klimatology NDR.

Dvacetiletá práce s. Vladimíra Karského na našem ústavě při­nesla pěkné výsledky, ze kterých dnes čerpají mnozí ke svým stu­diím, neboť vykonal tu nejdůležitější část klimatické práce: zhod­nocení základních materiálů a vypracování klasických průměro­vých klimatologických charakteristik řady nejdůležitějších me­teorologických prvků. Vladimír Karský může mít plně oprávněný radostný pocit spokojenosti se svou prací, kterou vykonal pro československou meteorologii a pro Hydrometeorologický ústav.

V osobním styku na ústavě je ke všem přátelský, srdečný, ve­selý, temperamentní, věčně mladý. Přejeme mu, aby s námi dále pracoval na hlubším klimatickém zhodnocení naší republiky, neboť tady je třeba ještě mnoho vykonat a jeho zkušenosti jsou bohaté a jeho píle a elán neúmorné.

Vladimíre, do dalších let a do další práce hojně zdraví a zdaru!

P. H. a S. P., MZ 1959/3, ročník 12, str. 94-95


 

K padesátce doc. RNDr. Pavla Uhlíře

Dne 11. května t. r. se dožil doc. dr. Pavel Uhlíř padesáti let. Narodil se v Praze na Smíchově, reálné gymnasium absolvo­val v r. 1928 ve Dvoře Králové, kde také po studiích matematiky, fyziky a meteorologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univer­sity působil jako středoškolský profesor až do r. 1941. Tehdy začíná svou životní dráhu jako vědecký pracovník - meteorolog v zemědělském oddělení Ústředního meteorologického ústavu v Praze.

Již od počátku své činnosti zde plně využívá svých fyzikálních znalostí, které vhodně aplikuje při řešení výzkumných prací v ze­mědělské meteorologii. Zakládá tak postupně laboratoř pro ze-mědělsko-meteorologický výzkum, později přenesenou do nově zřízené observatoře v Doksanech. V r. 1940 se stává dr. Uhlíř vedoucím oddělení pro zemědělskou meteorologii ve Státním meteorologickém ústavě.

Svých zkušeností výhodně pak využívá ve spolupráci s aka­demiky Mařanem a Lhotou v ČSAZV při prvních výzkumných měřeních na větrolamech v ČSR a dále ve spolupráci se Struž­kou, v letech 1950 a 1951 při měření na větrolamech v Dobrudži v Bulharsku, kterážto činnost byla provedena na pozvání vlády NRB v rámci mezinárodní spolupráce sovětských, bulharských a československých specialistů a zaměřena na výzkum přírodních podmínek pro zakládání ochranných lesních pásů.

V r. 1951 přechází k prof. Košiloví na Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské (katedru půdoznalství a agrometeoro-logie), kde působí dodnes a kde rozvinul širokou pedagogickou činnost.

Mimo mnoha publikací a překladů napsal dvoudílnou „Mete­orologii" a v poslední době celostátní učebnici meteorologie pro vysoké školy zemědělské.

Docent dr. Uhlíř je prorektorem pro vědecko-výzkumnou činnost, je členem několika komisí ČSAV a ČSAZV, členem Vědecko-ekondmické rady HMÚ, širšího předsednictva Čs. me­teorologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro bioklimatologii a biometeorologii a členem ústřední zemědělské sekce Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.

Docentovi Uhlířovi přejeme do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho vědeckých úspěchů ku prospěchu československé meteorologie.           

Dr. Vladimír Stružka, MZ 1959/3, ročník 12, str. 95


 

Šedesátka Jana Hejzlara a jeho 40 let práce u meteorologie

Když se zakládala československá meteorologická služba v na­šem samostatném státě v letech 1918 — 1919, nebylo nás v tehdejší malinké centrále na hvězdárně v Klementinu ani deset. Již tehdy byl mezi námi Jan Hejzlar, arciť ještě ve vojenském stejnokroji. Pracoval jako pozorovatel na historické klementinské stanici, ale také, jako každý z nás, vypomáhal všude tam, kde bylo potřeba. Velmi platné služby nám tehdy prokázal i jako kreslič a kaligraf. Úprava, provedení a rozmnožení mého prvního návodu k pozo­rování na klimatických stanicích v ČSR, vydaného v r. 1920, byly tehdy jednou z jeho četných mimořádných činností.

Jan Hejzlar záhy však - jako civilní zaměstnanec vojenské sprá­vy - přešel na jiná pracoviště. Dobrá pozorovatelská škola, nabytá v Klementinu, mu prospěla v samostatném vedení vojenských povětrnostních stanic, a to postupně v Náchodě, v Ústí n. Orl. a v Poličce. Byly to vesměs stanice, z nichž po stránce meteoro­logické mělo a má pozorování značnou cenu, kterou Hejzlar ještě zvýšil svou puntičkářsky vzornou prací. Tuto činnost vykonával až do roku 1938, kdy byl povolán, stále ještě ve vojenských službách, do.ústavu v Letňanech k meteor, referátu MNO.

Po roce 1950 vrátil se Jan Hejzlar zase do centrálního, nyní Hydrometeorologického ústavu, kde spravuje důležitý referát tiskový. V něm uplatňuje své bohaté zkušenosti i schopnosti a s rozvahou, vždy v dobré náladě a s vrozenou ochotou oddaně pracuje na přikázaných úkolech. A tak se snad ani sám nenadál, že překročil práh šedesátky a 40 let služby u meteorologie.

Nás, současníků začátků československé meteorologie, je již málo, avšak s uspokojením můžeme se ohlížet zpět na bouřlivý vývoj meteorologie a na náš československý podíl na ní. A Jan Hejzlar může mít při tom vědomí, že svou věrnou prací podpo­roval vědecké pracovníky v jejich úkolech. Od nich tlumočím mu touto cestou srdečná přání zdraví a spokojenosti do dalších let.

Prof. Dr A. Gregor, MZ 1957/2, ročník 10, str. 56


 

Jan Hrdý šedesátníkem

Dne 7. dubna 1951 se dožil náš rozpočtář Jan Hrdý v plné uševní a tělesné svěžesti a uprostřed nejpilnější práce, šedesáti let. Jest jedním — míněno služebně — z nejstarších zaměstnanců ústavu, kde působí od r. 1920. Jan Hrdý již jako student měl zálibu v astronomii vlivem svého profesora matematiky Doc. Dr Kavána, význačného astronoma. Tato záliba přivedla jej později k meteorologické službě. Z existenc­ích důvodů nemohl absolvovati studia, jak zamýšlel. Přešel proto do průmyslu, kde pracoval jako korespondent cizích jazyků, účetní a bilancista až do vypuknutí světové války v r. 1914, kdy byl mobilisován. Ve vojenské válečně službě byl až do konce roku 1918 a potom sloužil v československé armádě do demobilisace v r. 1920. V roce 1916 byl přidělen k armádní pozorovatelské službě na jižní frontě (Korutanské Alpy, Kraňsko, pobřeží Adriatického moře, Itálie, Srbsko), de se přihlásil k polní povětrnostní službě a setrval u ní až o konce války. V ČSR pracoval v ústředí povětrnostní vojenské služby v pražském Klementinu do února 1920. Tehdy jej poznal Doc. Dr R. Schneider, který organisoval československou civilní meteorologickou službu. Vyzval jej, by vstoupil do služeb nově tvořeného Státního meteorologického ústavu jako technický pracovník (počtář-statistik). Jan Hrdý to uvítal s radostí, že bude moci své síly a pracovní huť věnovati meteorologii, ke které od války přilnul a stal s tak nevěrným své dřívější lásce — astronomii. Uvádíme veškeré z větších klimatických prací a studií, které provedl: 50letý a 80letý denní průměr teploty, 1451etý měsíční průměr teploty, zpracování maximálních a minimálních teplot a statistiku srážek za období 100 let vesměs z Prahy-Klementina. Zpracoval také některé prvky pro předpovědní tabulky (tlak vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu, směr a sílu větru a srážky) a konečně v Atlasu ČSR bylo uveřejněno jeho zpracování větrných poměrů v ČSR. Vedle toho samostatně připravil do tisku a obstaral vydání několika klimatických ročenek a I. autorisované české vydání Psychrometrických tabulek r. 1922. V roce 1936 se ujal vydávání prvých čsl. povětrnostních map.

V počátečním vývojovém stadiu konal také konceptní práce pro staniční a hospodářskou službu a vedl rozpočtovou, četní a hospodářskou agendu. Od r. 1922 a později, když přibyla letecká povětrnostní služba a služba odborných oddělení, při čemž se staniční síť rozšiřovala a samostatně organizovala, byl pověřen vedením hospodářských služeb při ředitelství ústavu a dále, vzhledem k svému původnímu povolání organisací rozpočtové a účetní agendy ústavu. Jan Hrdý se nerad loučil s odbornou službou. Avšak potřeby ústavu byly mocnější, než jeho osobní ambice. Ujal se nového úkolu — organisace rozpočtové, účetní a hospodářské služby ústavu jejich vedení — s velkou houževnatostí a vážností a pracoval o celých skoro 30 let na tomto pracovním úseku. Vzpomíná vždy i vděčně svých spolupracovníků, jichž je za tu dobu slušná řada. V roce 1946 až 1951 byl pověřen tvorbou struktury a finanční náplně 2LP a prováděcích plánů 5LP. Při reorganisaci ústavu v r. 1950 byl ustanoven rozpočtovým referentem ústavu.

Jan Hrdý po celou dobu od r. 1923 stále prohluboval, rozšiřoval a zdokonaloval strukturu rozpočtu, aby vyhovovala byla k prospěchu ústavu. Svoje vědomosti rozšiřuje dodnes studiem národohospodářských děl a uplatňuje je v praxi v duchu lidově-demokratickém. Jan Hrdý ve všech svých pracích a zálibách hledal život a člověka. Našel ho v číslech, spisech i v hmotném zásobování. To je jeho pracovní štěstí, při své veliké zaměstnanosti najde vždy chvilku, aby se oddal svým ušlechtilým zálibám: hudbě, lyrice, lesům, umění historickému i modernímu. Žije krásným rodinným životem a jeho obětavá manželka přispěla svou cennou hřivnou k jeho životním úspěchům. Janu Hrdému přejeme do dalších let hojně draví, svěžesti a pracovního elánu.

Redakce, MZ 1952/1, ročník 5, str. 31